Λατινικά Γ΄ Λυκείου: Κλίση ρημάτων (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Συζυγία & Ρήματα σε –io)

Κωνσταντίνος Μάντης | Best Blogger Tips
Leonardo Digenio

Λατινικά Γ΄ Λυκείου: Κλίση ρημάτων (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Συζυγία & Ρήματα σε –io)

Α΄ Συζυγία
spero-speravi-speratum-sperare (ελπίζω) 45, 27

Ενεργητική Φωνή: Οριστική
Ενεστώτας: spero, speras, sperat, speramus, speratis, sperant
Παρατ.: sperabam, sperabas, sperabat, sperabamus, sperabatis, sperabant
Μέλ.: sperabo, sperabis, sperabit, sperabimus, sperabitis, sperabunt
Παρακ.: speravi, speravisti, speravit, speravimus, speravistis, speraverunt / speravere
Υπερ.: speraveram, speraveras, speraverat, speraveramus, speraveratis, speraverant
Σ. Μελ.: speravero, speraveris, speraverit, speraverimus, speraveritis, speraverint

Υποτακτική
Ενεστώτας: sperem, speres, speret, speremus, speretis, sperent
Παρατ.: sperarem, sperares, speraret, speraremus, speraretis, sperarent
Μελ.: speraturus-a-um sim-sis-sit, speraturi-ae-a simus-sitis-sint
Παρακ.: speraverim, speraveris, speraverit, speraverimus, speraveritis, speraverint
Υπερ.: speravissem, speravisses, speravisset, speravissemus, speravissetis, speravissent

Προστακτική
Ενεστώτας: ---, spera, ---, ---, sperate, ---
Μελ.: ---, sperato, sperato, ---, speratote, speranto

Απαρέμφατο
Ενεστώτα: sperare
Μέλλοντα: speraturum-am-um esse, speraturos-as-a esse
Παρακ.: speravisse

Μετοχή
Ενεστώτα: sperans, sperantis
Μελ.: speraturus, speratura, speraturum

Γερούνδιο
---, sperandi, sperando, sperandum, sperando

Σουπίνο
αιτιατική: speratum
αφαιρετική: speratu

Παθητική Φωνή: Οριστική
Ενεστώτας: speror, speraris / sperare, speratur, speramur, speramini, sperantur
Παρατ.: sperabar, sperabaris / sperabare, sperabatur, sperabamur, sperabamini, sperabantur
Μελ.: sperabor, speraberis / sperabere, sperabitur, sperabimur, sperabimini, sperabuntur
Παρακ.: speratus-a-um sum-es-est, sperati-ae-a sumus-estis-sunt
Υπερ.: speratus-a-um eram-eras-erat, sperati-ae-a eramus-eratis-erant
Σ. Μελ.: speratus-a-um ero-eris-erit, sperati-ae-a erimus-eritis-erunt

Υποτακτική
Ενεστ.: sperer, spereris / sperere, speretur, speremur, speremini, sperentur
Παρατ.: sperarer, sperareris / sperarere, speraretur, speraremur, speraremini, sperarentur
Μελ.: -----
Παρακ.: speratus-a-um sim-sis-sit, sperati-ae-a simus-sitis-sint
Υπερ.: speratus-a-um essem-esses-esset, sperati-ae-a essemus-essetis-essent

Προστακτική
Ενεστώτας: ---, sperare, ---, ---, speramini, ---
Μελ.: ---, sperator, sperator, ---, ---, sperantor     

Απαρέμφατο
Ενεστώτα: sperari  
Μελ.: speratum iri
Παρακ.: speratum-am-um esse, speratos-as-a esse
Σ. Μελ.: speratum-am-um fore, speratos-as-a fore

Μετοχή
Παρακειμένου: speratus, sperata, speratum

Γερουνδιακό
sperandus, speranda, sperandum

Β΄ Συζυγία
habeo - habui - habitum - habere (έχω, θεωρώ) 3, 15, 5 44, 43, 25

Ενεργητική Φωνή: Οριστική
Ενεστώτας: habeo, habes, habet, habemus, habetis, habent
Παρατ.: habebam, habebas, habebat, habebamus, habebatis, habebant
Μέλ.: habebo, habebis, habebit, habebimus, habebitis, habebunt
Παρακ.: habui, habuisti, habuit, habuimus, habuistis, habuerunt / habuere
Υπερ.: habueram, habueras, habuerat, habueramus, habueratis, habuerant
Σ. Μελ.: habuero, habueris, habuerit, habuerimus, habueritis, habuerint

Υποτακτική
Ενεστώτας: habeam, habeas, habeat, habeamus, habeatis, habeant
Παρατ.: haberem, haberes, haberet, haberemus, haberetis, haberent
Μελ.: habiturus-a-um sim-sis-sit, habituri-ae-a simus-sitis-sint
Παρακ.: habuerim, habueris, habuerit, habuerimus, habueritis, habuerint
Υπερ.: habuissem, habuisses, habuisset, habuissemus, habuissetis, habuissent

Προστακτική
Ενεστώτας: ---, habe, ---, ---, habete, ---
Μελ.: ---, habeto, habeto, ---, habetote, habento

Απαρέμφατο
Ενεστώτα: habere
Μέλλοντα: habiturum-am-um esse, habituros-as-a esse
Παρακ.: habuisse  

Μετοχή
Ενεστώτα: habens, habentis
Μελ.: habiturus, habitura, habiturum  

Γερούνδιο
---, habendi, habendo, habendum, habendo  

Σουπίνο
αιτιατική: habetum
αφαιρετική: habetu

Παθητική Φωνή: Οριστική
Ενεστώτας: habeor, haberis / habere, habetur, habemur, habemini, habentur
Παρατ.: habebar, habebaris / habebare, habebatur, habebamur, habebamini, habebantur
Μελ.: habebor, habeberis / habebere, habebitur, habebimur, habebimini, habebuntur
Παρακ.: habitus-a-um sum-es-est, habiti-ae-a sumus-estis-sunt
Υπερ.: habitus-a-um eram-eras-erat, habiti-ae-a eramus-eratis-erant
Σ. Μελ.: habitus-a-um ero-eris-erit, habiti-ae-a erimus-eritis-erunt

Υποτακτική
Ενεστ.: habear, habearis / habeare, habeatur, habeamur, habeamini, habeantur
Παρατ.: haberer, habereris / haberere, haberetur, haberemur, haberemini, haberentur
Μελ.: -----
Παρακ.: habitus-a-um sim-sis-sit, habiti-ae-a simus-sitis-sint
Υπερ.: habitus-a-um essem-esses-esset, habiti-ae-a essemus-essetis-essent

Προστακτική
Ενεστώτας: ---, habere, ---, ---, habemini, ---
Μελ.: ---, habetor, habetor, ---, ---, habentor    

Απαρέμφατο
Ενεστώτα: haberi 
Μελ.: habitum iri
Παρακ.: habitum-am-um esse, habitos-as-a esse
Σ. Μελ.: habitum-am-um fore, habitos-as-a fore

Μετοχή
Παρακειμένου: habitus, habita, habitum  

Γερουνδιακό
habendus, habenda, habendum

Γ΄ Συζυγία
credo - credidi - creditum - credere (πιστεύω) 42, 25, 24

Ενεργητική Φωνή: Οριστική
Ενεστώτας: credo, credis, credit, credimus, creditis, credunt
Παρατ.: credebam, credebas, credebat, credebamus, credebatis, credebant
Μέλ.: credam, credes, credet, credemus, credetis, credent
Παρακ.: credidi, credidisti, credidit, credidimus, credidistis, crediderunt / credidere
Υπερ.: credideram, credideras, crediderat, credideramus, credideratis, crediderant
Σ. Μελ.: credidero, credideris, crediderit, crediderimus, credideritis, crediderint

Υποτακτική
Ενεστώτας: credam, credas, credat, credamus, credatis, credant
Παρατ.: crederem, crederes, crederet, crederemus, crederetis, crederent
Μελ.: crediturus-a-um sim-sis-sit, credituri-ae-a simus-sitis-sint
Παρακ.: crediderim, credideris, crediderit, crediderimus, credideritis, crediderint
Υπερ.: credidissem, credidisses, credidisset, credidissemus, credidissetis, credidissent

Προστακτική
Ενεστώτας: ---, crede, ---, ---, credite, ---
Μελ.: ---, credito, credito, ---, creditote, credunto

Απαρέμφατο
Ενεστώτα: credere
Μέλλοντα: crediturum-am-um esse, credituros-as-a esse
Παρακ.: credidisse  

Μετοχή
Ενεστώτα: credens, credentis
Μελ.: crediturus, creditura, crediturum

Γερούνδιο
---, credendi, credendo, credendum, credendo

Σουπίνο
αιτιατική: creditum
αφαιρετική: creditu  

Παθητική Φωνή: Οριστική
Ενεστώτας: credor, crederis / credere, creditur, credimur, credimini, creduntur
Παρατ.: credebar, credebaris / credebare, credebatur, credebamur, credebamini, credebantur
Μελ.: credar, crederis / credere, credetur, credemur, credemini, credentur
Παρακ.: creditus-a-um sum-es-est, crediti-ae-a sumus-estis-sunt
Υπερ.: creditus-a-um eram-eras-erat, crediti-ae-a eramus-eratis-erant
Σ. Μελ.: creditus-a-um ero-eris-erit, crediti-ae-a erimus-eritis-erunt

Υποτακτική
Ενεστ.: credar, credaris / credare, credatur, credamur, credamini, credantur
Παρατ.: crederer, credereris / crederere, crederetur, crederemur, crederemini, crederentur
Μελ.: -----
Παρακ.: creditus-a-um sim-sis-sit, crediti-ae-a simus-sitis-sint
Υπερ.: creditus-a-um essem-esses-esset, crediti-ae-a essemus-essetis-essent

Προστακτική
Ενεστώτας: ---, credere, ---, ---, credimini, ---
Μελ.: ---, creditor, creditor, ---, ---, creduntor    

Απαρέμφατο
Ενεστώτα: credi 
Μελ.: creditum iri
Παρακ.: creditum-am-um esse, creditos-as-a esse
Σ. Μελ.: creditum-am-um fore, creditos-as-a fore

Μετοχή
Παρακειμένου: creditus, credita, creditum 

Γερουνδιακό
credendus, credenda, credendum

Δ΄ Συζυγία
venio - veni - ventum - venire (έρχομαι) 14, 43, 36, 34, 29, 27, 24

Ενεργητική Φωνή: Οριστική
Ενεστώτας: venio, venis, venit, venimus, venitis, veniunt
Παρατ.: veniebam, veniebas, veniebat, veniebamus, veniebatis, veniebant
Μέλ.: veniam, venies, veniet, veniemus, venietis, venient
Παρακ.: veni, venisti, venit, venimus, venistis, venerunt / venere
Υπερ.: veneram, veneras, venerat, veneramus, veneratis, venerant
Σ. Μελ.: venero, veneris, venerit, venerimus, veneritis, venerint

Υποτακτική
Ενεστώτας: veniam, venias, veniat, veniamus, veniatis, veniant
Παρατ.: venirem, venires, veniret, veniremus, veniretis, venirent
Μελ.: venturus-a-um sim-sis-sit, venturi-ae-a simus-sitis-sint
Παρακ.: venerim, veneris, venerit, venerimus, veneritis, venerint
Υπερ.: venissem, venisses, venisset, venissemus, venissetis, venissent

Προστακτική
Ενεστώτας: ---, veni, ---, ---, venite, ---
Μελ.: ---, venito, venito, ---, venitote, veniunto

Απαρέμφατο
Ενεστώτα: venire
Μέλλοντα: venturum-am-um esse, venturos-as-a esse
Παρακ.: venisse

Μετοχή
Ενεστώτα: veniens, venientis
Μελ.: venturus, ventura, venturum

Γερούνδιο
---, veniendi, veniendo, veniendum, veniendo

Σουπίνο
αιτιατική: ventum
αφαιρετική: ventu

Παθητική Φωνή: Οριστική
Ενεστώτας: venior, veniris / venire, venitur, venimur, venimini, veniuntur
Παρατ.: veniebar, veniebaris / veniebare, veniebatur, veniebamur, veniebamini, veniebantur
Μελ.: veniar, venieris / veniere, venietur, veniemur, veniemini, venientur
Παρακ.: ventus-a-um sum-es-est, venti-ae-a sumus-estis-sunt
Υπερ.: ventus-a-um eram-eras-erat, venti-ae-a eramus-eratis-erant
Σ. Μελ.: ventus-a-um ero-eris-erit, venti-ae-a erimus-eritis-erunt

Υποτακτική
Ενεστ.: veniar, veniaris / veniare, veniatur, veniamur, veniamini, veniantur
Παρατ.: venirer, venireris / venirere, veniretur, veniremur, veniremini, venirentur
Μελ.: -----
Παρακ.: ventus-a-um sim-sis-sit, venti-ae-a simus-sitis-sint
Υπερ.: ventus-a-um essem-esses-esset, venti-ae-a essemus-essetis-essent

Προστακτική
Ενεστώτας: ---, venire, ---, ---, venimini, ---
Μελ.: ---, venitor, venitor, ---, ---, veniuntor    

Απαρέμφατο
Ενεστώτα: veniri   
Μελ.: ventum iri
Παρακ.: ventum-am-um esse, ventos-as-a esse
Σ. Μελ.: ventum-am-um fore, ventos-as-a fore

Μετοχή
Παρακειμένου: ventus, venta, ventum

Γερουνδιακό
veniendus, venienda, veniendum

Γ΄ Συζυγία (Ρήματα σε –io)
capio - cepi - captum - capere (πιάνωσυλλαμβάνω) 20, 34

Ενεργητική Φωνή: Οριστική
Ενεστώτας: capio, capis, capit, capimus, capitis, capiunt
Παρατ.: capiebam, capiebas, capiebat, capiebamus, capiebatis, capiebant
Μέλ.: capiam, capies, capiet, capiemus, capietis, capient  
Παρακ.: cepi, cepisti, cepit, cepimus, cepistis, ceperunt / cepere
Υπερ.: ceperam, ceperas, ceperat, ceperamus, ceperatis, ceperant
Σ. Μελ.: cepero, ceperis, ceperit, ceperimus, ceperitis, ceperint

Υποτακτική
Ενεστώτας: capiam, capias, capiat, capiamus, capiatis, capiant
Παρατ.: caperem, caperes, caperet, caperemus, caperetis, caperent
Μελ.: capturus-a-um sim-sis-sit, capturi-ae-a simus-sitis-sint
Παρακ.: ceperim, ceperis, ceperit, ceperimus, ceperitis, ceperint
Υπερ.: cepissem, cepisses, cepisset, cepissemus, cepissetis, cepissent

Προστακτική
Ενεστώτας: ---, cape, ---, ---, capite, ---
Μελ.: ---, capito, capito, ---, capitote, capiunto

Απαρέμφατο
Ενεστώτα: capere
Μέλλοντα: capturum-am-um esse, capturos-as-a esse
Παρακ.: cepisse  

Μετοχή
Ενεστώτα: capiens, capientis
Μελ.: capturus, captura, capturum

Γερούνδιο
---, capiendi, capiendo, capiendum, capiendo  

Σουπίνο
αιτιατική: captum
αφαιρετική: captu

Παθητική Φωνή: Οριστική
Ενεστώτας: capior, caperis / capere, capitur, capimur, capimini, capiuntur
Παρατ.: capiebar, capiebaris / capiebare, capiebatur, capiebamur, capiebamini, capiebantur
Μελ.: capiar, capieris / capiere, capietur, capiemur, capiemini, capientur
Παρακ.: captus-a-um sum-es-est, capti-ae-a sumus-estis-sunt
Υπερ.: captus-a-um eram-eras-erat, capti-ae-a eramus-eratis-erant
Σ. Μελ.: captus-a-um ero-eris-erit, capti-ae-a erimus-eritis-erunt

Υποτακτική
Ενεστ.: capiar, capiaris / capiare, capiatur, capiamur, capiamini, capiantur
Παρατ.: caperer, capereris / caperere, caperetur, caperemur, caperemini, caperentur
Μελ.: -----
Παρακ.: captus-a-um sim-sis-sit, capti-ae-a simus-sitis-sint
Υπερ.: captus-a-um essem-esses-esset, capti-ae-a essemus-essetis-essent

Προστακτική
Ενεστώτας: ---, capere, ---, ---, capimini, ---
Μελ.: ---, capitor, capitor, ---, ---, capiuntor    

Απαρέμφατο
Ενεστώτα: capi   
Μελ.: captum iri
Παρακ.: captum-am-um esse, captos-as-a esse
Σ. Μελ.: captum-am-um fore, captos-as-a fore

Μετοχή
Παρακειμένου: captus, capta, captum  

Γερουνδιακό
capiendus, capienda, capiendum

Βοηθητικό ρήμα sum, fui, ---, esse

Ενεργητική Φωνή: Οριστική
Ενεστώτας: sum, es, est, sumus, estis, sunt
Παρατ.: eram, eras, erat, eramus, eratis, erant
Μέλ.: ero, eris, erit, erimus, eritis, erunt
Παρακ.: fui, fuisti, fuit, fuimus, fuistis, fuerunt / fuere
Υπερ.: fueram, fueras, fuerat, fueramus, fueratis, fuerant
Σ. Μελ.: fuero, fueris, fuerit, fuerimus, fueritis, fuerint

Υποτακτική
Ενεστώτας: sim, sis, sit, simus, sitis, sint
Παρατ.: essem, esses, esset, essemus, essetis, essent
Μελ.: futurus-a-um sim-sis-sit, futuri-ae-a simus-sitis-sint
Παρακ.: fuerim, fueris, fuerit, fuerimus, fueritis, fuerint
Υπερ.: fuissem, fuisses, fuisset, fuissemus, fuissetis, fuissent

Προστακτική
Ενεστώτας: ---, es, ---, ---, este, ---
Μελ.: ---, esto, esto, ---, estote, sunto

Απαρέμφατο
Ενεστώτα: esse  
Μέλλοντα: futurum-am-um esse ή fore, futuros-as-a esse ή fore
Παρακ.: fuisse   

Μετοχή
Ενεστώτα: (sens)*
Μελ.: futurus, futura, futurum

Γερούνδιο
---
Σουπίνο
---

* Η μετοχή του Ενεστώτα δεν απαντά (γι’ αυτό και η ύπαρξη της ιδιόμορφης αφαιρετικής απόλυτης) παρά μόνο στα σύνθετα absens (21) και praesens (31) 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...