Αρχαία ελληνικά: Αναλυτική κλίση ρήματος «πρεσβεύω» | Σημειώσεις του Κωνσταντίνου Μάντη

Αρχαία ελληνικά: Αναλυτική κλίση ρήματος «πρεσβεύω»

Κωνσταντίνος Μάντης | Best Blogger Tips

Heinrich Hofmann

 
Αρχαία ελληνικά: Αναλυτική κλίση ρήματος «πρεσβεύω»
 
(πρεσβεύω = είμαι μεγαλύτερος στην ηλικία, είμαι πρεσβευτής, τιμώ, παραδέχομαι, κυβερνώ)
 
Ενεργητική Φωνή
 
Ενεστώτας
Οριστική
πρεσβεύω, πρεσβεύεις, πρεσβεύει, πρεσβεύομεν, πρεσβεύετε, πρεσβεύουσι(ν)
Υποτακτική
πρεσβεύω, πρεσβεύς, πρεσβεύ, πρεσβεύωμεν, πρεσβεύητε, πρεσβεύωσι(ν)
Ευκτική
πρεσβεύοιμι, πρεσβεύοις, πρεσβεύοι, πρεσβεύοιμεν, πρεσβεύοιτε, πρεσβεύοιεν
Προστακτική
---, πρέσβευε, πρεσβευέτω, ---, πρεσβεύετε, πρεσβευόντων (ή πρεσβευέτωσαν)
Απαρέμφατο
πρεσβεύειν
Μετοχή
πρεσβεύων, πρεσβεύουσα, πρεσβεον
 
Παρατατικός
Οριστική
πρέσβευον, πρέσβευες, πρέσβευε, πρεσβεύομεν, πρεσβεύετε, πρέσβευον
 
Μέλλοντας
Οριστική
πρεσβεύσω, πρεσβεύσεις, πρεσβεύσει, πρεσβεύσομεν, πρεσβεύσετε, πρεσβεύσουσι(ν)
Ευκτική
πρεσβεύσοιμι, πρεσβεύσοις, πρεσβεύσοι, πρεσβεύσοιμεν, πρεσβεύσοιτε, πρεσβεύσοιεν
Απαρέμφατο
πρεσβεύσειν
Μετοχή
πρεσβεύσων, πρεσβεύσουσα, πρεσβεσον
 
Αόριστος
Οριστική
πρέσβευσα, πρέσβευσας, πρέσβευσε(ν), πρεσβεύσαμεν, πρεσβεύσατε, πρέσβευσαν
Υποτακτική
πρεσβεύσω, πρεσβεύσς, πρεσβεύσ, πρεσβεύσωμεν, πρεσβεύσητε, πρεσβεύσωσι(ν)
Ευκτική
πρεσβεύσαιμι, πρεσβεύσαις ή πρεσβεύσειας, πρεσβεύσαι ή πρεσβεύσειε(ν), πρεσβεύσαιμεν, πρεσβεύσαιτε, πρεσβεύσαιεν ή πρεσβεύσειαν
Προστακτική
---, πρέσβευσον, πρεσβευσάτω, ---, πρεσβεύσατε, πρεσβευσάντων (ή πρεσβευσάτωσαν)
Απαρέμφατο
πρεσβεσαι
Μετοχή
πρεσβεύσας, πρεσβεύσασα, πρεσβεσαν
 
Παρακείμενος
Οριστική
πεπρέσβευκα, πεπρέσβευκας, πεπρέσβευκε, πεπρεσβεύκαμεν, πεπρεσβεύκατε, πεπρεσβεύκασι(ν)
 
Υποτακτική
πεπρεσβευκώς- πεπρεσβευκυα- πεπρεσβευκός
πεπρεσβευκώς- πεπρεσβευκυα- πεπρεσβευκός ς
πεπρεσβευκώς- πεπρεσβευκυα- πεπρεσβευκός
πεπρεσβευκότες- πεπρεσβευκυαι- πεπρεσβευκότα μεν
πεπρεσβευκότες- πεπρεσβευκυαι- πεπρεσβευκότα τε
πεπρεσβευκότες- πεπρεσβευκυαι- πεπρεσβευκότα σι
 
Ευκτική
πεπρεσβευκώς- πεπρεσβευκυα- πεπρεσβευκός εην
πεπρεσβευκώς- πεπρεσβευκυα- πεπρεσβευκός εης
πεπρεσβευκώς- πεπρεσβευκυα- πεπρεσβευκός εη
πεπρεσβευκότες- πεπρεσβευκυαι- πεπρεσβευκότα εημεν (εμεν)
πεπρεσβευκότες- πεπρεσβευκυαι- πεπρεσβευκότα εητε (ετε)
πεπρεσβευκότες- πεπρεσβευκυαι- πεπρεσβευκότα εησαν (εεν)
 
Προστακτική
---
πεπρεσβευκώς- πεπρεσβευκυα- πεπρεσβευκός σθι
πεπρεσβευκώς- πεπρεσβευκυα- πεπρεσβευκός στω
---
πεπρεσβευκότες- πεπρεσβευκυαι- πεπρεσβευκότα στε
πεπρεσβευκότες- πεπρεσβευκυαι- πεπρεσβευκότα στων
 
Απαρέμφατο
πεπρεσβευκέναι
Μετοχή
πεπρεσβευκώς- πεπρεσβευκυα- πεπρεσβευκός
 
Υπερσυντέλικος
Οριστική
πεπρεσβεύκειν, πεπρεσβεύκεις, πεπρεσβεύκει, πεπρεσβεύκεμεν, πεπρεσβεύκετε, πεπρεσβεύκεσαν
 
Μέση Φωνή
 
Ενεστώτας
Οριστική
πρεσβεύομαι, πρεσβεύ ή πρεσβεύει, πρεσβεύεται, πρεσβευόμεθα, πρεσβεύεσθε, πρεσβεύονται
Υποτακτική
πρεσβεύωμαι, πρεσβεύ, πρεσβεύηται, πρεσβευώμεθα, πρεσβεύησθε, πρεσβεύωνται
Ευκτική
πρεσβευοίμην, πρεσβεύοιο, πρεσβεύοιτο, πρεσβευοίμεθα, πρεσβεύοισθε, πρεσβεύοιντο
Προστακτική
---, πρεσβεύου, πρεσβευέσθω, ---, πρεσβεύεσθε, πρεσβευέσθων ή πρεσβευέσθωσαν
Απαρέμφατο
πρεσβεύεσθαι
Μετοχή
πρεσβευόμενος
πρεσβευομένη
πρεσβευόμενον
 
Παρατατικός
Οριστική
πρεσβευόμην, πρεσβεύου, πρεσβεύετο, πρεσβευόμεθα, πρεσβεύεσθε, πρεσβεύοντο
 
Μέλλοντας
Οριστική
πρεσβεύσομαι, πρεσβεύσ ή πρεσβεύσει, πρεσβεύσεται, πρεσβευσόμεθα, πρεσβεύσεσθε, πρεσβεύσονται
Ευκτική
πρεσβευσοίμην, πρεσβεύσοιο, πρεσβεύσοιτο, πρεσβευσοίμεθα, πρεσβεύσοισθε, πρεσβεύσοιντο
Απαρέμφατο
πρεσβεύσεσθαι
Μετοχή
πρεσβευσόμενος
πρεσβευσομένη
πρεσβευσόμενον
 
Αόριστος
Οριστική
πρεσβευσάμην, πρεσβεύσω, πρεσβεύσατο, πρεσβευσάμεθα, πρεσβεύσασθε, πρεσβεύσαντο
Υποτακτική
πρεσβεύσωμαι, πρεσβεύσ, πρεσβεύσηται, πρεσβευσώμεθα, πρεσβεύσησθε, πρεσβεύσωνται
Ευκτική
πρεσβευσαίμην, πρεσβεύσαιο, πρεσβεύσαιτο, πρεσβευσαίμεθα, πρεσβεύσαισθε, πρεσβεύσαιντο
Προστακτική
---, πρέσβευσαι, πρεσβευσάσθω, ---, πρεσβεύσασθε, πρεσβευσάσθων ή πρεσβευσάσθωσαν
Απαρέμφατο
πρεσβεύσασθαι
Μετοχή
πρεσβευσάμενος
πρεσβευσαμένη
πρεσβευσάμενον
 
Παρακείμενος
Οριστική
πεπρέσβευμαι, πεπρέσβευσαι, πεπρέσβευται, πεπρεσβεύμεθα, πεπρέσβευσθε, πεπρέσβευνται
 
Υποτακτική
πεπρεσβευμένος- πεπρεσβευμένη- πεπρεσβευμένον
πεπρεσβευμένος- πεπρεσβευμένη- πεπρεσβευμένον ς
πεπρεσβευμένος- πεπρεσβευμένη- πεπρεσβευμένον
πεπρεσβευμένοι- πεπρεσβευμέναι- πεπρεσβευμένα μεν
πεπρεσβευμένοι- πεπρεσβευμέναι- πεπρεσβευμένα τε
πεπρεσβευμένοι- πεπρεσβευμέναι- πεπρεσβευμένα σι
 
Ευκτική
πεπρεσβευμένος- πεπρεσβευμένη- πεπρεσβευμένον εην
πεπρεσβευμένος- πεπρεσβευμένη- πεπρεσβευμένον εης
πεπρεσβευμένος- πεπρεσβευμένη- πεπρεσβευμένον εη
πεπρεσβευμένοι- πεπρεσβευμέναι- πεπρεσβευμένα εημεν (εμεν)
πεπρεσβευμένοι- πεπρεσβευμέναι- πεπρεσβευμένα εητε (ετε)
πεπρεσβευμένοι- πεπρεσβευμέναι- πεπρεσβευμένα εησαν (εεν)
 
Προστακτική
---, πεπρέσβευσο, πεπρεσβεύσθω, --- πεπρέσβευσθε, πεπρεσβεύσθων ή πεπρεσβεύσθωσαν
 
Απαρέμφατο
πεπρεσβεσθαι
Μετοχή
πεπρεσβευμένος,
πεπρεσβευμένη,
πεπρεσβευμένον
 
Υπερσυντέλικος
πεπρεσβεύμην, πεπρέσβευσο, πεπρέσβευτο, πεπρεσβεύμεθα, πεπρέσβευσθε, πεπρέσβευντο

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...