Λατινικά Γ Λυκείου: Αντωνυμίες

Κωνσταντίνος Μάντης | Best Blogger Tips
Print Friendly and PDF
David Talley 

Λατινικά Γ Λυκείου: Αντωνυμίες

Αναφορικές
qui, quae, quod (ο οποίος, η οποία, το οποίο)
quantus, quanta, quantum (όσος, όση, όσο) [Κείμενο 29]

qui       quae     quod                qui                   quae                 quae
cuius    cuius    cuius                quorum            quarum            quorum
cui       cui       cui                   quibus              quibus              quibus
guem   quam   quod                quos                 quas                 quae
quo      qua      quo                  quibus              quibus              quibus

quantus            quanta             quantum         
quanti              quantae            quanti             
quanto             quantae            quanto
quantum          quantam          quantum
quanto             quanta             quanto

quanti              quantae            quanta
quantorum       quantarum       quantorum
quantis             quantis             quantis
quantos            quantas            quanta
quantis             quantis             quantis

Οριστικές
is, ea, id (αυτός, αυτή, αυτό)
ipse, ipsa, ipsum (ο ίδιος, η ίδια, το ίδιο)
idem, eadem, idem (ο ίδιος, η ίδια, το ίδιο)

is          ea         id                     ei – ii – i          eae                   ea
eius      eius      eius                  eorum              earum              eorum
ei         ei         ei                     eis – iis – is      eis – iis –is       eis – iis – is
eum     eam      id                     eos                   eas                   ea
eo        ea         eo                   eis – iis – is      eis –iis – is       eis – iis – is

ipse      ipsa      ipsum               ipsi                   ipsae                ipsa
ipsius   ipsius   ipsius               ipsorum           ipsarum            ipsorum
ipsi       ipsi       ipsi                   ipsis                 ipsis                 ipsis
ipsum   ipsam   ipsum               ipsos                ipsas                ipsa
ipso      ipsa      ipso                  ipsis                 ipsis                 ipsis

idem                eadem              idem
eiusdem           eiusdem           eiusdem
eidem              eidem              eidem
eundem           eandem            idem
eodem            eadem              eodem

eidem – iidem – idem             eadem                                    eadem
eorundem                               earundem                              eorundem
eisdem – iisdem – isdem         eisdem – iisdem – isdem         eisdem – iisdem – isdem
eosdem                                    easdem                                 eadem
eisdem – iisdem – isdem         eisdem – iisdem – isdem         eisdem – iisdem – isdem

Αόριστες Ουσιαστικές
nemo, (nemo), nihil (nil)  (κανένας, καμία, τίποτα)
quidam, quaedam, quiddam [Κείμενο 45] (κάποιος, κάποια, κάποιο)
aliquis, (aligua & aliquae), aliquid [Κείμενο 46, 48] (κάποιος, κάποια, κάποιο)
unusqui(s)que, unaquaeque, unumquidque [Κείμενο 46] (καθένας χωριστά)
quis, quae & qua, quid [Κείμενο 48] (ένας, μία, ένα)

nemo               [nemo              nihil (nil)
nullius              nullius              nullius rei
nemini             nemini             nulli rei
neminem          neminem          nihil (nil)
nullo                nulla]               nulla re

nulli                 [nullae             nullae res
nullorum          nullarum          nullarum rerum
nullis                nullis                nullis rebus
nullos               nullas               nullas res
nullis                nullis]              nullis rebus

quidam            quaedam          quiddam
cuiusdam         cuiusdam         cuiusdam rei
cuidam            cuidam            cuidam rei
quendam         quandam         quiddam
quodam           quadam           quadam re

quidam            quaedam          quaedam
quorundam      quarundam      quarundam rerum
quibusdam       quibusdam       quibusdam rebus
quosdam          quasdam          quaedam
quibusdam       quibusdam       quibusdam rebus

aliquis              [aliqua & aliquae*       aliquid
alicuius            alicuius                        alicuius rei
alicui                alicui                            alicui rei
aliquem            aliquam                        aliquid
aliquo              aliqua]                         aliqua re

aliqui               [aliquae                        aliqua
aliquorum        aliquarum                    aliquarum rerum
aliquibus          aliquibus                      aliquibus rebus
aliquos             aliquas                         aliqua
aliquibus          aliquibus]                     aliquibus rebus

*Ο ενικός αριθμός του θηλυκού είναι σπάνιος, ενώ ο πληθυντικός δεν απαντάται.

unusqui(s)que              unaquaeque                 unumquidque
uniuscuiusque              uniuscuiusque              uniuscuiusque
unicuique                     unicuique                     unicuique
unumquemque             unamquamque             unumquidque
unoquoque                  unaquaque                   unoquoque

uniquique*                  unaequaeque               unaquaeque
unorumquorumque      unarumquarumque      unorumquorumque
unisquibusque             unisquibusque             unisquibusque
unosquosque               unasquasque                unaquaeque
unisquibusque             unisquibusque             unisquibusque

*Σύμφωνα με τον Χ. Κανελλόπουλο η αντωνυμία αυτή δε σχηματίζει πληθυντικό αριθμό.

quis      quae (qua)       quid                 qui                   quae                 quae (qua)
cuius    cuius                cuius                quorum            quarum            quorum
cui       cui                   cui                   quibus              quibus              quibus
quem   quam               quid                 quos                 quas                 quae (qua)
quo      qua                  quo                  quibus              quibus              quibus


Αόριστες Επιθετικές
quidam, quaedam, quoddam [Κείμενα 25, 28, 29, 30, 36, 38, 45, 48] (κάποιος, κάποια, κάποιο)
aliqui, aliqua, aliquod [Κείμενα 30, 37, 38] (κάποιος, κάποια, κάποιο)
qui, qua & quae, quod [Κείμενο 37] (κάποιος, κάποια, κάποιο)
aliquot (άκλιτη) [Κείμενο 47] (μερικοί)

quidam            quaedam          quoddam
cuiusdam         cuiusdam         cuiusdam
cuidam            cuidam            cuidam
quendam         quandam         quoddam
quodam           quadam           quodam

quidam            quaedam          quaedam
quorundam      quarundam      quorundam
quibusdam       quibusdam       quibusdam
quosdam          quasdam          quaedam
quibusdam       quibusdam       quibusdam

aliqui               aliqua               aliquod
alicuius            alicuius            alicuius
alicui                alicui                alicui
aliquem            aliquam            aliquod
aliquo              aliqua               aliquo

aliqui               aliquae             aliqua
aliquorum        aliquarum        aliquorum
aliquibus          aliquibus          aliquibus
aliquos             aliquas             aliqua
aliquis              aliquibus          aliquibus

qui       qua & quae      quod                qui                   quae                 qua & quae
cuius    cuius                cuius                quorum            quarum            quorum
cui       cui                   cui                   quibus              quibus              quibus
quem   quam               quod                quos                 quas                 qua & quae
quo      qua                  quo                  quibus              quibus              quibus

Δεικτικές
hic, haec, hoc (αυτός, αυτή, αυτό) [σχετική με το α΄ πρόσωπο]
ille, illa, illud (εκείνος, εκείνη, εκείνο) [σχετική με το γ΄ πρόσωπο]
tantus, tanta, tantum τόσος, τόση, τόσο (για μέγεθος και για ηλικία)
talis, talis, tale (τέτοιος, τέτοια, τέτοιο)
tot [άκλιτη] (τόσοι, τόσες, τόσα)
iste, ista, istud (αυτός, αυτή, αυτό) [σχετική με το β΄ πρόσωπο]

hic       haec     hoc                  hi                     hae                    haec
huius    huius    huius              horum              harum               horum
huic     huic     huic                  his                    his                     his
hunc    hanc     hoc                  hos                  has                    haec
hoc      hac       hoc                  his                   his                     his

ille       illa       illud                 illi                    illae                  illa
illius     illius     illius                illorum             illarum             illorum
illi        illi        illi                    illis                   illis                   illis
illum    illam    illud                 illos                  illas                  illa
illo       illa       illo                  illis                   illis                    illis

tantus              tanta                tantum
tanti                 tantae              tanti
tanto                tantae              tanto
tantum             tantam             tantum
tanto                tanta                tanto

tanti                 tantae              tanta
tantorum          tantarum          tantorum
tantis               tantis               tantis
tantos              tantas               tanta
tantis               tantis               tantis

talis      talis      tale                  tales                 tales                 talia
talis      talis      talis                 talium              talium              talium
tali       tali       tali                   talibus              talibus              talibus
talem   talem   tale                  tales                 tales                 talia
tali       tali       tali                  talibus              talibus              talibus

iste       ista       istud               isti                   istae                 ista
istius    istius    istius                istorum            istarum             istorum
isti       isti       isti                   istis                  istis                  istis
istum   istam    istud                istos                 istas                 ista
isto      ista       isto                 istis                  istis                  istis

Κτητικές
meus, mea, meum (δικός μου, δική μου, δικό μου)
tuus, tua, tuum (δικός σου, δική σου, δικό σου)
suus, sua, suum (δικός του, δική του, δικό του)
noster, nostra, nostrum (δικοί μας, δικές μας, δικά μας)
vester, vestra, vestrum (δικοί σας, δικές σας, δικά σας)

meus                mea      meum              mei                  meae                mea
mei                  meae    mei                  meorum           mearum           meorum          
meo                 meae    meo                 meis                 meis                 meis
meum              meam   meum              meos                meas                mea
meus / mi         mea      --                      --                      --                      --
meo                 mea      meo                 meis                 meis                 meis

tuus     tua       tuum                            tui                    tuae                 tua
tui        tuae     tui                                tuorum             tuarum             tuorum
tuo       tuae     tuo                               tuis                  tuis                  tuis
tuum    tuam    tuum                            tuos                 tuas                  tua
tuo       tua       tuo                               tuis                  tuis                  tuis

suus     sua       suum                            sui                    suae                 sua
sui        suae     sui                                suorum            suarum             suorum
suo       suae     suo                               suis                  suis                  suis
suum    suam    suum                            suos                 suas                 sua
suo       sua       suo                               suis                  suis                  suis

noster              nostra              nostrum          
nostri               nostrae             nostri
nostro              nostrae             nostro
nostrum           nostram           nostrum
nostro              nostra              nostro

nostri               nostrae             nostra
nostrorum        nostrarum        nostrorum
nostris              nostris              nostris
nostros             nostras             nostra
nostris              nostris              nostris

vester               vestra               vestrum
vestri               vestrae             vestri
vestro              vestrae             vestro
vestrum           vestram            vestrum
vestro              vestra               vestro

vestri               vestrae             vestra
vestrorum        vestrarum        vestrorum
vestris              vestris              vestris
vestros             vestras             vestra
vestris              vestris              vestris


Προσωπικές
ego (εγώ)
tu  (εσύ)
se  (τον εαυτό του)

ego      tu         --                     nos                               vos                                 --
mei      tui        sui                   nostri – nostrum            vestri – vestrum               sui
mihi     tibi       sibi                   nobis                             vobis                             sibi
me       te         se                    nos                               vos                                 se
a me     a te      a se                 a nobis                         a vobis                           a se

Ερωτηματικές
quantus, quanta, quantum [Κείμενο 31, 45] (πόσος, πόση, πόσο, πόσο μεγάλος)
uter, utra, utrum (ποιος από τους δύο)
quis, quis, quid (Ουσιαστική) [Κείμενα 23, 24, 41, 44, 47, 48] (ποιος, τι)

quantus            quanta             quantum
quanti              quantae            quanti
quanto             quantae            quanto
quantum          quantam          quantum
quanto             quanta             quanto

quanti              quantae            quanta
quantorum       quantarum       quantorum
quantis             quantis             quantis
quantos            quantas            quanta
quantis             quantis             quantis

uter      utra      utrum               utri                   utrae                utra
utrius   utrius   utrius               utrorum           utrarum            utrorum
utri       utri       utri                   utris                 utris                 utris
utrum   utram   utrum               utros                utras                utra
utro      utra      utro                  utris                 utris                 utris

quis      quis      quid                 qui                   quae                 quae
cuius    cuius    cuius                quorum            quarum            quorum
cui       cui       cui                   quibus              quibus              quibus
quem   quem   quid                 quos                 quas                 quae
quo      quo      quo                 quibus              quibus              quibus


Αντωνυμικά Επίθετα
solus, sola, solum (μόνος, μόνη, μόνο)
nonnulli, nonnullae, nonnulla (μερικοί, μερικές, μερικά)
nullus, nulla, nullum (κανείς, καμιά, κανένα)
neuter, neutra, neutrum (ούτε ο ένας ούτε ο άλλος) (οδέτερος)
alius, alia, aliud άλλος, άλλη, άλλο (από πολλούς)

solus    sola      solum               soli                   solae                 sola
solius   solius    solius              solorum           solarum             solorum
soli       soli       soli                   solis                 solis                  solis
solum   solam   solum               solos                solas                 sola
solo      sola      solo                  solis                 solis                  solis

nonnulli*                     nonnullae                     nonnulla
nonnullorum                nonnullarum                nonnullorum
nonnullis                      nonnullis                      nonnullis
nonnullos                     nonnullas                     nonnulla
nonnullis                      nonnullis                      nonnullis

*Ο ενικός αριθμός της αντωνυμίας απαντάται σπάνια.

neuter              neutra              neutrum
neutrius           neutrius           neutrius
neutri               neutri               neutri
neutrum           neutram           neutrum
neutro              neutra              neutro

neutri               neutrae            neutra
neutrorum        neutrarum        neutrorum
neutris             neutris             neutris
neutros           neutras             neutra
neutris             neutris             neutris

alius     alia       aliud                alii                   aliae                  alia
alius     alius     alius                aliorum            aliarum             aliorum
alii       alii       alii                    aliis                  aliis                   aliis
alium   aliam    aliud                alios                 alias                  alia
alio      alia       alio                 aliis                  aliis                   aliis

nullus               nulla                nullum
nullius              nullius              nullius
nulli                 nulli                 nulli
nullum             nullam             nullum
nullo                nulla                nullo

nulli                 nullae               nulla
nullorum          nullarum          nullorum
nullis                nullis                nullis
nullos               nullas               nulla
nullis                nullis                nullis 

2 σχόλια:

Μικρή Θεατρίνα είπε...

Εξαιρετικές Σημειώσεις! Να'στε καλά!

Κωνσταντίνος Μάντης είπε...

Σ' ευχαριστώ πάρα πολύ!

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Λογοτεχνία Κατεύθυνσης"Απαντήσεις στις ερωτήσεις του ΚΕΕ"

X