Έκθεση Α΄ Λυκείου: Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Κωνσταντίνος Μάντης | Best Blogger Tips
Design Turnpike

Έκθεση Α΄ Λυκείου: Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας στοχεύει στο να ελέγξει τον βαθμό, στον οποίο οι υποψήφιοι, Έλληνες χρήστες της ξένης γλώσσας, είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει και τις επικοινωνιακές ικανότητες που διαθέτουν ως χρήστες δύο γλωσσών (της ελληνικής και της ξένης). Για να το επιτύχει στηρίζεται σε ένα σύστημα εξετάσεων που αποσκοπεί στην πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων γνώσης μιας γλώσσας. Έτσι, ελέγχεται ο βαθμός ικανότητας που έχει αναπτύξει κάποιος να κατανοεί και να παράγει προφορικό και γραπτό λόγο της γλώσσας αυτής.
Επίσης, ο θεσμός αυτός αντιμετωπίζει ισότιμα τις σύγχρονες ευρωπαϊκές γλώσσες και συμβάλλει στην ενίσχυση της εκμάθησης ξένων γλωσσών, η γνώση των οποίων θεωρείται σημαντικό μορφωτικό και επαγγελματικό προσόν εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τον τρόπο αυτόν προωθείται τόσο η κοινωνική όσο και η ατομική πολυγλωσσία στην Ελλάδα. Επιπλέον, με τον θεσμό αυτόν προάγεται το ευρωπαϊκό ιδεώδες της πολυγλωσσίας.
Επιπρόσθετα, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας συνδέεται με το σχολείο και στοχεύει στη σύνδεσή του και με τις άλλες βαθμίδες και τύπους εκπαίδευσης. Με το σχολείο συνδέεται έμμεσα και άμεσα. Έμμεσα, εφόσον επιδρά στις πρακτικές διδασκαλίας και εκμάθησης της γλώσσας, διαμορφώνει στάσεις και αναπτύσσει στρατηγικές μάθησης και παραγωγής λόγου. Άμεσα, επειδή λαμβάνονται υπόψη τα σχολικά προγράμματα σπουδών για τον σχεδιασμό των εξετάσεων, ενώ ξεκινά και η προσπάθεια για να παραχθούν προγράμματα και υλικά για υποστηρικτική διδασκαλία. Ακόμη, προβλέπεται να συνδεθεί και με άλλους εκπαιδευτικούς φορείς.
Τέλος, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές συνθήκες της χρήσης της ξένης γλώσσας και επιχειρεί να καλύψει τις επικοινωνιακές, κοινωνικές, εργασιακές και εκπαιδευτικές ανάγκες των σύγχρονων πολιτών.

Από την ιστοσελίδα του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας. 24.04.2014 (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ

Α1. Γιατί ο θεσμός της πιστοποίησης ξένων γλωσσών προάγει το ευρωπαϊκό ιδεώδες της πολυγλωσσίας, σύμφωνα με το κείμενο; (60-80 λέξεις)

Ο θεσμός πιστοποίησης ξένων γλωσσών προάγει το ευρωπαϊκό ιδεώδες της πολυγλωσσίας, διότι αντιμετωπίζει ισότιμα όλες τις σύγχρονες ευρωπαϊκές γλώσσες και συμβάλλει κατ’ αυτό τον τρόπο στην ενίσχυση της εκμάθησης ξένων γλωσσών. Η πολυγλωσσία, άλλωστε, αποτελεί ένα σημαντικό προσόν τόσο σε επαγγελματικό επίπεδο όσο και σε μορφωτικό, που εκτιμάται εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το όφελος, επομένως, που προκύπτει από την πολυγλωσσία είναι σημαντικό και για τα ίδια τα άτομα, αλλά και για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, καθώς μέσω της γλωσσομάθειας εμπεδώνεται ένας πιο ουσιαστικός και βαθύς σεβασμός για τη γλώσσα και τον πνευματικό πολιτισμό άλλων λαών.

Α1. Ποιοι είναι, σύμφωνα με το κείμενο, οι στόχοι εξέτασης της γνώσης μιας ξένης γλώσσας; (60-80 λέξεις)

Η εξέταση της γνώσης μιας ξένης γλώσσας αποσκοπεί στο να ελέγξει κατά πόσο οι Έλληνες που μαθαίνουν τη γλώσσα αυτή είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια της εκμάθησης. Εξετάζονται, επί της ουσίας, οι επικοινωνιακές ικανότητες των υποψηφίων, ελέγχοντας αφενός την ικανότητα κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου κι αφετέρου την αντίστοιχη ικανότητα στο γραπτό λόγο. Έτσι, η εξέταση διερευνά δύο διαφορετικά επίπεδα γνώσης της γλώσσας και μπορεί να πιστοποιήσει με αρκετή εγκυρότητα το βαθμό κατάκτησης της ξένης γλώσσας.

Α1. Πώς συνδέεται, σύμφωνα με το κείμενο, η εξέταση της γνώσης μιας ξένης γλώσσας με το εκπαιδευτικό σύστημα; (60-80 λέξεις)

Η εξέταση της γνώσης μιας ξένης γλώσσας συνδέεται με το εκπαιδευτικό σύστημα τόσο άμεσα όσο και έμμεσα. Η άμεση σύνδεση προκύπτει από το γεγονός ότι λαμβάνονται υπόψη τα σχολικά προγράμματα σπουδών προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο σχεδιασμός των εξετάσεων, ενώ υπάρχει η πρόβλεψη ώστε να δημιουργηθούν στην πορεία προγράμματα και κατάλληλο υλικό για υποστηρικτική διδασκαλία, καθώς και να επιτευχθεί η σύνδεση των εξετάσεων και με άλλους εκπαιδευτικούς φορείς. Σε ό,τι αφορά την έμμεση σύνδεση, αυτή έγκειται στο γεγονός ότι επιδρά στις πρακτικές διδασκαλίας της γλώσσας και συμβάλλει στη διαμόρφωση στάσεων και στρατηγικών μάθησης και παραγωγής λόγου.

Α2. Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο στην πρώτη παράγραφο (Το Κρατικό… αυτής) και τη δεύτερη παράγραφο (Επίσης,.. πολυγλωσσίας) του κειμένου.

1η παράγραφος: Η στόχευση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.
2η παράγραφος: Η ενίσχυση της πολυγλωσσίας χάρη στο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.

Α2. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της πρώτης παραγράφου (Το Κρατικό… αυτής) του κειμένου;

Θεματική περίοδος: Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας στοχεύει στο να ελέγξει τον βαθμό, στον οποίο οι υποψήφιοι, Έλληνες χρήστες της ξένης γλώσσας, είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει και τις επικοινωνιακές ικανότητες που διαθέτουν ως χρήστες δύο γλωσσών (της ελληνικής και της ξένης).
Σχόλια / Λεπτομέρειες: Για να το επιτύχει στηρίζεται σε ένα σύστημα εξετάσεων που αποσκοπεί στην πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων γνώσης μιας γλώσσας.
Κατακλείδα: Έτσι, ελέγχεται ο βαθμός ικανότητας που έχει αναπτύξει κάποιος να κατανοεί και να παράγει προφορικό και γραπτό λόγο της γλώσσας αυτής.

Α2.α. Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή μεταξύ της δεύτερης παραγράφου και της τρίτης παραγράφου του κειμένου;

Η συνοχή μεταξύ της 2ης και της 3ης παραγράφου επιτυγχάνεται με τη χρήση του επιρρήματος «επιπρόσθετα» που δηλώνει την παράθεση ενός ακόμη συμπληρωματικού στοιχείου.

Α2.β. Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή μεταξύ της τρίτης παραγράφου και της τέταρτης παραγράφου του κειμένου;

Η συνοχή μεταξύ της 3ης και της 4ης παραγράφου επιτυγχάνεται με τη χρήση του επιρρήματος «τέλος» με το οποίο δηλώνεται πως ολοκληρώνεται η παράθεση μιας σειράς στοιχείων που παρατίθενται σε σχέση με την εξεταζόμενη έννοια.

Β1. Να γράψετε την αντιστοίχηση των λέξεων με έντονη γραφή της στήλης Α με τις αντώνυμές τους στη στήλη Β (στη στήλη Β περισσεύουν δύο λέξεις).

Στήλη Α                                     Στήλη Β
α. διαφορετικών                          1. ταυτόχρονες
β. ικανότητας                              2. αναξιοκρατίας
γ. σύγχρονες                               3. ανικανότητας
δ. ενίσχυση                                 4. τελειώνει
ε. ξεκινά                                     5. όμοιων
                                                   6. απαρχαιωμένες
                                                   7. αποδυνάμωση

α. διαφορετικών / 5. όμοιων
β. ικανότητας / 3. ανικανότητας
γ. σύγχρονες / 6. απαρχαιωμένες
δ. ενίσχυση / 7. αποδυνάμωση
ε. ξεκινά / 4. τελειώνει

Β1. Να συντάξετε μία παράγραφο 40-50 λέξεων στην οποία να χρησιμοποιήσετε τις λέξεις/φράσεις με έντονη γραφή, με βάση τη σημασία τους στο κείμενο: πολυγλωσσία, ευρωπαϊκό ιδεώδες, στοχεύει, χρήσης, επικοινωνιακές [..] ανάγκες.

Η πολυγλωσσία συνιστά καίριο ευρωπαϊκό ιδεώδες καθώς προωθεί την πιο άμεση γνωριμία και επαφή μεταξύ των λαών που συνιστούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, η προώθηση της ιδέας να μαθαίνουν οι νέοι Ευρωπαίοι τουλάχιστον δύο ακόμη ευρωπαϊκές γλώσσες στοχεύει αφενός να ενισχύσει τη αναγνώριση της αξίας που έχει καθεμία από τις επιμέρους γλώσσες και αφετέρου να καλύψει τις επικοινωνιακές ανάγκες εκείνων των νέων που θέλουν να κάνουν χρήση των σχετικών γνώσεων για επαγγελματικούς λόγους. Η δυνατότητα, άλλωστε, που παρέχεται στους Ευρωπαίους πολίτες να εργάζονται και να διαβιούν σε όποια ευρωπαϊκή χώρα επιθυμούν, μπορεί να βρει πληρέστερα την εκπλήρωσή της μόνο μέσω της γλωσσομάθειας.

Β1. Στις παρακάτω προτάσεις να συμπληρώσετε τα κενά επιλέγοντας κάθε φορά την κατάλληλη λέξη από αυτές που είναι στις παρενθέσεις. Δύο από τις λέξεις σε κάθε παρένθεση περισσεύουν.

1. Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθεια αποβλέπει (αποβλέπει, επιβλέπει, παραβλέπει) στην πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων γνώσης μιας γλώσσας και εξετάζεται (διαμορφώνεται, εξετάζεται, αποκλείεται) έτσι ο βαθμός ικανότητας που έχει αναπτύξει κάποιος.
2. Επίσης, βοηθά (καταβάλλει, βοηθά, διαβάλλει) στην ενίσχυση της εκμάθησης ξένων γλωσσών, η γνώση των οποίων αποτελεί (υπολείπεται, αμφιβάλλει, αποτελεί) ενίσχυση των μορφωτικών προσόντων.
3. Οι υποψήφιοι είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν (να σχεδιάσουν, να καταρτίσουν, να χρησιμοποιήσουν) τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει.

Β2. «[Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας] αντιμετωπίζει ισότιμα τις σύγχρονες ευρωπαϊκές γλώσσες».

1. Να αιτιολογήσετε την επιλογή της ενεργητικής σύνταξης στο κείμενο.

Με την ενεργητική σύνταξη δίνεται έμφαση στο υποκείμενο του ρήματος (Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας).

2. Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική.


Οι σύγχρονες ευρωπαϊκές γλώσσες αντιμετωπίζονται ισότιμα από το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...