Αναλυτική κλίση ρημάτων της αρχαίας ελληνικής | Σημειώσεις του Κωνσταντίνου Μάντη

Αναλυτική κλίση ρημάτων της αρχαίας ελληνικής

Κωνσταντίνος Μάντης | Best Blogger Tips

Α

γαμαι

γανακτέω- γανακτ

γαπάω / γαπ

γγέλλω

γείρω

γνο

γορεύω

γω

γωνίζομαι

δικέω-δικ

δω

αδέομαι: αδομαι

ανέω-

αρω

αρ / αρομαι

ασθάνομαι

ασχύνω

ατέω-

ατιάομαι / ατιμαι

κέομαι / κομαι

κολουθέω- κολουθ

κούω

λλάττω / λλάσσω

λίσκομαι

λ

μαρτάνω

μείβω

μφιέννυμι

ναλίσκω

νιάω / νι

νοίγω

νύω & νύτω

πεχθάνομαι

ποδειλι

ποδημ

ποδιδράσκω

ποθνσκω

πόλλυμι

ρέσκω

ρκέω-

ρπάζω

ρχω

σκέω- 

αξω - αξάνω

φικνέομαι / φικνομαι

χθομαι

Β

βάλλω

βαίνω

βιβάζω

βλάπτω

βλαστάνω

βλώσκω

βουλεύω 

βούλομαι 

Γ

γελάω / γελ

γεύω

γηράσκω

γίγνομαι 

γιγνώσκω

γράφω

γυμνάζω

Δ

δάκνω

δέδοικα

δείκνυμι

δέχομαι

δέω

δέω-δ

δηλόω / δηλ

δόω / δῃῶ

διαλέγομαι

διδάσκω

δίδωμι 

διψ

δοκέω-

δράω / δρ

δύναμαι

Ε

άω - ἐῶ

γείρω

θέλω & θέλω

εμί

λαύνω

λκω

μπίπρημι

πιμέλομαι & πιμελομαι

πιλανθάνομαι

πίσταμαι

πομαι

ρωτάω / ρωτ

ρχομαι/εμι

σθίω

εεργετέω-

ερίσκω

χω

ψω

Ζ

ζεύγνυμι

ζ

ζώννυμι

Η

γομαι

δομαι

κω

Θ 

θαυμάζω

θέω

θεραπεύω

θηράω / θηρ

θλίβω

θνσκω

θραύω

Ι

άομαι / ἰῶμαι

ημι

λάσκομαι

στημι

σχύω

Κ

καθεύδω

καθίζω

κάθημαι

καίω & κάω

καλέω-

καλύπτω

κάμνω

κατάγνυμι

καταλεύω

κατασκευάζω

κατηγορ

κεμαι

κελεύω

κεράννυμι & κεραννύω

κηρύττω

κινέω-

κινδυνεύω

κλαίω & κλάω

κλείω (κλω)

κλέπτω

κολάζω

κομίζω

κόπτω

κορέννυμι

κοσμέω-

κρατέω-

κρεμάννυμι

κρίνω

κρούω

κρύπτω

κτάωμαι / κτμαι

κτείνω

κυριεύω

κυκλόω / κυκλ

Λ

λαγχάνω

λαμβάνω

λανθάνω

λέγω

λείπω

λούω

λυσιτελ

λύω

Μ

μανθάνω

μάχομαι

μείγνυμι & μειγνύω

μέμφομαι

μέλλω

μένω

μηνύω

μιαίνω

μιμνήσκω

μοχθ

Ν

ναυμαχ

νέμω

νέω

νεωτερίζω

νικάω / νικ

νομίζω

νουθετέω-

νο

Ξ

ξέω

Ο

οδα

οκέω-

οκίζω

ομώζω

οομαι & ομαι

οχομαι

λισθαίνω & λισθάνω

μνυμι

μολογ

νίνημι

ράω / ρ

φείλω

φλισκάνω

Π

παιδεύω

παρασκευάζω

παίζω

παίω

πάσχω

παύω

πεινήω / πειν

πέμπω

πείθω

πετάννυμι

πέτομαι

πήγνυμι

πίμπλημι

πίνω

πιπράσκω

πίπτω

πιστεύω

πλέω

πλέκω

πληρόω / πληρ

πλήττω

πνέω

ποιέω-

πράττω

πρεσβεύω

πταίω

πυνθάνομαι

πωλέω - πωλ

Ρ

έω

ήγνυμι

ιγώω / ιγ

ώννυμι

Σ

σβέννυμι

σείω

σημαίνω

σήπω

σιωπ

σκοπεω-

σπάω / σπ

σπένδω

στρέφω

στρώννυμι

συλλέγω

σζω

Τ

τάττω

τείνω

τελέω - τελ

τέμνω

τειχίζω

τήκω

τίθημι

τίκτω

τιμάω / τιμ

τιμωρ

τίνω

τιτρώσκω

τοξεύω

τρέπω

τρέφω

τρέχω

τυγχάνω

τύπτω

Υ

πηρετέω-

πισχνομαι

Φ

φαίνω

φείδομαι

φενακίζω

φεύγω

φημί

φθάνω

φθείρω

φθονέω-

φιλέω-

φιλονικ

φιλοτιμομαι

φύω

φυλάττω / φυλάσσω

Χ

χαίρω

χαλάω / χαλ

χέω

χειραγωγ

χρήομαι /χρμαι

χρίω

χώννυμι ή χ

Ψ

ψαύω

ψηφίζω

Ω

θομαι

νομαι

φελέω-


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...