Αρχαία ελληνικά: Αναλυτική κλίση ρήματος «πράττω / πράττομαι»

Κωνσταντίνος Μάντης | Best Blogger Tips

Αρχαία ελληνικά: Αναλυτική κλίση ρήματος «πράττω / πράττομαι»   
 
Ενεργητική Φωνή
 
Ενεστώτας
Οριστική
πράττω, πράττεις, πράττει, πράττομεν, πράττετε, πράττουσι(ν)
Υποτακτική
πράττω, πράττς, πράττ, πράττωμεν, πράττητε, πράττωσι(ν)
Ευκτική
πράττοιμι, πράττοις, πράττοι, πράττοιμεν, πράττοιτε, πράττοιεν
Προστακτική
---, πρττε, πραττέτω, ---, πράττετε, πραττόντων (ή πραττέτωσαν)
Απαρέμφατο
πράττειν
Μετοχή
πράττων, πράττουσα, πρττον
 
Παρατατικός
Οριστική
πραττονπραττες, πραττε, πράττομεν, πράττετε, πραττον
 
Μέλλοντας
Οριστική
πράξω, πράξεις, πράξει, πράξομεν, πράξετε, πράξουσι(ν)
Ευκτική
πράξοιμι, πράξοις, πράξοι, πράξοιμεν, πράξοιτε, πράξοιεν
Απαρέμφατο
πράξειν
Μετοχή
πράξων, πράξουσα, πρξον
 
ΑΟΡΙΣΤΟΣ 
Οριστική
πραξαπραξας, πραξε(ν), πράξαμεν, πράξατε, πραξαν        
Υποτακτική
πράξω, πράξς, πράξ, πράξωμεν, πράξητε, πράξωσι(ν)
Ευκτική
πράξαιμι, πράξαις / πράξειας, πράξαι / πράξειε(ν), πράξαιμεν, πράξαιτε, πράξαιεν / πράξειαν 
Προστακτική
---, πρξον, πραξάτω, ---, πράξατε, πραξάντων (ή πραξάτωσαν)
Απαρέμφατο
πρξαι
Μετοχή
πράξας, πράξασα, πρξαν
 
Παρακείμενος
Οριστική
πέπραχα, πέπραχας, πέπραχε, πεπράχαμεν, πεπράχατε, πεπράχασι(ν)

Υποτακτική
πεπραχώς- πεπραχυα- πεπραχός   
πεπραχώς- πεπραχυα- πεπραχός ς
πεπραχώς- πεπραχυα- πεπραχός 
πεπραχότες- πεπραχυαι- πεπραχότα μεν
πεπραχότες- πεπραχυαι- πεπραχότα τε
πεπραχότες- πεπραχυαι- πεπραχότα σι

Ευκτική
πεπραχώς- πεπραχυα- πεπραχός εην 
πεπραχώς- πεπραχυα- πεπραχός εης
πεπραχώς- πεπραχυα- πεπραχός εη
πεπραχότες- πεπραχυαι- πεπραχότα εημεν (εμεν)
πεπραχότες- πεπραχυαι- πεπραχότα εητε (ετε)
πεπραχότες- πεπραχυαι- πεπραχότα εησαν (εεν)

Προστακτική
---
πεπραχώς- πεπραχυα- πεπραχός σθι
πεπραχώς- πεπραχυα- πεπραχός στω
---
πεπραχότες- πεπραχυαι- πεπραχότα στε
πεπραχότες- πεπραχυαι- πεπραχότα στων

Απαρέμφατο
πεπραχέναι
Μετοχή
πεπραχώς- πεπραχυα- πεπραχός
 
Υπερσυντέλικος
Οριστική
πεπράχεινπεπράχεις, πεπράχει, πεπράχεμεν, πεπράχετε, πεπράχεσαν
 
Συντελεσμένος Μέλλοντας
Οριστική
πεπραχώς- πεπραχυα- πεπραχός σομαι 
πεπραχώς- πεπραχυα- πεπραχός σ (σει)
πεπραχώς- πεπραχυα- πεπραχός σται
πεπραχότες- πεπραχυαι- πεπραχότα σόμεθα
πεπραχότες- πεπραχυαι- πεπραχότα σεσθε
πεπραχότες- πεπραχυαι- πεπραχότα σονται

Ευκτική
πεπραχώς- πεπραχυα- πεπραχός σοίμην 
πεπραχώς- πεπραχυα- πεπραχός σοιο
πεπραχώς- πεπραχυα- πεπραχός σοιτο
πεπραχότες- πεπραχυαι - πεπραχότα σοίμεθα
πεπραχότες- πεπραχυαι - πεπραχότα σοισθε
πεπραχότες- πεπραχυαι - πεπραχότα σοιντο

Απαρέμφατο
πεπραχώς σεσθαι
Μετοχή
πεπραχώς σόμενος
πεπραχυα σομένη
πεπραχός σόμενον
 
Μέση Φωνή
 
Ενεστώτας
Οριστική
πράττομαι, πράττ/πράττει, πράττεται, πραττόμεθα, πράττεσθε, πράττονται
Υποτακτική
πράττωμαι, πράττ, πράττηται, πραττώμεθα, πράττησθε, πράττωνται
Ευκτική
πραττοίμην, πράττοιο, πράττοιτο, πραττοίμεθα, πράττοισθε, πράττοιντο
Προστακτική
---, πράττου, πραττέσθω, ---, πράττεσθε, πραττέσθων ή πραττέσθωσαν
Απαρέμφατο
πράττεσθαι
Μετοχή
πραττόμενος
πραττομένη
πραττόμενον
 
Παρατατικός
Οριστική
πραττόμηνπράττου, πράττετο, πραττόμεθα, πράττεσθε, πράττοντο
 
Μέλλοντας
Οριστική
πράξομαι, πράξ/πράξει, πράξεται, πραξόμεθα, πράξεσθε, πράξονται
Ευκτική
πραξοίμην, πράξοιο, πράξοιτο, πραξοίμεθα, πράξοισθε, πράξοιντο
Απαρέμφατο
πράξεσθαι
Μετοχή
πραξόμενος
πραξομένη
πραξόμενον
 
Παθητικός Μέλλοντας
Οριστική
πραχθήσομαι, πραχθήσῃ πραχθήσει, πραχθήσεται, πραχθησόμεθα, πραχθήσεσθε, πραχθήσονται
Ευκτική
πραχθησοίμην, πραχθήσοιο, πραχθήσοιτο, πραχθησοίμεθα, πραχθήσοισθε, πραχθήσοιντο
Απαρέμφατο
πραχθήσεσθαι
Μετοχή
πραχθησόμενος
πραχθησομένη
πραχθησόμενον
 
Αόριστος 
Οριστική
πραξάμηνπράξω, πράξατο, πραξάμεθα, πράξασθε, πράξαντο
Υποτακτική
πράξωμαι, πράξ, πράξηται, πραξώμεθα, πράξησθε, πράξωνται
Ευκτική
πραξαίμην, πράξαιο, πράξαιτο, πραξαίμεθα, πράξαισθε, πράξαιντο
Προστακτική
---, πρξαι, πραξάσθω, ---, πράξασθε, πραξάσθων
Απαρέμφατο
πράξασθαι
Μετοχή
πραξάμενος
πραξαμένη
πραξάμενον
 
Παθητικός Αόριστος
Οριστική
πράχθηνπράχθης, πράχθη, πράχθημεν, πράχθητε, πράχθησαν
Υποτακτική
πραχθ, πραχθς, πραχθ, πραχθμεν, πραχθτε, πραχθσι(ν)
Ευκτική
πραχθείην, πραχθείης, πραχθείη, πραχθείημεν ή πραχθεμεν, πραχθείητε ή πραχθετε, πραχθείησαν ή πραχθεεν
Προστακτική
---, πράχθητι, πραχθήτω, ---, πράχθητε, πραχθέντων ή πραχθήτωσαν
Απαρέμφατο
πραχθναι
Μετοχή
πραχθείς
πραχθεσα
πραχθέν
 
Παρακείμενος
Οριστική
πέπραγμαι, πέπραξαι, πέπρακται, πεπράγμεθα, πέπραχθε, πεπραγμένοι εσί(ν) 

Υποτακτική
πεπραγμένος- πεπραγμένη-πεπραγμένον 
πεπραγμένος- πεπραγμένη-πεπραγμένον ς
πεπραγμένος- πεπραγμένη-πεπραγμένον 
πεπραγμένοι- πεπραγμέναι-πεπραγμένα μεν
πεπραγμένοι- πεπραγμέναι-πεπραγμένα τε
πεπραγμένοι- πεπραγμέναι-πεπραγμένα σι

Ευκτική
πεπραγμένος- πεπραγμένη-πεπραγμένον εην
πεπραγμένος- πεπραγμένη-πεπραγμένον εης
πεπραγμένος- πεπραγμένη-πεπραγμένον εη
πεπραγμένοι- πεπραγμέναι-πεπραγμένα εημεν (εμεν)
πεπραγμένοι- πεπραγμέναι-πεπραγμένα εητε (ετε)
πεπραγμένοι- πεπραγμέναι-πεπραγμένα εησαν (εεν)

Προστακτική
---, πέπραξο, πεπράχθω, --- πέπραχθε, πεπράχθων ή πεπράχθωσαν

Απαρέμφατο
πεπρχθαι
Μετοχή
πεπραγμένος,
πεπραγμένη,
πεπραγμένον
 
Υπερσυντέλικος
πεπράγμηνπέπραξο, πέπρακτο, πεπράγμεθα, πέπραχθε, πεπραγμένοι σαν
 
Συντελεσμένος Μέλλοντας
Οριστική
πεπραγμένος- πεπραγμένη-πεπραγμένον σομαι
πεπραγμένος- πεπραγμένη-πεπραγμένον σ (σει)
πεπραγμένος- πεπραγμένη-πεπραγμένον σται
πεπραγμένοι- πεπραγμέναι-πεπραγμένα σόμεθα
πεπραγμένοι- πεπραγμέναι-πεπραγμένα σεσθε
πεπραγμένοι- πεπραγμέναι-πεπραγμένα σονται

Ευκτική
πεπραγμένος- πεπραγμένη-πεπραγμένον σοίμην
πεπραγμένος- πεπραγμένη-πεπραγμένον σοιο
πεπραγμένος- πεπραγμένη-πεπραγμένον σοιτο
πεπραγμένοι- πεπραγμέναι-πεπραγμένα σοίμεθα
πεπραγμένοι- πεπραγμέναι-πεπραγμένα σοισθε
πεπραγμένοι- πεπραγμέναι-πεπραγμένα σοιντο

Απαρέμφατο
πεπραγμένος σεσθαι
Μετοχή
πεπραγμένος σόμενος
πεπραγμένη σομένη
πεπραγμένον σόμενον

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...