Αρχαία ελληνικά: Αναλυτική κλίση ρήματος «μιμνήσκω»

Κωνσταντίνος Μάντης | Best Blogger Tips
Lightning over Athens by Chris Kaddas
 
Αρχαία ελληνικά: Αναλυτική κλίση ρήματος «μιμνήσκω»
 
Ενεργητική Φωνή
 
Ενεστώτας
Οριστική
μιμνήσκω, μιμνήσκεις, μιμνήσκει, μιμνήσκομεν, μιμνήσκετε, μιμνήσκουσι(ν)
Υποτακτική
μιμνήσκω, μιμνήσκς, μιμνήσκ, μιμνήσκωμεν, μιμνήσκητε, μιμνήσκωσι(ν)
Ευκτική
μιμνήσκοιμι, μιμνήσκοις, μιμνήσκοι, μιμνήσκοιμεν, μιμνήσκοιτε, μιμνήσκοιεν
Προστακτική
---, μίμνησκε, μιμνησκέτω, ---, μιμνήσκετε, μιμνησκόντων (ή μιμνησκέτωσαν)
Απαρέμφατο
μιμνήσκειν
Μετοχή
μιμνήσκων, μιμνήσκουσα, μιμνσκον
 
Παρατατικός
Οριστική
μίμνησκον, μίμνησκες, μίμνησκε, μιμνήσκομεν, μιμνήσκετε, μίμνησκον
 
Μέλλοντας
Οριστική
μνήσω, μνήσεις, μνήσει, μνήσομεν, μνήσετε, μνήσουσι(ν)
Ευκτική
μνήσοιμι, μνήσοις, μνήσοι, μνήσοιμεν, μνήσοιτε, μνήσοιεν
Απαρέμφατο
μνήσειν
Μετοχή
μνήσων, μνήσουσα, μνσον
 
Αόριστος
Οριστική
μνησα, μνησας, μνησε(ν), μνήσαμεν, μνήσατε, μνησαν
Υποτακτική
μνήσω, μνήσς, μνήσ, μνήσωμεν, μνήσητε, μνήσωσι(ν)
Ευκτική
μνήσαιμι, μνήσαις - μνήσειας, μνήσαι - μνήσειε(ν), μνήσαιμεν, μνήσαιτε, μνήσαιεν - μνήσειαν
Προστακτική
---, μνσον, μνησάτω, ---, μνήσατε, μνησάντων (ή μνησάτωσαν)
Απαρέμφατο
μνσαι
Μετοχή
μνήσας, μνήσασα, μνσαν
 
Μέση Φωνή
 
Ενεστώτας
Οριστική
μιμνήσκομαι, μιμνήσκ/μιμνήσκει, μιμνήσκεται, μιμνησκόμεθα, μιμνήσκεσθε, μιμνήσκονται
Υποτακτική
μιμνήσκωμαι, μιμνήσκ, μιμνήσκηται, μιμνησκώμεθα, μιμνήσκησθε, μιμνήσκωνται
Ευκτική
μιμνησκοίμην, μιμνήσκοιο, μιμνήσκοιτο, μιμνησκοίμεθα, μιμνήσκοισθε, μιμνήσκοιντο
Προστακτική
---, μιμνήσκου, μιμνησκέσθω, ---, μιμνήσκεσθε, μιμνησκέσθων ή μιμνησκέσθωσαν
Απαρέμφατο
μιμνήσκεσθαι
Μετοχή
μιμνησκόμενος
μιμνησκομένη
μιμνησκόμενον
 
Παρατατικός
Οριστική
μιμνησκόμην, μιμνήσκου, μιμνήσκετο, μιμνησκόμεθα, μιμνήσκεσθε, μιμνήσκοντο
 
Μέλλοντας
Οριστική
μνήσομαι, μνήσ/μνήσει, μνήσεται, μνησόμεθα, μνήσεσθε, μνήσονται
Ευκτική
μνησοίμην, μνήσοιο, μνήσοιτο, μνησοίμεθα, μνήσοισθε, μνήσοιντο
Απαρέμφατο
μνήσεσθαι
Μετοχή
μνησόμενος
μνησομένη
μνησόμενον
 
Παθητικός Μέλλοντας
Οριστική
μνησθήσομαι, μνησθήσ/μνησθήσει, μνησθήσεται, μνησθησόμεθα, μνησθήσεσθε, μνησθήσονται
Ευκτική
μνησθησοίμην, μνησθήσοιο, μνησθήσοιτο, μνησθησοίμεθα, μνησθήσοισθε, μνησθήσοιντο
Απαρέμφατο
μνησθήσεσθαι
Μετοχή
μνησθησόμενος
μνησθησομένη
μνησθησόμενον
 
Αόριστος
Οριστική
μνησάμην, μνήσω, μνήσατο, μνησάμεθα, μνήσασθε, μνήσαντο
Υποτακτική
μνήσωμαι, μνήσ, μνήσηται, μνησώμεθα, μνήσησθε, μνήσωνται
Ευκτική
μνησαίμην, μνήσαιο, μνήσαιτο, μνησαίμεθα, μνήσαισθε, μνήσαιντο
Προστακτική
---, μνσαι, μνησάσθω, ---, μνήσασθε, μνησάσθων ή μνησάσθωσαν
Απαρέμφατο
μνήσασθαι
Μετοχή
μνησάμενος
μνησαμένη
μνησάμενον
 
Παθητικός Αόριστος
Οριστική
μνήσθην, μνήσθης, μνήσθη, μνήσθημεν, μνήσθητε, μνήσθησαν
Υποτακτική
μνησθ, μνησθς, μνησθ, μνησθμεν, μνησθτε, μνησθσι(ν)
Ευκτική
μνησθείην, μνησθείης, μνησθείη, μνησθείημεν ή μνησθεμεν, μνησθείητε ή μνησθετε, μνησθείησαν ή μνησθεεν
Προστακτική
---, μνήσθητι, μνησθήτω, ---, μνήσθητε, μνησθέντων ή μνησθήτωσαν
Απαρέμφατο
μνησθναι
Μετοχή
μνησθείς
μνησθεσα
μνησθέν
 
Παρακείμενος
Οριστική
μέμνημαι, μέμνησαι, μέμνηται, μεμνήμεθα, μέμνησθε, μέμνηνται
 
Υποτακτική
μεμνημένος- μεμνημένη-μεμνημένον
μεμνημένος- μεμνημένη-μεμνημένον ς
μεμνημένος- μεμνημένη-μεμνημένον
μεμνημένοι- μεμνημέναι-μεμνημένα μεν
μεμνημένοι- μεμνημέναι-μεμνημένα τε
μεμνημένοι- μεμνημέναι-μεμνημένα σι
 
Ευκτική
μεμνημένος- μεμνημένη-μεμνημένον εην
μεμνημένος- μεμνημένη-μεμνημένον εης
μεμνημένος- μεμνημένη-μεμνημένον εη
μεμνημένοι- μεμνημέναι-μεμνημένα εημεν (εμεν)
μεμνημένοι- μεμνημέναι-μεμνημένα εητε (ετε)
μεμνημένοι- μεμνημέναι-μεμνημένα εησαν (εεν)
 
Προστακτική
---, μέμνησο, μεμνήσθω, --- μέμνησθε, μεμνήσθων ή μεμνήσθωσαν
 
Απαρέμφατο
μεμνσθαι
Μετοχή
μεμνημένος,
μεμνημένη,
μεμνημένον
 
Υπερσυντέλικος
μεμνήμην, μέμνησο, μέμνητο, μεμνήμεθα, μέμνησθε, μέμνηντο
 
Συντελεσμένος Μέλλοντας
Οριστική
μεμνήσομαι, μεμνήσ/μεμνήσει, μεμνήσεται, μεμνησόμεθα, μεμνήσεσθε, μεμνήσονται
Ευκτική
μεμνησοίμην, μεμνήσοιο, μεμνήσοιτο, μεμνησοίμεθα, μεμνήσοισθε, μεμνήσοιντο
Απαρέμφατο
μεμνήσεσθαι
Μετοχή
μεμνησόμενος
μεμνησομένη
μεμνησόμενον

Αρχαία Ελληνικά: Αναλυτική κλίση ρήματος «σπάω / σπῶ»

Κωνσταντίνος Μάντης | Best Blogger Tips

Shot of whisky by Lex Augusteijn

 
Αρχαία Ελληνικά: Αναλυτική κλίση ρήματος «σπάω / σπ»
 
Ενεργητική φωνή
 
Ενεστώτας
Οριστική
σπ, σπς, σπ, σπμεν, σπτε, σπσι(ν)
Υποτακτική
σπ, σπς, σπ, σπμεν, σπτε, σπσι(ν)
Ευκτική
σπμι, σπς, σπ ή σπην, σπης, σπη, σπμεν, σπτε, σπεν
Προστακτική
---, σπ, σπάτω, ---, σπτε, σπώντων ή σπάτωσαν
Απαρέμφατο
σπν
Μετοχή
σπν, σπσα, σπν
 
Παρατατικός
σπων, σπας, σπα, σπμεν, σπτε, σπων
 
Μέλλοντας
Οριστική
σπάσω, σπάσεις, σπάσει, σπάσομεν, σπάσετε, σπάσουσι(ν)
Ευκτική
σπάσοιμι, σπάσοις, σπάσοι, σπάσοιμεν, σπάσοιτε, σπάσοιεν
Απαρέμφατο
σπάσειν
Μετοχή
σπάσων, σπάσουσα, σπάσον
 
Αόριστος
Οριστική
σπασα, σπασας, σπασε(ν), σπάσαμεν, σπάσατε, σπασαν
Υποτακτική
σπάσω, σπάσς, σπάσ, σπάσωμεν, σπάσητε, σπάσωσι(ν)
Ευκτική
σπάσαιμι, σπάσαις ή σπάσειας, σπάσαι ή σπάσειε(ν), σπάσαιμεν, σπάσαιτε, σπάσαιεν ή σπάσειαν
Προστακτική
---, σπάσον, σπασάτω, ---, σπάσατε, σπασάντων (ή σπασάτωσαν)
Απαρέμφατο
σπάσαι
Μετοχή
σπάσας, σπάσασα, σπάσαν
 
Μέση φωνή
 
Ενεστώτας
Οριστική
σπμαι, σπ, σπται, σπώμεθα, σπσθε, σπνται
Υποτακτική
σπμαι, σπ, σπται, σπώμεθα, σπσθε, σπνται
Ευκτική
σπμην, σπο, σπτο, σπμεθα, σπσθε, σπντο
Προστακτική
--- σπ, σπάσθω, --- σπσθε, σπάσθων ή σπάσθωσαν
Απαρέμφατο
σπσθαι
Μετοχή
σπώμενος, σπωμένη, σπώμενον
 
Παρατατικός
σπώμην, σπ, σπτο, σπώμεθα, σπσθε, σπντο
 
Μέλλοντας
Οριστική
σπάσομαι, σπάσ/σπάσει, σπάσεται, σπασόμεθα, σπάσεσθε, σπάσονται
Ευκτική
σπασοίμην, σπάσοιο, σπάσοιτο, σπασοίμεθα, σπάσοισθε, σπάσοιντο
Απαρέμφατο
σπάσεσθαι
Μετοχή
σπασόμενος
σπασομένη
σπασόμενον
 
Αόριστος
Οριστική
σπασάμην, σπάσω, σπάσατο, σπασάμεθα, σπάσασθε, σπάσαντο
Υποτακτική
σπάσωμαι, σπάσ, σπάσηται, σπασώμεθα, σπάσησθε, σπάσωνται
Ευκτική
σπασαίμην, σπάσαιο, σπάσαιτο, σπασαίμεθα, σπάσαισθε, σπάσαιντο
Προστακτική
---, σπάσαι, σπασάσθω, ---, σπάσασθε, σπασάσθων ή σπασάσθωσαν
Απαρέμφατο
σπάσασθαι
Μετοχή
σπασάμενος
σπασαμένη
σπασάμενον
 
Παρακείμενος
Οριστική
σπασμαι, σπασαι, σπασται, σπάσμεθα, σπασθε, σπασμένοι εσί(ν)
 
Υποτακτική
σπασμένος- σπασμένη-σπασμένον
σπασμένος- σπασμένη-σπασμένον ς
σπασμένος- σπασμένη-σπασμένον
σπασμένοι- σπασμέναι-σπασμένα μεν
σπασμένοι- σπασμέναι-σπασμένα τε
σπασμένοι- σπασμέναι-σπασμένα σι
 
Ευκτική
σπασμένος- σπασμένη-σπασμένον εην
σπασμένος- σπασμένη-σπασμένον εης
σπασμένος- σπασμένη-σπασμένον εη
σπασμένοι- σπασμέναι-σπασμένα εημεν (εμεν)
σπασμένοι- σπασμέναι-σπασμένα εητε (ετε)
σπασμένοι- σπασμέναι-σπασμένα εησαν (εεν)
 
Προστακτική
---, σπασο, σπάσθω, --- σπασθε, σπάσθων ή σπάσθωσαν
 
Απαρέμφατο
σπάσθαι
Μετοχή
σπασμένος,
σπασμένη,
σπασμένον
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...