Λατινικά Γ΄ Λυκείου: Κλίση αποθετικών & ημιαποθετικών ρημάτων

Κωνσταντίνος Μάντης | Best Blogger Tips
Naxart studio 

Λατινικά Γ΄ Λυκείου: Κλίση αποθετικών & ημιαποθετικών ρημάτων

Αποθετικά λέγονται τα ρήματα που έχουν μόνο μέση (παθητική) φωνή, αλλά ενεργητική (ή ουδέτερη) σημασία (μόνο το γερουνδιακό διατηρεί την παθητική σημασία του). Κλίνονται όπως τα ρήματα της μέσης (παθητικής) φωνής με τη διαφορά ότι: από τη μέση φωνή δεν έχουν το απαρέμφατο του μέλλοντα, ενώ από την ενεργητική φωνή έχουν:

1. υποτακτική μέλλοντα
2. απαρέμφατο μέλλοντα
3. μετοχή μέλλοντα
4. μετοχή ενεστώτα
5. σουπίνο
6. γερούνδιο

Ημιαποθετικά λέγονται τα ρήματα που σχηματίζουν κάποιους χρόνους κατά την ενεργητική φωνή και κάποιους χρόνους κατά την παθητική. Τα ρήματα αυτά χωρίζονται σε δυο κατηγορίες:

Ρήματα, όπως το: 
soleo - solitus sum - solitum - solere (συνηθίζω)
σχηματίζουν τον ενεστώτα, τον παρατατικό και τον μέλλοντα κατά την ενεργητική φωνή, ενώ τον παρακείμενο, τον υπερσυντέλικο και τον συντελεσμένο μέλλοντα κατά την παθητική.

Ενώρήματαόπως το:
revertor - reverti - reversum – reverti 3 (= επιστρέφω)
σχηματίζουν τον ενεστώτα, τον παρατατικό και τον μέλλοντα κατά την παθητική φωνή, ενώ τον παρακείμενο, τον υπερσυντέλικο και τον συντελεσμένο μέλλοντα κατά την ενεργητική.

Α΄ Συζυγία [Αποθετικό]
populor - populatus sum - populatum - populari (λεηλατώ) 43

Οριστική
Εν.: populor, popularis / populare, populatur, populamur, populamini, populantur
Παρατ.: populabar, populabaris / populabare, populabatur, populabamur, populabamini, populabantur
Μελ.: populabor, populaberis / populabere, populabitur, populabimur, populabimini, populabuntur
Παρακ.: populatus-a-um sum-es-est, populati-ae-a sumus-estis-sunt
Υπερ.: populatus-a-um eram-eras-erat, populati-ae-a eramus-eratis-erant
ΣΜελ.: populatus-a-um ero-eris-erit, populati-ae-a erimus-eritis-erunt

Υποτακτική
Ενεστ.: populer, populeris / populere, populetur, populemur, populemini, populentur
Παρατ.: popularer, populareris / popularere, popularetur, popularemur, popularemini, popularentur
Μελ.: populaturus-a-um sim-sis-sit, populaturi-ae-a simus-sitis-sint
Παρακ.: populatus-a-um sim-sis-sit, populati-ae-a simus-sitis-sint
Υπερ.: populatus-a-um essem-esses-esset, populati-ae-a essemus-essetis-essent

Προστακτική
Ενεστώτας: ---, populare, ---, ---, populamini, ---
Μελ.: ---, populator, populator, ---, ---, populantor    

Απαρέμφατο
Ενεστώτα: populari   
Μελ.: populaturum-am-um esse, populaturos-as-a esse
Παρακ.: populatum-am-um esse, populatos-as-a esse
ΣΜελ.: populatum-am-um fore, populatos-as-a fore

Μετοχή
Ενεστώτα: populans, populantis
Μελ.: populaturus, populatura, populaturum
Παρακειμένου: populatus, populata, populatum

Γερουνδιακό
populandus, populanda, populandum

Γερούνδιο
populandi, populando, populandum, populando

Σουπίνο
αιτιατική: populatum
αφαιρετική: populatu

B΄ Συζυγία [Αποθετικό]
vereor - veritus sum - veritum - vereri (φοβάμαι) 45 

Οριστική
Εν.: vereor, vereris / verere, veretur, veremur, veremini, verentur
Παρατ.: verebar, verebaris / verebare, verebatur, verebamur, verebamini, verebantur
Μελ.: verebor, vereberis, verebitur, verebimur, verebimini, verebuntur
Παρακ.: veritus-a-um sum-es-est, veriti-ae-a sumus-estis-sunt
Υπερ.: veritus-a-um eram-eras-erat, veriti-ae-a eramus-eratis-erant
ΣΜελ.: veritus-a-um ero-eris-erit, veriti-ae-a erimus-eritis-erunt

Υποτακτική
Ενεστ.: verear, verearis / vereare, vereatur, vereamur, vereamini, vereantur
Παρατ.: vererer, verereris / vererere, vereretur, vereremur, vereremini, vererentur
Μελ.: veriturus-a-um sim-sis-sit, verituri-ae-a simus-sitis-sint
Παρακ.: veritus-a-um sim-sis-sit, veriti-ae-a simus-sitis-sint
Υπερ.: veritus-a-um essem-esses-esset, veriti-ae-a essemus-essetis-essent

Προστακτική
Ενεστώτας: ---, verere, ---, ---, veremini, ---
Μελ.: ---, veretor, veretor, ---, ---, verentor    

Απαρέμφατο
Ενεστώτα: vereri  
Μελ.: veriturum-am-um esse, verituros-as-a esse
Παρακ.: veritum-am-um esse, veritos-as-a esse
ΣΜελ.: veritum-am-um fore, veritos-as-a fore

Μετοχή
Ενεστώτα: verens, verentis
Μελ.: veriturus, veritura, veriturum
Παρακειμένου: veritus, verita, veritum

Γερουνδιακό
verendus, verenda, verendum

Γερούνδιο
verendi, verendo, verendum, verendo

Σουπίνο
αιτιατική: veritum
αφαιρετική: veritu

B΄ Συζυγία [Ημιαποθετικό]
soleo - solitus sum - solitum - solere (συνηθίζω) 7, 34, 29

Οριστική
Εν.: soleo, soles, solet, solemus, soletis, solent
Παρατ.: solebam, solebas, solebat, solebamus, solebatis, solebant
Μελ.: solebo, solebis, solebit, solebimus, solebitis, solebunt
Παρακ.: solitus-a-um sum-es-est, soliti-ae-a sumus-estis-sunt
Υπερ.: solitus-a-um eram-eras-erat, soliti-ae-a eramus-eratis-erant
ΣΜελ.: solitus-a-um ero-eris-erit, soliti-ae-a erimus-eritis-erunt

Υποτακτική
Ενεστ.: soleam, soleas, soleat, soleamus, soleatis, soleant
Παρατ.: solerem, soleres, soleret, soleremus, soleretis, solerent
Μελ.: soliturus-a-um sim-sis-sit, solituri-ae-a simus-sitis-sint
Παρακ.: solitus-a-um sim-sis-sit, soliti-ae-a simus-sitis-sint
Υπερ.: solitus-a-um essem-esses-esset, soliti-ae-a essemus-essetis-essent

Προστακτική
Ενεστώτας: ---, sole, ---, ---, solete, ---
Μελ.: ---, soleto, soleto, ---, soletote, solento      

Απαρέμφατο
Ενεστώτα: solere  
Μελ.: soliturum-am-um esse, solituros-as-a esse
Παρακ.: solitum-am-um esse, solitos-as-a esse
ΣΜελ.: solitum-am-um fore, solitos-as-a fore

Μετοχή
Ενεστώτα: solens, solentis
Μελ.: soliturus, solitura, soliturum
Παρακειμένου: solitus, solita, solitum

Γερουνδιακό
solendus, solenda, solendum

Γερούνδιο
solendi, solendo, solendum, solendo

Σουπίνο
αιτιατική: solitum
αφαιρετική: solitu

Γ΄ Συζυγία [Αποθετικό]
sequor - secutus sum - secutum - sequi (ακολουθώ) 42, 21

Οριστική
Εν.: sequor, sequeris / sequere, sequitur, sequimur, sequimini, sequuntur
Παρατ.: sequebar, sequebaris / sequebare, sequebatur, sequebamur, sequebamini, sequebantur
Μελ.: sequar, sequeris / sequere, sequetur, sequemur, sequemini, sequentur
Παρακ.: secutus-a-um sum-es-est, secuti-ae-a sumus-estis-sunt
Υπερ.: secutus-a-um eram-eras-erat, secuti-ae-a eramus-eratis-erant
ΣΜελ.: secutus-a-um ero-eris-erit, secuti-ae-a erimus-eritis-erunt

Υποτακτική
Ενεστ.: sequar, sequaris / sequare, sequatur, sequamur, sequamini, sequantur
Παρατ.: sequerer, sequereris, sequeretur, sequeremur, sequeremini, sequerentur
Μελ.: secuturus-a-um sim-sis-sit, secuturi-ae-a simus-sitis-sint
Παρακ.: secutus-a-um sim-sis-sit, secuti-ae-a simus-sitis-sint
Υπερ.: secutus-a-um essem-esses-esset, secuti-ae-a essemus-essetis-essent

Προστακτική
Ενεστώτας: ---, sequere, ---, ---, sequimini, ---
Μελ.: ---, sequitor, sequitor, ---, ---, sequuntor    

Απαρέμφατο
Ενεστώτα: sequi  
Μελ.: secuturum-am-um esse, secuturos-as-a esse
Παρακ.: secutum-am-um esse, secutos-as-a esse
ΣΜελ.: secutum-am-um fore, secutos-as-a fore

Μετοχή
Ενεστώτα: sequens, sequentis
Μελ.: secuturus, secutura, secuturum
Παρακειμένου: secutus, secuta, secutum

Γερουνδιακό
sequendus, sequenda, sequendum  

Γερούνδιο
sequendi, sequendo, sequendum, sequendo

Σουπίνο
αιτιατική: secutum
αφαιρετική: secutu

Γ΄ Συζυγία [Ημιαποθετικό]
confido - confisus sum - confisum - confidere (εμπιστεύομαι, έχω εμπιστοσύνη, στηρίζομαι) 31, 25

Οριστική
Εν.: confido, confidis, confidit, confidimus, confiditis, confidunt
Παρατ.: confidebam, confidebas, confidebat, confidebamus, confidebatis, confidebant
Μελ.: confidam, confides, confidet, confidemus, confidetis, confident
Παρακ.: confisus-a-um sum-es-est, confisi-ae-a sumus-estis-sunt
Υπερ.: confisus-a-um eram-eras-erat, confisi-ae-a eramus-eratis-erant
ΣΜελ.: confisus-a-um ero-eris-erit, confisi-ae-a erimus-eritis-erunt

Υποτακτική
Ενεστ.: confidam, confidas, confidat, confidamus, confidatis, confidant
Παρατ.: confiderem, confideres, confideret, confideremus, confideretis, confiderent
Μελ.: confisurus-a-um sim-sis-sit, confisuri-ae-a simus-sitis-sint
Παρακ.: confisus-a-um sim-sis-sit, confisi-ae-a simus-sitis-sint
Υπερ.: confisus-a-um essem-esses-esset, confisi-ae-a essemus-essetis-essent

Προστακτική
Ενεστώτας: ---, confide, ---, ---, confidite, ---
Μελ.: ---, confidito, confidito, ---, confiditote, confidunto     

Απαρέμφατο
Ενεστώτα: confidere  
Μελ.: confisurum-am-um esse, confisuros-as-a esse
Παρακ.: confisum-am-um esse, confisos-as-a esse
ΣΜελ.: confisum-am-um fore, confisos-as-a fore

Μετοχή
Ενεστώτα: confidens, confidentis
Μελ.: confisurus, confisura, confisurum
Παρακειμένου: confisus, confisa, confisum

Γερουνδιακό
confidendus, confidenda, confidendum

Γερούνδιο
confidendi, confidendo, confidendum, confidendo

Σουπίνο
αιτιατική: confisum
αφαιρετική: confisu

Γ΄ Συζυγία [Ημιαποθετικό]
revertor - reverti - reversumreverti (επιστρέφω) [Ημιαποθετικό στα κείμενα: 31, 34] Στο κείμενο 21 ως αποθετικό.

Οριστική
Εν.: revertor, reverteris / revertere, revertitur, revertimur, revertimini, revertuntur
Παρατ.: revertebar, revertebaris / revertebare, revertebatur, revertebamur, revertebamini, revertebantur
Μελ.: revertar, reverteris / revertere, revertetur, revertemur, revertemini, revertentur
Παρακ.: reverti, revertisti, revertit, revertimus, revertistis, reverterunt / revertere
Υπερ.: reverteram, reverteras, reverterat, reverteramus, reverteratis, reverterant
ΣΜελ.: revertero, reverteris, reverterit, reverterimus, reverteritis, reverterint

Υποτακτική
Ενεστ.: revertar, revertaris / revertare, revertatur, revertamur, revertamini, revertantur
Παρατ.: reverterer, revertereris / reverterere, reverteretur, reverteremur, reverteremini, reverterentur 
Μελ.: reversurus-a-um sim-sis-sit, reversuri-ae-a simus-sitis-sint
Παρακ.: reverterim, reverteris, reverterit, reverterimus, reverteritis, reverterint
Υπερ.: revertissem, revertisses, revertisset, revertissemus, revertissetis, revertissent

Προστακτική
Ενεστώτας: ---, revertere, ---, ---, revertimini, ---
Μελ.: ---, revertitor, revertitor, ---, ---, revertuntor    

Απαρέμφατο
Ενεστώτα: reverti    
Μελ.: reversurum-am-um esse, reversuros-as-a esse
Παρακ.: revertisse

Μετοχή
Ενεστώτα: revertens, revertentis  
Μελ.: reversurus, reversura, reversurum  
Παρακειμένου: reversus, reversa, reversum

Γερουνδιακό
revertendus, revertenda, revertendum

Γερούνδιο
revertendi, revertendo, revertendum, revertendo

Σουπίνο
αιτιατική: reversum
αφαιρετική: reversu  

revertor, reversus sum, reversum, reverti Αποθετικό (Κείμενο 21)

Οριστική
Εν.: revertor, reverteris / revertere, revertitur, revertimur, revertimini, revertuntur
Παρατ.: revertebar, revertebaris / revertebare, revertebatur, revertebamur, revertebamini, revertebantur
Μελ.: revertar, reverteris / revertere, revertetur, revertemur, revertemini, revertentur
Παρακ.: reversus-a-um sum-es-est, reversi-ae-a sumus-estis-sunt
Υπερ.: reversus-a-um eram-eras-erat, reversi-ae-a eramus-eratis-erant
ΣΜελ.: reversus-a-um ero-eris-erit, reversi-ae-a erimus-eritis-erunt

Υποτακτική
Ενεστ.: revertar, revertaris / revertare, revertatur, revertamur, revertamini, revertantur
Παρατ.: reverterer, revertereris / reverterere, reverteretur, reverteremur, reverteremini, reverterentur 
Μελ.: reversurus-a-um sim-sis-sit, reversuri-ae-a simus-sitis-sint
Παρακ.: reversus-a-um sim-sis-sit, reversi-ae-a simus-sitis-sint
Υπερ.: reversus-a-um essem-esses-esset, reversi-ae-a essemus-essetis-essent

Προστακτική
Ενεστώτας: ---, revertere, ---, ---, revertimini, ---
Μελ.: ---, revertitor, revertitor, ---, ---, revertuntor

Απαρέμφατο
Ενεστώτα: reverti    
Μελ.: reversurum-am-um esse, reversuros-as-a esse
Παρακ.: reversum-am-um esse, reversos-as-a esse
Σ. Μελ.: reversum-am-um fore, reversos-as-a fore

Μετοχή
Ενεστώτα: revertens, revertentis  
Μελ.: reversurus, reversura, reversurum  
Παρακειμένου: reversus, reversa, reversum

Γερουνδιακό
revertendus, revertenda, revertendum

Γερούνδιο
revertendi, revertendo, revertendum, revertendo

Σουπίνο
αιτιατική: reversum
αφαιρετική: reversu  

Αποθετικό της Γ΄ συζυγίας σε –io
morior – mortuus sum – mori (πεθαίνω) 20, 43, 38.

Οριστική
Εν.: morior, moreris / morere, moritur, morimur, morimini, moriuntur
Παρατ.: moriebar, moriebaris / moriebare, moriebatur, moriebamur, moriebamini, moriebantur
Μελ.: moriar, morieris / moriere, morietur, moriemur, moriemini, morientur
Παρακ.: mortuus-a-um sum-es-est, mortui-ae-a sumus-estis-sunt
Υπερ.: mortuus-a-um eram-eras-erat, mortui-ae-a eramus-eratis-erant
ΣΜελ.: mortuus-a-um ero-eris-erit, mortui-ae-a erimus-eritis-erunt

Υποτακτική
Ενεστ.: moriar, moriaris / moriare, moriatur, moriamur, moriamini, moriantur
Παρατ.: morerer, morereris / morerere, moreretur, moreremur, moreremini, morerentur
Μελ.: moriturus-a-um sim-sis-sit, morituri-ae-a simus-sitis-sint
Παρακ.: mortuus-a-um sim-sis-sit, mortui-ae-a simus-sitis-sint
Υπερ.: mortuus-a-um essem-esses-esset, mortui-ae-a essemus-essetis-essent

Προστακτική
Ενεστώτας: ---, morere, ---, ---, morimini, ---
Μελ.: ---, moritor, moritor, ---, ---, moriuntor    

Απαρέμφατο
Ενεστώτα: mori    
Μελ.: moriturum-am-um esse, morituros-as-a esse
Παρακ.: mortuum-am-um esse, mortuos-as-a esse
ΣΜελ.: mortuum-am-um fore, mortuos-as-a fore

Μετοχή
Ενεστώτα: moriens, morientis
Μελ.: moriturus, moritura, moriturum
Παρακειμένου: mortuus, mortua, mortuum

Γερουνδιακό
moriendus, morienda, moriendum

Γερούνδιο
moriendi, moriendo, moriendum, moriendo

Σουπίνο
αιτιατική: mortuum
αφαιρετική: mortuu

Δ΄ Συζυγία [Αποθετικό]
mentior - mentitus sum - mentitum - mentiri (λέω ψέματα)

Οριστική
Εν.: mentior, mentiris / mentire, mentitur, mentimur, mentimini, mentiuntur
Παρατ.: mentiebar, mentiebaris / mentiebare, mentiebatur, mentiebamur, mentiebamini, mentiebantur
Μελ.: mentiar, mentieris / mentiere, mentietur, mentiemur, mentiemini, mentientur
Παρακ.: mentitus-a-um sum-es-est, mentiti-ae-a sumus-estis-sunt
Υπερ.: mentitus-a-um eram-eras-erat, mentiti-ae-a eramus-eratis-erant
ΣΜελ.: mentitus-a-um ero-eris-erit, mentiti-ae-a erimus-eritis-erunt

Υποτακτική
Ενεστ.: mentiar, mentiaris / mentiare, mentiatur, mentiamur, mentiamini, mentiantur
Παρατ.: mentirer, mentireris / mentirere, mentiretur, mentiremur, mentiremini, mentirentur
Μελ.: mentiturus-a-um sim-sis-sit, mentituri-ae-a simus-sitis-sint
Παρακ.: mentitus-a-um sim-sis-sit, mentiti-ae-a simus-sitis-sint
Υπερ.: mentitus-a-um essem-esses-esset, mentiti-ae-a essemus-essetis-essent

Προστακτική
Ενεστώτας: ---, mentire, ---, ---, mentimini, ---
Μελ.: ---, mentitor, mentitor, ---, ---, mentiuntor    

Απαρέμφατο
Ενεστώτα: mentiri    
Μελ.: mentiturum-am-um esse, mentituros-as-a esse
Παρακ.: mentitum-am-um esse, mentitos-as-a esse
ΣΜελ.: mentitum-am-um fore, mentitos-as-a fore

Μετοχή
Ενεστώτα: mentiens, mentientis
Μελ.: mentiturus, mentitura, mentiturum
Παρακειμένου: mentitus, mentita, mentitum

Γερουνδιακό
mentiendus, mentienda, mentiendum

Γερούνδιο
mentiendi, mentiendo, mentiendum, mentiendo

Σουπίνο
αιτιατική: mentitum
αφαιρετική: mentitu

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...