Αρχαία Ελληνικά: Κλίση τριτόκλιτων επιθέτων

Κωνσταντίνος Μάντης | Best Blogger Tips
Brian Oldham

Αρχαία Ελληνικά: Κλίση τριτόκλιτων επιθέτων
 
Τα τριτόκλιτα επίθετα διαιρούνται κατά το χαρακτήρα τους, όπως και τα ουσιαστικά, σε φωνηεντόληκτα και συμφωνόληκτα.
 
Α΄. Φωνηεντόληκτα επίθετα της γ΄ κλίσης
 
α) Τρικατάληκτα (σε -ς, -ει, -)
Ενικός αριθμός
βαθς, βαθέος, βαθε, βαθν, βαθ
βαθεα, βαθείας, βαθεί, βαθεαν, βαθεα
βαθ, βαθέος, βαθε, βαθ, βαθ
 
Πληθυντικός αριθμός
βαθες, βαθέων, βαθέσι, βαθες, βαθες
βαθεαι, βαθειν, βαθείαις, βαθείας, βαθεαι
βαθέα, βαθέων, βαθέσι, βαθέα, βαθέα
 
Ενικός αριθμός
βαρύς, βαρέος, βαρε, βαρύν, βαρύ
βαρεα, βαρείας, βαρεί, βαρεαν, βαρεα
βαρύ, βαρέος, βαρε, βαρύ, βαρύ
 
Πληθυντικός αριθμός
βαρες, βαρέων, βαρέσι, βαρες, βαρες
βαρεαι, βαρειν, βαρείαις, βαρείας, βαρεαι
βαρέα, βαρέων, βαρέσι, βαρέα, βαρέα
 
Ενικός αριθμός
ξύς, ξέος, ξε, ξύν, ξύ
ξεα, ξείας, ξεί, ξεαν, ξεα
ξύ, ξέος, ξε, ξύ, ξύ
 
Πληθυντικός αριθμός
ξες, ξέων, ξέσι, ξες, ξες
ξεαι, ξειν, ξείαις, ξείας, ξεαι
ξέα, ξέων, ξέσι, ξέα, ξέα.
 
Ενικός αριθμός
δύς, δέος, δε, δύν, δύ
δεα, δείας, δεί, δεαν, δεα
δύ, δέος, δε, δύ, δύ
 
Πληθυντικός αριθμός
δες, δέων, δέσι, δες, δες
δεαι, δειν, δείαις, δείας, δεαι
δέα, δέων, δέσι, δέα, δέα
 
Ενικός αριθμός
εθύς, εθέος, εθε, εθύν, εθύ
εθεα, εθείας, εθεί, εθεαν, εθεα
εθύ, εθέος, εθε, εθύ, εθύ
 
Πληθυντικός αριθμός
εθες, εθέων, εθέσι, εθες, εθες
εθεαι, εθειν, εθείαις, εθείας, εθεαι
εθέα, εθέων, εθέσι, εθέα, εθέα
 
Ενικός αριθμός
ερύς, ερέος, ερε, ερύν, ερύ
ερεα, ερείας, ερεί, ερεαν, ερεα
ερύ, ερέος, ερε, ερύ, ερύ
 
Πληθυντικός αριθμός
ερες, ερέων, ερέσι, ερες, ερες
ερεαι, ερειν, ερείαις, ερείας, ερεαι
ερέα, ερέων, ερέσι, ερέα, ερέα
 
Ενικός αριθμός
γλυκύς, γλυκέος, γλυκε, γλυκύν, γλυκύ
γλυκεα, γλυκείας, γλυκεί, γλυκεαν, γλυκεα
γλυκύ, γλυκέος, γλυκε, γλυκύ, γλυκύ
 
Πληθυντικός αριθμός
γλυκες, γλυκέων, γλυκέσι, γλυκες, γλυκες
γλυκεαι, γλυκειν, γλυκείαις, γλυκείας, γλυκεαι
γλυκέα, γλυκέων, γλυκέσι, γλυκέα, γλυκέα
 
Ενικός αριθμός
τραχύς, τραχέος, τραχε, τραχύν, τραχύ
τραχεα, τραχείας, τραχεί, τραχεαν, τραχεα
τραχύ, τραχέος, τραχε, τραχύ, τραχύ
 
Πληθυντικός αριθμός
τραχες, τραχέων, τραχέσι, τραχες, τραχες
τραχεαι, τραχειν, τραχείαις, τραχείας, τραχεαι
τραχέα, τραχέων, τραχέσι, τραχέα, τραχέα
 
Ενικός αριθμός
παχύς, παχέος, παχε, παχύν, παχύ
παχεα, παχείας, παχεί, παχεαν, παχεα
παχύ, παχέος, παχε, παχύ, παχύ
 
Πληθυντικός αριθμός
παχες, παχέων, παχέσι, παχες, παχες
παχεαι, παχειν, παχείαις, παχείας, παχεαι
παχέα, παχέων, παχέσι, παχέα, παχέα
 
Ενικός αριθμός
θρασύς, θρασέος, θρασε, θρασύν, θρασύ
θρασεα, θρασείας, θρασεί, θρασεαν, θρασεα
θρασύ, θρασέος, θρασε, θρασύ, θρασύ
 
Πληθυντικός αριθμός
θρασες, θρασέων, θρασέσι, θρασες, θρασες
θρασεαι, θρασειν, θρασείαις, θρασείας, θρασεαι
θρασέα, θρασέων, θρασέσι, θρασέα, θρασέα
 
Ενικός αριθμός
βραδύς, βραδέος, βραδε, βραδύν, βραδύ
βραδεα, βραδείας, βραδεί, βραδεαν, βραδεα
βραδύ, βραδέος, βραδε, βραδύ, βραδύ
 
Πληθυντικός αριθμός
βραδες, βραδέων, βραδέσι, βραδες, βραδες
βραδεαι, βραδειν, βραδείαις, βραδείας, βραδεαι
βραδέα, βραδέων, βραδέσι, βραδέα, βραδέα
 
Ενικός αριθμός
ταχύς, ταχέος, ταχε, ταχύν, ταχύ
ταχεα, ταχείας, ταχεί, ταχεαν, ταχεα
ταχύ, ταχέος, ταχε, ταχύ, ταχύ
 
Πληθυντικός αριθμός
ταχες, ταχέων, ταχέσι, ταχες, ταχες
ταχεαι, ταχειν, ταχείαις, ταχείας, ταχεαι
ταχέα, ταχέων, ταχέσι, ταχέα, ταχέα
 
Ενικός αριθμός
δασύς, δασέος, δασε, δασύν, δασύ
δασεα, δασείας, δασεί, δασεαν, δασεα
δασύ, δασέος, δασε, δασύ, δασύ
 
Πληθυντικός αριθμός
δασες, δασέων, δασέσι, δασες, δασες
δασεαι, δασειν, δασείαις, δασείας, δασεαι
δασέα, δασέων, δασέσι, δασέα, δασέα
 
Βαρύτονα
Ενικός αριθμός
θλυς, το θήλεος, τ θήλει, τν θλυν, () θλυ
θήλεια, τς θηλείας, τ θηλεί, τν θλειαν, () θήλεια
τ θλυ, το θήλεος, τ θήλει, τ θλυ, () θλυ
 
Πληθυντικός αριθμός
ο θήλεις, τν θηλέων, τος θήλεσι, τος θήλεις, () θήλεις
α θλειαι, τν θηλειν, τας θηλείαις, τς θηλείας, () θήλειαι
τ θήλεα, τν θηλέων, τος θήλεσι, τ θήλεα, () θήλεα
 
Ενικός αριθμός
μισυς, το μίσεος, τ μίσει, τν μισυν, () μισυ
μίσεια, τς μισείας, τ μισεί, τν μίσειαν, () μίσεια
τ μισυ, το μίσεος, τ μίσει, τ μισυ, () μισυ
 
Πληθυντικός αριθμός
ο μίσεις, τν μισέων, τος μίσεσι, τος μίσεις, () μίσεις
α μίσειαι, τν μισειν, τας μισείαις, τς μισείας, () μίσειαι
τ μίσεα & μίση, τν μισέων, τος μίσεσι, τ μίσεα & μίση, () μίσεα & μίση
 
β) Δικατάληκτα (σε -ς, -, γεν. -υος ή -εος)
Κατά την γ΄ κλίση κλίνονται και μερικά σύνθετα δικατάληκτα επίθετα σε -υς (αρσ. και θηλ.), -υ (ουδέτ.), γεν. -υος ή-εος, με β΄ συνθετικό ουσιαστικό φωνηεντόληκτο σε -υς (γεν. -υος ή -εως).
 
Ενικός αριθμός
, εβοτρυς, το, τς εβότρυος, τ, τ εβότρυϊ, τν, τν εβοτρυν, () εβοτρυ
τ εβοτρυ, το εβότρυος, τ εβότρυϊ, τ εβοτρυ, () εβοτρυ
 
Πληθυντικός αριθμός
ο, α εβότρυες, τν εβοτρύων, τος, τας εβότρυσι, τος, τς εβότρυς, () εβότρυες
τ εβότρυα, τν εβοτρύων, τος εβότρυσι, τ εβότρυα, () εβότρυα
 
Ενικός αριθμός
, πολύιχθυς, το, τς πολυΐχθυος, τ, τ πολυΐχθυϊ, τν, τν πολύιχθυν, () πολύιχθυ
τ πολύιχθυ, το πολυΐχθυος, τ πολυΐχθυϊ, τ πολύιχθυ, () πολύιχθυ
 
Πληθυντικός αριθμός
ο, α πολυΐχθυες, τν πολυιχθύων, τος, τας πολυΐχθυσι, τος, τς πολυΐχθυς, () πολυΐχθυες
τ πολυΐχθυα, τν πολυιχθύων, τος πολυΐχθυσι, τ πολυΐχθυα, () πολυΐχθυα
 
Ενικός αριθμός
, φίλιχθυς, το, τς φιλίχθυος, τ, τ φιλίχθυϊ, τν, τν φίλιχθυν, () φίλιχθυ
τ φίλιχθυ, το φιλίχθυος, τ φιλίχθυϊ, τ φίλιχθυ, () φίλιχθυ
 
Πληθυντικός αριθμός
ο, α φιλίχθυες, τν φιλιχθύων, τος, τας φιλίχθυσι, τος, τς φιλίχθυς, () φιλίχθυες
τ φιλίχθυα, τν φιλιχθύων, τος φιλίχθυσι, τ φιλίχθυα, () φιλίχθυα
 
Ενικός αριθμός
, λεύκοφρυς, το, τς λευκόφρυος, τ, τ λευκόφρυϊ, τν, τν λεύκοφρυν, () λεύκοφρυ
τ λεύκοφρυ, το λευκόφρυος, τ λευκόφρυϊ, τ λεύκοφρυ, () λεύκοφρυ
 
Πληθυντικός αριθμός
ο, α λευκόφρυες, τν λευκοφρύων, τος, τας λευκόφρυσι, τος, τς λευκόφρυς, () λευκόφρυες
τ λευκόφρυα, τν λευκοφρύων, τος λευκόφρυσι, τ λευκόφρυα, () λευκόφρυα
 
Ενικός αριθμός
, δακρυς, το, τς δάκρυος, τ, τ δάκρυϊ, τν, τν δακρυν, () δακρυ
τ δακρυ, το δάκρυος, τ δάκρυϊ,, τ δακρυ, () δακρυ
 
Πληθυντικός αριθμός
ο, α δάκρυες, τν δακρύων, τος, τας δάκρυσι, τος, τς δάκρυς, () δάκρυες
τ δάκρυα, τν δακρύων, τος δάκρυσι, τ δάκρυα, () δάκρυα
 
Ενικός αριθμός
, πολύδακρυς, το, τς πολυδάκρυος, τ, τ πολυδάκρυϊ, τν, τν ολύδακρυν, () πολύδακρυ
τ πολύδακρυ, το πολυδάκρυος, τ πολυδάκρυϊ,, τ πολύδακρυ, () πολύδακρυ
 
Πληθυντικός αριθμός
ο, α πολυδάκρυες, τν πολυδακρύων, τος, τας πολυδάκρυσι, τος, τς πολύδάκρυς, () πολυδάκρυες
τ πολυδάκρυα, τν πολυδακρύων, τος πολυδάκρυσι, τ πολυδάκρυα, () πολυδάκρυα
 
Ενικός αριθμός
, φιλόδακρυς, το, τς φιλοδάκρυος, τ, τ φιλοδάκρυϊ, τν, τν φιλόδακρυν, () φιλόδακρυ
τ φιλόδακρυ, το φιλοδάκρυος, τ φιλοδάκρυϊ,, τ φιλόδακρυ, () φιλόδακρυ
 
Πληθυντικός αριθμός
ο, α φιλοδάκρυες, τν φιλοδακρύων, τος, τας φιλοδάκρυσι, τος, τς φιλοδάκρυς, () φιλοδάκρυες
τ φιλοδάκρυα, τν φιλοδακρύων, τος φιλοδάκρυσι, τ φιλοδάκρυα, () φιλοδάκρυα
 
Ενικός αριθμός
, σύνοφρυς, το, τς συνόφρυος, τ, τ συνόφρυϊ, τν, τν σύνοφρυν, () σύνοφρυ
τ σύνοφρυ, το συνόφρυος, τ συνόφρυϊ, τ σύνοφρυ, () σύνοφρυ
 
Πληθυντικός αριθμός
ο, α συνόφρυες, τν συνοφρύων, τος, τας συνόφρυσι, τος, τς συνόφρυς, () συνόφρυες
τ συνόφρυα, τν συνοφρύων, τος συνόφρυσι, τ συνόφρυα, () συνόφρυα
 
Κατά το εβοτρυς (= αυτός που έχει άφθονα σταφύλια) κλίνονται: πολύιχθυς, φίλιχθυς· λεύκοφρυς, σύνοφρυς· δακρυς, πολύδακρυς, φιλόδακρυς κ.ά.
 
Ενικός αριθμός
, δίπηχυς, το, τς διπήχεος, τ, τ διπήχει, τόν, τν δίπηχυν, () δίπηχυ
τ δίπηχυ, το διπήχεος, τ διπήχει, τ δίπηχυ, () δίπηχυ
 
Πληθυντικός αριθμός
ο, α διπήχεις, τν διπηχέων, τος, τας διπήχεσι, τούς, τς διπήχεις, () διπήχεις
τ διπήχεα & διπήχη, τν διπηχέων, τος διπήχεσι, τ διπήχεα & διπήχη, () διπήχεα & διπήχη
 
Ενικός αριθμός
, τρίπηχυς, το, τς τριπήχεος, τ, τ τριπήχει, τόν, τν τρίπηχυν, () τρίπηχυ
τ τρίπηχυ, το τριπήχεος, τ τριπήχει, τ τρίπηχυ, () τρίπηχυ
 
Πληθυντικός αριθμός
ο, α τριπήχεις, τν τριπηχέων, τος, τας τριπήχεσι, τούς, τς τριπήχεις, () τριπήχεις
τ τριπήχεα & τριπήχη, τν τριπηχέων, τος τριπήχεσι, τ τριπήχεα & τριπήχη, () τριπήχεα & τριπήχη
 
Ενικός αριθμός
, τετράπηχυς, το, τς τετραπήχεος, τ, τ τετραπήχει, τόν, τν τετράπηχυν, () τετράπηχυ
τ τετράπηχυ, το τετραπήχεος, τ τετραπήχει, τ τετράπηχυ, () τετράπηχυ
 
Πληθυντικός αριθμός
ο, α τετραπήχεις, τν τετραπηχέων, τος, τας τετραπήχεσι, τούς, τς τετραπήχεις, () τετραπήχεις
τ τετραπήχεα & τετραπήχη, τν τετραπηχέων, τος τετραπήχεσι, τ τετραπήχεα & τετραπήχη, () τετραπήχεα & τετραπήχη
 
Ενικός αριθμός
, διπέλεκυς, το, τς διπελέκεος, τ, τ διπελέκει, τόν, τν διπέλεκυν, () διπέλεκυ
τ διπέλεκυ, το διπελέκεος, τ διπελέκει, τ διπέλεκυ, () διπέλεκυ
 
Πληθυντικός αριθμός
ο, α διπελέκεις, τν διπελεκέων, τος, τας διπελέκεσι, τούς, τς διπελέκεις, () διπελέκεις
τ διπελέκεα & διπελέκη, τν διπελκέων, τος διπελέκεσι, τ διπελέκεα & διπελέκη, () διπελέκεα & διπελέκη
 
Ενικός αριθμός
, τριπέλεκυς, το, τς τριπελέκεος, τ, τ τριπελέκει, τόν, τν τριπέλεκυν, () τριπέλεκυ
τ τριπέλεκυ, το τριπελέκεος, τ τριπελέκει, τ τριπέλεκυ, () τριπέλεκυ
 
Πληθυντικός αριθμός
ο, α τριπελέκεις, τν τριπελεκέων, τος, τας τριπελέκεσι, τούς, τς τριπελέκεις, () τριπελέκεις
τ τριπελέκεα & τριπελέκη, τν τριπελκέων, τος τριπελέκεσι, τ τριπελέκεα & τριπελέκη, () τριπελέκεα & τριπελέκη
 
Κατά το δίπηχυς κλίνονται: τρίπηχυς, τετράπηχυς κτλ., διπέλεκυς, τριπέλεκυς κτλ.
 
Παρατηρήσεις
Τα τριτόκλιτα επίθετα σε -υς,-εια, -υ:
1) στο αρσεν. (και στο ουδέτερο) είναι γενικώς οξύτοναβαθύς, βαρύς, βραδύς, γλυκύς, δασύς, εθύς, ερύς, δύς, θρασύς, ξύς, παχύς, ταχύς, τραχύς κ.ά.· βαρύτονα είναι μόνο το θλυς, θήλεια, θλυ και το μισυς, μίσεια, μισυ (γεν. του μίσεος, τς μισείας, το μίσεος κτλ.)·
2) παρουσιάζονται με δύο θέματα: το ένα σε -υ, από το οποίο σχηματίζονται η ονομαστ., αιτιατ. και κλητ. του ενικού του αρσεν. και του ουδετέρου, και το άλλο σε -ε, από το οποίο σχηματίζονται όλες οι άλλες πτώσεις και των τριών γενών·
3) συναιρούν το χαρακτήρα ε με το ακόλουθο ε ή ι σε ει· το μισυς συναιρεί πολλές φορές και το ε+α στο τέλος του ουδετέρου σε -η: τ μίσεα και τ μίση.
4) την κλητ. του ενικού του αρσεν. τη σχηματίζουν χωρίς κατάληξη  ( βαθύ, ταχύ, θλυ, μισυ) και την αιτιατ. του πληθ. όμοια με την ονομαστική (τος βαθες, τος ταχες· πβ: τος πήχεις).
5) το θηλυκό το σχηματίζουν με την κατάληξη -jα: βαθέ-jα, όπου το ε+j συναιρείται σε -ει: βαθεα.
 
Β΄. Συμφωνόληκτα επίθετα της γ΄ κλίσης
 
I. Αφωνόληκτα
α) Τρικατάληκτα
 
1. Σε -ας, -ασα, -αν
 
Ενικός αριθμός
πς, παντός, παντί, πάντα, πς
πσα, πάσης, πάσ, πσαν, πσα
πν, παντός, παντί, πν, πν
 
Πληθυντικός αριθμός
πάντες, πάντων, πσι, πάντας, πάντες
πσαι, πασν, πάσαις, πάσας, πσαι
πάντα, πάντων, πσι, πάντα, πάντα
 
Όμοια με το επίθετο πς, πσα, πν κλίνονται και τα : πας, πασα, παν – σύμπας, σύμπασα, σύμπαν· παξάπας, παξάπασα, παξάπαν.
 
Ενικός αριθμός
πας, παντος, παντι, παντα, πας
πασα, πάσης, πάσ, πασαν, πασα
παν, παντος, παντι, παν, παν
 
Πληθυντικός αριθμός
παντες, πάντων, πασι, παντας, παντες
πασαι, πασν, πάσαις, πάσας, πασαι
παντα, πάντων, πασι, παντα, παντα

Ενικός αριθμός
παξάπας, παξάπαντος, παξάπαντι, παξάπαντα, παξάπας
παξάπασα, παξαπάσης, παξαπάσ, παξάπασαν, παξάπασα
παξάπαν, παξάπαντος, παξάπαντι, παξάπαν, παξάπαν
 
Πληθυντικός αριθμός
παξάπαντες, παξαπάντων, παξάπασι, παξάπαντας, παξάπαντες
παξάπασαι, παξαπασν, παξαπάσαις, παξαπάσας, παξάπασαι
παξάπαντα, παξαπάντων, παξάπασι, παξάπαντα, παξάπαντα
 
Ενικός αριθμός
σύμπας, σύμπαντος, σύμπαντι, σύμπαντα, σύμπας
σύμπασα, συμπάσης, συμπάσ, σύμπασαν, σύμπασα
σύμπαν, σύμπαντος, σύμπαντι, σύμπαν, σύμπαν
 
Πληθυντικός αριθμός
σύμπαντες, συμπάντων, σύμπασι, σύμπαντας, σύμπαντες
σύμπασαι, συμπασν, συμπάσαις, συμπάσας, σύμπασαι
σύμπαντα, συμπάντων, σύμπασι, σύμπαντα, σύμπαντα
 
2. Σε -εις, -εσσα, -εν
 
Ενικός αριθμός
χαρίεις, χαρίεντος, χαρίεντι, χαρίεντα, χαρίεν
χαρίεσσα, χαριέσσης, χαριέσσ, χαρίεσσαν, χαρίεσσα
χαρίεν, χαρίεντος, χαρίεντι, χαρίεν, χαρίεν
 
Πληθυντικός αριθμός
χαρίεντες, χαριέντων, χαρίεσι, χαρίεντας, χαρίεντες
χαρίεσσαι, χαριεσσν, χαριέσσαις, χαριέσσας, χαρίεσσαι
χαρίεντα, χαριέντων, χαρίεσι, χαρίεντα, χαρίεντα
 
Κατά το χαρίεις, -εσσα, -εν (= γεμάτος χάρη. χαριτωμένος) κλίνονται επίθετα που σημαίνουν πλησμονή: στερόεις, νεμόεις και νεμόεις (= αυτός που έχει πολύ άνεμο ή γρήγορος όπως ο άνεμος), χθυόεις, λήεις (= γεμάτος δάση), φωνήεις (= αυτός που έχει φωνή) κ.ά.
 
Ενικός αριθμός
στερόεις, στερόεντος, στερόεντι, στερόεντα, στερόεν
στερόεσσα, στεροέσσης, στεροέσσ, στερόεσσαν, στερόεσσα
στερόεν, στερόεντος, στερόεντι, στερόεν, στερόεν
 
Πληθυντικός αριθμός
στερόεντες, στεροέντων, στερόεσι, στερόεντας, στερόεντες
στερόεσσαι, στεροεσσν, στεροέσσαις, στεροέσσας, στερόεσσαι
στερόεντα, στεροέντων, στερόεσι, στερόεντα, στερόεντα
 
Ενικός αριθμός
νεμόεις, νεμόεντος, νεμόεντι, νεμόεντα, νεμόειν
νεμόεσσα, νεμοέσσης, νεμοέσσ, νεμόεσσαν, νεμόεσσα
νεμόεν, νεμόεντος, νεμόεντι, νεμόεν, νεμόεν
 
Πληθυντικός αριθμός
νεμόεντες, νεμοέντων, νεμόεσι, νεμόεντας, νεμόεντες
νεμόεσσαι, νεμοεσσν, νεμοέσσαις, νεμοέσσας, νεμόεσσαι
νεμόεντα, νεμοέντων, νεμόεσι, νεμόεντα, νεμόεντα
 
Ενικός αριθμός
χθυόεις, χθυόεντος, χθυόεντι, χθυόεντα, χθυόεν
χθυόεσσα, χθυοέσσης, χθυοέσσ, χθυόεσσαν, χθυόεσσα
χθυόεν, χθυόεντος, χθυόεντι, χθυόεν, χθυόεν
 
Πληθυντικός αριθμός
χθυόεντες, χθυοέντων, χθυόεσι, χθυόεντας, χθυόεντες
χθυόεσσαι, χθυοεσσν, χθυοέσσαις, χθυοέσσας, χθυόεσσαι
χθυόεντα, χθυοέντων, χθυόεσι, χθυόεντα, χθυόεντα
 
Ενικός αριθμός
φωνήεις, φωνήεντος, φωνήεντι, φωνήεντα, φωνεν
φωνήεσσα, φωνηέσσης, φωνηέσσ, φωνήεσσαν, φωνήεσσα
φωνεν, φωνήεντος, φωνήεντι, φωνεν, φωνεν
 
Πληθυντικός αριθμός
φωνήεντες, φωνηέντων, φωνήεσι, φωνήεντας, φωνήεντες
φωνήεσσαι, φωνηεσσν, φωνηέσσαις, φωνηέσσας, φωνήεσσαι
φωνήεντα, φωνηέντων, φωνήεσι, φωνήεντα, φωνήεντα
 
Ενικός αριθμός
λήεις, λήεντος, λήεντι, λήεντα, λεν
λήεσσα, ληέσσης, ληέσσ, λήεσσαν, λήεσσα
λεν, λήεντος, λήεντι, λεν, λεν
 
Πληθυντικός αριθμός
λήεντες, ληέντων, λήεσι, λήεντας, λήεντες
λήεσσαι, ληεσσν, ληέσσαις, ληέσσας, λήεσσαι
λήεντα, ληέντων, λήεσι, λήεντα, λήεντα
 
3. Σε -ων, -ουσα, -ον
 
Ενικός αριθμός
κων, κοντος, κοντι, κοντα, κον
κουσα, κούσης, κούσ, κουσαν, κουσα
κον, κοντος, κοντι, κον, κον
 
Πληθυντικός αριθμός
κοντες, κόντων, κουσι, κοντας, κοντες
κουσαι, κουσν, κούσαις, κούσας, κουσαι
κοντα, κόντων, κουσι, κοντα, κοντα
 
Κατά το κων (= μη θέλοντας, ακούσιος) κλίνεται και το κών, κοσα, κν (= θέλοντας, εκούσιος).
 
Ενικός αριθμός
κών, κόντος, κόντι, κόντα, κών
κοσα, κούσης, κούσ, κοσαν, κοσα
κόν, κόντος, κόντι, κόν, κόν
 
Πληθυντικός αριθμός
κόντες, κόντων, κοσι, κόντας, κόντες
κοσαι, κουσν, κούσαις, κούσας, κοσαι
κόντα, κόντων, κοσι, κόντα, κόντα
 
β) Δικατάληκτα
Μερικά αφωνόληκτα επίθετα της γ΄ κλίσης είναι δικατάληκτα με τρία γένη. Αυτά είναι σύνθετα με β΄ συνθετικό ουσιαστικό τριτόκλιτο αφωνόληκτο (χάρις, λπίς, πούς, δούς κ.ά) και κλίνονται συνήθως όπως το β΄ συνθετικό τους:
 
1) , εχαρις, τ εχαρι.
2) , εελπις, τ εελπι.
3) , δίπους, τ δίπουν.
4) , μονόδους, τ μονόδουν.
 
Όμοια κλίνονται: χαρις, πελπις, φέρελπις, πους, μονόπους, τρίπους κτλ.
 
Ενικός αριθμός
εχαρις, εχάριτος, εχάριτι, εχαριν, εχαρι
εχαρι, εχάριτος, εχάριτι, εχαρι, εχαρι
 
Πληθυντικός αριθμός
εχάριτες, εχαρίτων, εχάρισι, εχάριτας, εχάριτες
εχάριτα, εχαρίτων, εχάρισι, εχάριτα, εχάριτα
 
Ενικός αριθμός
εελπις, εέλπιδος, εέλπιδι, εελπιν, εελπις
εελπι, εέλπιδος, εέλπιδι, εελπι, εελπι
 
Πληθυντικός αριθμός
εέλπιδες, εελπίδων, εέλπισι, εέλπιδας, εέλπιδες
εέλπιδα, εελπίδων, εέλπισι, εέλπιδα, εέλπιδα
 
Ενικός αριθμός
δίπους, δίποδος, δίποδι, δίποδα (δίπουν), δίπους
δίπουν, δίποδος, δίποδι, δίπουν, δίπου
 
Πληθυντικός αριθμός
δίποδες, διπόδων, δίποσι, δίποδας, δίποδες
δίποδα, διπόδων, δίποσι, δίποδα, δίποδα
 
Ενικός αριθμός
τρίπους, τρίποδος, τρίποδι, τρίποδα (τρίπουν), τρίπους
τρίπουν, τρίποδος, τρίποδι, τρίπουν, τρίπου
 
Πληθυντικός αριθμός
τρίποδες, τριπόδων, τρίποσι, τρίποδας, τρίποδες
τρίποδα, τριπόδων, τρίποσι, τρίποδα, τρίποδα
 
Ενικός αριθμός
πους, ποδος, ποδι, ποδα (πουν), πους
πουν, ποδος, ποδι, πουν, που
 
Πληθυντικός αριθμός
ποδες, πόδων, ποσι, ποδας, ποδες
ποδα, πόδων, ποσι, ποδα, ποδα
 
Ενικός αριθμός
μονόδους, μονόδοντος, μονόδοντι, μονόδοντα, μονόδους
μονόδουν, μονόδοντος, μονόδοντι, μονόδουν, μονόδουν
 
Πληθυντικός αριθμός
μονόδοντες, μονοδόντων, μονόδουσι, μονόδοντας, μονόδοντες
μονόδοντα, μονοδόντων, μονόδουσι, μονόδοντα, μονόδοντα
 
Ενικός αριθμός
χαρις, χάριτος, χάριτι, χαριν, χαρι
χαρι, χάριτος, χάριτι, χαρι, χαρι
 
Πληθυντικός αριθμός
χάριτες, χαρίτων, χάρισι, χάριτας, χάριτες
χάριτα, χαρίτων, χάρισι, χάριτα, χάριτα
 
Ενικός αριθμός
, φέρελπις, το, τς φερέλπιδος, τ, τ φερέλπιδι, τν, τν φέρελπιν, () φέρελπις
τ φέρελπι, το φερέλπιδος, τ φερέλπιδι, τ φέρελπι, () φέρελπι
 
Πληθυντικός αριθμός
ο, α φερέλπιδες, τν φερελπίδων, τος, τας φερέλπισι, τος, τς φερέλπιδας, () φερέλπιδες
τ φερέλπιδα, τν φερελπίδων, τος φερέλπισι, τ φερέλπιδα, () φερέλπιδα
 
Ενικός αριθμός
, πελπις, το, τς πέλπιδος, τ, τ πέλπιδι, τν, τν πελπιν, () πελπις
τ πελπι, το πέλπιδος, τ πέλπιδι, τ πελπι, () πελπι
 
Πληθυντικός αριθμός
ο, α πέλπιδες, τν πελπίδων, τος, τας πέλπισι, τος, τς πέλπιδας, () πέλπιδες
τ πέλπιδα, τν πελπίδων, τος πέλπισι, τ πέλπιδα, () πέλπιδα
 
γ) Μονοκατάληκτα (με δύο γένη)
 
Μερικά αφωνόληκτα επίθετα της γ΄ κλίσης, απλά ή σύνθετα, είναι μονοκατάληκτα με δύο γένη. Αυτά κλίνονται όπως τα αντίστοιχα ουσιαστικά της γ΄ κλίσης:
 
, βλάξ, γεν. βλακ-ς κτλ.· , κόλαξ, γεν. κόλακ-ος κτλ.· , ρπαξ, γεν. ρπαγ-ος κτλ.· , γαμψώνυξ, γεν. γαμψώνυχ-ος κτλ.· , λογάς, γεν. λογάδ-ος κτλ.·, μιγάς, γεν. μιγάδ-ος κτλ.· , φυγάς, γεν. φυγάδ-ος κτλ.·, παις, γεν. παιδ-ος κτλ.· , πένης, γεν. πένητ-ος κτλ.·, μιθνής, γεν. μιθντ-ος κτλ.· , γνς (= άγνωστος ή αυτός που αγνοεί), γεν. γντ-ος κτλ.· , φιλόγελως, γεν. φιλογέλωτ-ος κτλ. (αλλά και κατά την αττική β΄ κλίση: , φιλόγελως, γεν. φιλόγελω, δοτ. φιλόγελ κτλ.).
 
Ενικός αριθμός
, ρπαξ, το, τς ρπαγος, τ, τ ρπαγι, τν, τν ρπαγα, () ρπαξ
 
Πληθυντικός αριθμός
ο, α ρπαγες, τν ρπάγων, τος, τας ρπαξι, τος, τς ρπαγας, () ρπαγες
 
Ενικός αριθμός
, κόλαξ, το, τς κόλακος, τ, τ κόλακι, τν, τν κόλακα, () κόλαξ
 
Πληθυντικός αριθμός
ο, α κόλακες, τν κολάκων, τος, τας κόλαξι, τος, τς κόλακας, () κόλακες
 
Ενικός αριθμός
, βλάξ, το, τς βλακός, τ, τ βλακί, τν, τν βλκα, () βλάξ
 
Πληθυντικός αριθμός
ο, α βλκες, τν βλακν, τος, τας βλαξί, τος, τς βλκας, () βλκες
 
Ενικός αριθμός
, παις, το, τς παιδος, τ, τ παιδι, τν, τν παιδα, () παις
 
Πληθυντικός αριθμός
ο, α παιδες, τν παίδων, τος, τας παισι, τος, τς παιδας, () παιδες
 
Ενικός αριθμός
, μιθνής, το, τς μιθντος, τ, τ μιθντι, τν, τν μιθντα, () μιθνής
 
Πληθυντικός αριθμός
ο, α μιθντες, τν μιθνήτων, τος, τας μιθνσι, τος, τς μιθντας, () μιθντες
 
Ενικός αριθμός
, φυγάς, το, τς φυγάδος, τ, τ φυγάδι, τν, τν φυγάδα, () φυγάς
 
Πληθυντικός αριθμός
ο, α φυγάδες, τν φυγάδων, τος, τας φυγάσι, τος, τς φυγάδας, () φυγάδες
 
Ενικός αριθμός
, μιγάς, το, τς μιγάδος, τ, τ μιγάδι, τν, τν μιγάδα, () μιγάς
 
Πληθυντικός αριθμός
ο, α μιγάδες, τν μιγάδων, τος, τας μιγάσι, τος, τς μιγάδας, () μιγάδες
 
Ενικός αριθμός
, λογάς, το, τς λογάδος, τ, τ λογάδι, τν, τν λογάδα, () λογάς
 
Πληθυντικός αριθμός
ο, α λογάδες, τν λογάδων, τος, τας λογάσι, τος, τς λογάδας, () λογάδες
 
Ενικός αριθμός
, πένης, το, τς πένητος, τ, τ πένητι, τν, τν πένητα, () πένης
 
Πληθυντικός αριθμός
ο, α πένητες, τν πενήτων, τος, τας πένησι, τος, τς πένητας, () πένητες
 
Ενικός αριθμός
, γνώς, το, τς γντος, τ, τ γντι, τν, τν γντα, () γνώς
 
Πληθυντικός αριθμός
ο, α γντες, τν γνώτων, τος, τας γνσι, τος, τς γντας, () γντες
 
Ενικός αριθμός
, γαμψνυξ, το, τς γαμψώνυχος, τ, τ γαμψώνυχι, τν, τν γαμψώνυχα, () γαμψνυξ
 
Πληθυντικός αριθμός
ο, α γαμψώνυχες, τν γαμψωνύχων, τος, τας γαμψώνυξι, τος, τς γαμψώνυχας, () γαμψώνυχες
 
Ενικός αριθμός
, φιλόγελως, το, τς φιλογέλωτος, τ, τ φιλογέλωτι, τν, τν φιλογέλωτα, () φιλόγελως
 
Πληθυντικός αριθμός
ο, α φιλογέλωτες, τν φιλογελώτων, τος, τας φιλογέλωσι, τος, τς φιλογέλωτας, () φιλογέλωτες
 
Ενικός αριθμός (αττική β΄ κλίση)
, φιλόγελως, το, τς φιλόγελω, τ, τ φιλόγελ, τν, τν φιλόγελων, () φιλόγελως
 
Πληθυντικός αριθμός
ο, α φιλόγελ, τν φιλόγελων, τος, τας φιλόγελς, τος, τς φιλόγελως, () φιλόγελ
 
II. Ενρινόληκτα και υγρόληκτα
α) Τρικατάληκτα
 
Ενικός αριθμός
μέλας, το μέλανος, τ μέλανι, τν μέλανα, () μέλαν
μέλαινα, τς μελαίνης, τ μελαίν, τν μέλαιναν, () μέλαινα
τ μέλαν, το μέλανος, τ μέλανι, τ μέλαν, () μέλαν
 
Πληθυντικός αριθμός
ο μέλανες, τν μελάνων, τος μέλασι, τος μέλανας, () μέλανες
α μέλαιναι, τν μελαινν, τας μελαίναις, τς μελαίνας, () μέλαιναι
τ μέλανα, τν μελάνων, τος μέλασι, τ μέλανα, () μέλανα
 
Όμοια κλίνεται και το επίθετο τάλας, τάλαινα, τ τάλαν (γεν. το τάλαν-ος, τς ταλαίνης, το τάλαν-ος κτλ.).
 
Ενικός αριθμός
τάλας, το τάλανος, τ τάλανι, τν τάλανα, () τάλαν
τάλαινα, τς ταλαίνης, τ ταλαίν, τν τάλαιναν, () τάλαινα
τ τάλαν, το τάλανος, τ τάλανι, τ τάλαν, () τάλαν
 
Πληθυντικός αριθμός
ο τάλανες, τν ταλάνων, τος τάλασι, τος τάλανας, () τάλανες
α τάλαιναι, τν ταλαινν, τας ταλαίναις, τς ταλαίνας, () τάλαιναι
τ τάλανα, τν ταλάνων, τος τάλασι, τ τάλανα, () τάλανα
 
Παρατηρήσεις
Σε όλα τα τριτόκλιτα τρικατάληκτα επίθετα το θηλυκό:
1) λήγει σε -α βραχύχρονο: βαθύς, βαθεα· πς, πσα· κών, κοσα· μέλας, μέλαιν·
2) στη γεν. του πληθ. τονίζεται πάντοτε στη λήγουσατν βαθειν, πασν, κουσν, μελαινν.
 
β) Δικατάληκτα
 
Ενικός αριθμός
, εδαίμων, το, τς εδαίμονος, τ, τ εδαίμονι, τόν, τν εδαίμονα, () εδαιμον
τ εδαιμον, το εδαίμονος, τ εδαίμονι, τ εδαιμον, () εδαιμον
 
Πληθυντικός αριθμός
ο, α εδαίμονες, τν εδαιμόνων, τος, τας εδαίμοσι, τούς, τς εδαίμονας, () εδαίμονες
τ εδαίμονα, τν εδαιμόνων, τος εδαίμοσι, τ εδαίμονα, () εδαίμονα
 
Ενικός αριθμός
, σώφρων, το, τς σώφρονος, τ, τ σώφρονι, τόν, τν σώφρονα, () σφρον
τ σφρον, το σώφρονος, τ σώφρονι, τ σφρον, () σφρον
 
Πληθυντικός αριθμός
ο, α σώφρονες, τν σωφρόνων, τος, τας σώφροσι, τούς, τς σώφρονας, () σώφρονες
τ σώφρονα, τν σωφρόνων, τος σώφροσι, τ σώφρονα, () σώφρονα
 
Ενικός αριθμός
, γνώμων, το, τς γνώμονος, τ, τ γνώμονι, τόν, τν γνώμονα, () γνωμον
τ γνωμον, το γνώμονος, τ γνώμονι, τ γνωμον, () γνωμον
 
Πληθυντικός αριθμός
ο, α γνώμονες, τν γνωμόνων, τος, τας γνώμοσι, τούς, τς γνώμονας, () γνώμονες
τ γνώμονα, τν γνωμόνων, τος γνώμοσι, τ γνώμονα, () γνώμονα
 
Ενικός αριθμός
, εσχήμων, το, τς εσχήμονος, τ, τ εσχήμονι, τόν, τν εσχήμονα, () εσχημον
τ εσχημον, το εσχήμονος, τ εσχήμονι, τ εσχημον, () εσχημον
 
Πληθυντικός αριθμός
ο, α εσχήμονες, τν εσχημόνων, τος, τας εσχήμοσι, τούς, τς εσχήμονας, () εσχήμονες
τ εσχήμονα, τν εσχημόνων, τος εσχήμοσι, τ εσχήμονα, () εσχήμονα
 
Ενικός αριθμός
, μνήμων, το, τς μνήμονος, τ, τ μνήμονι, τόν, τν μνήμονα, () μνμον
τ μνμον, το μνήμονος, τ μνήμονι, τ μνμον, () μνμον
 
Πληθυντικός αριθμός
ο, α μνήμονες, τν μνημόνων, τος, τας μνήμοσι, τούς, τς μνήμονας, () μνήμονες
τ μνήμονα, τν μνημόνων, τος μνήμοσι, τ μνήμονα, () μνήμονα
 
Ενικός αριθμός
, μεγαλόφρων, το, τς μεγαλόφρονος, τ, τ μεγαλόφρονι, τόν, τν μεγαλόφρονα, () μεγαλόφρον
τ μεγαλόφρον, το μεγαλόφρονος, τ μεγαλόφρονι, τ μεγαλόφρον, () μεγαλόφρον
 
Πληθυντικός αριθμός
ο, α μεγαλόφρονες, τν μεγαλοφρόνων, τος, τας μεγαλόφροσι, τούς, τς μεγαλόφρονας, () μεγαλόφρονες
τ μεγαλόφρονα, τν μεγαλοφρόνων, τος μεγαλόφροσι, τ μεγαλόφρονα, () μεγαλόφρονα
 
Ενικός αριθμός
, φρων, το, τς φρονος, τ, τ φρονι, τόν, τν φρονα, () φρον
τ φρον, το φρονος, τ φρονι, τ φρον, () φρον
 
Πληθυντικός αριθμός
ο, α φρονες, τν φρόνων, τος, τας φροσι, τούς, τς φρονας, () φρονες
τ φρονα, τν φρόνων, τος φροσι, τ φρονα, () φρονα
 
Ενικός αριθμός
, μεγαλοπράγμων, το, τς μεγαλαπράγμονος, τ, τ μεγαλοπράγμονι, τόν, τν μεγαλοπράγμονα, () μεγαλόπραγμον
τ μεγαλόπραγμον, το μεγαλοπράγμονος, τ μεγαλαπράγμονι, τ μεγαλόπραγμον, () μεγαλόπραγμον
 
Πληθυντικός αριθμός
ο, α μεγαλοπράγμονες, τν μεγαλοπραγμόνων, τος, τας μεγαλοπράγμοσι, τούς, τς μεγαλοπράγμονας, () μεγαλοπράγμονες
τ μεγαλοπράγμονα, τν μεγαλοπραγμόνων, τος μεγαλοπράγμοσι, τ μεγαλοπράγμονα, () μεγαλοπράγμονα
 
Ενικός αριθμός
, λεήμων, το, τς λεήμονος, τ, τ λεήμονι, τόν, τν λεήμονα, () λεμον
τ λεμον, το λεήμονος, τ λεήμονι, τ λεμον, () λεμον
 
Πληθυντικός αριθμός
ο, α λεήμονες, τν λεημόνων, τος, τας λεήμοσι, τούς, τς λεήμονας, () λεήμονες
τ λεήμονα, τν λεημόνων, τος λεήμοσι, τ λεήμονα, () λεήμονα
 
Ενικός αριθμός
, κακοδαίμων, το, τς κακοδαίμονος, τ, τ κακοδαίμονι, τόν, τν κακοδαίμονα, () κακόδαιμον
τ κακόδαιμον, το κακοδαίμονος, τ κακοδαίμονι, τ κακόδαιμον, () κακόδαιμον
 
Πληθυντικός αριθμός
ο, α κακοδαίμονες, τν κακοδαιμόνων, τος, τας κακοδαίμοσι, τούς, τς κακοδαίμονας, () κακοδαίμονες
τ κακοδαίμονα, τν κακοδαιμόνων, τος κακοδαίμοσι, τ κακοδαίμονα, () κακοδαίμονα
 
Ενικός αριθμός
, ρρην, το, τς ρρενος, τ, τ ρρενι, τόν, τν ρρενα, () ρρεν
τ ρρεν, το ρρενος, τ ρρενι, τ ρρεν, () ρρεν
 
Πληθυντικός αριθμός
ο, α ρρενες, τν ρρένων, τος, τας ρρεσι, τούς, τς ρρενας, () ρρενες
τ ρρενα, τν ρρένων, τος ρρεσι, τ ρρενα, () ρρενα
 
Ενικός αριθμός
, πάτωρ, το, τς πάτορος, τ, τ πάτορι, τόν, τν πάτορα, () πάτορ
τ πάτορ, το πάτορος, τ πάτορι, τ πάτορ, () πάτορ
 
Πληθυντικός αριθμός
ο, α πάτορες, τν πατόρων, τος, τας πάτορσι, τούς, τς πάτορας, () πάτορες
τ πάτορα, τν πατόρων, τος πάτορσι, τ πάτορα, () πάτορα
 
Ενικός αριθμός
, μήτωρ, το, τς μήτορος, τ, τ μήτορι, τόν, τν μήτορα, () μτορ
τ μτορ, το μήτορος, τ μήτορι, τ μτορ, () μτορ
 
Πληθυντικός αριθμός
ο, α μήτορες, τν μητόρων, τος, τας μήτορσι, τούς, τς μήτορας, () μήτορες
τ μήτορα, τν μητόρων, τος μήτορσι, τ μήτορα, () μήτορα
 
Όμοια κλίνονται τα επίθετα:
1) σε -ων, -ον (γεν. -ονος): , ή κακοδαίμων, τ κακόδαιμον· , γνώμων, τό γνωμον· , εσχήμων, τ εσχημον· , μεγαλοπράγμων, τ μεγαλόπραγμον· , λεήμων, τ λεμον· , μνήμων, τ μνμον· , φρων, τ φρον· , μεγαλόφρων, τ μεγαλόφρον κ.ά.·
2) σε -ην, -εν (γεν. -ενος): , ρρην, τ ρρεν (γεν. ρρενος, δοτ. ρρενι, αιτ. τν, τν ρρενα, τ ρρεν, κλ.  ρρεν και για τα τρία γένη· ο, α ρρενες, τ ρρενα, γεν. τν ρρένων, δοτ. τος, τας ρρεσι, αιτ. τος, τς ρρενας, τ ρρενα, κλ.  ρρενες, ρρενα
3) σε -ωρ, -ορ (γεν. -ορος): ,  πάτωρ, τ πάτορ (γεν. πάτορος, δοτ. πάτορι, αιτ. τν, τν πάτορα, τ πάτορ, κλ.  πάτορ και για τα τρία γένη· ο, α πάτορες, γεν. τν πατόρων, δοτ. πάτορσι, αιτ. τούς, τς πάτορας, τ πάτορα, κλ. πάτορες, πάτορα)· έτσι και , μήτωρ, τ μτορ κ.ά.
 
Παρατηρήσεις
Τα δικατάληκτα ενρινόληκτα και υγρόληκτα επίθετα της γ΄ κλίσης:
1) έχουν αρχικό θέμα σε -ον, -εν, -ορ δαιμον-, ρρεν-, πατορ-), αλλά στην ονομ. του ενικού του αρσεν. και θηλ. δεν παίρνουν κατάληξη και το βραχύχρονο φωνήεν που είναι πριν από το χαρακτήρα το εκτείνουν σε μακρόχρονο, το ο σε ω και το ε σε η: δαιμον-) εδαίμων, (ρρεν-) ρρην, (πατορ-) πάτωρ·
2) έχουν την κλητ. του ενικού όμοια με το αρχικό θέμα:  λεμον, ρρεν, πάτορ (πβ. § 128, 2)·
3) όταν είναι σύνθετα σε -ων (γεν. -ονος) κανονικά στην κλητ. του ενικού του αρσεν. και του θηλ. και στην ονομ., αιτιατ. και κλητ. του ενικού του ουδετέρου ανεβάζουν τον τόνο, όχι όμως πιο πάνω από την τελευταία συλλαβή του α΄ συνθετικού: εδαίμων, εδαιμον – τ εδαιμον· εγνώμων, εγνωμον – τ εγνωμον· μεγαλοπράγμων, μεγαλόπραγμον – τ μεγαλόπραγμον (αλλά: μεγαλόφρων, μεγαλόφρον – τ μεγαλόφρον· επίσης και μνήμων άμνμον – τ μνμον κ.ά.).
 
γ) Μονοκατάληκτα (με δύο γένη)
Μερικά ενρινόληκτα και υγρόληκτα επίθετα της γ΄ κλίσης είναι μονοκατάληκτα με δύο γένη. Αυτά είναι απλά ή σύνθετα με β΄ συνθετικό τριτόκλιτο ενρινόληκτο ή υγρόληκτο και κλίνονται όπως τα αντίστοιχα ουσιαστικά της γ΄ κλίσης: , μάκαρ (= μακάριος, ευτυχισμένος), γεν. μάκαρ-ος, δοτ. μάκαρ-ι, αιτ. μάκαρ-α κτλ. — , χειρ, γεν. χειρ-ος, δοτ. χειρ-ι, αιτ. χειρ-α κτλ. — ,  μακρόχειρ, γεν. μακρόχειρ-ος, δοτ. μακρόχειρ-ι, αιτ. μακρόχειρ-α κτλ. — , ψαύχην, γεν. ψαύχεν-ος, δοτ. ψαύχεν-ι, αιτ. ψαύχεν-α κτλ..
 
Ενικός αριθμός
, μάκαρ, το, τς μάκαρος, τ, τ μάκαρι, τόν, τν μάκαρα, () μάκαρ
 
Πληθυντικός αριθμός
ο, α μάκαρες, τν μακάρων, τος, τας μάκαρσι, τούς, τς μάκαρας, () μάκαρες
 
Ενικός αριθμός
, χειρ, το, τς χειρος, τ, τ χειρι, τόν, τν χειρα, () χειρ
 
Πληθυντικός αριθμός
ο, α χειρες, τν χείρων, τος, τας χειρσι, τούς, τς χειρας, () χειρες
 
Ενικός αριθμός
, μακρόχειρ, το, τς μακρόχειρος, τ, τ μακρόχειρι, τόν, τν μακρόχειρα, () μακρόχειρ
 
Πληθυντικός αριθμός
ο, α μακρόχειρες, τν μακροχείρων, τος, τας μακρόχειρσι, τούς, τς μακρόχειρας, ()  μακρόχειρες
 
Ενικός αριθμός
, ψαύχην, το, τς ψαύχενος, τ, τ ψαύχενι, τόν, τν ψαύχενα, () ψαύχην
 
Πληθυντικός αριθμός
ο, α ψαύχενες, τν ψαυχένων, τος, τας ψαύχεσι, τούς, τς ψαύχενας, () ψαύχενες
 
III. Σιγμόληκτα δικατάληκτα (αρσ. και θηλ. σε -ης, ουδ. σε -ες)
 
Ενικός αριθμός
, ληθς, το, τς ληθος, τ, τ ληθε, τόν, τν ληθ, () ληθς
τ ληθς, το ληθος, τ ληθε, τ ληθς, () ληθς
 
Πληθυντικός αριθμός
ο, α ληθες, τν ληθν, τος, τας ληθέσι, τούς, τς ληθες, () ληθες
τ ληθ, τν ληθν, τος ληθέσι, τ ληθ, () ληθ
 
Ενικός αριθμός
, γενς, το, τς γενος, τ, τ γενε, τόν, τν γεν, () γενς
τ γενς, το γενος, τ γενε, τ γενς, () γενς
 
Πληθυντικός αριθμός
ο, α γενες, τν γενν, τος, τας γενέσι, τούς, τς γενες, () γενες
τ γεν, τν γενν, τος γενέσι, τ γεν, () γεν
 
Ενικός αριθμός
, κριβς, το, τς κριβος, τ, τ κριβε, τόν, τν κριβ, () κριβς
τ κριβς, το κριβος, τ κριβε, τ κριβς, () κριβς
 
Πληθυντικός αριθμός
ο, α κριβες, τν κριβν, τος, τας κριβέσι, τούς, τς κριβες, () κριβες
τ κριβ, τν κριβν, τος κριβέσι, τ κριβ, () κριβ
 
Ενικός αριθμός
, σθενς, το, τς σθενος, τ, τ σθενε, τόν, τν σθεν, () σθενς
τ σθενς, το σθενος, τ σθενε, τ σθενς, () σθενς
 
Πληθυντικός αριθμός
ο, α σθενες, τν σθενν, τος, τας σθενέσι, τούς, τς σθενες, () σθενες
τ σθεν, τν σθενν, τος σθενέσι, τ σθεν, () σθεν
 
Ενικός αριθμός
, μελς, το, τς μελος, τ, τ μελε, τόν, τν μελ, () μελς
τ μελς, το μελος, τ μελε, τ μελς, () μελς
 
Πληθυντικός αριθμός
ο, α μελες, τν μελν, τος, τας μελέσι, τούς, τς μελες, () μελες
τ μελ, τν μελν, τος μελέσι, τ μελ, () μελ
 
Ενικός αριθμός
, σεβς, το, τς σεβος, τ, τ σεβε, τόν, τν σεβ, () σεβς
τ σεβς, το σεβος, τ σεβε, τ σεβς, () σεβς
 
Πληθυντικός αριθμός
ο, α σεβες, τν σεβν, τος, τας σεβέσι, τούς, τς σεβες, () σεβες
τ σεβ, τν σεβν, τος σεβέσι, τ σεβ, () σεβ
 
Ενικός αριθμός
, τυχς, το, τς τυχος, τ, τ τυχε, τόν, τν τυχ, () τυχς
τ τυχς, το τυχος, τ τυχε, τ τυχς, () τυχς
 
Πληθυντικός αριθμός
ο, α τυχες, τν τυχν, τος, τας τυχέσι, τούς, τς τυχες, () τυχες
τ τυχ, τν τυχν, τος τυχέσι, τ τυχ, () τυχ
 
Ενικός αριθμός
, δυστυχς, το, τς δυστυχος, τ, τ δυστυχε, τόν, τν δυστυχ, () δυστυχς
τ δυστυχς, το δυστυχος, τ δυστυχε, τ δυστυχς, () δυστυχς
 
Πληθυντικός αριθμός
ο, α δυστυχες, τν δυστυχν, τος, τας δυστυχέσι, τούς, τς δυστυχες, () δυστυχες
τ δυστυχ, τν δυστυχν, τος δυστυχέσι, τ δυστυχ, () δυστυχ
 
Ενικός αριθμός
, πιμελς, το, τς πιμελος, τ, τ πιμελε, τόν, τν πιμελ, () πιμελς
τ πιμελς, το πιμελος, τ πιμελε, τ πιμελς, () πιμελς
 
Πληθυντικός αριθμός
ο, α πιμελες, τν πιμελν, τος, τας πιμελέσι, τούς, τς πιμελες, () πιμελες
τ πιμελ, τν πιμελν, τος πιμελέσι, τ πιμελ, () πιμελ
 
Ενικός αριθμός
, εγενς, το, τς εγενος, τ, τ εγενε, τόν, τν εγεν, () εγενς
τ εγενς, το εγενος, τ εγενε, τ εγενς, () εγενς
 
Πληθυντικός αριθμός
ο, α εγενες, τν εγενν, τος, τας εγενέσι, τούς, τς εγενες, () εγενες
τ εγεν, τν εγενν, τος εγενέσι, τ εγεν, () εγεν
 
Ενικός αριθμός
, εσεβς, το, τς εσεβος, τ, τ εσεβε, τόν, τν εσεβ, () εσεβς
τ εσεβς, το εσεβος, τ εσεβε, τ εσεβς, () εσεβς
 
Πληθυντικός αριθμός
ο, α εσεβες, τν εσεβν, τος, τας εσεβέσι, τούς, τς εσεβες, () εσεβες
τ εσεβ, τν εσεβν, τος εσεβέσι, τ εσεβ, () εσεβ