Β΄ Λυκείου: Βιβλίο συνεξέτασης Νεοελληνικής Γλώσσας & Λογοτεχνίας

Κωνσταντίνος Μάντης | Best Blogger Tips

Β΄ Λυκείου: Βιβλίο συνεξέτασης Νεοελληνικής Γλώσσας & Λογοτεχνίας

Εκδόσεις Χατζηθωμά
Δείτε εδώ το βιβλίο για τη Λογοτεχνία της Γ΄ Λυκείου (συνεξέταση λογοτεχνίας)

Νέο βιβλίο28 Κριτήρια Ενιαίας Εξέτασης Γλώσσας – Λογοτεχνίας (ΓΕΛ)

Μαρία Σταμλακού – Κωνσταντίνος Μάντης
Δαμασκηνή Σιμώνη – Μαρία Καζακίδου

Τα νέα δεδομένα στον τρόπο αξιολόγησης του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας με τη συνεξέταση Γλώσσας και Λογοτεχνίας φέρνουν εκπαιδευτικούς και μαθητές αντιμέτωπους με νέες προκλήσεις.
Η μελέτη της γλώσσας και η προσέγγιση θεμάτων σε μη λογοτεχνικό και σε λογοτεχνικό κείμενο απαιτούν μεθοδική προσέγγιση βασισμένη σε αξιόλογο εκπαιδευτικό υλικό.
Για τον σκοπό αυτό εκπονήσαμε αυτό το βοήθημα, στο οποίο παρουσιάζουμε αναλυτική θεωρία της έκθεσης και της λογοτεχνίας, πλήρη ανάπτυξη των εννοιών της Β΄ Λυκείου και κριτήρια συνεξέτασης αποτελούμενα από μη λογοτεχνικό και λογοτεχνικό κείμενο σε κάθε έννοια. Επιπλέον, δίνουμε έμφαση στα ζητήματα κατανόησης κειμένου, στην περίληψη μέρους του κειμένου ενταγμένη σε επικοινωνιακό πλαίσιο, καθώς και στα θέματα που αφορούν τη γλώσσα και τη σχέση της με τον επικοινωνιακό στόχο που κάθε φορά επιδιώκεται.
Αντιστοίχως, φροντίσαμε να παρουσιάσουμε μεθοδικά τη θεωρία της Λογοτεχνίας με πλήθος εφαρμογών και ασκήσεων. Στόχος της αναλυτικής αυτής παρουσίασης είναι να μπορεί ο μαθητής να κατανοήσει τη διασύνδεση των αφηγηματικών τεχνικών με τη δημιουργία της πλοκής ενός λογοτεχνικού κειμένου, και το ρόλο των αφηγηματικών τρόπων στην έκφραση που λαμβάνει κάθε φορά το μήνυμα του λογοτεχνικού κειμένου, ώστε να είναι εφικτή η βασική εκείνη διάκριση ανάμεσα στο «τι» λέει ο λογοτέχνης και στο «πώς» το λέει.
Στο πλαίσιο του βιβλίου καλύπτονται όλα τα ζητούμενα του νέου Προγράμματος Σπουδών, διασφαλίζοντας στον εκπαιδευτικό, όπως και στον μαθητή, το αναγκαίο υλικό για να είναι σε θέση να διαχειριστούν το νέο τρόπο προσέγγισης τόσο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας όσο και του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας.

Πιο αναλυτικά το βιβλίο περιλαμβάνει:

Α΄ τεύχος:

- Πλήρη θεωρία για τη Νέα Ελληνική Γλώσσα (παράγραφος, περίληψη, μεθοδολογία σύνταξης μικροκειμένων, λειτουργίες της γλώσσας, σημεία στίξης, είδη λεξιλογικών ασκήσεων, είδηση, βιογραφικά είδη, παρουσίαση – κριτική, παραγωγή γραπτού λόγου) με εφαρμογές, παραδείγματα και ασκήσεις.
- Πλήρη θεωρία της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας (αφηγηματικές τεχνικές, αφηγηματικοί τρόποι, εκφραστικά μέσα – σχήματα λόγου, παραδοσιακή – μοντέρνα ποίηση, λογοτεχνικά ρεύματα, ρηματικά πρόσωπα, ύφος κειμένου, ήρωες, χώρος, χρόνος κ.ά.) συνοδευόμενη από πλήθος εφαρμογών για την πληρέστερη κατανόηση των λογοτεχνικών φαινομένων. Τη θεωρία της λογοτεχνίας πλαισιώνει η αναλυτική παρουσίαση όλων των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη δημιουργική γραφή.
- 18 κριτήρια στη θεωρία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και της Λογοτεχνίας με πληθώρα ασκήσεων όλων των τύπων, ώστε να ασκηθούν οι μαθητές στα ποικίλα θέματα των εξετάσεων.

Β΄ τεύχος

- Αναλυτική παρουσίαση 21 εννοιών συνδυασμένων βάσει θεματικής συνάφειας, προκειμένου ο μαθητής να προσεγγίσει σφαιρικά κάθε θέμα, συνδυάζοντας γνώσεις και ιδέες.
- 33 κριτήρια συνεξέτασης Γλώσσας και Λογοτεχνίας με κείμενα νοηματικά συναφή. Η επιλογή των κειμένων φέρνει τους μαθητές σε επαφή με όλα τα κειμενικά είδη, ενώ οι ασκήσεις καλύπτουν όλο το ευρύ φάσμα της θεωρίας των δύο μαθημάτων.
Επίσης, δίνουμε συνοδευτικά και βιβλίο απαντήσεων, στο οποίο υπάρχουν ενδεικτικές απαντήσεις των ασκήσεων θεωρίας, των κριτηρίων θεωρίας και των κριτηρίων αξιολόγησης, όπου παρουσιάζονται αναλυτικά τα σχεδιαγράμματα των θεμάτων παραγωγής λόγου.

Ιδιαίτερη φροντίδα έχει δοθεί στο να υπάρχει νοηματική συνάφεια μεταξύ του μη λογοτεχνικού και του λογοτεχνικού κειμένου στα κριτήρια συνεξέτασης, ώστε να δίνεται στους μαθητές η δυνατότητα να βλέπουν την προσέγγιση της εξεταζόμενης έννοιας τόσο από την οπτική ενός αρθρογράφου ή δοκιμιογράφου όσο κι από την οπτική ενός λογοτέχνη. Θα μπορούν κατ’ αυτό τον τρόπο να λαμβάνουν επιπρόσθετα ερεθίσματα για τη δική τους διαδικασία διερεύνησης, εφόσον συχνά η λογοτεχνική οπτική φωτίζει ιδιαίτερες πτυχές του υπό εξέταση θέματος.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...