Αρχαία ελληνικά: Αναλυτική κλίση ρήματος «μιμνήσκω»

Κωνσταντίνος Μάντης | Best Blogger Tips
Lightning over Athens by Chris Kaddas
 
Αρχαία ελληνικά: Αναλυτική κλίση ρήματος «μιμνήσκω»
 
Ενεργητική Φωνή
 
Ενεστώτας
Οριστική
μιμνήσκω, μιμνήσκεις, μιμνήσκει, μιμνήσκομεν, μιμνήσκετε, μιμνήσκουσι(ν)
Υποτακτική
μιμνήσκω, μιμνήσκς, μιμνήσκ, μιμνήσκωμεν, μιμνήσκητε, μιμνήσκωσι(ν)
Ευκτική
μιμνήσκοιμι, μιμνήσκοις, μιμνήσκοι, μιμνήσκοιμεν, μιμνήσκοιτε, μιμνήσκοιεν
Προστακτική
---, μίμνησκε, μιμνησκέτω, ---, μιμνήσκετε, μιμνησκόντων (ή μιμνησκέτωσαν)
Απαρέμφατο
μιμνήσκειν
Μετοχή
μιμνήσκων, μιμνήσκουσα, μιμνσκον
 
Παρατατικός
Οριστική
μίμνησκον, μίμνησκες, μίμνησκε, μιμνήσκομεν, μιμνήσκετε, μίμνησκον
 
Μέλλοντας
Οριστική
μνήσω, μνήσεις, μνήσει, μνήσομεν, μνήσετε, μνήσουσι(ν)
Ευκτική
μνήσοιμι, μνήσοις, μνήσοι, μνήσοιμεν, μνήσοιτε, μνήσοιεν
Απαρέμφατο
μνήσειν
Μετοχή
μνήσων, μνήσουσα, μνσον
 
Αόριστος
Οριστική
μνησα, μνησας, μνησε(ν), μνήσαμεν, μνήσατε, μνησαν
Υποτακτική
μνήσω, μνήσς, μνήσ, μνήσωμεν, μνήσητε, μνήσωσι(ν)
Ευκτική
μνήσαιμι, μνήσαις - μνήσειας, μνήσαι - μνήσειε(ν), μνήσαιμεν, μνήσαιτε, μνήσαιεν - μνήσειαν
Προστακτική
---, μνσον, μνησάτω, ---, μνήσατε, μνησάντων (ή μνησάτωσαν)
Απαρέμφατο
μνσαι
Μετοχή
μνήσας, μνήσασα, μνσαν
 
Μέση Φωνή
 
Ενεστώτας
Οριστική
μιμνήσκομαι, μιμνήσκ/μιμνήσκει, μιμνήσκεται, μιμνησκόμεθα, μιμνήσκεσθε, μιμνήσκονται
Υποτακτική
μιμνήσκωμαι, μιμνήσκ, μιμνήσκηται, μιμνησκώμεθα, μιμνήσκησθε, μιμνήσκωνται
Ευκτική
μιμνησκοίμην, μιμνήσκοιο, μιμνήσκοιτο, μιμνησκοίμεθα, μιμνήσκοισθε, μιμνήσκοιντο
Προστακτική
---, μιμνήσκου, μιμνησκέσθω, ---, μιμνήσκεσθε, μιμνησκέσθων ή μιμνησκέσθωσαν
Απαρέμφατο
μιμνήσκεσθαι
Μετοχή
μιμνησκόμενος
μιμνησκομένη
μιμνησκόμενον
 
Παρατατικός
Οριστική
μιμνησκόμην, μιμνήσκου, μιμνήσκετο, μιμνησκόμεθα, μιμνήσκεσθε, μιμνήσκοντο
 
Μέλλοντας
Οριστική
μνήσομαι, μνήσ/μνήσει, μνήσεται, μνησόμεθα, μνήσεσθε, μνήσονται
Ευκτική
μνησοίμην, μνήσοιο, μνήσοιτο, μνησοίμεθα, μνήσοισθε, μνήσοιντο
Απαρέμφατο
μνήσεσθαι
Μετοχή
μνησόμενος
μνησομένη
μνησόμενον
 
Παθητικός Μέλλοντας
Οριστική
μνησθήσομαι, μνησθήσ/μνησθήσει, μνησθήσεται, μνησθησόμεθα, μνησθήσεσθε, μνησθήσονται
Ευκτική
μνησθησοίμην, μνησθήσοιο, μνησθήσοιτο, μνησθησοίμεθα, μνησθήσοισθε, μνησθήσοιντο
Απαρέμφατο
μνησθήσεσθαι
Μετοχή
μνησθησόμενος
μνησθησομένη
μνησθησόμενον
 
Αόριστος
Οριστική
μνησάμην, μνήσω, μνήσατο, μνησάμεθα, μνήσασθε, μνήσαντο
Υποτακτική
μνήσωμαι, μνήσ, μνήσηται, μνησώμεθα, μνήσησθε, μνήσωνται
Ευκτική
μνησαίμην, μνήσαιο, μνήσαιτο, μνησαίμεθα, μνήσαισθε, μνήσαιντο
Προστακτική
---, μνσαι, μνησάσθω, ---, μνήσασθε, μνησάσθων ή μνησάσθωσαν
Απαρέμφατο
μνήσασθαι
Μετοχή
μνησάμενος
μνησαμένη
μνησάμενον
 
Παθητικός Αόριστος
Οριστική
μνήσθην, μνήσθης, μνήσθη, μνήσθημεν, μνήσθητε, μνήσθησαν
Υποτακτική
μνησθ, μνησθς, μνησθ, μνησθμεν, μνησθτε, μνησθσι(ν)
Ευκτική
μνησθείην, μνησθείης, μνησθείη, μνησθείημεν ή μνησθεμεν, μνησθείητε ή μνησθετε, μνησθείησαν ή μνησθεεν
Προστακτική
---, μνήσθητι, μνησθήτω, ---, μνήσθητε, μνησθέντων ή μνησθήτωσαν
Απαρέμφατο
μνησθναι
Μετοχή
μνησθείς
μνησθεσα
μνησθέν
 
Παρακείμενος
Οριστική
μέμνημαι, μέμνησαι, μέμνηται, μεμνήμεθα, μέμνησθε, μέμνηνται
 
Υποτακτική
μεμνημένος- μεμνημένη-μεμνημένον
μεμνημένος- μεμνημένη-μεμνημένον ς
μεμνημένος- μεμνημένη-μεμνημένον
μεμνημένοι- μεμνημέναι-μεμνημένα μεν
μεμνημένοι- μεμνημέναι-μεμνημένα τε
μεμνημένοι- μεμνημέναι-μεμνημένα σι
 
Ευκτική
μεμνημένος- μεμνημένη-μεμνημένον εην
μεμνημένος- μεμνημένη-μεμνημένον εης
μεμνημένος- μεμνημένη-μεμνημένον εη
μεμνημένοι- μεμνημέναι-μεμνημένα εημεν (εμεν)
μεμνημένοι- μεμνημέναι-μεμνημένα εητε (ετε)
μεμνημένοι- μεμνημέναι-μεμνημένα εησαν (εεν)
 
Προστακτική
---, μέμνησο, μεμνήσθω, --- μέμνησθε, μεμνήσθων ή μεμνήσθωσαν
 
Απαρέμφατο
μεμνσθαι
Μετοχή
μεμνημένος,
μεμνημένη,
μεμνημένον
 
Υπερσυντέλικος
μεμνήμην, μέμνησο, μέμνητο, μεμνήμεθα, μέμνησθε, μέμνηντο
 
Συντελεσμένος Μέλλοντας
Οριστική
μεμνήσομαι, μεμνήσ/μεμνήσει, μεμνήσεται, μεμνησόμεθα, μεμνήσεσθε, μεμνήσονται
Ευκτική
μεμνησοίμην, μεμνήσοιο, μεμνήσοιτο, μεμνησοίμεθα, μεμνήσοισθε, μεμνήσοιντο
Απαρέμφατο
μεμνήσεσθαι
Μετοχή
μεμνησόμενος
μεμνησομένη
μεμνησόμενον

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...