Λατινικά Γ΄ Λυκείου: Κλίση μετοχών & παραθετικών επιθέτων

Κωνσταντίνος Μάντης | Best Blogger Tips
Derek Galon

Λατινικά Γ΄ Λυκείου: Κλίση μετοχών & παραθετικών επιθέτων

Οι μετοχές του ενεργητικού Ενεστώτα κλίνονται όπως τα μονοκατάληκτα επίθετα σε -ns της γ´ κλίσεως, όμως στην αφαιρετική του ενικού λήγουν όχι σε -i αλλά σε -e.
- Σχηματίζουν την αφαιρετική ενικού σε –i όταν είναι επιθετικές.

Παραδείγματα κλίσης

Εναντιωματική Μετοχή absens (absum, afui, ---, abesse) [21]

Ενικός αριθμός
Αρσενικό                   Θηλυκό                      Ουδέτερο
absens                        absens                        absens
absentis                     absentis                     absentis
absenti                       absenti                       absenti
absentem                  absentem                  absens
absens                        absens                        absens
absente                      absente                      absente

Πληθυντικός αριθμός
Αρσενικό                   Θηλυκό                      Ουδέτερο
absentes                    absentes                    absentia
absentium                 absentium                absentium
absentibus                absentibus                absentibus
absentes                    absentes                    absentia
absentes                    absentes                    absentia
absentibus                absentibus                absentibus

Χρονική Μετοχή ostendens (ostendo, ostendi, ostentum/ostensum, ostendere) [25]

Ενικός αριθμός
Αρσενικό                   Θηλυκό                      Ουδέτερο
ostendens                  ostendens                  ostendens
ostendentis               ostendentis               ostendentis
ostendenti                 ostendenti                 ostendenti
ostendentem            ostendentem             ostendens
ostendens                  ostendens                  ostendens
ostendente                ostendente                ostendente

Πληθυντικός αριθμός
Αρσενικό                   Θηλυκό                      Ουδέτερο
ostendentes              ostendentes              ostendentia
ostendentium          ostendentium           ostendentium
ostendentibus          ostendentibus          ostendentibus
ostendentes              ostendentes              ostendentia  
ostendentes              ostendentes              ostendentia
ostendentibus          ostendentibus          ostendentibus

Αιτιολογική Μετοχή desiserans (desidero, desideravi, desideratum, desiderare) [27]

Ενικός αριθμός
Αρσενικό                   Θηλυκό                      Ουδέτερο
desiderans                 desiderans                 desiderans
desiderantis              desiderantis              desiderantis
desideranti                desideranti                desideranti
desiderantem           desiderantem           desiderans
desiderans                 desiderans                 desiderans
desiderante               desiderante               desiderante

Πληθυντικός αριθμός
Αρσενικό                   Θηλυκό                      Ουδέτερο
desiderantes             desiderantes             desiderantia
desiderantium         desiderantium          desiderantium
desiderantibus         desiderantibus         desiderantibus
desiderantes             desiderantes             desiderantia
desiderantes             desiderantes             desiderantia
desiderantibus         desiderantibus         desiderantibus

Επιθετική Μετοχή quaerens (quaero, quaesivi, quaesitum, quaerere) [24]

Ενικός αριθμός
Αρσενικό                   Θηλυκό                      Ουδέτερο
quaerens                   quaerens                   quaerens
quaerentis                 quaerentis                 quaerentis
quaerenti                  quaerenti                  quaerenti
quaerentem              quaerentem              quaerens
quaerens                   quaerens                   quaerens
quaerenti                  quaerenti                  quaerenti

Πληθυντικός αριθμός
Αρσενικό                   Θηλυκό                      Ουδέτερο
quaerentes                quaerentes                quaerentia
quaerentium             quaerentium            quaerentium
quaerentibus            quaerentibus            quaerentibus
quaerentes                quaerentes                quaerentia   
quaerentes                quarentes                  quaerentia
quaerentibus            quaerentibus            quaerentibus

Οι μετοχές του ενεργητικού Μέλλοντα, όπως και του Παρακειμένου μέσης φωνής, κλίνονται ως τριγενή και τρικατάληκτα δευτερόκλιτα επίθετα.

Μετοχή Μέλλοντα moriturus (morior, mortuus sum, mortuum, mori) [20]
Ενικός αριθμός
Αρσενικό                   Θηλυκό                      Ουδέτερο
moriturus                 moritura                   moriturum
morituri                    moriturae                 morituri
morituro                   moriturae                 morituro
moriturum               morituram                moriturum
moriture                   moritura                   moriturum
morituro                   moritura                   morituro

Πληθυντικός αριθμός
Αρσενικό                   Θηλυκό                      Ουδέτερο
morituri                    moriturae                 moritura
moriturorum           moriturarum           moriturorum
morituris                  morituris                  morituris
morituros                 morituras                  moritura
morituri                    moriturae                 moritura
morituris                  morituris                  morituris

Μετοχή Παρακειμένου interceptus (intercipio, intercepi, interceptum, intercipere) [45]

Ενικός αριθμός
Αρσενικό                   Θηλυκό                      Ουδέτερο
interceptus                intercepta                  interceptum
intercepti                   interceptae                intercepti
intercepto                  interceptae                intercepto
interceptum              interceptam              interceptum
intercepte                  intercepta                  interceptum
intercepto                  intercepta                  intercepto

Πληθυντικός αριθμός
Αρσενικό                   Θηλυκό                      Ουδέτερο
intercepti                   interceptae                intercepta
interceptorum          interceptarum          interceptorum
interceptis                 interceptis                 interceptis
interceptos                interceptas                intercepta
intercepti                   interceptae                intercepta
interceptis                 interceptis                 interceptis

Κλίση Παραθετικών Επιθέτων

Συγκριτικός βαθμός
Τα συγκριτικά επίθετα είναι τριτόκλιτα δικατάληκτα.

bonus –a –um (καλός) melior –ior –ius [6, 27]

Ενικός αριθμός
Αρσενικό                   Θηλυκό                      Ουδέτερο
melior                        melior                        melius
melioris                     melioris                     melioris
meliori                       meliori                      meliori
meliorem                  meliorem                  melius
melior                        melior                        melius
meliore                      meliore                      meliore

Πληθυντικός αριθμός
Αρσενικό                   Θηλυκό                      Ουδέτερο
meliores                    meliores                    meliora
meliorum                  meliorum                  meliorum
melioribus                melioribus                melioribus
meliores                    meliores                    meliora
meliores                    meliores                    meliora
melioribus                melioribus                melioribus

liber, libera, liberum (ελεύθερος) liberior –ior –ius [6, 43]

Ενικός αριθμός
Αρσενικό                   Θηλυκό                      Ουδέτερο
liberior                      liberior                      liberius
liberioris                   liberioris                   liberioris
liberiori                     liberiori                     liberiori
liberiorem                liberiorem                 liberius
liberior                      liberior                      liberius
liberiore                    liberiore                    liberiore

Πληθυντικός αριθμός
Αρσενικό                   Θηλυκό                      Ουδέτερο
liberiores                   liberiores                   liberiora
liberiorum                liberiorum                 liberiorum
liberioribus               liberioribus               liberioribus
liberiores                   liberiores                   liberiora
liberiores                   liberiores                   liberiora
liberioribus               liberioribus               liberioribus

Υπερθετικός βαθμός
Τα υπερθετικά επίθετα είναι δευτερόκλιτα τρικατάληκτα.

recens –entis (φρέσκος) recentissimus –a –um [25]

Ενικός αριθμός
Αρσενικό                   Θηλυκό                      Ουδέτερο
recentissimus           recentissima             recentissimum
recentissimi              recentissimae           recentissimi
recentissimo             recentissimae           recentissimo
recentissimum         recentissimam         recentissimum
recentissime             recentissima             recentissimum
recentissimo             recentissima             recentissimo

Πληθυντικός αριθμός
Αρσενικό                   Θηλυκό                      Ουδέτερο
recentissimi              recentissimae           recentissima
recentissimorum     recentissimarum     recentissimorum
recentissimis            recentissimis            recentissimis
recentissimos           recentissimas           recentissima
recentissimi              recentissimae           recentissima
recentissimis            recentissimis            recentissimis
                       
miser – era –erum (
δυστυχήςάθλιος) miserrimus –a –um [43]

Ενικός αριθμός
Αρσενικό                   Θηλυκό                      Ουδέτερο
miserrimus               miserrima                 miserrimum
miserrimi                  miserrimae               miserrimi
miserrimo                 miserrimae               miserrimo
miserrimum             miserrimam             miserrimum
miserrime                 miserrima                 miserrimum
miserrimo                 miserrima                 miserrimo

Πληθυντικός αριθμός
Αρσενικό                   Θηλυκό                      Ουδέτερο
miserrimi                  miserrimae               miserrima
miserrimorum         miserrimarum         miserrimorum
miserrimis                miserrimis                miserrimis
miserrimos               miserrimas               miserrima
miserrimi                  miserrimae               miserrima
miserrimis                miserrimis                miserrimis

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...