Λατινικά Γ΄ Λυκείου: Κλίση ουσιαστικών και επιθέτων (Κείμενα: 6 & 7)

Κωνσταντίνος Μάντης | Best Blogger Tips
Veselin Atanasov

Λατινικά Γ΄ Λυκείου: Κλίση ουσιαστικών και επιθέτων (Κείμενα: 6 & 7)

Κείμενο 6

Ουσιαστικά

Α΄ κλίση

Ενικsententia, sententiae, sententiae, sententiam, sententia, sententia (θηλ. = κρίση)
Πληθ: sententiae, sententiarum, sententiis, sententias, sententiae, sententiis

Β΄ κλίση

Ενικanimus, animi, animo, animum, anime, animo (αρσ. = ψυχή)
Πληθ: animi, animorum, animis, animos, animi, animis  

Ενικservus, servi, servo, servum, serve, servo (αρσ. = δούλος)
Πληθ: servi, servorum, servis, servos, servi, servis  

Ενικminister, ministri, ministro, ministrum, minister, ministro (αρσ. = θεράποντας, υπηρέτης)
Πληθ: ministri, ministrorum, ministris, ministros, ministri, ministris  

Ενικvir, viri, viro, virum, vir, viro (αρσ. = άνδρας)
Πληθ: viri, virorum, viris, viros, viri, viris  

Ενικ: fundamentum, fundamenti, fundamento, fundamentum, fundamentum, fundamento (θεμέλιο)
Πληθ: fundamenta, fundamentorum, fundamentis, fundamenta, fundamenta, fundamentis  

Ενικ: consilium, consilii / i, consilio, consilium, consilium, consilio (ουδ. = σκέψη, σχέδιο)
Πληθ: consilia, consiliorum, consiliis, consilia, consilia, consiliis  

Γ΄ κλίση

Ενικiudex, iudicis, iudici, iudicem, iudex, iudice (αρσ. = δικαστής)
Πληθ: iudices, iudicum, iudicibus, iudices, iudices, iudicibus  

Ενικ: libertas, libertatis, libertati, libertatem, libertas, libertate (θηλ. = ελευθερία)
Πληθ: libertates, libertatum (ium), libertatibus, libertates, libertates, libertatibus  

Ενικ: lex, legis, legi, legem, lex, lege (θηλ. = νόμος)
Πληθ: leges, legum, legibus, leges, leges, legibus   

Ενικinterpres, interpretis, interpreti, interpretem, interpres, interprete  (αρ. & θηλ. = ερμηνευτής)
Πληθ: interpretes, interpretum, interpretibus, interpretes, interpretes, interpretibus

Ενικcorpus, corporis, corpori, corpus, corpus, corpore (ουδ. = σώμα)
Πληθ: corpora, corporum, corporibus, corpora, corpora, corporibus

Ενικaequitas, aequitatis, aequitati, aequitatem, aeguitas, aeguitate (θηλ. = ισότητα, δικαιοσύνη)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

Ενικ: mens, mentis, menti, mentem, mens, mente (θηλ. νους)
Πληθ: mentes, mentium, mentibus, mentes / mentis, mentibus

Ενικfons, fontis, fonti, fontem, fons, fonte (αρσ. = πηγή)
Πληθ: fontes, fontium, fontibus, fontes / fontis, fontibus

Ενικcivitas, civitatis, civitati, civitatem, civitas, civitate (θηλ. = πολιτεία)
Πληθ: civitates, civitatum / civitatium, civitatibus, civitates, civitates, civitatibus

Δ΄ κλίση

Ενικmagistratus, magistratus, magistratui, magistratum, magistratus, magistratu (αρ. οι αρχές, οι άρχοντες)
Πληθ: magistratus, magistratuum, magistratibus, magistratus, magistratus, magistratibus

Επίθετα (Β΄ κλίση)

Ενικός
bonus, boni, bono, bonum, bone, bono (καλός)
bona, bonae, bonae, bonam, bona, bona
bonum, boni, bono, bonum, bonum, bono

Πληθυντικός
boni, bonorum, bonis, bonos, boni, bonis
bonae, bonarum, bonis, bonas, bonae, bonis
bona, bonorum, bonis, bona, bona, bonis

Ενικός
liber, liberi, libero, liberum, liber, libero (ελεύθερος)
libera, liberae, liberae, liberam, libera, libera
liberum, liberi, libero, liberum, liberum, libero 

Πληθυντικός
liberi, liberorum, liberis, liberos, liberi, liberis
liberae, liberarum, liberis, liberas, liberae, liberis
libera, liberorum, liberis, libera, libera, liberis 

Γ΄ κλίση

Ενικός  
omnis, omnis, omni, omnem, omnis, omni
omnis, omnis, omni, omnem, omnis, omni
omne, omnis, omni, omne, omne, omni

Πληθυντικός
omnes, omnium, omnibus, omnes, omnes, omnibus
omnes, omnium, omnibus, omnes, omnes, omnibus
omnia, omnium, omnibus, omnia, omnia, omnibus

Κείμενο 7

Ουσιαστικά

Α΄ κλίση

Ενικinopia, inopiae, inopiae, inopiam, inopia, inopia (θηλ. = έλλειψη)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

Ενικ: [Δεν σχηματίζει ενικό]
Πληθ: Belgae, Belgarum, Belgis, Belgas, Belgae, Belgis

Β΄ κλίση

Ενικlegatus, legati, legato, legatum, legate, legato (αρσ. = διοικητής λεγεώνας)
Πληθ: legati, legatorum, legatis, legatos, legati, legatis

Ενικverbum, verbi, verbo, verbum, verbum, verbo (ουδ. = λόγος)
Πληθ: verba, verborum, verbis, verba, verba, verbis  

Ενικfrumentum, frumenti, frumento, freumentum, frumentum, frumento
Πληθ: frumenta, frumentorum, frumentis, frumenta, frumenta, frumentis
[ετερόσημο (frumentum -i = δημητριακά, στάρι, frumenta -orum = τα γεννήματα)]

Ενικ: [Δεν σχηματίζει ενικό] (ουδ. = χειμερινό στρατόπεδο)
Πληθhiberna, hibernorum, hibernis, hiberna, hiberna, hibernis

Ενικcastrum, castri, castro, castrum, castrum, castro
Πληθ: castra, castrorum, castris, castra, castra, castris
[(castrum -i = φρούριο, οχυρό, castra -orum = στρατόπεδο)]

Ενικ: [Δεν σχηματίζει ενικό] (αρ. = οι Νερβίοι, η χώρα των Νερβίων)
ΠληθNervii, Nerviorum, Nerviis, Nervios, Nervii, Nerviis

Γ΄ κλίση

Ενικspeculator, speculatoris, speculatori, speculatorem, speculator, speculatore (αρσ. = ανιχνευτής, κατάσκοπος)
Πληθ: speculatores, speculatorum, speculatoribus, speculatores, speculatores, speculatoribus  

Ενικmiles, militis, militi, militem, miles, milite (αρσ. = στρατιώτης)
Πληθ: milites, militum, militibus, milites, milites, militibus  

Ενικlegio, legionis, legioni, legionem, legio, legione (θηλ. = λεγεώνα)
Πληθ: legiones, legionum, legionibus, legiones, legiones, legionibus  

Ενικ: Caesar, Caesaris, Caesari, Caesarem, Caesar, Caesare
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

Ενικhostis, hostis, hosti, hostem, hostis, hoste (αρ. = εχθρός, αντίπαλος)
Πληθ: hostes, hostium, hostibus, hostes / hostis, hostes, hostibus

Ενικ: vis, ---, ----, vim, ---, vi (θηλ. = δύναμη)
Πληθ: vires, virium, viribus, vires / viris, viribus

Ενικ: collis, collis, colli, collem, collis, colle / colli (αρσ. = λόφος)
Πληθ: colles, collium, collibus, colles / collis, colles, collibus  

Ενικ: caedes, caedis, caedi, caedem, caedes, caede (θηλ. = σφαγή)
Πληθ: caedes, caedium, caedibus, caedes / caedis, caedes, caedibus  

Επίθετα (Β΄ κλίση)

multi, -ae, -a (εύχρηστο στον πληθυντικό)

Πληθυντικός
multi, multorum, multis, multos, multi, multis
multae, multarum, multis, multas, multae, multis
multa, multorum, multis, multa, multa, multis

Γ΄ κλίση

Ενικός  
omnis, omnis, omni, omnem, omnis, omni
omnis, omnis, omni, omnem, omnis, omni
omne, omnis, omni, omne, omne, omni

Πληθυντικός
omnes, omnium, omnibus, omnes, omnes, omnibus
omnes, omnium, omnibus, omnes, omnes, omnibus
omnia, omnium, omnibus, omnia, omnia, omnibus

trestrestria (απόλυτο αριθμητικό (επίθετο)) = κλίνεται σαν γ’ κλιτο επίθετο χωρίς κλητική
tres, trium, tribus, tres, ---, tribus
tres, trium, tribus, tres, ---, tribus
tria, trium, tribus, tria, ---, tribus 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...