Λατινικά Γ΄ Λυκείου: Αρχικοί Χρόνοι Ρημάτων

Κωνσταντίνος Μάντης | Best Blogger Tips
David Talley 

Λατινικά Γ΄ Λυκείου: Αρχικοί Χρόνοι Ρημάτων

[Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών 2015-2016]

1η Συζυγία
advento - adventavi - adventatum - adventare (πλησιάζω) 7
advolo - advolavi - advolatum - advolare (καταφθάνω πετώντας· ορμώ) 3, 7
adligo - adligavi - adligatum - adligare (δένω σε κάτι) 3, 45
amo - amavi - amatum - amare (αγαπώ) 38
appropinquo (adpropinquo) - appropinquavi - appropinquatum - appropinquare (πλησιάζω) 34
comparo - comparavi - comparatum - comparare (συγκρίνω) 3
curo - curavi - curatum - curare (φροντίζω) 45
confirmo - confirmavi - confirmatum - confirmare (επιβεβαιώνω) 14, 42, 38
ceno - cenavi - cenatum - cenare (δειπνώγευματίζω) 36
conloco (colloco) - conlocavi (collocavi) - conlocatum (collocatum) - conlocare (collocare) (εγκαθιστώ) 7, 34
consecro - consecravi - consecratum - consecrare (αφιερώνωπροσφέρω) 34
creo - creavi - creatum - creare (εκλέγω) 15
dimico - dimicavi - dimicatum - dimicare (αγωνίζομαι) 11
do - dedi - datum - dare (δίνω) 13, 14, 21
desidero - desideravi - desideratum - desiderare (επιθυμώμου λείπει κάτι) 27
dissimulo - dissimulavi - dissimulatum - dissimulare (προσποιούμε ότι δεν) 42
disputo - disputavi - disputatum - disputare (μιλώ γιαπραγματεύομαι) 13
effemino - effeminavi - effeminatum - effeminare (εκθηλύνω) 15
excito - excitavi - excitatum - excitare ((ξε)σηκώνω) 14
expugno - expugnavi - expugnatum - expugnare (κυριεύω) 11
ex(s)ulo - ex(s)ulavi - ex(s)ulatum - ex(s)ulare (είμαι εξόριστος) 44
ex(s)pecto - ex(s)pectavi - ex(s)pectatum - ex(s)pectare (περιμένω) 38
existimo - existimavi - existimatum - existimare (νομίζω) 14, 34
exclamo - exclamavi - exclamatum - exclamare (αναφωνώ) 24
fugo - fugavi - fugatum - fugare (τρέπω σε φυγή) 31
hiemo - hiemavi - hiematum - hiemare (ξεχειμωνιάζω) 7
honoro - honoravi - honoratum - honorare (τιμώ) 5
impero - imperavi - imperatum - imperare (διατάζω) 7, 36
importo - importavi - importatum - importare (εισάγωφέρνω μέσα) 7, 15
interrogo - interrogavi - interrogatum - interrogare (ρωτώζητώ τη γνώμη κάποιου) 14, 25
incito - incitavi - incitatum - incitare (παρακινώ κάποιον) 29
inclamo - inclamavi - inclamatum - inclamare (φωνάζω) 14
laudo - laudavi - laudatum - laudare (επαινώ) 31
lavo - lavi - lauatum (lavatum) - lavare (πλένω) 15
libero - liberavi - liberatum - liberare (ελευθερώνω) 3
multo - multavi - multatum - multare (τιμωρώ) 31
nuntio - nuntiavi - nuntiatum - nuntiare (αναγγέλλω) 7, 34
narro - narravi - narratum - narrare (αφηγούμαι) 36
oppugno - oppugnavi - oppugnatum - oppugnare (πολιορκώ) 43
perpetro - perpetravi - perpetratum - perpetrare (διαπράττωκάνω) 7
profligo - profligavi - profligatum - profligare (κατατροπώνω) 11
puto - putavi - putatum - putare (νομίζωθεωρώ) 44, 25
pugno - pugnavi - pugnatum - pugnare (μάχομαιπολεμώ) 31
praeterequito - praeterequitavi - praeterequitatum - praeterequitare (περνώ έφιππος μπροστά από) 31
penso - pensavi - pensatum - pensare (ζυγίζω) 21
revoco - revocavi - revocatum - revocare (ανακαλώ) 11
reporto - reportavi - reportatum - reportare (κερδίζω) 11  
resero - reseravi - reseratum - reserare (ανοίγω) 34
rogo - rogavi - rogatum - rogare (παρακαλώ κάποιονρωτώζητώ να) 38, 21
somnio - somniavi - somniatum - somniare (ονειρεύομαι) 14
spero - speravi - speratum - sperare (ελπίζω) 45, 27
sto - steti - statum - stare (στέκομαιυπάρχω) 6, 38
specto - spectavi - spectatum - spectare (κοιτάζωπροσέχω) 36
saluto - salutavi - salutatum - salutare (χαιρετίζω επίσημαπροσαγορεύω) 20, 34
spolio - spoliavi - spoliatum - spoliare (απογυμνώνωσκυλεύω) 31
supero - superavi - superatum - superare (νικώ) 11
servo - servavi - servatum - servare (τηρώφυλάω) 6 

Αποθετικά ρήματα της 1ης Συζυγίας
adhortor - adhortatus sum - adhortatum - adhortari (προτρέπω) 45 [αποθετικό]
admiror - admiratus sum - admiratum - admirari (θαυμάζω) 34 [αποθετικό]
arbitror - arbitratus sum - arbitratum - arbitrari (νομίζωπιστεύω) 15
indignor - indignatus sum - indignatum - indignari (αγανακτώ) 24
miror - miratus sum - miratum - mirari (θαυμάζω) 36 [αποθετικό]
miseror - miseratus sum  miseratum - miserari (κλαίωθρηνώοικτίρω) 20
osculor - osculatus sum - osculatum - osculari (φιλώ) 34 [αποθετικό]
populor - populatus sum - populatum - populari (λεηλατώ) 43 [αποθετικό]
proelior - proeliatus sum - proeliatum - proeliari (πολεμώ) 15
tutor - tutatus sum - tutatum - tutari (προστατεύω) 25 [αποθετικό]
veneror - veneratus sum - veneratum - venerari (προσκυνώλατρεύω) 34 [αποθετικό]

2η Συζυγία
abstineo - abstinui - abstentum - abstinere (απέχω από) 31
admoneo - admonui - admonitum - admonere (συμβουλεύω) 7
aparreo - aparrui - apparitum - aparrere (εμφανίζομαι) 14
assideo - assedi - assessum - assidere (κάθομαι δίπλα) 36
debeo - debui - debitum - debere (οφείλωπρέπει) 7
caveo - cavi - cautum - cavere (προσέχωφυλάγομαι) 7, 25
compleo - complevi - completum - complere (συμπληρώνω) 11
contineo - continui - contentum - continere (συγκρατώστερεώνω) 6
doceo - docui - doctum - docere (διδάσκωυποδεικνύω) 29
deleo - delevi - deletum - delere (καταστρέφωεξολοθρεύωσκοτώνω) 3, 11, 25, 21
exterreo - exterrui - exterritum - exterrere (τρομοκρατώ) 20
foveo - fovi - fotum - fovere (θάλπωπεριβάλλω με αγάπη) 5
habeo - habui - habitum - habere (έχωθεωρώ) 3, 15, 5 44, 43, 25
iubeo - iussi - iussum - iubere (διατάζω) 7, 34
iaceo - iacui - iacitum - iacere (κείμαιβρίσκομαι) 5
moveo - movi - motum - movere (κινώ) 3
maneo - mansi - mansum - manere ([περι]μένω) 43
moneo - monui - monitum - monere (συμβουλεύωκαθοδηγώ) 45
noceo - nocui - nocitum - nocere (βλάπτω) 3
persuadeo - persuasi - persuasum - persuadere (πείθω) 45
provideo - providi - provisum - providere (προνοώμεριμνώ) 45
persedeo - persedi - persessum - persedere (κάθομαι για πολλή ώρα) 38
praebeo - praebui - praebitum - praebere (παρέχωπροσφέρω) 36
permoveo - permovi - permotum - permovere (παρακινώ) 31
placeo - placui - placitum - placere (αρέσω), 3
possideo - possedi - possessum - possidere (κατέχω) 5
respondeo - respondi - responsum - respondere (απαντώαποκρίνομαι) 3, 14, 29, 24
rideo - risi - risum - ridere (γελώ) 29
teneo - tenui - tentum - tenere (κρατώ, me teneo = παραμένω) 5, 29
video - vidi - visum - videre (βλέπω) 3, 14, 43, 42, 27

Αποθετικά ρήματα της 2ης Συζυγίας
fateor - fassus sum - fassum - fateri (ομολογώ) 42 [αποθετικό]
vereor - veritus sum - veritum - vereri (φοβάμαι) 45 [αποθετικό]

Ημιαποθετικά ρήματα της 2ης Συζυγίας
gaudeo - gavisus sum - gavisum - gaudere (χαίρομαι) 3
soleo - solitus sum - solitum - solere (συνηθίζω) 7, 34, 29 [ημιαποθετικό]

Ελλειπτικά
ave (χαίρε) 29 [Προστακτική Ενεστώτα του ελλειπτικού ρ. avere = χαίρω]
Από το ρήμα αυτό απαντώνται μόνο το απαρέμφατο Ενεστώτα avere το 2ο ενικό και πληθυντικό της προστακτικής Ενεστώτα ave – avete και το 2ο ενικό της προστακτικής Μέλλοντα aveto
immineo - --- - ---- - imminere (πλησιάζω απειλητικά) 42
lateo - latui - ---- - latere (κρύβομαι) 20
paenitet - paenituit - --- - paenitere (μετανοιώνω) 27 [απρόσωπο]
remaneo remansi - ---- - remanere (παραμένω) 7
stupeo - stupui - ----- - stupere (βουβαίνομαι, θαμπώνομαι) 3
studeo - studui - ----- - studere (σπουδάζωασχολούμαι) 5, 15  
urgeo - ursi - ----- - urgere (σπρώχνωστέλνω) 3

3η Συζυγία
abdo - abdidi - abditum - abdere (κρύβω) 20
adduco – adduxi – adductum – adducere (οδηγώ) 20
[β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα adduc]
alo - alui - al(i)tum - alere ([εκ]τρέφω) 43, 42 [Μετοχή Μέλλοντα aliturus-a-um]
adgnosco - adgnovi - adgnitum - adgnoscere (αναγνωρίζω) 20
adhaeresco - adhaesi - adhaesum - adhaerescere (προσκολλιέμαικαρφώνομαι) 45
amitto - amisi - amissum - amittere (χάνω) 13
animadverto - animadverti - animadversum - animadvertere (παρατηρώ) 20, 42, 34
appendo - appendi - appensum - appendere (ζυγίζω) 21
cognosco - cognovi - cognitum - cognoscere (γνωρίζω) 45, 24
cedo - cessi - cessum - cedere (παραχωρώ) 38
credo - credidi - creditum - credere (πιστεύω) 42, 25, 24
consulo - consului - consultum - consulere (φροντίζω) 25
cado - cecidi - casum - cadere (πέφτω) 44, 43
compono - composui - compositum - componere (τελειώνω πόλεμο με συνθήκη) 11
conscribo - conscripsi - conscriptum - conscribere (γράφω) 45
constituo - constitui - constitutum - constituere (αναδιοργανώνωαποφασίζω) 45
colo - colui - cultum - colere (καλλιεργώλατρεύωκατοικώσέβομαι) 44
contemno - contempsi - contemptum - contemnere (περιφρονώ) 36
corrumpo - corrupi - corruptum - corrumpere (διαφθείρω) 36
cerno - crevi - [cretum] - cernere (διακρίνωκρίνωαποφασίζω) 31
[Το σουπίνο αναπληρώνεται από το    ρήμα conspicio (conspectum)]
defero - detuli - delatum - deferre (μεταφέρω) 20, 45
[β΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα defer]
deficio - defeci - defectum - deficere (χάνομαιπαθαίνω έκλειψη) 13
divido - divisi - divisum - dividere (μοιράζω) 21
dico - dixi - dictum - dicere (λέγω) 44, 42, 38, 36, 29, 27, 25, 24, 21
[2ο Ενικό Προστακτικής Ενεστώτα dic]
diligo - dilexi - dilectum - diligere (αγαπώ) 44
duco - duxi - ductum - ducere (οδηγώθεωρώεκτιμώυπολογίζω) 38
[2ο Ενικό Προστακτικής Ενεστώτα duc]
decerpo - decerpsi - decerptum - decerpere (κόβω) 25
depono - deposui - depositum - deponere (καταθέτωαποβάλλω) 25
discurro - discu(cu)rri - discursum - discurrere (τρέχω εδώ κι εκεί) 20
emo - emi - emptum - emere (αγοράζω) 29
edico - edixi - edictum - edicere (διατάζω να) 31
emitto - emisi - emissum - emittere (αφήνω ελεύθερο)
everto - everti - eversum - evertere (καταστρέφω εντελώς) 21
excludo - exclusi - exclusum - excludere (κλείνω απέξωδιώχνω) 20
extraho - extraxi - extractum - extrahere (βγάζω τραβώνταςτραβάω έξω) 20
gero - gessi - gestum - gerere (διεξάγωδιοικώ) 13, 15, 45
gigno - genui - genitum - gignere (γεννώ) 43, 27
interimo - interemi - interemptum - interimere (εξολοθρεύω) 21
intellego & intelligo - intellexi - intellectum - intellegere (καταλαβαίνω) 44, 42
intendo - intendi - intentum & intensum - intendere (κατευθύνομαι) 42
intromitto - intromisi - intromissum - intromittere (βάζω μέσα) 34
instituo - institui - institutum - instituere (διδάσκω) 29
impendo - impendi - impensum - impendere (ξοδεύω) 29
invado - invasi - invasum - invadere (εισχωρώκαταλαμβάνωπιάνω) 13
lego - legi - lectum - legere (διαβάζωμαζεύωβγάζω) 27
lacesso - lacessivi - lacessitum - lacessere (προκαλώ κάποιον σε) 31
mitto - misi - missum - mittere (στέλνωρίχνω) 13, 45, 36
metuo - metui - metutum - metuere (φοβάμαι) 44
ostendo - ostendi - ostentum & ostensum - ostendere (δείχνω) 25
occurro - occurri & occucurri - occursum - occurrere (πηγαίνω να συναντήσω) 29
perlego - perlegi - perlectum - perlegere (διαβάζω μέχρι το τέλος) 45
pergo - perrexi - perrectum - pergere (κατευθύνομαι προς) 43
pono - posui - positum - ponere (τοποθετώ) 6, 34
perdo - perdidi - perditum - perdere (χάνω) 29
peto - peti(v)i - petitum - petere (ορμώζητώ) 38, 31
praetendo - praetendi - praetentum - praetendere (τεντώνω (κρεμώμπροστά) 20
prorepo - prorepsi - proreptum - prorepere (έρπω προςσέρνομαι) 20
quaero - quaesivi - quaesitum - quaerere (ζητώρωτώ) 24
recedo - recessi - recessum - recedere (αποσύρομαι) 20, 27
ruo - rui - rutum - ruere (ορμώ) [Μετοχή Μέλλοντα ruiturus-a-um]
scribo - scripsi - scriptum - scribere (γράφω) 45, 27
sino - sivi - situm - sinere (αφήνωεπιτρέπω) 15
seiungo - seiunxi - seiunctum - seiungere (χωρίζω) 11
sumo - sumpsi - sumptum - sumere 25 (παίρνω, sumo bellum = αρχίζω πόλεμο)
succurrit - succurrit - succursum - succurrere (μου έρχεται κάτι στο μυαλό) 43 [απρόσωπο]
solvo - solvi - solutum - solvere (λύνωχαλαρώνω) 36
traho - traxi - tractum - trahere (τραβώ) 43
transfigo - transfixi - transfixum - transfigere (διαπερνώκαρφώνω)
vivo - vixi - victum - vivere (ζω) 38
vinco - vici - victum - vincere ([κατα]νικώ) 13, 36

Ρήματα σε -io
accipio - accepi - acceptum - accipere (υποδέχομαιμαθαίνω) 24, 21 [ad + capio]
adficio & afficio - adfeci & affeci - adfectum & affectum - adficere & afficere (περιβάλλω) [ad + facio] 14
abicio - abieci - abiectum - abicere (πετάω κάτι μακριάκαταθέτω τα όπλα) 45, 34
aspicio - aspexi - aspectum - aspicere (κοιτάω) 14
capio - cepi - captum - capere (πιάνωσυλλαμβάνω) 20, 34
concipio - concepi - conceptum - concipere (συλλαμβάνωπιάνω) 14
concutio - concussi - concussum - concutere (συνταράζω) 14
conspicio - conspexi - conspectum - conspicere (βλέπωπέφτει το βλέμμα μου) 45 [cum + specio]
cupio - cupivi - cupitum - cupere (επιθυμώ) 11, 14
facio - feci - factum - facere (κάνω) 38, 24 [2ο Ενικό Προστακτικής Ενεστώτα fac]
intercipio - intercepi - interceptum – intercipere
(αρπάζω κάτι πριν φτάσει στον προορισμό του) 45
pario - peperi - partum - parere (γεννώκερδίζω) 43, [Μετοχή Μέλλοντα pariturus-a-um]
recipio - recepi - receptum - recipere (παίρνω πίσω) 21 [re & capio]

Αποθετικά σε -io
congredior - congressus sum - congressum - congredi (συγκρούομαιμονομαχώ) 31 [αποθετικό]
ingredior - ingressus sum - ingressum - ingredi (μπαίνω μέσαεισέρχομαιεισβάλλω) 43
morior - mortuus sum - mortuum - mori (πεθαίνω) 20, 43, 38, [αποθετικό]
[Μετοχή Μέλλοντα moriturus-a-um]
patior - passus sum - passum - pati (ανέχομαιυπομένω) [αποθετικό] 43

Αποθετικά και ημιαποθετικά ρήματα της 3ης Συζυγίας
confido - confisus sum - confisum - confidere (εμπιστεύομαι, έχω εμπιστοσύνη, στηρίζομαι) 31, 25 [ημιαποθετικό]
deverto - deverti - deversum - devertere
και ως ημιαποθετικό devertor - deverti - deversum - deverti (καταλύω [κάπου]) 27
morior - mortuus sum - mortuum - mori (πεθαίνω) 14
nascor - natus sum - natum - nasci (γεννιέμαι) 11, 42, 31, 27 [αποθετικό] [Μετοχή Μέλλοντα nasciturus-a-um]
revertor - reversus sum - reversum - reverti (επιστρέφω) [αποθετικό]
& revertor - reverti - reversum - reverti [ημιαποθετικό
Στα κείμενα 31, 34 ως ημιαποθετικό, στο κείμενο 21 ως αποθετικό
sequor - secutus sum - secutum - sequi (ακολουθώ) 42, 21 [αποθετικό]
utor - usus sum - usum - uti (χρησιμοποιώ) 36 [αποθετικό]

Ανώμαλα ρήματα της 3ης συζυγίας
malo - malui - --- - malle (προτιμώ) 36
nolo - nolui - --- - nolle (δε θέλω, αρνούμαι) 25
volo - volui - --- - velle (θέλω) [ανώμαλο] 24
fio - factus sum - fieri (γίνομαι) 20, 44, 42, 36, 27, 21
adfero & affero - attuli - allatum - adferre & afferre (φέρνωπροσφέρω)
[2ο Ενικό Προστακτικής Ενεστώτα adfer & affer] 25, 29, 36
defero - detuli - delatum - deferre (μεταφέρω) 20 [2ο Ενικό Προστακτικής Ενεστώτα defer]
refero - ret(t)uli - relatum - referre (επαναφέρωανταποδίδω) 44, 34
[2ο Ενικό Προστακτικής Ενεστώτα refer]

sum - fui - --- - esse (είμαι) [βοηθητικό]
absum - afui - --- - abesse (απουσιάζω, απέχω) 21
possum - potui - --- - posse (μπορώ) [σύνθετο του sum]

Ελλειπτικά
antecello - --- - --- - antecellere (ξεπερνώ κάποιον σε κάτι) 31
confugio - confugi - ---- - confugere (καταφεύγω) 14
consisto constiti - ---- - consistere (συνίσταμαι, βρίσκομαι, περιορίζομαι) 15
disco - didici - --- - discere (μαθαίνω) 29
inquam (λέγω) [ελλειπτικό] 27, 25, 24
memini (ΠΡΚ) - --- - meminisse (θυμάμαι) 36, 25 [ελλειπτικό]
remollesco - ---- - ---- - remollescere (γίνομαι μαλθακός) 15

Ρήματα των οποίων συναντάμε στα κείμενα μετοχές σε επιθετική χρήση
congruo - congrui - --- - congruere (συμπίπτωσυμφωνώ)
[Στο κείμενο 38 η Μετοχή Ενεστώτα congruens (σύμφωνος) ως επίθετο]
fatiscor - --- - --- - fatisci (κουράζομαι) [αποθετικό]
[Στο κείμενο 38 η Μετοχή Παρακειμένου fessus-a-um (κουρασμένος) ως επίθετο]
irascor - (iratus sum) - irasci (οργίζομαι) [αποθετικό]
[Στο κείμενο 3 η Μετοχή Παρακειμένου iratus-a-um (οργισμένος) ως επίθετο]
suspicio - suspexi - suspectum - suspicere (υποπτεύομαι)
[Στο κείμενο 44 η Μετοχή Παρακειμένου suspectus-a-um (ύποπτος)]

 Συζυγία
audio - audivi - auditum - audire (ακούω, πληροφορούμαι) 7, 11, 14, 38, 34, 29
expedio - expedivi - expeditum - expedire (απελευθερώνω) 11
nescio - nesci(v)i - nescitum - nescire (αγνοώδεν ξέρω) 44
 [Προστακτική Ενεστώτα nescito - nescitote
 Προστακτική Μέλλοντα nescito - nescito - nescitote - nesciunto]
nutrio - nutrivi - nutritum - nutrire ((ανα)τρέφω) 15
pervenio - perveni - perventum - pervenire (φθάνω) 43, 42
sentio - sensi - sensum - sentire (καταλαβαίνωπιστεύωκρίνω) 24
scio - sci(v)i - scitum - scire (γνωρίζωμαθαίνω) 25, 24
[Προστακτική Ενεστώτα scito - scitote Προστακτική Μέλλοντα scito - scito - scitote - sciunto]
venio - veni - ventum - venire (έρχομαι) 14, 43, 36, 34, 29, 27, 24

Αποθετικά ρήματα της 4ης Συζυγίας
mentior - mentitus sum - mentitum - mentiri (λέω ψέματα) 24 [αποθετικό]

Ανώμαλα ρήματα (σύνθετα του
eo)
abeo - abi(v)i - abitum - abire (φεύγω) 31, 21
adeo - adii - aditum - adire (πλησιάζω) 45
redeo - redii - reditum - redire (επιστρέφω) 29, 21
transeo - transii - transitum - transire (περνώδιέρχομαι) 11

Ελλειπτικά
aio (λέγω) 27 [ελλειπτικό]
desilio - desilui - ---- - desilire (πηδώ κάτω) 15

3 σχόλια:

Ελένη Χανιά είπε...

Καλησπέρα!! Θα ήθελα να ρωτήσω, ισχύει η άποψη ότι το ρήμα disco θεωρείται παθητικό του doceo; Είναι απαραίτητο να ξέρουμε για τις ασκήσεις μετατροπής από ενεργητική σε παθητική φωνή! Ευχαριστω πολύ!!

Κωνσταντίνος Μάντης είπε...

Ναι, το disco μπορεί να θεωρηθεί ως παθητικό του doceo (doceo = διδάσκω, disco = διδάσκομαι, μαθαίνω). Οπότε, στην πρόταση ut corvum doceret parem salutationem, η μετατροπή σε παθητική σύνταξη θα μπορούσε να είναι: ut par salutatio disceretur a corvo.

Ελένη Χανιά είπε...

Ευχαριστώ πάρα πολύ!! (έστω και καθυστερημένα!!!)

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...