Έκθεση Α΄ Λυκείου: Το πιστοποιητικό ελληνομάθειας

Κωνσταντίνος Μάντης | Best Blogger Tips
Jaroslaw Grudzinski

Έκθεση Α΄ Λυκείου: Το πιστοποιητικό ελληνομάθειας

Στην Ελλάδα παρατηρείται σημαντική αύξηση του αριθμού των ατόμων που διδάσκονται την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα. Γι’ αυτό σήμερα προσφέρονται μαθήματα ελληνικής γλώσσας σχεδόν από όλα τα πανεπιστήμια της χώρας, από ιδιωτικούς φορείς σε διάφορα μέρη της Ελλάδας καθώς και στα κέντρα υποδοχής των ομογενών. Επιπλέον, η ελληνική διδάσκεται ως δεύτερη γλώσσα και σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα οποία φοιτούν παιδιά ομογενών και αλλοδαπών.
Επίσης, και στο εξωτερικό οργανώνονται προγράμματα νέας ελληνικής γλώσσας από φορείς, όπως πανεπιστήμια, ελληνικές κοινότητες, κέντρα γλωσσών και λαϊκά πανεπιστήμια με ικανοποιητικό αριθμό μαθητών. Όσον αφορά αυτούς που μαθαίνουν ελληνικά πολλοί είναι ομογενείς που προσπαθούν παράλληλα με την πολιτιστική κληρονομιά να διατηρήσουν και την ελληνική γλώσσα. Επομένως, πάγιο αίτημά τους για πολλά χρόνια ήταν η πιστοποίηση της ελληνομάθειάς τους με τη χορήγηση ενός κρατικού τίτλου πιστοποίησης ελληνομάθειας.
Σε τι, όμως, χρησιμεύει το πιστοποιητικό επάρκειας ελληνομάθειας; Είναι απαραίτητο για πολλούς λόγους. Πρώτα πρώτα αξιολογεί αντικειμενικά τις γνώσεις στην ελληνική γλώσσα ως ξένη και παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη της ελληνικής να έχει τη γνώμη ενός πιο ειδικού και αντικειμενικού κριτή για το επίπεδο των γνώσεών του. Υπάρχουν όμως και άλλοι λόγοι, όπως επαγγελματικοί σκοποί, καθώς το άτομο μπορεί να αποδείξει στην αγορά εργασίας το επίπεδο της επάρκειάς του στη γνώση της ελληνικής. Για παράδειγμα, σε πολλές περιπτώσεις η γνώση της ελληνικής γλώσσας είναι απαραίτητη, για να αποκτήσει κάποιος άδεια άσκησης επαγγέλματος, αφού αναγνωρίσει τα επαγγελματικά του προσόντα.
Εκτός, όμως, από τους παραπάνω λόγους, το πιστοποιητικό ελληνομάθειας είναι αναγκαίο και για τις σπουδές, επειδή δίνει τη δυνατότητα σε αλλογενείς/αλλοδαπούς να εγγραφούν και να φοιτήσουν σε ελληνικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Επίσης, χρησιμοποιείται για τον διορισμό στο δημόσιο, επειδή ένας Ευρωπαίος πολίτης κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να αποδείξει την πολύ καλή γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας σε περίπτωση που επιθυμεί να διεκδικήσει θέση στο ελληνικό δημόσιο. Επιπλέον, την ελληνομάθειά τους για διορισμό στο δημόσιο χρειάζεται να πιστοποιήσουν οι αλλοδαποί πολίτες των κρατών, που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια καθώς και ομογενείς, οι οποίοι είναι υπήκοοι άλλων κρατών.

Πιστοποίηση της Ελληνομάθειας, από την ιστοσελίδα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, 9.4.2014 (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ

Α1. Γιατί, σύμφωνα με το κείμενο, οι ομογενείς προσπαθούν να διατηρήσουν την ελληνική γλώσσα; (60-80 λέξεις).

Οι ομογενείς προσπαθούν να διατηρήσουν την ελληνική γλώσσα καθώς τη θεωρούν αναπόσπαστο μέρος της πολιτιστικής τους κληρονομιάς και, άρα, ως αναγκαίο στοιχείο για να διαφυλάξουν την εθνική τους ταυτότητα. Συνάμα, βέβαια, η καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, που μπορεί να βεβαιωθεί με το αντίστοιχο πιστοποιητικό επάρκειας, επιτρέπει στους ομογενείς νέους τόσο το να πραγματοποιήσουν τις σπουδές στους σ’ ένα ελληνικό πανεπιστήμιο, όσο και το να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας στο ελληνικό δημόσιο.

Α1. Με ποιον τρόπο, σύμφωνα με το κείμενο, η επάρκεια της ελληνικής γλώσσας βοηθά στην αγορά εργασίας; (60-80 λέξεις)

Η επάρκεια της ελληνικής γλώσσας βοηθά στην αγορά εργασίας, καθώς το άτομο μπορεί να αποδείξει ότι είναι επαρκής γνώστης της γλώσσας και να αποκτήσει έτσι το δικαίωμα να λάβει άδεια άσκησης επαγγέλματος, αναγνωρίζοντας παράλληλα και τα ανάλογα επαγγελματικά του προσόντα. Ενώ, συνάμα, η σχετική πιστοποίηση συνιστά αναγκαία προϋπόθεση σε περίπτωση που κάποιος πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης  θέλει να διεκδικήσει μια θέση εργασίας στο ελληνικό δημόσιο. Το ίδιο, μάλιστα, ισχύει και για αλλοδαπούς πολίτες που επιθυμούν να διεκδικήσουν μια τέτοια θέση εργασίας, όπως και την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.

Α1. Γιατί η πιστοποίηση της ελληνομάθειας είναι απαραίτητη σε πολλές περιπτώσεις, σύμφωνα με το κείμενο;

Η πιστοποίηση της ελληνομάθειας είναι απαραίτητη σε πολλές περιπτώσεις, εφόσον συνδέεται με τη δυνατότητα σπουδών, τη διεκδίκηση μιας θέσης εργασίας στο ελληνικό δημόσιο, αλλά και την απόκτηση άδεια άσκησης επαγγέλματος. Ειδικότερα, το γεγονός ότι αξιολογούνται κατά τρόπο αντικειμενικό οι γνώσεις του υποψηφίου στην ελληνική γλώσσα και του παρέχεται μια έγκυρη βεβαίωση για το επίπεδο των γνώσεων αυτών, καθιστά στη συνέχεια εφικτή την αναγνώριση τόσο του δικαιώματος να σπουδάσει σε ελληνικό πανεπιστήμιο, όσο και του δικαιώματος να διεκδικήσει μια θέση εργασίας στην Ελλάδα.

Α2. α. Με ποιες διαρθρωτικές λέξεις επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη παράγραφο και ανάμεσα στη δεύτερη και την τρίτη παράγραφο του κειμένου;

- Η συνοχή ανάμεσα στην 1η και τη 2η παράγραφο επιτυγχάνεται με το επίρρημα: Επίσης
- Η συνοχή ανάμεσα στη 2η και την 3η παράγραφο επιτυγχάνεται με τον σύνδεσμο: όμως

Α2. β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους.

Το επίρρημα επίσης δηλώνει προσθήκη, ενώ ο σύνδεσμος όμως, στο πλαίσιο της ερώτησης: «Σε τι, όμως, χρησιμεύει το πιστοποιητικό επάρκειας ελληνομάθειας;» προϋποθέτει πως θα ακολουθήσει η αναγκαία αιτιολόγηση.

Α2. Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η τρίτη παράγραφος (Σε τι… δικαιούχων) του κειμένου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Η παράγραφος αναπτύσσεται με συνδυασμό μεθόδων και ειδικότερα με αιτιολόγηση και παραδείγματα. Η αιτιολόγηση αξιοποιείται προκειμένου να εξηγήσει ο συγγραφέας για ποιους λόγους είναι χρήσιμο το πιστοποιητικό επάρκειας ελληνομάθειας (Είναι απαραίτητο για πολλούς λόγους). Ενώ η χρήση παραδειγμάτων αξιοποιείται για να παρουσιάσει κάτι πιο συγκεκριμένο σε σχέση με τη χρησιμότητα του πιστοποιητικού ελληνομάθειας (Για παράδειγμα).

Α2. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της πρώτης παραγράφου (Στην Ελλάδα… αλλοδαπών) του κειμένου;

Θεματική περίοδος: Στην Ελλάδα παρατηρείται σημαντική αύξηση του αριθμού των ατόμων που διδάσκονται την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα.
Σχόλια / Λεπτομέρειες: Γι’ αυτό σήμερα προσφέρονται μαθήματα ελληνικής γλώσσας σχεδόν από όλα τα πανεπιστήμια της χώρας, από ιδιωτικούς φορείς σε διάφορα μέρη της Ελλάδας καθώς και στα κέντρα υποδοχής των ομογενών. Επιπλέον, η ελληνική διδάσκεται ως δεύτερη γλώσσα και σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα οποία φοιτούν παιδιά ομογενών και αλλοδαπών.
Κατακλείδα: ---

Β1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, στην οποία να χρησιμοποιήσετε τις λέξεις/φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: πιστοποιητικό επάρκειας ελληνομάθειας, αξιολογεί, γνώσεις, αντικειμενικού κριτή, αγορά εργασίας.

Το πιστοποιητικό επάρκειας ελληνομάθειας είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη σύγχρονη αγορά εργασίας καθώς προσφέρει μια έγκυρη διαβεβαίωση σχετικά με το επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας του ατόμου και του επιτρέπει έτσι τη διεκδίκηση θέσεων εργασίας που έχουν την αντίστοιχη προϋπόθεση. Το γεγονός, μάλιστα, ότι αξιολογεί τις γνώσεις του εξεταζόμενου με βάση την εκτίμηση ενός αντικειμενικού κριτή συνιστά ικανή διασφάλιση για την εγκυρότητά του.

Β1. «[Οι ομογενείς] προσπαθούν παράλληλα με την πολιτιστική κληρονομιά να διατηρήσουν και την ελληνική γλώσσα».
Χρησιμοποιώντας την παραπάνω περίοδο, να δημιουργήσετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων.

Οι ομογενείς προσπαθούν παράλληλα με την πολιτιστική κληρονομιά να διατηρήσουν και την ελληνική γλώσσα. Η γλώσσα, άλλωστε, συνδέεται άρρηκτα με την εθνική ταυτότητα ενός ατόμου, καθώς του επιτρέπει να εκφράζεται και να σκέφτεται χρησιμοποιώντας τον ίδιο κώδικα επικοινωνίας που χρησιμοποιούσαν και οι πρόγονοί του, και τον οποίο συνεχίζουν να χρησιμοποιούν οι ομοεθνείς τους. Έτσι, αν και η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των εθίμων είναι ένας σημαντικός τρόπος να διατηρηθεί η επαφή τους με την Ελλάδα, δεν είναι ωστόσο επαρκής, αν λησμονηθεί η μητρική γλώσσα.

Β1.α. Να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την έντονη γραφή: αύξηση, ιδιωτικούς, πολλοί, επάρκειας, αντικειμενικού.

αύξηση / μείωση
ιδιωτικούς / δημόσιους
πολλοί / λίγοι
επάρκειας / ανεπάρκειας
αντικειμενικού /  υποκειμενικού

Β1.β. Να δημιουργήσετε μία πρόταση με κάθε αντώνυμη λέξη.

- Στη χώρα μας παρατηρείται σταθερή μείωση του αριθμού γεννήσεων.
- Οι συγκεντρώσεις πολιτών σε δημόσιους χώρους κάποτε απαγορεύονται από την αστυνομία για λόγους ασφάλειας.
- Είναι λίγοι οι πολιτικοί ηγέτες στη χώρα μας που έχουν προσφέρει ουσιαστικό έργο.
- Η αποτυχία υλοποίησης του έργου κατέδειξε την ανεπάρκεια των προσώπων που το ανέλαβαν.
- Η απόφασή του αυτή βασίστηκε καθαρά στην υποκειμενική του άποψη και όχι σε αντικειμενικά κριτήρια.

Β2. «Η ελληνική διδάσκεται ως δεύτερη γλώσσα [από ειδικευμένο διδακτικό προσωπικό]».

1. Να αιτιολογήσετε την επιλογή της παθητικής σύνταξης από τον συγγραφέα του κειμένου.

Ο συγγραφέας έχει επιλέξει την παθητική σύνταξη προκειμένου να δώσει έμφαση στο αποτέλεσμα της ενέργειας που δηλώνεται από το ρήμα της πρότασης (διδάσκεται) και όχι στο υποκείμενο.

2. Να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική.

Ειδικευμένο διδακτικό προσωπικό διδάσκει την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα.

Β2. «Μαθήματα ελληνικής γλώσσας προσφέρονται σήμερα σχεδόν από όλα τα πανεπιστήμια της χώρας».

1. Να αιτιολογήσετε την επιλογή της παθητικής σύνταξης από τον συγγραφέα του κειμένου.

Ο συγγραφέας έχει επιλέξει την παθητική σύνταξη προκειμένου να δώσει έμφαση στο αποτέλεσμα της ενέργειας που δηλώνεται από το ρήμα της πρότασης (προσφέρονται) και όχι στο υποκείμενο.

2. Να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική.

Σήμερα σχεδόν όλα τα πανεπιστήμια της χώρας προσφέρουν μαθήματα ελληνικής γλώσσας.

Β2. α. Να δώσετε έναν δικό σας τίτλο στο κείμενο.

- Πιστοποιητικό ελληνομάθειας για ομογενείς και αλλοδαπούς.

Β2. β. Να προσδιορίσετε αν ο τίτλος που δώσατε στο κείμενο είναι κυριολεκτικός / δηλωτικός ή μεταφορικός / συνυποδηλωτικός.

Ο τίτλος είναι κυριολεκτικός.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...