Λατινικά Γ΄ Λυκείου: Κλίση ουσιαστικών και επιθέτων (Κείμενα: 21, 24 & 25)

Κωνσταντίνος Μάντης | Best Blogger Tips
Aged Pixel 

Λατινικά Γ΄ Λυκείου: Κλίση ουσιαστικών και επιθέτων (Κείμενα: 21, 24 & 25)

Κείμενο 21

Ουσιαστικά

Α΄ κλίση

Ενικ: Allia, Alliae, Alliae, Alliam, Allia, Allia (αρσ. = ο Αλίας ποταμός)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

Ενικ: Roma, Romae, Romae, Romam, Roma, Roma (θηλ. = Ρώμη)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

Ενικ: pecunia, pecuniae, pecuniae, pecuniam, pecunia, pecunia (θηλ. = χρήματα)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

Ενικ: Ardea, Ardeae, Ardeae, Ardeam, Ardea, Ardea (θηλ. = Αρδέα)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

Ενικ: praeda, praedae, praedae, praedam, praeda, praeda (θηλ. = λεία)
Πληθ: praedae, praedarum, praedis, praedas, praedae, praedis

Β΄ κλίση

ΕνικBrennus, Brenni, Brenno, Brennum, Brenne, Brenno (αρσ. = ο Βρέννος)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

ΕνικGallus, Galli, Gallo, Gallum, Galle, Gallo (αρσ. = ο Γαλάτης)
Πληθ: Galli, Gallorum, Gallis, Gallos, Galli, Gallis

ΕνικRomanus, Romani, Romano, Romanum, Romane, Romano (αρσ. = ο Ρωμαίος)
Πληθ: Romani, Romanorum, Romanis, Romanos, Romani, Romanis   

Ενικfactum, facti, facto, factum, factum, facto (ουδ. = πράξη)
Πληθ: facta, factorum, factis, facta, facta, factis

Ενικexilium, exilii (-i), exilio, exilium, exilium, exilio (ουδ. = εξορία)
Πληθ: exilia, exiliorum, exiliis, exilia, exilia, exiliis

Ενικ: Capitolium, Capitolii (-i), Capitolio, Capitolium, Capitolium, Capitolio  (ουδ. = το Καπιτώλιο)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]   

Ενικ: Camillus, Camilli, Camillo, Camillum, Camille, Camillo (αρσ. = ο Κάμιλλος)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]  

Ενικ: Pisaurum, Pisauri, Pisauro, Pisaurum, Pisaurum, Pisauro (ουδ. = Πίσαυρο)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

Ενικ: aurum, auri, auro, aurum, aurum, auro (ουδ. = χρυσάφι) 
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

Γ΄ κλίση

Ενικdux, ducis, duci, ducem, dux, duce (αρσ. = αρχηγός, στρατηγός)
Πληθ: duces, ducum, ducibus, duces, duces, ducibus

Ενικ: flumen, fluminis, flumini, flumen, flumen, flumine (ουδ. = ποταμός) 
Πληθ: flumina, fluminum, fluminibus, flumina, flumina, fluminibus

Ενικ: legio, legionis, legioni, legionem, legio, legione (θηλ. = λεγεώνα)
Πληθ: legiones, legionum, legionibus, legiones, legiones, legionibus  

Ενικurbs, urbis, urbi, urbem, urbs, urbe (θηλ. = πόλη)
Πληθ: urbes, urbium, urbibus, urbes (-is), urbes, urbibus    

Ενικius, iuris, iuri, ius, ius, iure (ουδ. = δίκαιο)
Πληθ: iura, iurum, iuribus, iura, iura, iuribus

Ενικnomen, nominis, nomini, nomen, nomen, nomine (ουδ. = όνομα)
Πληθ: nomina, nominum, nominibus, nomina, nomina, nominibus   

Ενικ: dictator, dictatoris, dictatori, dictatorem, dictator, dictatore (αρσ. = δικτάτορας)
Πληθ: dictatores, dictatorum, dictatoribus, dictatores, dictatores, dictatoribus

Ενικ: civitas, civitatis, civitati, civitatem, civitas, civitate (θηλ. = πολιτεία)
Πληθ: civitates, civitatum (-ium), civitatibus, civitates (-is), civitates, civitatibus

Επίθετα (Β΄ κλίση)

Ενικός
immensus, immensi, immenso, immensum, immense, immenso (πολύ μεγάλος)
immensa, immensae, immensae, immensam, immensa, immensa
immensum, immensi, immenso, immensum, immensum, immenso   

Πληθυντικός
immensi, immensorum, immensis, immensos, immensi, immensis
immensae, immensarum, immensis, immensas, immensae, immensis
immensa, immensorum, immensis, immensa, immensa, immensis     

Ενικός
aequus, aequi, aequo, aequum, aeque, aequo (ίσος, δίκαιος)
aequa, aequae, aequae, aequam, aequa, aequa
aequum, aequi, aequo, aequum, aequum, aequo

Πληθυντικός
aequi, aequorum, aequis, aequos, aequi, aequis  
aequae, aequarum, aequis, aequas, aequae, aequis
aequa, aequorum, aequis, aequa, aequa, aequis

Ενικός
Veientanus, Veientani, Veientano, Veientanum, Veientane, Veientano
Veientana, Veientanae, Veientanae, Veientanam, Veientana, Veientana
Veientanum, Veientani, Veientano, Veientanum, Veientanum, Veientano

Πληθυντικός
Veientani, Veientanorum, Veientanis, Veientanos, Veientani, Veientanis
Veientanae, Veientanarum, Veientanis, Veientanas, Veientanae, Veientanis
Veientana, Veientanorum, Veientanis, Veientana, Veientana, Veientanis

Κείμενο 24

Ουσιαστικά

Α΄ κλίση

Ενικ: Nasica, Nasicae, Nasicae, Nasicam, Nasica, Nasica (αρσ. = Νασικάς)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

Ενικ: ancilla, ancillae, ancillae, ancillam, ancilla, ancilla (θηλ. = υπηρέτρια)
Πληθ: ancillae, ancillarum, ancillis, ancillas, ancillae, ancillis

Ενικ: ianua, ianuae, ianuae, ianuam, ianua, ianua (θηλ. = πόρτα)
Πληθ: ianuae, ianuarum, ianuis, ianuas, ianuae, ianuis

Ενικpoeta, poetae, poetae, poetam, poeta, poeta (αρ. = ποιητής)
Πληθ: poetae, poetarum, poetis, poetas, poetae, poetis

Β΄ κλίση

Ενικ: Cornelius, Cornelii (-i), Cornelio, Cornelium, Corneli, Cornelio (αρσ. = Κορνήλιος) 
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

ΕνικEnnius, Ennii (-i), Ennio, Ennium, Enni, Ennio (αρσ. = ο Έννιος)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

Ενικdominus, domini, domino, dominum, domine, domino (αρσ. = αφεντικό)
Πληθ: domini, dominorum, dominis, dominos, domini, dominis

Ενικostium, ostii (-i), ostio, ostium, ostium, ostio (ουδ. = πόρτα)
Πληθ: ostia, ostiorum, ostiis, ostia, ostia, ostiis

Γ΄ κλίση

Ενικhomo, hominis, homini, hominem, homo, homine (αρσ. = άνθρωπος)
Πληθ: homines, hominum, hominibus, homines, homines, hominibus  

Ενικ: vox, vocis, voci, vocem, vox, voce (θηλ. = φωνή)
Πληθ: voces, vocum, vocibus, voces, voces, vocibus

Δ΄ κλίση   

Ενικiussus, iussus, iussui, iussum, iussus, iussu (σύμφωνα με τη διαταγή κάποιου)
Πληθ: iussus, iussuum, iussibus, iussus, iussus, iussibus     
[Σημείωση: Εύχρηστο μόνο στην αφαιρετική ενικού]

Ενικ: domus, domus / domi, domui, domum, domus, domo (θηλ. = σπίτι)
Πληθ: domus, domuum / domorum, domibus, domos, domus, domibus

[Η γενική domi δηλώνει στάση σε τόπο
Η αιτιατική domum δηλώνει κίνηση σε τόπο
Η αφαιρετική domo δηλώνει απομάκρυνση από τόπο]

Ε΄ κλίση

Ενικ: dies, diei, diei, diem, dies, die (αρ. = ημέρα)
Πληθ: dies, dierum, diebus, dies, dies, diebus

Επίθετα (Β΄ κλίση)

Ενικός
paucus, pauci, pauco, paucum, pauce, pauco (λίγος)
pauca, paucae, paucae, paucam, pauca, pauca
paucum, pauci, pauco, paucum, paucum, pauco   

Πληθυντικός
pauci, paucorum, paucis, paucos, pauci, paucis
paucae, paucarum, paucis, paucas, paucae, paucis
pauca, paucorum, paucis, pauca, pauca, paucis   

Γ΄ κλίση

Ενικός
impudens, impudentis, impudenti, impudentem, impudens, impudenti (αναιδής)
impudens, impudentis, impudenti, impudentem, impudens, impudenti
impudens, impudentis, impudenti, impudens, impudens, impudenti

Πληθυντικός
impudentes, impudentium, impudentibus, impudentes, impudentes, impudentibus
impudentes, impudentium, impudentibus, impudentes, impudentes, impudentibus
impudentia, impudentium, impudentibus, impudentia, impudentia, impudentibus

Κείμενο 25

Ουσιαστικά

Α΄ κλίση

Ενικcuria, curiae, curiae, curiam, curia, curia (θηλ. = το κτίριο της Συγκλήτου)
Πληθ: curiae, curiarum, curiis, curias, curiae, curiis

Ενικ: patria, patriae, patriae, patriam, patria, patria (θηλ. = πατρίδα)
Πληθ: patriae, patriarum, patriis, patrias, patriae, patriis

Ενικfiducia, fiduciae, fiduciae, fiduciam, fiducia, fiducia (θηλ. = εμπιστοσύνη)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

Β΄ κλίση

Ενικficus, fici / ficus, fico, ficum, fice / ficus, fico / ficu (θηλ. = σύκο)
Πληθ: fici / ficus, ficorum / ficuum, ficis, ficos / ficus, fici / ficus. ficis / ficubus

Ενικmurus, muri, muro, murum, mure, muro (αρ. = τείχος)  
Πληθ: muri, murorum, muris, muros, muri, muris

Ενικ: bellum, belli, bello, bellum, bellum, bello (ουδ. = πόλεμος)
Πληθ: bella, bellorum, bellis, bella, bella, bellis

Ενικ: periculum, periculi, periculo, periculum, periculum, periculo (ουδ. = κίνδυνος) 
Πληθ: pericula, periculorum, periculis, pericula, pericula, periculis  

Γ΄ κλίση

Ενικ: urbs, urbis, urbi, urbem, urbs, urbe (θηλ. = πόλη)
Πληθ: urbes, urbium, urbibus, urbes (-is), urbes, urbibus   

Ενικhostis, hostis, hosti, hostem, hostis, hoste (αρ. = εχθρός, αντίπαλος)
Πληθ: hostes, hostium, hostibus, hostes / hostis, hostes, hostibus

ΕνικCato, Catonis, Catoni, Catonem, Cato, Catone (αρσ. = Κάτωνας)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

ΕνικCarthago, Carthaginis, Carthagini, Carthaginem, Carthago, Carthagine (θηλ. = Καρχηδόνα)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]    

Ενικ: arbor, arboris, arbori, arborem, arbor, arbore (θηλ. = δέντρο)
Πληθ: arbores, arborum, arboribus, arbores, arbores, arboribus

Ενικpater, patris, patri, patrem, pater, patre  (αρσ. = πατέρας)
Πληθ: patres, patrum, patribus, patres, patres, patribus (οι Συγκλητικοί)

Ενικ: ---, opis, ---, opem, ---, ope
Πληθ: opes, opum, opibus, opes, opes, opibus
[θηλ. = ((ops), opis = βοήθεια, opes –um = οι δυνάμεις)]

Ενικdiscrimen, discriminis, discrimini, discrimen, discrimen, discrimine (ουδ. = κίνδυνος)
Πληθ: discrimina, discriminum, discriminibus, discrimina, discrimina, discriminibus      

Ε΄ κλίση

Ενικdies, diei, diei, diem, dies, die (αρ. = ημέρα)
Πληθ: dies, dierum, diebus, dies, dies, diebus  

Ενικ: res, rei, rei, rem, res, re (θηλ. = πράγμα)
Πληθ: res, rerum, rebus, res, res, rebus

Επίθετα (Β΄ κλίση)

Ενικός
tertius, tertii, tertio, tertium, ---, tertio (τρίτος)
tertia, tertiae, tertiae, tertiam, ---, tertia
tertium, tertii, tertio, tertium, ---, tertio

Πληθυντικός
tertii, tertiorum, tertiis, tertios, ---, tertiis
tertiae, tertiarum, tertiis, tertias, ---, tertiis
tertia, tertiorum, tertiis, tertia, ---, tertiis

Ενικός
nimius, nimii, nimio, nimium, nimie, nimio (υπερβολικός)
nimia, nimiae, nimiae, nimiam, nimia, nimia
nimium, nimii, nimio, nimium, nimium, nimio

Πληθυντικός
nimii, nimiorum, nimiis, nimios, nimii, nimiis
nimiae, nimiarum, nimiis, nimias, nimiae, nimiis
nimia, nimiorum, nimiis, nimia, nimia, nimiis

Ενικός
publicus, publici, publico, publicum, publice, publico (δημόσιος)
publica, publicae, publicae, publicam, publica, publica
publicum, publici, publico, publicum, publicum, publico

Πληθυντικός
publici, publicorum, publicis, publicos, publici, publicis
publicae, publicarum, publicis, publicas, publicae, publicis
publica, publicorum, publicis, publica, publica, publicis

Ενικός
Punicus, Punici, Punico, Punicum, Punice, Punico (Καρχηδονιακός)
Punica, Punicae, Punicae, Punicam, Punica, Punica
Punicum, Punici, Punico, Punicum, Punicum, Punico

Πληθυντικός
Punici, Punicorum, Punicis, Punicos, Punici, Punicis
Punicae, Punicarum, Punicis, Punicas, Punicae, Punicis
Punica, Punicorum, Punicis, Punica, Punica, Punicis

Ενικός
extremus, extremi, extremo, extremum, extreme, extremo (έσχατος)
extrema, extremae, extremae, extremam, extrema, extrema
extremum, extremi, extremo, extremum, extremum, extremo

Πληθυντικός
extremi, extremorum, extremis, extremos, extremi, extremis
extremae, extremarum, extremis, extremas, extremae, extremis
extrema, extremorum, extremis, extrema, extrema, extremis

Γ΄ κλίση

Ενικός
omnis, omnis, omni, omnem, omnis, omni (όλος, ο καθένας)
omnis, omnis, omni, omnem, omnis, omni
omne, omnis, omni, omne, omne, omni

Πληθυντικός
omnes, omnium, omnibus, omnes, omnes, omnibus
omnes, omnium, omnibus, omnes, omnes, omnibus
omnia, omnium, omnibus, omnia, omnia, omnibus

Ενικός
praecox, praecocis, praecoci, praecocem, praecox, praecoci (πρώιμος)
praecox, praecocis, praecoci, praecocem, praecox, praecoci
praecox, praecocis, praecoci, praecox, praecox, praecoci

Πληθυντικός
praecoces, praecocium, praecocibus, praecoces, praecoces, praecocibus  
praecoces, praecocium, praecocibus, praecoces, praecoces, praecocibus
praecocia, praecocium, praecocibus, praecocia, praecocia, praecocibus 

Ενικός
recens, recentis, recenti, recentem, recens, recenti (φρέσκος)
recens, recentis, recenti, recentem, recens, recenti
recens, recentis, recenti, recens, recens, recenti

Πληθυντικός
recentes, recentium, recentibus, recentes, recentes, recentibus
recentes, recentium, recentibus, recentes, recentes, recentibus
recentia, recentium, recentibus, recentia, recentia, recentibus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...