Λατινικά Γ Λυκείου: Επίθετα Β΄ & Γ΄ κλίσης

Κωνσταντίνος Μάντης | Best Blogger Tips

Έρκυνα, Λιβαδειά 

Λατινικά Γ Λυκείου: Επίθετα Β΄ & Γ΄ κλίσης

[Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών 2015-2016]

Επίθετα Β΄ κλίσης
clarus              clara                clarum
clari                 clarae              clari
claro                clarae              claro
clarum            claram            clarum
clare                clara                clarum
claro                clara                claro

clari                 clarae              clara
clarorum        clararum        clarorum
claris               claris               claris
claros              claras              clara
clari                 clarae              clara
claris               claris               claris

liber                 libera               liberum
liberi                liberae             liberi
libero               liberae             libero
liberum           liberam            liberum
liber                 libera               liberum
libero               libera               libero

liberi                liberae              libera
liberorum       liberarum         liberorum
liberis               liberis               liberis
liberos              liberas              libera
liberi                liberae              libera
liberis              liberis               liberis

dexter              dextra & dextera                     dextrum & dexterum
dextri               dextrae & dexterae                 dextri & dexteri
dextro              dextrae & dexterae                 dextro & dextero
dextrum          dextram & dexteram              dextrum & dexterum
dexter              dextra & dextera                     dextrum & dexterum
dextro              dextra & dextera                     dextro & dextero

dextri               dextrae & dexterae                 dextra & dextera
dextrorum      dextrarum & dexterarum      dextrorum & dexterorum
dextris             dextris & dexteris                    dextris & dexteris
dextros            dextras & dexteras                  dextra & dextera
dextri               dextrae & dexterae                 dextra & dextera
dextris             dextris & dexteris                   dextris & dexteris

Επίθετα Β΄ κλίσης
superbus –a –um (περήφανος) 3 superbior –ior –ius / superbissimus –a –um
pennatus –a –um (φτερωτός) 3 pennatior –ior –ius / ---
iratus –a –um (οργισμένος) 3 iratior –ior –ius / iratissimus –a –um
clarus –a –um (καθαρόςδυνατός) 5, 34 clarior –ior –ius / clarissimus –a –um
pulcher, pulchra, pulchrum (όμορφος) 5 pulchrior – ior – ius / pulcherrimus –a –um
ultimus –a –um (τελευταίος) 5 [υπερθετικός του ultra] ulterior –ior –ius
tener , tenera, tenerum (τρυφερός, ευαίσθητος) 5 tenerior –ior –ius / tenerrimus –a –um
bonus –a –um (καλός) 6, 27 melior –ior –ius / optimus –a –um
liber, libera, liberum (ελεύθερος) 6, 43 liberior –ior –ius / liberrimus – a –um
pavidus –a –um (έντρομος) 11 pavidior –ior –ius / pavidissimus –a –um
serenus –a –um (ξάστερος, καθαρός) 13 --- --- / serenissimus –a –um
repentinus –a –um (ξαφνικός) 13 repentinior –ior –ius / --- ---
paucus –a –um (λίγος) 14, 24 paucior –ior –ius / paucissimus –a –um
sollicitus –a –um (ταραγμένος) 14, 44 sollicitior –ior –ius / sollicitissimus –a –um
squalidus –a –um (βρώμικος) 14 squalidior –ior –ius / squalidissimus –a –um
frigidus –a –um (παγωμένος) 15 frigidior –ior –ius / frigidissimus –a –um
posterus –a –um (επόμενος) 20 posterior –ior –ius / postremus –a –um & postumus –a –um
proximus –a –um (πολύ κοντινός) 20 [υπερθετικός του prope] propior –ior –ius
trepidus –a –um (έντρομος, περιδεής) 20 --- --- trepidissimus –a –um
immensus –um (πολύ μεγάλος) 21  immensior –ior – ius / immensissimus –a –um
aequus –a –um (ίσοςδίκαιος) 21 aequior –ior –ius /  aequissimus –a –um
exterus –a –um (o έξω) 25 exterior –ior –ius / extremus –a –um (έσχατος) & extimus-a-um
parvus –a –um (μικρός) 27 minor –or –us / minimus –a –um
durus –a –um (σκληρόςτραχύς) 27 durior –ior –ius / durissimus –a –um
acerbus –a –um (πικρός) 27 acerbior –ior –ius / acerbissimus –a –um
iucundus –a –um (ευχάριστος) 27 iucundior –ior –ius / iucundissimus –a –um
maturus –a –um (ώριμος) 27 maturior –ior –ius / maturissimus –a –um & maturrimus –a –um
cupidus –a –um (αυτός που επιθυμεί) 29 cupidior –ior –ius / cupidissimus –a –um
sanctus –a –um (ιερός) 34 sanctior –ior –ius / sanctissimus – a –um
dexter – dextra (dextera) – dextrum (dexterum) (δεξιόςdexterior – ior –ius / dextimus – a – um [Στο Κείμενο 34 το dextra χρησιμοποιείται ως ουσιαστικό]
magnus –a –um (μεγάλος) 36 maior –ior –ius / maximus –a –um
ineptus –a –um (ανόητοςάκαιρος) 36 ineptior –ior –ius / ineptissimus –a –um
longus –a –um (μακρόχρονος) 38, 43 longior –ior –ius / longissimus –a –um
improbus –a –um (αχρείος) 42 improbior –ior –ius / improbissimus –a –um
imperitus –a –um (άπειρος) 42 imperitior –ior –ius / imperitissimus –a –um
stultus –a –um (ανόητος) 42 stultior –ior –ius / stultissimus –a –um
infestus –a –um (εχθρικός) 43 infestior –ior –ius / infestissimus –a –um
miser – era –erum (δυστυχήςάθλιος) 43 miserior –ior –ius / miserrimus –a –um
fidus–a –um (πιστός) 44 fidior –ior –ius / fidissimus –a –um
multus –a –um (πολύς) [plus] / plurimus –a –um  5, 7, 27, 42    
- Το επίθετο σχηματίζει παραθετικά συνήθως στον πληθυντικό:
multi, -ae, -a (Συγκριτικός: plures, -es, -a, Υπερθετικός: plurimi, -ae, -a).
nimius –a –um (υπερβολικός) 25 magis nimius-a-um / maxime nimius-a-um

Επίθετα της Β΄ κλίσης που δε σχηματίζουν παραθετικά
marinus –a –um (θαλάσσιος) 3
regius –a –um (βασιλικός) 3
epicus –a –um (επικός) 5
horrendus –a –um (φρικτός) 14
paulus –a –um (λίγος) 20, 31, 38   
obviusaum (ενάντιος, αντίθετος) 20
publicus –a –um (δημόσιος) 25
sonorus –a –um (ηχηρός) 27
vietus –a –um (μαραμένος) 27
supervacaneus –a –um (περιττόςανώφελος) 36
ligneus –a –um (ξύλινος) 36
fessus –a –um (κουρασμένος) 38
priscus –a –um (αρχαίος) 38
captivus –a –um (αιχμάλωτος) 43, 45  
immaturus –a –um (πρόωρος) 43
suspectus –a –um (ύποπτος) 44 [επιθετική μετοχή] 
infidus –a –um (άπιστος, αβέβαιος) 44

Punicus –a –um (Καρχηδονιακός) 5, 25
Romanus –a –um (Ρωμαίος) 11, 13, 31   
Falernusaum (ο Φαλερνός αγρός, περιοχή της Καμπανίας) 11
Paulianus –a –um (του Παύλου) 13
Actiacus –a –um (Ακτιακός) 14, 29  
Veientanus a um (από τους Βηίους) 21
Latinus –a –um (Λατινικός, Λατίνος) 31
Manlianusaum (του Μανλίου) 42
Gallus um (Γαλάτης, γαλατικός) 45
Graecus –a –um (ελληνικός) 45

secundusaum (δεύτερος) 5
tertius –a –um (τρίτος) [τακτικό αριθμητικό] 25, 45  

Επίθετα Γ΄ κλίσης: Τρικατάληκτα
alacer                alacris                    alacre
alacris               alacris                    alacris
alacri                 alacri                     alacri
alacrem            alacrem                 alacre
alacer                alacris                   alacre 
alacri                alacr                    alacri

alacres               alacres                  alacria
alacrium          alacrium              alacrium
alacribus           alacribus              alacribus
alacres               alacres                  alacria
alacres               alacres                  alacria
alacribus           alacribus              alacribus

Δικατάληκτα
liberalis              liberalis               liberale
liberalis              liberalis               liberalis
liberali                liberali                 liberali
liberalem           liberalem             liberale
liberalis              liberalis               liberale
liberali                liberali                 liberali

liberales               liberales             liberalia
liberalium           liberalium          liberalium
liberalibus           liberalibus         liberalibus
liberales               liberales             liberalia
liberales               liberales             liberalia
liberalibus           liberalibus         liberalibus


Μονοκατάληκτα
ingens              ingens              ingens
ingentis           ingentis            ingentis
ingenti             ingenti             ingenti
ingentem         ingentem         ingens
ingens              ingens              ingens
ingenti             ingenti             ingenti

ingentes                                   ingentes                                   ingentia
ingentium                                ingentium                               ingentium
ingentibus                                ingentibus                              ingentibus
ingentes                                   ingentes                                   ingentia
ingentes                                   ingentes                                   ingentia
ingentibus                               ingentibus                               ingentibus

Επίθετα Γ΄ κλίσης
alacer, alacris, alacre (ζωηρός, πρόθυμος) 13 alacrior –ior –ius / --- ---
liberalis –is –e (που ταιριάζει σε άνθρωπο ελεύθερο, ελευθέριος) 13 liberalior –ior –ius / liberalissimus –a –um
illustris –is –e (λαμπρός, ένδοξος) 13 illustrior –ior –ius / illustrissimus –a –um
ingens –ntis (πελώριοςφοβερός) 14 ingentior –ior –ius / ingentissimus –a –um
similis –is –e (όμοιος) 14 similior –ior –ius / simillimus –a –um
militaris –is –e (στρατιωτικός) 15 militarior –ior –ius / --- ---
turpis –is –e (αισχρός) 15 turpior –ior –ius / turpissimus –a –um
iners, inertis (νωθρός, άπραγος) 15 inertior –ior –ius / inertissimus –a –um
mirabilis –is –e (θαυμαστός, παράδοξος, περίεργος) 20 mirabilior –ior –ius / mirabilissimus –a –um
tristis –is –e (λυπημένος) 20 tristior –ior –ius / tristissimus –a –um
impudens –entis (αναιδής) 24 impudentior –ior –ius / impudentissimus –a –um
recens –entis (φρέσκος) 25 recentior –ior –ius / recentissimus –a –um
grandis –is –e (μεγάλος) 27 grandior –ior –ius / grandissimus –a –um
mitis –is –e (γινωμένοςγλυκός) 27 mitior –ior –ius / mitissimus –a –um
mollis –is –e (μαλακός) 27, 42 mollior –ior –ius / mollissimus –a –um
fortis –is –e (δυνατός) 31 fortior –ior –ius / fortissimus –a –um
nobilis –is –e (ευγενήςαριστοκρατικός) 31 nobilior –ior –ius / nobilissimus –a –um
congruens – entis (σύμφωνος) 38 congruentior –ior –ius / congruentissimus –a –um
infelix – infelicis (δυστυχισμένος) 43 infelicior –ior –ius / infelicissimus –a –um
minax – minacis (απειλητικός) 43 minacior –ior –ius / minacissimus –a –um
stabilis –is –e (σταθερός) 44 stabilior –ior –ius / stabilissimus –a –um
inops – inopis (αυτός που έχει έλλειψη από κάτι) 44 egentior –ior –ius / egentissimus –a –um

Επίθετα της Γ΄ κλίσης που δε σχηματίζουν παραθετικά
omnis –is –e (όλος, ο καθένας) 6, 7, 11, 15, 21, 25, 31, 44       
equester, equestris, equestre (ιππικός) 15 [proelium equestre = ιππομαχία]
praecox – ocis (πρώιμος) 25
puter (putris) – putris – putre (σάπιος) 27
par  paris (όμοιος, ίδιος, ίσος) 29
singularis –is –e (μοναδικός) 31
incredibilis – is – e (απίστευτος) 34
immortalis –is –e (αθάνατος) 34
complures – es – a (πάρα πολλοί) 34 [Μόνο πληθυντικού αριθμού]
nuptialis –is –e (γαμήλιος) 38

tres, tria (τρεις, τρία) 7 [απόλυτο αριθμητικό]
viginti (είκοσι) [απόλυτο αριθμητικό] 29
milia, milium (χίλιοι) [απόλυτο αριθμητικό] 29

Κλίση Συγκριτικού Βαθμού Επιθέτων

turpior             turpior             turpius
turpioris          turpioris          turpioris          
turpiori            turpiori            turpiori
turpiorem       turpiorem        turpius
turpior             turpior             turpius
turpiore           turpiore           turpiore

turpiores          turpiores          turpiora
turpiorum        turpiorum        turpiorum
turpioribus      turpioribus       turpioribus
turpiores          turpiores          turpiora
turpiores          turpiores          turpiora
turpioribus      turpioribus      turpioribus

Κλίση Υπερθετικού Βαθμού Επιθέτων

fortissimus       fortissima        fortissimum
fortissimi         fortissimae       fortissimi
fortissimo        fortissimae       fortissimo
fortissimum     fortissimam     fortissimum
fortissime         fortissima        fortissimum
fortissimo         fortissima        fortissimo

fortissimi                  fortissimae                fortissima
fortissimorum         fortissimarum           fortissimorum
fortissimis                fortissimis                  fortissimis
fortissimos               fortissimas                 fortissima
fortissimi                  fortissimae                 fortissima
fortissimis                 fortissimis                  fortissimis 

Τα παραθετικά των Επιρρημάτων που συναντάμε στα κείμενα της ύλης:
 
valde – valdius – valdissime (3) [πάρα πολύ]
saepe – saepius – saepissime (15) [συχνά]  
diudiutiusdiutissime (21, 29, 43) [για πολύ καιρό]
aperte – apertius – apertissime (24) [ανοικτάφανερά]
prope – propius – proxime (7, 25) [κοντά]
sane – sanius – [sanissime] (27) [βέβαια]
multum – plus – plurimum (29, 38) [πολύ]
cupide – cupidius – cupidissime (34) [με πάθος]
facile – facilius – facillime (36) [εύκολα]
libenter – libentius – libentissime (6, 38) [πρόθυμα]
crudeliter – crudelius – crudelissime (42) [με σκληρότητα]
--- - prius – primum & primo (43) [πρώτα]
celeriter – celerius – celerrime (45) [γρήγορα]
satis – satius - --- (29) [αρκετά]

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...