Αρχαία ελληνικά: Τρίτη κλίση ουσιαστικών (1ο μέρος)

Κωνσταντίνος Μάντης | Best Blogger Tips
Print Friendly and PDF
Alexandr Grichenko

Αρχαία ελληνικά: Τρίτη κλίση ουσιαστικών (1ο μέρος)

ΤΡΙΤΗ ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

Γενικά για τα ουσιαστικά της γ΄ κλίσης. Διαίρεση των τριτόκλιτων ουσιαστικών

Κατά την τρίτη κλίση κλίνονται ονόματα και των τριών γενών περιττοσύλλαβα.
Τα τριτόκλιτα ουσιαστικά στην ενική ονομαστική λήγουν σ’ ένα από τα φωνήεντα α, ι, υ, ω, ή σ’ ένα από τα σύμφωνα ν, ρ, ς (ξ, ψ)· στην ενική γενική λήγουν σε -ος, -ως, ή -ους.

1) Από τα αρσενικά και θηλυκά της τρίτης κλίσης πολλά σχηματίζουν την ενική ονομαστική με την κατάληξη -ς και λέγονται καταληκτικά (ρω-ς, χθύ-ς)· μερικά όμως τη σχηματίζουν χωρίς καμιά κατάληξη και λέγονται ακατάληκτα (χιών, χώ).

2) Τα ουδέτερα της γ΄ κλίσης κανονικά σχηματίζουν την ονομαστική, αιτιατική και κλητική του ενικού χωρίς κατάληξη (είναι δηλ. ακατάληκτα): σμα, στυ.

3) Από τα ουσιαστικά της γ΄ κλίσης άλλα έχουν σε όλες τις πτώσεις ένα μόνο θέμα και γι’ αυτό λέγονται μονόθεμα (χιτών, χιτν-ος)· και άλλα παρουσιάζονται με δύο θέματα, γιατί σε μερικές πτώσεις εκτείνουν το φωνήεν της τελευταίας συλλαβής του θέματος και γι’ αυτό λέγονται διπλόθεμα (γεμόν-ος, γεμών).

4) Στα διπλόθεμα τριτόκλιτα το θέμα που έχει στην τελευταία συλλαβή μακρόχρονο φωνήεν λέγεται ισχυρό θέμα (ποιμήν, ήτωρ), ενώ το άλλο που έχει στην τελευταία συλλαβή βραχύχρονο φωνήεν λέγεται αδύνατο θέμα (ποιμεν-, ητορ-).

Το θέμα στα μονόθεμα ουσιαστικά της γ΄ κλίσης βρίσκεται από τη γενική του ενικού, αφού αφαιρεθεί από αυτήν η κατάληξη: πίνακ-ος (θ. πινακ-), κλητρ-ος (θ. κλητηρ-). Στα διπλόθεμα το ισχυρό θέμα βρίσκεται από την ονομαστική του ενικού και το αδύνατο από τη γενική του ενικού, αφού αφαιρεθεί η κατάληξη: γεμν (ισχυρό θ. γεμων-), το γεμόν-ος (αδύνατο θ. γεμον-)· ποιμν (ισχυρό θ. ποιμην-), το ποιμέν-ος (αδύνατο θ. ποιμεν-).

Κατά το χαρακτήρα τα ουσιαστικά της γ΄ κλίσης διαιρούνται:
α) σε φωνηεντόληκτα: ρω-ς, ρω-ος· πόλις, πόλε-ως·
β) σε συμφωνόληκτα: κόραξ, κόρακ-ος· σωλήν, σωλν-ος.

Α'. Φωνηεντόληκτα ουσιαστικά της γ' κλίσης

α) Καταληκτικά μονόθεμα σε -ως, γεν. -ωος.

Ενικός αριθμός
ρως - το ρωος - τ ρωι - τόν ρωα - () ρως

Πληθυντικός αριθμός
ο ρωες - τν ρώων - τος ρωσι(ν) - τούς ρωας - () ρωες

Ενικός αριθμός
Τρώς - το Τρωός - τ Τρωί - τόν Τρα - () Τρώς

Πληθυντικός αριθμός
ο Τρες - τν Τρώων - τος Τρωσί(ν) - τούς Τρας - () Τρες

Ενικός αριθμός ( θώς = το τσακάλι)
θώς - το θωός - τ θωί - τόν θα - () θώς

Πληθυντικός αριθμός
ο θες - τν θώων - τος θωσί(ν) - τούς θας - () θες

β) Καταληκτικά μονόθεμα σε -υς, γεν. -υος.

Ενικός αριθμός ( βότρυς = σταφύλι, τσαμπί σταφυλιού, πλεξούδα, βόστρυχος)
βότρυς - το βότρυος - τ βότρυϊ - τόν βότρυν - () βότρυ

Πληθυντικός αριθμός
ο βότρυες - τν βοτρύων - τος βότρυσι(ν) - τούς βότρυς - () βότρυες

Ενικός αριθμός ( στάχυς = το στέλεχος των δημητριακών, κυρίως του σιταριού)
στάχυς - το στάχυος - τ στάχυϊ - τόν στάχυν - () στάχυ

Πληθυντικός αριθμός
ο στάχυες - τν σταχύων - τος στάχυσι(ν) - τούς στάχυς - () στάχυες

Ενικός αριθμός ( κάνδυς = μηδικός μανδύας)
κάνδυς - το κάνδυος - τ κάνδυϊ - τόν κάνδυν - () κάνδυ

Πληθυντικός αριθμός
ο κάνδυες - τν κανδύων - τος κάνδυσι(ν) - τούς κάνδυς - () κάνδυες

Ενικός αριθμός (τό νπυ = σινάπι, ποώδες φυτό που χρησιμοποιείται με τη μορφή σιναπάλευρου στη φαρμακευτική και την παρασκευή μουστάρδας)
τό νπυ - το νάπυος - τ νάπυϊ - τό νπυ - () νπυ

Ενικός αριθμός
χθύς - το χθύος - τ χθύϊ - τόν χθύν - () χθύ

Πληθυντικός αριθμός
ο χθύες - τν χθύων - τος χθύσι(ν) - τούς χθς - () χθύες

Ενικός αριθμός
σχύς - τς σχύος - τ σχύϊ - τήν σχύν - () σχύ

Πληθυντικός αριθμός
α σχύες - τν σχύων - τας σχύσι(ν) - τάς σχς - () σχύες

Ενικός αριθμός ( κλιτύς = πλευρά βουνού, κατωφέρεια)
κλιτύς - τς κλιτύος - τ κλιτύϊ - τήν κλιτύν - () κλιτύ

Πληθυντικός αριθμός
α κλιτύες - τν κλιτύων - τας κλιτύσι(ν) - τάς κλιτς - () κλιτύες

Ενικός αριθμός ( ρινύς = θεότητα τιμωρός των κακών πράξεων, εκδικήτρια / τα ονόματά τους: Τισιφόνη, Μέγαιρα, Αληκτώ)
ρινύς - τς ρινύος - τ ρινύϊ - τήν ρινύν - () ρινύ

Πληθυντικός αριθμός
α ρινύες - τν ρινύων - τας ρινύσι(ν) - τάς ρινς - () ρινύες

Ενικός αριθμός ( λύς = λάσπη)
λύς - τς λύος - τ λύϊ - τήν λύν - () λύ

Πληθυντικός αριθμός
α λύες - τν λύων - τας λύσι(ν) - τάς λς - () λύες

Ενικός αριθμός
δρς - τς δρυός - τ δρυΐ - τήν δρν - () δρ

Πληθυντικός αριθμός
α δρύες - τν δρυν - τας δρυσί(ν) - τάς δρς - () δρύες

Ενικός αριθμός ( μς = ποντίκι)
μς - το μυός - τ μυΐ - τόν μν - () μ

Πληθυντικός αριθμός
ο μύες - τν μυν - τος μυσί(ν) - τούς μς - () μύες

Ενικός αριθμός ( ς ή και σς = αγριόχοιρος)
ς - το ός - τ ΐ - τόν ν - ()
σς - το συός - τ συΐ - τόν σν - () σ

Πληθυντικός αριθμός
ο ες - τν ὑῶν - τος σί(ν) - τούς ς - () ες
ο σύες - τν συν - τος συσί(ν) - τούς σς - () σύες

Παρατηρήσεις
Στα φωνηεντόληκτα τριτόκλιτα ουσιαστικά σε -υς (γεν. -υος):
1) Η αιτιατική του ενικού σχηματίζεται με την κατάληξη -ν αντί -α και η αιτ. του πληθ. με την κατάληξη -ς  αντί -ας: τν βότρυν, τος βότρυς.
2) Η κλητική του ενικού σχηματίζεται χωρίς κατάληξη: βότρυ, χθύ.
3) Όλοι οι μονοσύλλαβοι τύποι και η αιτιατική του πληθυντικού γενικά, όταν αυτή τονίζεται στη λήγουσα, παίρνουν περισπωμένη αντίθετα με τον κανόνα, δρς, τν δρν, δρ, τς δρς – τος χθς, τς κλιτς, τς ρινς.

Σημείωση. Κατά τα σε –υς, γεν. –υος κλίνονται και μερικά με χαρακτήρα ι: μνις (= οργή), το κύριο όνομα Συέννεσις (γεν. το Συεννέσιος), καθώς και τα περισπώμενα και ος (= πρόβατο), ο κς (είδος σκουληκιού).

Ενικός αριθμός
μνις - τς μήνιος - τ μήνιι - τήν μνιν - () μνι

Ενικός αριθμός
ος - το οός - τ οΐ - τόν ον - () ο

Πληθυντικός αριθμός
ο οες - τν οἰῶν - τος οσί(ν) - τούς ος - () οες

γ) Καταληκτικά διπλόθεμα αρσ. και θηλ. σε -ς (γεν. -εως) ή σε -ς (γεν. -εως) και ουδέτ. σε - (γεν. -εως)

Ενικός αριθμός
δύναμις - τς δυνάμεως - τ δυνάμει - τήν δύναμιν - () δύναμι

Πληθυντικός αριθμός
α δυνάμεις - τν δυνάμεων - τας δυνάμεσι(ν) - τάς δυνάμεις - () δυνάμεις

Ενικός αριθμός
ασθησις - τς ασθήσεως - τ ασθήσει - τήν ασθησιν - () ασθησι

Πληθυντικός αριθμός
α ασθήσεις - τν ασθήσεων - τας ασθήσεσι(ν) - τάς ασθήσεις - () ασθήσεις

Ενικός αριθμός
κρόπολις - τς κροπόλεως - τ κροπόλει - τήν κρόπολιν - () κρόπολι

Πληθυντικός αριθμός
α κροπόλεις - τν κροπόλεων - τας κροπόλεσι(ν) - τάς κροπόλεις - () κροπόλεις

Ενικός αριθμός ( δωσις = λεηλασία)
δωσις - τς δώσεως - τ δώσει - τήν δωσιν - () δωσι

Πληθυντικός αριθμός
α δώσεις - τν δώσεων - τας δώσεσι(ν) - τάς δώσεις - () δώσεις

Ενικός αριθμός
γένεσις - τς γενέσεως - τ γενέσει - τήν γένεσιν - () γένεσι

Πληθυντικός αριθμός
α γενέσεις - τν γενέσεων - τας γενέσεσι(ν) - τάς γενέσεις - () γενέσεις

Ενικός αριθμός
γέννησις - τς γεννήσεως - τ γεννήσει - τήν γέννησιν - () γέννησι

Πληθυντικός αριθμός
α γεννήσεις - τν γεννήσεων - τας γεννήσεσι(ν) - τάς γεννήσεις - () γεννήσεις

Ενικός αριθμός
ποίησις - τς ποιήσεως - τ ποιήσει - τήν ποίησιν - () ποίησι

Πληθυντικός αριθμός
α ποιήσεις - τν ποιήσεων - τας ποιήσεσι(ν) - τάς ποιήσεις - () ποιήσεις

Ενικός αριθμός
πρύτανις - το πρυτάνεως - τ πρυτάνει - τόν πρύτανιν - () πρύτανι

Πληθυντικός αριθμός
ο πρυτάνεις - τν πρυτάνεων - τος πρυτάνεσι(ν) - τούς πρυτάνεις - () πρυτάνεις

Ενικός αριθμός
πόλις - τς πόλεως - τ πόλει - τήν πόλιν - () πόλι

Πληθυντικός αριθμός
α πόλεις - τν πόλεων - τας πόλεσι(ν) - τάς πόλεις - () πόλεις

Ενικός αριθμός ( κόνις = σκόνη, στάχτη, τέφρα)
κόνις - τς κόνεως - τ κόνει - τήν κόνιν - () κόνι

Πληθυντικός αριθμός
α κόνεις - τν κόνεων - τας κόνεσι(ν) - τάς κόνεις - () κόνεις

Ενικός αριθμός
μάντις - το μάντεως - τ μάντει - τόν μάντιν - () μάντι

Πληθυντικός αριθμός
ο μάντεις - τν μάντεων - τος μάντεσι(ν) - τούς μάντεις - () μάντεις

Ενικός αριθμός
γεσις - τς γεύσεως - τ γεύσει - τήν γεσιν - () γεσι

Πληθυντικός αριθμός
α γεύσεις - τν γεύσεων - τας γεύσεσι(ν) - τάς γεύσεις - () γεύσεις

Ενικός αριθμός
ψις - τς ψεως - τ ψει - τήν ψιν - () ψι

Πληθυντικός αριθμός
α ψεις - τν ψεων - τας ψεσι(ν) - τάς ψεις - () ψεις

Ενικός αριθμός ( πύστις = ερώτηση, πληροφορία (από το πυνθάνομαι, θ. πυθ-))
πύστις - τς πύστεως - τ πύστει - τήν πύστιν - () πύστι

Πληθυντικός αριθμός
α πύστεις - τν πύστεων - τας πύστεσι(ν) - τάς πύστεις - () πύστεις

Ενικός αριθμός
φύσις - τς φύσεως - τ φύσει - τήν φύσιν - () φύσι

Πληθυντικός αριθμός
α φύσεις - τν φύσεων - τας φύσεσι(ν) - τάς φύσεις - () φύσεις

Ενικός αριθμός ( ῥῆσις = λόγος, ομιλία)
ῥῆσις - τς ήσεως - τ ήσει - τήν ῥῆσιν - () ῥῆσι

Πληθυντικός αριθμός
α ήσεις - τν ήσεων - τας ήσεσι(ν) - τάς ήσεις - () ήσεις

Ενικός αριθμός ( ῥῦσις = σωτηρία, απελευθέρωση (από το ύομαι = σώζω))
ῥῦσις - τς ύσεως - τ ύσει - τήν ῥῦσιν - () ῥῦσι

Πληθυντικός αριθμός
α ύσεις - τν ύσεων - τας ύσεσι(ν) - τάς ύσεις - () ύσεις

Ενικός αριθμός ( ύσις = ροή, ρεύμα (από το έω, θ. υ-))
ύσις - τς ύσεως - τ ύσει - τήν ύσιν - () ύσι

Πληθυντικός αριθμός
α ύσεις - τν ύσεων - τας ύσεσι(ν) - τάς ύσεις - () ύσεις

Ενικός αριθμός
πέλεκυς - το πελέκεως - τ πελέκει - τόν πέλεκυν - () πέλεκυ

Πληθυντικός αριθμός
ο πελέκεις - τν πελέκεων - τος πελέκεσι(ν) - τούς πελέκεις - () πελέκεις

Ενικός αριθμός
πχυς - το πήχεως - τ πήχει - τόν πχυν - () πχυ

Πληθυντικός αριθμός
ο πήχεις - τν πήχεων - τος πήχεσι(ν) - τούς πήχεις - () πήχεις

Ενικός αριθμός
πρέσβυς - το πρέσβεως - τ πρέσβει - τόν πρέσβυν - () πρέσβυ

Πληθυντικός αριθμός
ο πρέσβεις - τν πρέσβεων - τος πρέσβεσι(ν) - τούς πρέσβεις - () πρέσβεις

Ενικός αριθμός
τό στυ - το στεως - τ στει - τό στυ - () στυ

Πληθυντικός αριθμός
τά στη - τν στεων - τος στεσι(ν) - τά στη - () στη

Κατά το δύναμις κλίνονται τα προπαροξύτονα θηλυκά: ασθησις, κρόπολις, βεβαίωσις, γένεσις, γέννησις, δήλωσις, δωσις, κράτησις, ποίησις κ.ά. και το αρσ. πρύτανις.
Κατά το πόλις κλίνονται: κόνις, μάντις, φις κ.ά., καθώς και πολλά δισύλλαβα αφηρημένα ουσιαστικά: γεσις, ψις, πτσις κτλ. Κατά το πέλεκυς κλίνονται: πχυς και πρέσβυς.

Σημείωση. Τα ονόματα τίγρις και τύρσις (= πύργος) κλίνονται στον ενικό κατά τα σε –υς, γεν. –υος (αλλά με χαρακτήρα ι) και στον πληθυντικό κατά τα σε –ις, γεν. –εως (με χαρακτήρα ε). Το όνομα γχελυς (= χέλι) κλίνεται στον ενικό κατά τα σε –υς, γεν. –υος (με θέμα γχελυ-) και στον πληθυντικό κατά σε –ις, γεν. –εως (με θέμα γχελε-).

Ενικός αριθμός
τίγρις - τς τίγριος - τ τίγριι - τήν τίγριν - () τίγρι

Πληθυντικός αριθμός
α τίγρεις - τν τίγρεων - τας τίγρεσι(ν) - τάς τίγρεις - () τίγρεις

Ενικός αριθμός
τύρσις - τς τύρσιος - τ τύρσιι - τήν τύρσιν - () τύρσι

Πληθυντικός αριθμός
α τύρσεις - τν τύρσεων - τας τύρσεσι(ν) - τάς τύρσεις - () τύρσεις

Ενικός αριθμός
γχελυς - το γχέλυος - τ γχέλυϊ - τόν γχελυν - () γχελυ

Πληθυντικός αριθμός
ο γχέλεις - τν γχέλεων - τος γχέλεσι(ν) - τούς γχέλεις - () γχέλεις

Παρατηρήσεις
Τα φωνηεντόληκτα σε -ις ή -υς (γεν. -εως):
1) έχουν δύο θέματα: ένα σε -ι  ή -υ (πολι-, πηχυ-), από το οποίο σχηματίζονται η ονομαστική, η αιτιατική και η κλητική του ενικού, και άλλο θέμα σε -ε (πολε-, πηχε-), από το οποίο σχηματίζονται οι άλλες πτώσεις του ενικού και όλος ο πληθυντικός (και δυϊκός)·

2) στη γεν. του ενικού έχουν κατάληξη -ως (αντί -ος) και τονίζονται στη γενική του ενικού και του πληθυντικού στην προπαραλήγουσα αντίθετα με τον κανόνα·

3) συναιρούν το χαρακτήρα ε με το ακόλουθο ε  ή ι  των καταλήξεων σε ει: α πόλε-ες = πόλεις· τ πήχε-ι = πήχει (δυϊκός τ πήχε-ε = πήχει, τ στε-ε = στει)·

4) σχηματίζουν την αιτιατ. του ενικού με την κατάληξη -ν (τν πόλι-ν, τν πχυ-ν), την κλητ. του ενικού χωρίς κατάληξη ( πόλι-, πχυ-) και την αιτιατ. του πληθυντικού όμοια με την ονομαστική από αναλογία προς αυτή (α πόλεις - τς πόλεις· ο πήχεις - τος πήχεις).

δ) Καταληκτικά μονόθεμα σε -εύς, -ος και -ας

Ενικός αριθμός
βασιλεύς - το βασιλέως - τ βασιλε - τόν βασιλέα - () βασιλε

Πληθυντικός αριθμός
ο βασιλες - τν βασιλέων - τος βασιλεσι(ν) - τούς βασιλέας - () βασιλες

Ενικός αριθμός
ερεύς - το ερέως - τ ερε - τόν ερέα - () ερε

Πληθυντικός αριθμός
ο ερες - τν ερέων - τος ερεσι(ν) - τούς ερέας - () ερες

Ενικός αριθμός
γραμματεύς - το γραμματέως - τ γραμματε - τόν γραμματέα - () γραμματε

Πληθυντικός αριθμός
ο γραμματες - τν γραμματέων - τος γραμματεσι(ν) - τούς γραμματέας - () γραμματες

Ενικός αριθμός
γονεύς - το γονέως - τ γονε - τόν γονέα - () γονε

Πληθυντικός αριθμός
ο γονες - τν γονέων - τος γονεσι(ν) - τούς γονέας - () γονες

Ενικός αριθμός
Μεγαρεύς - το Μεγαρέως - τ Μεγαρε - τόν Μεγαρέα - () Μεγαρε

Πληθυντικός αριθμός
ο Μεγαρες - τν Μεγαρέων - τος Μεγαρεσι(ν) - τούς Μεγαρέας - () Μεγαρες

Ενικός αριθμός
χαρνεύς - το χαρνέως - τ χαρνε - τόν χαρνέα - () χαρνε

Πληθυντικός αριθμός
ο χαρνες - τν χαρνέων - τος χαρνεσι(ν) - τούς χαρνέας - () χαρνες

Ενικός αριθμός
λιεύς - το λιέως (λις) - τ λιε - τόν λιέα (λι) - () λιε

Πληθυντικός αριθμός
ο λιες - τν λιέων (λιν) - τος λιεσι(ν) - τούς λιέας (λις) - () λιες

Ενικός αριθμός
Δωριεύς - το Δωριέως (Δωρις) - τ Δωριε - τόν Δωριέα (Δωρι) - () Δωριε

Πληθυντικός αριθμός
ο Δωριες - τν Δωριέων (Δωριν) - τος Δωριεσι(ν) - τούς Δωριέας (Δωρις) - () Δωριες

Ενικός αριθμός
Πλαταιεύς - το Πλαταιέως (Πλαταις) - τ Πλαταιε - τόν Πλαταιέα (Πλαται) - () Πλαταιε

Πληθυντικός αριθμός
ο Πλαταιες - τν Πλαταιέων (Πλαταιν) - τος Πλαταιεσι(ν) - τούς Πλαταιέας (Πλαταις) - ) Πλαταιες

Ενικός αριθμός
βος - το βοός - τ βοΐ - τόν βον - () βο

Πληθυντικός αριθμός
ο βόες - τν βον - τος βουσί(ν) - τούς βος - () βόες

Ενικός αριθμός
γρας - τς γραός - τ γραυΐ - τήν γραν - () γρα

Πληθυντικός αριθμός
α γρες - τν γραν - τας γραυσί(ν) - τάς γρας - () γρες

Κατά το βασιλεύς κλίνονται: βαφεύς, γονεύς, γραμματεύς, γραφεύς, ερεύς, κουρεύς, χαλκες κ.ά. - μφισσεύς, χαρνεύς, Μεγαρεύς κ.ά.- Κατά το λιες κλίνονται: Δωριεύς, ρετριεύς, Εβοεύς, Πειραιεύς, Πλαταιες κ.ά.
Τα βος και γρας είναι μοναδικά.

Σημείωση. Το όνομα χος (= μέτρο για υγρά∙ από το χέω = χύνω) είναι διαφορετικό από το δευτερόκλιτο συνηρημένο χος (= χώμα).

Ενικός αριθμός
χος - το χοός - τ χο - τόν χόα (τόν χον) - () χος

Πληθυντικός αριθμός
ο χόες - τν χον - τος χουσί(ν) - τούς χόας - () χόες

Παρατηρήσεις
Στα φωνηεντόληκτα σε -εύς, -ος, -αυς  της γ΄ κλίσης:
1) Το υ του χαρακτήρα αποβάλλεται πριν από φωνήεν: βασιλεύ-ς, βασιλέ-ως, βο-ς, βο-ός· γρα-ς, γρα-ς  κτλ.

2) Η κλητ. του ενικού είναι όμοια με το θέμα (χωρίς κατάληξη): βασιλε, βο, γρα.

Στα φωνηεντόληκτα σε -ες  της γ΄ κλίσης:
1) Η γεν. του ενικού έχει κατάληξη -ως (αντί -ος): το βασιλέ-ως.

2) Η αιτιατ. του πληθ. έχει κατάληξη -ς: τος βασιλέ-ς (η αιτ. τος βασιλες, όμοια με την ονομαστ., είναι μεταγενέστερη).

3) Το ε που απομένει στο θέμα μετά την αποβολή του υ συναιρείται με το ακόλουθο ε ή ι των καταλήξεων σε ει: ο βασιλέ-ες = βασιλες· τ βασιλέ-ι = βασιλε (δυϊκός τ βασιλέ-ε = βασιλε).

Όσα φωνηεντόληκτα σε -ες  έχουν πριν από το -ες  φωνήεν συναιρούν συνήθως το τελικό ε που απομένει στο θέμα με το ακόλουθο ω και α των καταλήξεων στη γενική και αιτιατική του ενικού και πληθυντικού: (λιες) το λιέ-ως = λις· τν λιέ-α = λι· τν λιέ-ων = λιν· τος λιέ-ας =λις - ( Εβοες) το Εβοέ-ως = Εβος· τν Εβοέ-α = Εβο κτλ.

ε) Ακατάληκτα διπλόθεμα σε - (γεν. -ος)

Ενικός αριθμός
χώ - τς χος - τ χο - τήν χώ - () χο

Ενικός αριθμός
Κλειώ - τς Κλειος - τ Κλειο - τήν Κλειώ - () Κλειο

Ενικός αριθμός
Σαπφώ - τς Σαπφος - τ Σαπφο - τήν Σαπφώ - () Σαπφο

Ενικός αριθμός
ρατώ - τς ρατος - τ ρατο - τήν ρατώ - () ρατο

Ενικός αριθμός
πειθώ - τς πειθος - τ πειθο - τήν πειθώ - () πειθο

Ενικός αριθμός
φειδώ - τς φειδος - τ φειδο - τήν φειδώ - () φειδο

Ενικός αριθμός ( λεχώ = λεχώνα, η γυναίκα που γέννησε πρόσφατα)
λεχώ - τς λεχος - τ λεχο - τήν λεχώ - () λεχο

Πληθυντικός αριθμός
α λεχοί - τν λεχν - τας λεχος - τάς λεχούς - () λεχοί

Παρατηρήσεις
Τα φωνηεντόληκτα σε - (γεν. -ος) της γ΄ κλίσης:
1) κανονικά δεν έχουν πληθυντικό και δυϊκό αριθμό· όταν όμως σχηματίζουν τους αριθμούς αυτούς, κλίνονται κατά τη β΄ κλίση: λεχώ, τς λεχος κτλ. - πληθ. α λεχοί, τν λεχν, τας λεχος, τς λεχος - δυϊκός, τ λεχώ, τον λεχον·

2) σχηματίζουν την ονομαστική με το ισχυρό θέμα -ω χωρίς καμιά κατάληξη· στις πλάγιες πτώσεις συναιρούν το χαρακτήρα ο του αδύνατου θέματος με τις καταλήξεις και οξύνονται στην αιτιατική αντίθετα με τον κανόνα, από αναλογία προς την ομόηχη ονομαστική ( χ - τν χώ)·

3) σχηματίζουν την κλητική με αρχαιότερο θέμα σε -οι  χωρίς κατάληξη και παίρνουν σ’ αυτή περισπωμένη από αναλογία προς την ομόηχη δοτική: τ χο - χο.

Β΄. Συμφωνόληκτα ουσιαστικά της γ΄ κλίσης

Τα συμφωνόληκτα τριτόκλιτα ουσιαστικά υποδιαιρούνται:
α) σε αφωνόληκτα (δηλ. με χαρακτήρα άφωνο): κόραξ, κόρακ-ος· ραψ, ραβος· τάπης, τάπητ-ος·
β) σε ημιφωνόληκτα (δηλ. με χαρακτήρα ημίφωνο): σωλήν, σωλν-ος· κλητήρ, κλητρ-ος.

1. Αφωνόληκτα

Τα αφωνόληκτα τριτόκλιτα ουσιαστικά κατά το χαρακτήρα είναι:
α) ουρανικόληκτα (δηλ. με χαρακτήρα ουρανικό κ, γ, χ)·
β) χειλικόληκτα (δηλ. με χαρακτήρα χειλικό π, β, φ)·
γ) οδοντικόληκτα (δηλ. με χαρακτήρα οδοντικό τ, δ, θ).

α) Ουρανικόληκτα καταληκτικά μονόθεμα

Ενικός αριθμός
κόραξ - το κόρακος - τ κόρακι - τόν κόρακα - () κόραξ

Πληθυντικός αριθμός
ο κόρακες - τν κοράκων - τος κόραξι(ν) - τούς κόρακας - () κόρακες

Ενικός αριθμός ( κρυξ: κατά τους παλαιούς γραμματικούς το ι και το υ εμπρός από το ξ  λογαριάζονται για τον τονισμό πάντοτε βραχύχρονα. Γι’ αυτό ετόνιζαν κρυξ. Αλλά το υ εδώ είναι φύσει μακρόχρονο.)
κρυξ - το κήρυκος - τ κήρυκι - τόν κήρυκα - () κρυξ

Πληθυντικός αριθμός
ο κήρυκες - τν κηρύκων - τος κήρυξι(ν) - τούς κήρυκας - () κήρυκες

Ενικός αριθμός ( λάρναξ = κιβώτιο, φέρετρο)
λάρναξ - τς λάρνακος - τ λάρνακι - τήν λάρνακα - () λάρναξ

Πληθυντικός αριθμός
α λάρνακες - τν λαρνάκων - τας λάρναξι(ν) - τάς λάρνακας - () λάρνακες

Ενικός αριθμός
αλαξ - τς αλακος - τ αλακι - τήν αλακα - () αλαξ

Πληθυντικός αριθμός
α αλακες - τν αλάκων - τας αλαξι(ν) - τάς αλακας - () αλακες

Ενικός αριθμός
θώραξ - το θώρακος - τ θώρακι - τόν θώρακα - () θώραξ

Πληθυντικός αριθμός
ο θώρακες - τν θωράκων - τος θώραξι(ν) - τούς θώρακας - () θώρακες

Ενικός αριθμός ( οαξ = η λαβή του τιμονιού, δοιάκι)
οαξ - το οακος - τ οακι - τόν οακα - () οαξ

Πληθυντικός αριθμός
ο οακες - τν οάκων - τος οαξι(ν) - τούς οακας - () οακες

Ενικός αριθμός
πτέρυξ - τς πτέρυγος - τ πτέρυγι - τήν πτέρυγα - () πτέρυξ

Πληθυντικός αριθμός
α πτέρυγες - τν πτερύγων - τας πτέρυξι(ν) - τάς πτέρυγας - () πτέρυγες

Ενικός αριθμός (αρσενικό & θηλυκό)
αξ - τς αγός - τ αγί - τήν αγα - () αξ

Πληθυντικός αριθμός
α αγες - τν αγν - τας αξί(ν) - τάς αγας - () αγες

Ενικός αριθμός
μάστιξ - τς μάστιγος - τ μάστιγι - τήν μάστιγα - () μάστιξ

Πληθυντικός αριθμός
α μάστιγες - τν μαστίγων - τας μάστιξι - τάς μάστιγας - () μάστιγες

Ενικός αριθμός
σάλπιγξ - τς σάλπιγγος - τ σάλπιγγι - τήν σάλπιγγα - () σάλπιγξ

Πληθυντικός αριθμός
α σάλπιγγες - τν σαλπίγγων - τας σάλπιγξι(ν) - τάς σάλπιγγας - () σάλπιγγες

Ενικός αριθμός ( σραγξ = κοιλότητα βράχου, σπηλιά)
σραγξ - τς σήραγγος - τ σήραγγι - τήν σήραγγα - () σραγξ

Πληθυντικός αριθμός
α σήραγγες - τν σηράγγων - τας σήραγξι(ν) - τάς σήραγγας - () σήραγγες

Ενικός αριθμός ( σριγξ = σωλήνας· μουσικό όργανο (ποιμενικό)· υπόγειο πέρασμα)
σριγξ - τς σύριγγος - τ σύριγγι - τήν σύριγγα - () σριγξ

Πληθυντικός αριθμός
α σύριγγες - τν συρίγγων - τας σύριγξι(ν) - τάς σύριγγας - () σύριγγες

Ενικός αριθμός
Σφίγξ - τς Σφιγγός - τ Σφιγγί - τήν Σφίγγα - () Σφίγξ

Ενικός αριθμός
νυξ - το νυχος - τ νυχι - τόν νυχα - () νυξ

Πληθυντικός αριθμός
ο νυχες - τν νύχων - τος νυξι(ν) - τούς νυχας - () νυχες

Ενικός αριθμός ( διρυξ = μεταγεν. διώρυγος)
διρυξ - τς διώρυχος - τ διώρυχι - τήν διώρυχα - () διρυξ

Πληθυντικός αριθμός
α διώρυχες - τν διωρύχων - τας διώρυξι(ν) - τάς διώρυχας - () διώρυχες

Ενικός αριθμός
θρίξ - τς τριχός - τ τριχί - τήν τρίχα - () θρίξ

Πληθυντικός αριθμός
α τρίχες - τν τριχν - τας θριξί(ν) - τάς τρίχας - () τρίχες

Ενικός αριθμός (αρσενικό και θηλυκό)
βήξ - το βηχός - τ βηχί - τόν βχα - () βήξ

Πληθυντικός αριθμός
ο βχες - τν βηχν - τος βηξί(ν) - τούς βχας - () βχες

β) Χειλικόληκτα καταληκτικά μονόθεμα

Ενικός αριθμός
γύψ - το γυπός - τ γυπί - τόν γπα - () γύψ

Πληθυντικός αριθμός
ο γπες - τν γυπν - τος γυψί(ν) - τούς γπας - () γπες

Ενικός αριθμός ( & Αθίοψ = ο κάτοικος της Αιθιοπίας / Θηλ. Αθιοπίς - τς Αθιοπίδος - τ Αθιοπίδι - τήν Αθιοπίδα - () Αθιοπίς / α Αθιοπίδες -  τν Αθιοπίδων - τας Αθιοπίσι(ν) - τάς Αθιοπίδας - () Αθιοπίδες)
Αθίοψ - το Αθίοπος - τ Αθίοπι - τόν Αθίοπα - () Αθίοψ

Πληθυντικός αριθμός
ο Αθίοπες - τν Αθιόπων - τος Αθίοψι(ν) - τούς Αθίοπας - () Αθίοπες

Ενικός αριθμός
γύψ - το γυπός - τ γυπί - τόν γπα - () γύψ

Πληθυντικός αριθμός
ο γπες - τν γυπν - τος γυψί(ν) - τούς γπας - () γπες

Ενικός αριθμός
Κύκλωψ - το Κύκλωπος - τ Κύκλωπι - τόν Κύκλωπα - () Κύκλωψ

Πληθυντικός αριθμός
ο Κύκλωπες - τν Κυκλώπων - τος Κύκλωψι(ν) - τούς Κύκλωπας - () Κύκλωπες

Ενικός αριθμός
Πέλοψ - το Πέλοπος - τ Πέλοπι - τόν Πέλοπα - () Πέλοψ

Ενικός αριθμός
ραψ - το ραβος - τ ραβι - τόν ραβα - () ραψ

Πληθυντικός αριθμός
ο ραβες - τν ράβων - τος ραψι(ν) - τούς ραβας - () ραβες

Ενικός αριθμός
χάλυψ - το χάλυβος - τ χάλυβι - τόν χάλυβα - () χάλυψ

Πληθυντικός αριθμός
ο χάλυβες - τν χαλύβων - τος χάλυψι(ν) - τούς χάλυβας - () χάλυβες

Ενικός αριθμός
φλέψ - τς φλεβός - τ φλεβί - τήν φλέβα - () φλέψ

Πληθυντικός αριθμός
α φλέβες - τν φλεβν - τας φλεψί - τάς φλέβας - () φλέβες

γ) Οδοντικόληκτα καταληκτικά μονόθεμα με χαρακτήρα απλό οδοντικό τ ή δ ή θ

Ενικός αριθμός ( τάπης = χαλί, υπόστρωμα)
τάπης - το τάπητος - τ τάπητι - τόν τάπητα - () τάπης

Πληθυντικός αριθμός
ο τάπητες - τν ταπήτων - τος τάπησι(ν) - τούς τάπητας - () τάπητες

Ενικός αριθμός ( λέβης = καζάνι, λεκάνη νιψίματος, είδος τυμπάνου, τεφροδόχος κάλπη)
λέβης - το λέβητος - τ λέβητι - τόν λέβητα - () λέβης

Πληθυντικός αριθμός
ο λέβητες - τν λεβήτων - τος λέβησι(ν) - τούς λέβητας - () λέβητες

Ενικός αριθμός ( σθής = ένδυμα)
σθής - τς σθτος - τ σθτι - τήν σθτα - () σθής

Πληθυντικός αριθμός
α σθτες - τν σθήτων - τας σθσι(ν) - τάς σθτας - () σθτες

Ενικός αριθμός ( θής = πολίτης της τέταρτης τάξης στην αρχαία Αθήνα, μισθωτός εργάτης)
θής - το θητός - τ θητί - τόν θτα - () θής

Πληθυντικός αριθμός
ο θτες - τν θητν - τος θησί(ν) - τούς θτας - () θτες

Ενικός αριθμός
πατρίς - τς πατρίδος - τ πατρίδι - τήν πατρίδα - () πατρίς

Πληθυντικός αριθμός
α πατρίδες - τν πατρίδων - τας πατρίσι(ν) - τάς πατρίδας - () πατρίδες

Ενικός αριθμός
σπίς - τς σπίδος - τ σπίδι - τήν σπίδα - () σπίς

Πληθυντικός αριθμός
α σπίδες - τν σπίδων - τας σπίσι(ν) - τάς σπίδας - () σπίδες

Ενικός αριθμός
τυραννίς - τς τυραννίδος - τ τυραννίδι - τήν τυραννίδα - () τυραννί

Πληθυντικός αριθμός
α τυραννίδες - τν τυραννίδων - τας τυραννίσι(ν) - τάς τυραννίδας - () τυραννίδες

Ενικός αριθμός
λπίς - τς λπίδος - τ λπίδι - τήν λπίδα - () λπίς

Πληθυντικός αριθμός
α λπίδες - τν λπίδων - τας λπίσι(ν) - τάς λπίδας - () λπίδες

Ενικός αριθμός
ρνις - το ρνιθος - τ ρνιθι - τόν ρνιν - () ρνι

Πληθυντικός αριθμός
ο ρνιθες - τν ρνίθων - τος ρνισι(ν) - τούς ρνιθας - () ρνιθες

Ενικός αριθμός
χλαμύς - τς χλαμύδος - τ χλαμύδι - τήν χλαμύδα - () χλαμύς

Πληθυντικός αριθμός
α χλαμύδες - τν χλαμύδων - τας χλαμύσι(ν) - τάς χλαμύδας - () χλαμύδες

Ενικός αριθμός
λλάς - τς λλάδος - τ λλάδι - τήν λλάδα - () λλάς

Ενικός αριθμός
γελάς - τς γελάδος - τ γελάδι - τήν γελάδα - () γελάς

Πληθυντικός αριθμός
α γελάδες - τν γελάδων - τας γελάσι(ν) - τάς γελάδας - () γελάδες

Ενικός αριθμός ( αλις = κατασκήνωση, κατάλυμα· από αυτό και το παυλις)
αλις - τς αλιδος - τ αλιδι - τήν αλιν - () αλι

Πληθυντικός αριθμός
α αλιδες - τν αλίδων - τας αλισι(ν) - τάς αλιδας - () αλιδες

Ενικός αριθμός ( ρις = διένεξη, φιλονικία, διαφωνία)
ρις - τς ριδος - τ ριδι - τήν ριν - () ρι

Πληθυντικός αριθμός
α ριδες - τν ρίδων - τας ρισι(ν) - τάς ριδας - () ριδες

Ενικός αριθμός
Πάρνης - τς Πάρνηθος - τ Πάρνηθι - τήν Πάρνην - () Πάρνη

Ενικός αριθμός ( ρις = ουράνιο τόξο· και κύρ. όν. ρις, αγγελιοφόρος των θεών)
ρις - τς ριδος - τ ριδι - τήν ριν - () ρι

Πληθυντικός αριθμός
α ριδες - τν ρίδων - τας ρισι(ν) - τάς ριδας - () ριδες

Ενικός αριθμός ( κόρυς = περικεφαλαία)
κόρυς - τς κόρυθος - τ κόρυθι - τήν κόρυν - () κόρυ

Πληθυντικός αριθμός
α κόρυθες - τν κορύθων - τας κόρυσι(ν) - τάς κόρυθας - () κόρυθες

Ενικός αριθμός ( πείρινς = τετράγωνος χώρος πάνω στην άμαξα, όπου τοποθετούσαν τα πράγματα που ήθελαν να μεταφέρουν)
πείρινς - τς πείρινθος - τ πείρινθι - --- - () πείρινς

Πληθυντικός αριθμός
α πείρινθες - τν πειρίνθων - τας πείρινσι(ν) - τάς πείρινθας - () πείρινθες

δ) Οδοντικόληκτα καταληκτικά μονόθεμα με θέμα σε -ντ
(ον. -ας, γεν. -αντος και ον. -ους, γεν. -οντος)

Ενικός αριθμός
μάς - το μάντος - τ μάντι - τόν μάντα - () μάς

Πληθυντικός αριθμός
ο μάντες - τν μάντων - τος μσι(ν) - τούς μάντας - () μάντες

Ενικός αριθμός
νδριάς - το νδριάντος - τ νδριάντι - τόν νδριάντα - () νδριάς

Πληθυντικός αριθμός
ο νδριάντες - τν νδριάντων - τος νδρισι(ν) - τούς νδριάντας - () νδριάντες

Ενικός αριθμός
γίγας - το γίγαντος - τ γίγαντι - τόν γίγαντα - () γίγαν

Πληθυντικός αριθμός
ο γίγαντες - τν γιγάντων - τος γίγασι(ν) - τούς γίγαντας - () γίγαντες

Ενικός αριθμός
Κάλχας - το Κάλχαντος - τ Κάλχαντι - τόν Κάλχαντα - () Κάλχαν

Ενικός αριθμός
λέφας - το λέφαντος - τ λέφαντι - τόν λέφαντα - () λέφαν

Πληθυντικός αριθμός
ο λέφαντες - τν λεφάντων - τος λέφασι(ν) - τούς λέφαντας - () λέφαντες

Ενικός αριθμός
Αας - το Ααντος - τ Ααντι - τόν Ααντα - () Ααν

Πληθυντικός αριθμός
ο Ααντες - τν Αάντων - τος Αασι(ν) - τούς Ααντας - () Ααντες

Ενικός αριθμός ( λλς = λουκάνικο)
λλς - το λλντος - τ λλντι - τόν λλντα - () λλν

Πληθυντικός αριθμός
ο λλντες - τν λλάντων - τος λλσι(ν) - τούς λλντας - () λλντες

Ενικός αριθμός
δούς - το δόντος - τ δόντι - τόν δόντα - () δούς

Πληθυντικός αριθμός
ο δόντες - τν δόντων - τος δοσι(ν) - τούς δόντας - () δόντες

Ενικός αριθμός ( πλακος = πλατύ ζυμαρικό, πίτα)
πλακος - το πλακοντος - τ πλακοντι - τόν πλακοντα - () πλακος

Πληθυντικός αριθμός
ο πλακοντες - τν πλακούντων - τος πλακοσι(ν) - τούς πλακοντας - () πλακοντες

Ενικός αριθμός
Φλιος - το Φλιοντος - τ Φλιοντι - τόν Φλιοντα - () Φλιος

ε) Οδοντικόληκτα ακατάληκτα διπλόθεμα με θέμα σε –ντ (ον. -ων, γεν. -οντος)

Ενικός αριθμός
γέρων - το γέροντος - τ γέροντι - τόν γέροντα - () γέρον

Πληθυντικός αριθμός
ο γέροντες - τν γερόντων - τος γέρουσι(ν) - τούς γέροντας - () γέροντες

Ενικός αριθμός
λέων - το λέοντος - τ λέοντι - τόν λέοντα - () λέον

Πληθυντικός αριθμός
ο λέοντες - τν λεόντων - τος λέουσι(ν) - τούς λέοντας - () λέοντες

Ενικός αριθμός
θεράπων - το θεράποντος - τ θεράποντι - τόν θεράποντα - () θεράπον

Πληθυντικός αριθμός
ο θεράποντες - τν θεραπόντων - τος θεράπουσι(ν) - τούς θεράποντας - () θεράποντες

Ενικός αριθμός
Ξενοφν - το Ξενοφντος - τ Ξενοφντι - τόν Ξενοφντα - () Ξενοφν

Σημείωση. Το αρχικό θέμα του ουσιαστικού γέρων είναι γέροντ-. Στην ονομαστική του ενικού το βραχύχρονο φωνήεν της τελευταίας συλλαβής του θέματος εκτείνεται σε μακρόχρονο. Γι’ αυτό τα ονόματα σε –ων, γεν. –όντος παρουσιάζονται σαν διπλόθεμα. Το τελικό τ του θέματος στην ονομαστική και κλητική του ενικού αποβάλλεται, γιατί δεν είναι από τα σύμφωνα τα τελικά ελληνικών λέξεων.

ζ) Οδοντικόληκτα ουδέτερα ακατάληκτα μονόθεμα σε -α (γεν. -ατος)

Ενικός αριθμός
τό κτμα - το κτήματος - τ κτήματι - τό κτμα - () κτμα

Πληθυντικός αριθμός
τά κτήματα - τν κτημάτων - τος κτήμασι(ν) - τά κτήματα - () κτήματα

Ενικός αριθμός (τό κλίμα = (από το ρ. κλίνω) κλίση ή κατωφέρεια εδάφους· η γεωγραφική θέση ενός τόπου)
τό κλίμα - το κλίματος - τ κλίματι - τό κλίμα - () κλίμα

Πληθυντικός αριθμός
τά κλίματα - τν κλιμάτων - τος κλίμασι(ν) - τά κλίματα - () κλίματα

Ενικός αριθμός (τό σθμα = δυσκολία αναπνοής, δύσπνοια, λαχάνιασμα)
τό σθμα - το σθματος - τ σθματι - τό σθμα - () σθμα

Πληθυντικός αριθμός
τά σθματα - τν σθμάτων - τος σθμασι(ν) - τά σθματα - () σθματα

Ενικός αριθμός
τό δρμα - το δράματος - τ δράματι - τό δρμα - () δρμα

Πληθυντικός αριθμός
τά δράματα - τν δραμάτων - τος δράμασι(ν) - τά δράματα - () δράματα

Ενικός αριθμός (τό μμα = (από το ρ. πτω) δέσιμο, κόμπος, θηλιά)
τό μμα - το μματος - τ μματι - τό μμα - () μμα

Πληθυντικός αριθμός
τά μματα - τν μμάτων - τος μμασι(ν) - τά μματα - () μματα

Παρατηρήσεις στα αφωνόληκτα της γ΄ κλίσης

Από τα αφωνόληκτα της γ΄ κλίσης:
1) Τα περισσότερα αρσενικά και θηλυκά σχηματίζουν κανονικά την αιτιατική του ενικού με κατάληξη -α (τν κόρακ-α, τν πατρίδ-α) και την κλητ. του ενικού όμοια με την ονομαστική ( κόραξ, πατρίς, μάς, δούς).

2) Τα βαρύτονα όμως οδοντικόληκτα σε -ις (γεν. -ιδος, -ιτος, -ιθος) σχηματίζουν την αιτιατ. του ενικού σε -ν και την κλητ. του ενικού όμοια με το θέμα (χωρίς το χαρακτήρα): τν χάρι-ν, τν ρι-v, τν ρνι-ν· χάρι, ρι, ρνι (από αναλογία προς τα φωνηεντόληκτα: τν πόλιν, πόλι)· όμοια και μερικά οδοντικόληκτα βαρύτονα σε -ης ή -υς: ( και) Πάρνης -ηθος, (τν και) τν Πάρνην, Πάρνη· κόρυς -υθος (= περικεφαλαία), τν κόρ-υν, κόρυ.

3) Τα βαρύτονα οδοντικόληκτα σε -ων (γεν. -οντος) και -ας (γεν. -αντος), το οξύτονο τυραννς (-ίδος) και το περισπώμενο ( και) πας (από τ πάις, γεν. παιδς) σχηματίζουν την κλητ. του ενικού χωρίς κατάληξη (με αφαίρεση του οδοντ. χαρακτήρα): γέρον, γίγαν, Ααν, τυραννί, πα.

Ενικός αριθμός
πας - το παιδός - τ παιδί - τόν παδα - () πα

Πληθυντικός αριθμός
ο παδες - τν παίδων - τος παισί(ν) - τούς παδας - () παδες

4) Τα ουδέτερα οδοντικόληκτα σε -μα (γεν. -ματος) είναι όλα ακατάληκτα: κτμα, σμα, στράτευμα· καταληκτικά είναι μόνο τα ουδέτ. φς (φτ-ς), γεν. φωτ-ός, δοτ. φωτ-  κτλ. και το ανώμαλο ος (οτ-ς), γεν. τ-ς.

Σημείωση:

Ενικός αριθμός
λώπηξ - τς λώπεκος - τ λώπεκι - τήν λώπεκα - () λώπηξ

Πληθυντικός αριθμός
α λώπεκες - τν λωπέκων - τας λώπεξι(ν) - τάς λώπεκας - () λώπεκες

Ενικός αριθμός
πούς - το ποδός - τ ποδί - τόν πόδα - () πούς

Πληθυντικός αριθμός

ο πόδες - τν ποδν - τος ποσί(ν) - τούς πόδας - () πόδες

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.