Αρχαία ελληνικά: Πρώτη κλίση ουσιαστικών

Κωνσταντίνος Μάντης | Best Blogger Tips
Print Friendly and PDF
Linda Woods

Αρχαία ελληνικά: Πρώτη κλίση ουσιαστικών

ΠΡΩΤΗ ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

1. Πρωτόκλιτα ασυναίρετα ουσιαστικά
Κατά την πρώτη κλίση κλίνονται ονόματα αρσενικά και θηλυκά: τα αρσενικά λήγουν σε -ας ή σε -ης και τα θηλυκά σε -α ή σε -η.

Παραδείγματα αρσενικών σε -ας

Ενικός αριθμός ( νεανίας: θ. νεανι)    
νεανίας - το νεανίου - τ νεανί - τόν νεανίαν - () νεανία

Πληθυντικός αριθμός
ο νεανίαι - τν νεανιν - τος νεανίαις - τούς νεανίας - () νεανίαι

Ενικός αριθμός
μανδύας - το μανδύου - τ μανδύ - τόν μανδύαν - () μανδύα

Πληθυντικός αριθμός
ο μανδύαι - τν μανδυν - τος μανδύαις - τούς μανδύας - () μανδύαι

Ενικός αριθμός
τραυματίας - το τραυματίου - τ τραυματί - τόν τραυματίαν - () τραυματία

Πληθυντικός αριθμός
ο τραυματίαι - τν τραυματιν - τος τραυματίαις - τούς τραυματίας - () τραυματίαι

Ενικός αριθμός ( στιγματίας = ο δραπέτης δούλος, αυτός που έχει σημαδευτεί με καυτηριασμό)
στιγματίας - το στιγματίου - τ στιγματί - τόν στιγματίαν - () στιγματία

Πληθυντικός αριθμός
ο στιγματίαι - τν στιγματιν - τος στιγματίαις - τούς στιγματίας - () στιγματίαι

Ενικός αριθμός ( μναγόρας = αυτός που τραγουδά ύμνους)
μναγόρας - το μναγόρου - τ μναγόρ - τόν μναγόραν - () μναγόρα

Πληθυντικός αριθμός
ο μναγόραι - τν μναγορν - τος μναγόραις - τούς μναγόρας - () μναγόραι

Ενικός αριθμός ( κοχλίας = το σαλιγκάρι, οτιδήποτε έχει ελικοειδές σχήμα)
κοχλίας - το κοχλίου - τ κοχλί - τόν κοχλίαν - () κοχλία

Πληθυντικός αριθμός
ο κοχλίαι - τν κοχλιν - τος κοχλίαις - τούς κοχλίας - () κοχλίαι

Ενικός αριθμός ( κουρίας = αυτός που έχει κουρέψει κοντά τα μαλλιά του)
κουρίας - το κουρίου - τ κουρί - τόν κουρίαν - () κουρία

Πληθυντικός αριθμός
ο κουρίαι - τν κουριν - τος κουρίαις - τούς κουρίας - () κουρίαι

Παραδείγματα αρσενικών σε -ης

Ενικός αριθμός
τρείδης - το τρείδου - τ τρείδ - τόν τρείδην - () τρείδη

Πληθυντικός αριθμός
ο τρεδαι - τν τρειδν - τος τρείδαις - τούς τρείδας - () τρεδαι

Ενικός αριθμός ( επατρίδης = αυτός που έχει ευγενική, αριστοκρατική καταγωγή)
επατρίδης - το επατρίδου - τ επατρίδ - τόν επατρίδην - () επατρίδη

Πληθυντικός αριθμός
ο επατρίδαι - τν επατριδν - τος επατρίδαις - τούς επατρίδας - () επατρίδαι

Ενικός αριθμός
Εριπίδης - το Εριπίδου - τ Εριπίδ - τόν Εριπίδην - () Εριπίδη

Ενικός αριθμός
Ασχίνης - το Ασχίνου - τ Ασχίν - τόν Ασχίνην - () Ασχίνη

Ενικός αριθμός
στρατιώτης - το στρατιώτου - τ στρατιώτ - τόν στρατιώτην - () στρατιτα

Πληθυντικός αριθμός
ο στρατιται - τν στρατιωτν - τος στρατιώταις - τούς στρατιώτας - () στρατιται

Ενικός αριθμός ( λάτης = οδηγός αλόγων)
λάτης - το λάτου - τ λάτ - τόν λάτην - () λάτα

Πληθυντικός αριθμός
ο λάται - τν λατν - τος λάταις - τούς λάτας - () λάται

Ενικός αριθμός
ργάτης - το ργάτου - τ ργάτ - τόν ργάτην - () ργάτα

Πληθυντικός αριθμός
ο ργάται - τν ργατν - τος ργάταις - τούς ργάτας - () ργάται

Ενικός αριθμός
Σπαρτιάτης - το Σπαρτιάτου - τ Σπαρτιάτ - τόν Σπαρτιάτην - () Σπαρτιτα

Πληθυντικός αριθμός
ο Σπαρτιται - τν Σπαρτιατν - τος Σπαρτιάταις - τούς Σπαρτιάτας - () Σπαρτιται

Ενικός αριθμός
μαξηλάτης - το μαξηλάτου - τ μαξηλάτ - τόν μαξηλάτην - () μαξηλάτα

Πληθυντικός αριθμός
ο μαξηλάται - τν μαξηλατν - τος μαξηλάταις - τούς μαξηλάτας - () μαξηλάται

Ενικός αριθμός
πλίτης - το πλίτου - τ πλίτ - τόν πλίτην - () πλτα

Πληθυντικός αριθμός
ο πλται - τν πλιτν - τος πλίταις - τούς πλίτας - () πλται

Ενικός αριθμός
πρεσβύτης - το πρεσβύτου - τ πρεσβύτ - τόν πρεσβύτην - () πρεσβτα

Πληθυντικός αριθμός
ο πρεσβται - τν πρεσβυτν - τος πρεσβύταις - τούς πρεσβύτας - () πρεσβται

Ενικός αριθμός
θύτης - το θύτου - τ θύτ - τόν θύτην - () θύτα

Πληθυντικός αριθμός
ο θύται - τν θυτν - τος θύταις - τούς θύτας - () θύται

Ενικός αριθμός
διώτης - το διώτου - τ διώτ - τόν διώτην - () διτα

Πληθυντικός αριθμός
ο διται - τν διωτν - τος διώταις - τούς διώτας - () διται

Ενικός αριθμός ( κωμήτης = αυτός που κατοικεί σε χωριά)
κωμήτης - το κωμήτου - τ κωμήτ - τόν κωμήτην - () κωμτα

Πληθυντικός αριθμός
ο κωμται - τν κωμητν - τος κωμήταις - τούς κωμήτας - () κωμται

Ενικός αριθμός ( δεσπότης = ο κυρίαρχος, ο απόλυτος κύριος, ο κάτοχος)
δεσπότης - το δεσπότου - τ δεσπότ - τόν δεσπότην - () δέσποτα

Πληθυντικός αριθμός
ο δεσπόται - τν δεσποτν - τος δεσπόταις - τούς δεσπότας - () δεσπόται

Ενικός αριθμός
παιδοτρίβης - το παιδοτρίβου - τ παιδοτρίβ - τόν παιδοτρίβην - () παιδοτρίβα

Πληθυντικός αριθμός
ο παιδοτρίβαι - τν παιδοτριβν - τος παιδοτρίβαις - τούς παιδοτρίβας - () παιδοτρίβαι

Ενικός αριθμός
ποιητής - το ποιητο - τ ποιητ - τόν ποιητήν - () ποιητά

Πληθυντικός αριθμός
ο ποιηταί - τν ποιητν - τος ποιητας - τούς ποιητάς - () ποιηταί

Ενικός αριθμός
θλητής - το θλητο - τ θλητ - τόν θλητήν - () θλητά

Πληθυντικός αριθμός
ο θληταί - τν θλητν - τος θλητας - τούς θλητάς - () θληταί

Ενικός αριθμός
κοντιστής - το κοντιστο - τ κοντιστ - τόν κοντιστήν - () κοντιστά

Πληθυντικός αριθμός
ο κοντισταί - τν κοντιστν - τος κοντιστας - τούς κοντιστάς - () κοντισταί

Ενικός αριθμός
μαθητής - το μαθητο - τ μαθητ - τόν μαθητήν - () μαθητά

Πληθυντικός αριθμός
ο μαθηταί - τν μαθητν - τος μαθητας - τούς μαθητάς - () μαθηταί

Ενικός αριθμός
μιμητής - το μιμητο - τ μιμητ - τόν μιμητήν - () μιμητά

Πληθυντικός αριθμός
ο μιμηταί - τν μιμητν - τος μιμητας - τούς μιμητάς - () μιμηταί

Παραδείγματα θηλυκών σε - και - (γεν. -ς)

Ενικός αριθμός
πολιτεία - τς πολιτείας - τ πολιτεί - τήν πολιτείαν - () πολιτεία

Πληθυντικός αριθμός
α πολιτεαι - τν πολιτειν - τας πολιτείαις - τάς πολιτείας - () πολιτεαι

Ενικός αριθμός ( σιτοδεία = η έλλειψη τροφίμων, ο λιμός)
σιτοδεία - τς σιτοδείας - τ σιτοδεί - τήν σιτοδείαν - () σιτοδεία

Πληθυντικός αριθμός
α σιτοδεαι - τν σιτοδειν - τας σιτοδείαις - τάς σιτοδείας - () σιτοδεαι

Ενικός αριθμός
νδρεία - τς νδρείας - τ νδρεί - τήν νδρείαν - () νδρεία

Πληθυντικός αριθμός
α νδρεαι - τν νδρειν - τας νδρείαις - τάς νδρείας - () νδρεαι

Ενικός αριθμός
βασιλεία - τς βασιλείας - τ βασιλεί - τήν βασιλείαν - () βασιλεία

Πληθυντικός αριθμός
α βασιλεαι - τν βασιλειν - τας βασιλείαις - τάς βασιλείας - () βασιλεαι

Ενικός αριθμός
συνωμοσία - τς συνωμοσίας - τ συνωμοσί - τήν συνωμοσίαν - () συνωμοσία

Πληθυντικός αριθμός
α συνωμοσίαι - τν συνωμοσιν - τας συνωμοσίαις - τάς συνωμοσίας - () συνωμοσίαι

Ενικός αριθμός
σημαία - τς σημαίας - τ σημαί - τήν σημαίαν - () σημαία

Πληθυντικός αριθμός
α σημααι - τν σημαιν - τας σημαίαις - τάς σημαίας - () σημααι

Ενικός αριθμός
δωρεά - τς δωρες - τ δωρε - τήν δωρεάν - () δωρεά

Πληθυντικός αριθμός
α δωρεαί - τν δωρεν - τας δωρεας - τάς δωρεάς - () δωρεαί

Ενικός αριθμός
στρατιά - τς στρατις - τ στρατι - τήν στρατιάν - () στρατιά

Πληθυντικός αριθμός
α στρατιαί - τν στρατιν - τας στρατιας - τάς στρατιάς - () στρατιαί

Ενικός αριθμός
λήθεια - τς ληθείας - τ ληθεί - τήν λήθειαν - () λήθεια

Πληθυντικός αριθμός
α λήθειαι - τν ληθειν - τας ληθείαις - τάς ληθείας - () λήθειαι

Ενικός αριθμός
νέργεια - τς νεργείας - τ νεργεί - τήν νέργειαν - () νέργεια

Πληθυντικός αριθμός
α νέργειαι - τν νεργειν - τας νεργείαις - τάς νεργείας - () νέργειαι

Ενικός αριθμός
πιμέλεια - τς πιμελείας - τ πιμελεί - τήν πιμέλειαν - () πιμέλεια

Πληθυντικός αριθμός
α πιμέλειαι - τν πιμελειν - τας πιμελείαις - τάς πιμελείας - () πιμέλειαι

Ενικός αριθμός
δύσσεια - τς δυσσείας - τ δυσσεί - τήν δύσσειαν - () δύσσεια

Ενικός αριθμός
γνοια - τς γνοίας - τ γνοί - τήν γνοιαν - () γνοια

Πληθυντικός αριθμός
α γνοιαι - τν γνοιν - τας γνοίαις - τάς γνοίας - () γνοιαι

Ενικός αριθμός
αλήτρια - τς αλητρίας - τ αλητρί - τήν αλήτριαν - () αλήτρια

Πληθυντικός αριθμός
α αλήτριαι - τν αλητριν - τας αλητρίαις - τάς αλητρίας - () αλήτριαι

Ενικός αριθμός
σφαρα - τς σφαίρας - τ σφαίρ - τήν σφαραν - () σφαρα

Πληθυντικός αριθμός
α σφαραι - τν σφαιρν - τας σφαίραις - τάς σφαίρας - () σφαραι

Ενικός αριθμός
πρρα - τς πρρας - τ πρρ - τήν πρραν - () πρρα

Πληθυντικός αριθμός
α πρραι - τν πρρν - τας πρραις - τάς πρρας - () πρραι 

Ενικός αριθμός
μορα - τς μοίρας - τ μοίρ - τήν μοραν - () μορα

Πληθυντικός αριθμός
α μοραι - τν μοιρν - τας μοίραις - τάς μοίρας - () μοραι

Παραδείγματα θηλυκών σε - (γεν. -ης)

Ενικός αριθμός
τράπεζα - τς τραπέζης - τ τραπέζ - τήν τράπεζαν - () τράπεζα

Πληθυντικός αριθμός
α τράπεζαι - τν τραπεζν - τας τραπέζαις - τάς τραπέζας - () τράπεζαι

Ενικός αριθμός
μιλλα - τς μίλλης - τ μίλλ - τήν μιλλαν - () μιλλα

Πληθυντικός αριθμός
α μιλλαι - τν μιλλν - τας μίλλαις - τάς μίλλας - () μιλλαι

Ενικός αριθμός
θύελλα - τς θυέλλης - τ θυέλλ - τήν θύελλαν - () θύελλα

Πληθυντικός αριθμός
α θύελλαι - τν θυελλν - τας θυέλλαις - τάς θυέλλας - () θύελλαι

Ενικός αριθμός
βασίλισσα - τς βασιλίσσης - τ βασιλίσσ - τήν βασίλισσαν - () βασίλισσα

Πληθυντικός αριθμός
α βασίλισσαι - τν βασιλισσν - τας βασιλίσσαις - τάς βασιλίσσας - () βασίλισσαι

Ενικός αριθμός ( δίκελλα = σκαπάνη με διχαλωτή άκρη)
δίκελλα - τς δικέλλης - τ δικέλλ - τήν δίκελλαν - () δίκελλα

Πληθυντικός αριθμός
α δίκελλαι - τν δικελλν - τας δικέλλαις - τάς δικέλλας - () δίκελλαι

Ενικός αριθμός
λέαινα - τς λεαίνης - τ λεαίν - τήν λέαιναν - () λέαινα

Πληθυντικός αριθμός
α λέαιναι - τν λεαινν - τας λεαίναις - τάς λεαίνας - () λέαιναι

Ενικός αριθμός
γλσσα - τς γλώσσης - τ γλώσσ - τήν γλσσαν - () γλσσα

Πληθυντικός αριθμός
α γλσσαι - τν γλωσσν - τας γλώσσαις - τάς γλώσσας - () γλσσαι

Ενικός αριθμός
δίψα - τς δίψης - τ δίψ - τήν δίψαν - () δίψα

Ενικός αριθμός
μζα - τς μάζης - τ μάζ - τήν μζαν - () μζα

Πληθυντικός αριθμός
α μζαι - τν μαζν - τας μάζαις - τάς μάζας - () μζαι

Ενικός αριθμός ( κνσα = η τσίκνα, η μυρωδιά από το σφάγιο που ψήνεται)
κνσα - τς κνίσης - τ κνίσ - τήν κνσαν - () κνσα

Πληθυντικός αριθμός
α κνσαι - τν κνισν - τας κνίσαις - τάς κνίσας - () κνσαι

Ενικός αριθμός
ίζα - τς ίζης - τ ίζ - τήν ίζαν - () ίζα

Πληθυντικός αριθμός
α ίζαι - τν ιζν - τας ίζαις - τάς ίζας - () ίζαι

Παραδείγματα θηλυκών σε –η

Ενικός αριθμός ( κώμη = το χωριό, η επαρχιακή μικρή πόλη)
κώμη - τς κώμης - τ κώμ - τήν κώμην - () κώμη

Πληθυντικός αριθμός
α κμαι - τν κωμν          - τας κώμαις - τάς κώμας - () κμαι

Ενικός αριθμός ( λη = το δάσος, τα καυσόξυλα, το ξύλο)
λη - τς λης - τ λ - τήν λην - () λη

Πληθυντικός αριθμός
α λαι - τν λν - τας λαις - τάς λας - () λαι

Ενικός αριθμός
τύχη - τς τύχης - τ τύχ - τήν τύχην - () τύχη

Πληθυντικός αριθμός
α τύχαι - τν τυχν - τας τύχαις - τάς τύχας - () τύχαι

Ενικός αριθμός
λίμνη - τς λίμνης - τ λίμν - τήν λίμνην - () λίμνη

Πληθυντικός αριθμός
α λίμναι - τν λιμνν - τας λίμναις - τάς λίμνας - () λίμναι

Ενικός αριθμός
τιμή - τς τιμς - τ τιμ - τήν τιμήν - () τιμή

Πληθυντικός αριθμός
α τιμαί - τν τιμν - τας τιμας - τάς τιμάς - () τιμαί

Ενικός αριθμός
ψυχή - τς ψυχς - τ ψυχ - τήν ψυχήν - () ψυχή

Πληθυντικός αριθμός
α ψυχαί - τν ψυχν - τας ψυχας - τάς ψυχάς - () ψυχαί

Ενικός αριθμός
ρμή - τς ρμς - τ ρμ - τήν ρμήν - () ρμή

Πληθυντικός αριθμός
α ρμαί - τν ρμν - τας ρμας - τάς ρμάς - () ρμαί

Ενικός αριθμός
φή - τς φς - τ φ - τήν φήν - () φή

Πληθυντικός αριθμός
α φαί - τν φν - τας φας - τάς φάς - () φαί

Παρατηρήσεις

Στα πρωτόκλιτα ουσιαστικά:
1) οι καταλήξεις του πληθυντικού των αρσενικών και των θηλυκών είναι οι ίδιες·
2) το α στην κατάληξη -ας (σε οποιαδήποτε πτώση) είναι πάντοτε μακρόχρονο: Ανείς, τς χώρς, τος στρατιώτς.
3) η γενική του πληθ. τονίζεται στη λήγουσα και παίρνει περισπωμένη: τν νεανιν, τν θαλασσν.
Αλλά ο τησίαι (= μελτέμια), τν τησίων.

Πληθυντικός αριθμός
ο τησίαι - τν τησίων - τος τησίαις - τούς τησίας - () τησίαι

Από τα πρωτόκλιτα αρσενικά σε -ης σχηματίζουν την κλητική του ενικού σε - και όχι σε -η:
α) τα εθνικά: Πέρσ, Σκύθ.
β) όσα λήγουν σε -της και τα σύνθετα (με β΄ συνθ. ρήμα) σε -άρχης, -μέτρης, -πώλης, -τρίβης, -ώνης κτλ.: στρατιτα, γυμνασιάρχα, βιβλιοπλα, παιδοτρίβα, τελνα.

Σημείωση. Το όνομα δεσπότης σχηματίζει την κλητική του ενικού προπαροξύτονα: () δέσποτα

Στα πρωτόκλιτα θηλυκά που λήγουν σε -α:
1) αν πριν από την κατάληξη α υπάρχει σύμφωνο (εκτός από το ρ), τότε το α αυτό λέγεται μη καθαρό, είναι κανονικά βραχύχρονο και στη γενική και δοτική του ενικού τρέπεται σε η: μοσα, τς μούσης, τ μούσ κτλ. - μζα, τς μάζης, τ μάζ κτλ.
2) αν πριν από την κατάληξη α υπάρχει φωνήεν ή ρ, τότε το α αυτό λέγεται καθαρό, είναι κανονικά μακρόχρονο και φυλάγεται σε όλες τις πτώσεις του ενικού: πολιτεία, τς πολιτείας, τ πολιτεί κτλ. - ρα, τς ρας, τ ρ κτλ.
3) το α της κατάληξης στην αιτιατική και την κλητική του ενικού είναι μακρόχρονο ή βραχύχρονο, ανάλογα με το τι είναι στην ονομαστική: ( πολιτεί) τν πολιτείν, πολιτεί - ( μοσ) τν μοσν, μοσ.

Σημείωση 1. Το καθαρό α είναι βραχύχρονο: α) στα προπαροξύτονα λήθεια, εσέβει, μάχαιρα, ενοια, Πλάταια, Φώκαια κτλ.∙ β) στα ακόλουθα δέκα δισύλλαβα: γαα, γραα, μαα, μυα - μορα, περα, πρρα, σπερα, σφαρα, σφρα.

Ενικός αριθμός
μάχαιρα - τς μαχαίρας - τ μαχαίρ - τήν μάχαιραν - () μάχαιρα

Πληθυντικός αριθμός
α μάχαιραι - τν μαχαιρν - τας μαχαίραις - τάς μαχαίρας - () μάχαιραι

Σημείωση 2. Σε μερικά κύρια ονόματα, όπως νδρομέδα, Γέλα, Φιλομήλα κ.ά., το α στην κατάληξη, αν και μη καθαρό, είναι μακρόχρονο και φυλάγεται σε όλες τις πτώσεις του ενικού.

Ενικός αριθμός
νδρομέδα - τς νδρομέδας - τ νδρομέδ - τήν νδρομέδαν - () νδρομέδα

Πρωτόκλιτα συνηρημένα ουσιαστικά

Τα περισσότερα από τα πρωτόκλιτα ουσιαστικά που πριν από το χαρακτήρα α του θέματος έχουν άλλο α ή ε συναιρούνται σε όλες τις πτώσεις και γι’ αυτό ονομάζονται πρωτόκλιτα συνηρημένα ουσιαστικά.

Ενικός αριθμός (θ. ρμεα- = ρμη-)
ρμς - το ρμο - τ ρμ - τόν ρμν - () ρμ

Πληθυντικός αριθμός
ο ρμα - τν ρμν - τος ρμας - τος ρμς - () ρμα

Ενικός αριθμός
Θαλς - το Θαλο - τ Θαλ - τόν Θαλν - () Θαλ

Πληθυντικός αριθμός
ο Θαλα - τν Θαλν - τος Θαλας - τος Θαλς -        () Θαλα

Ενικός αριθμός
μν - τς μνς - τ μν - τήν μνν - () μν

Πληθυντικός αριθμός
α μνα - τν μνν - τας μνας - τάς μνς - () μνα

Ενικός αριθμός
θην - τς θηνς - τ θην - τήν θηνν - () θην

Ενικός αριθμός
Ναυσικ - τς Ναυσικς - τ Ναυσικ - τήν Ναυσικν - () Ναυσικ

Ενικός αριθμός
συκ - τς συκς - τ συκ - τήν συκν - () συκ

Πληθυντικός αριθμός
α συκα - τν συκν - τας συκας - τάς συκς - () συκα

Ενικός αριθμός
λεοντ - τς λεοντς - τ λεοντ - τήν λεοντν - () λεοντ

Πληθυντικός αριθμός
α λεοντα - τν λεοντν - τας λεοντας - τάς λεοντς - () λεοντα

Ενικός αριθμός
γαλ - τς γαλς - τ γαλ - τήν γαλν - () γαλ

Πληθυντικός αριθμός
α γαλα - τν γαλν - τας γαλας - τάς γαλς - () γαλα

Ενικός αριθμός
οδ - τς οδς - τ οδ - τήν οδν - () οδ

Πληθυντικός αριθμός
α οδα - τν οδν - τας οδας - τάς οδς - () οδα

Κατά το ρμς κλίνονται: πελλς, Θαλς.- Κατά το μν κλίνονται: θην, Ναυσικ.- Κατά το συκ κλίνονται: μυγδαλ, λωπεκ (= δέρμα αλεπούς), κυν (= δέρμα σκύλου), λεοντ (= δέρμα λιονταριού), οδ (= τριανταφυλλιά), γαλ κ.ά., καθώς και το όνομα γ στον ενικό.

Τα συνηρημένα πρωτόκλιτα ουσιαστικά έχουν και μετά τη συναίρεση τις καταλήξεις των ασυναίρετων τύπων. Μόνο το εα στον ενικό το συναιρούν σε η: ρμέας - ρμς, συκέα - συκ, τς συκέας - συκς κτλ.· αλλά: τος ρμέας - ρμς, τς συκέας - συκς κτλ.

Σημείωση. Το ουσιαστικό βορέας βρίσκεται σε όλες τις πτώσεις και ασυναίρετο και συνηρημένο, αλλά το συνηρημένο παρουσιάζει διπλό ρ. Πληθυντικό δεν έχει.

βορρς / βορέας
το βορρ / βορέου
τ βορρ / βορέ
τόν βορρν / βορέαν
() βορρ / βορέα     

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Λατινικά Γ ΛυκείουΘεωρία - Ασκήσεις Συντακτικού - Γραμματική

X