Λατινικά Γ΄ Λυκείου: Κλίση ουσιαστικών και επιθέτων (Κείμενα: 3 & 5)

Κωνσταντίνος Μάντης | Best Blogger Tips
Dina Belenko 

Λατινικά Γ΄ Λυκείου: Κλίση ουσιαστικών και επιθέτων (Κείμενα: 3 & 5)

Κείμενο 3

Ουσιαστικά

Α΄ κλίση

Ενικ: forma, formae, formae, formam, forma, forma (θηλ. = σχήμα, ομορφιά)
Πληθ: formae, formarum, formis, formas, formae, formis

Ενικ: belua, beluae, beluae, beluam, belua, belua (θηλ. = άγριο ζώο, κήτος)
Πληθ: beluae, beluarum, beluis, beluas, beluae, beluis

Ενικ: incola, incolae, incolae, incolam, incola, incola (αρσεν. = κάτοικος)
Πληθ: incolae, incolarum, incolis, incolas, incolae, incolis

Ενικ: Nympha & Nymphe, Nymphae & Nymphes, Nymphae, Nympham & Nymphen, Nympha & Nymphe, Nypha & Nymphe (θηλ. = η Νύμφη)
Πληθ: Nyphae, Nypharum, Nymphis, Nymphas, Nymphae, Nymphis

Ενικ: ora, orae, orae, oram, ora, ora (θηλ. = ακτή)
Πληθ: orae, orarum, oris, oras, orae, oris

Ενικ: hostia, hostiae, hostiae, hostiam, hostia, hostia (θηλ. = σφάγιο για θυσία)
Πληθ: hostiae, hostiarum, hostiis, hostias, hostiae, hostiis

Ενικ: puella, puellae, puellae, puellam, puella, puella (θηλ. = κορίτσι, κοπέλα)
Πληθ: puellae, puelllarum, puellis, puelllas, puellae, puellis

Ενικ: hasta, hastae, hastae, hastam, hasta, hasta (θηλ. = δόρυ)
Πληθ: hastae, hastarum, hastis, hastas, hastae, hastis

filiafiliae (θηλ. = κόρη) Δοτική και Αφαιρετική πληθυντικού filiis & filiabus

filia                  filiae
filiae                filiarum
filiae                filiis & filiabus
filiam               filias
filia                  filiae
filia                  filiis & filiabus

Andromeda – Andromedae (θηλ. = Ανδρομέδα)
Cassiope – Cassiopes (θηλ. = Κασσιόπη)

Cassiope                                 Andromeda
Cassiopes / ae                       Andromedae / Andromedes
Cassiopae                               Andromedae
Cassiopen / em                    Andromedam / Andromedan / Andromeden
Cassiope                                 Andromeda / Andromede
Cassiope                                 Andromeda / Andromede

Ενικ: Aethiopia, Aethiopiae, Aethiopiae, Aethiopiam, Aethiopia, Aethiopia

Β΄ κλίση

Ενικ: scopulus, scopuli, scopulo, scopulum, scopule, scopulo (αρ. = βράχος)
Πληθ: scopuli, scopulorum, scopulis, scopulos, scopuli, scopulis

Ενικ: calceus, calcei, calceo, calceum, calcee, calceo (αρ. = υπόδημα, μποτίνι)
Πληθ: calcei, calceorum, calceis, calceos, calcei, calceis

Ενικ: oraculum, oraculi, oraculo, oraculum, oraculum, oraculo (ουδ. = μαντείο)
Πληθ: oracula, oraculorum, oraculis, oracula, oracula, oraculis 

Cepheus - Cephei (αρ. = Κηφέας)
Neptunus - Neptuni (αρ. = Ποσειδώνας)
Perseus - Persei (αρ. = Περσέας (ο ήρωας))
deus - dei (αρ. = θεός)

Cepheus                                 Perseus                                  Neptunus
Cephei / Cepheos                 Persei / Perseos                   Neptuni
Cepheo / Cephei                   Perseo / Persei                     Neptuno
Cepheum / Cephea / eon    Perseum / Persea / eon     Neptunum
Cepheu                                   Perseu                                    Neptune
Cepheo                                   Perseo                                    Neptuno

deus                dei – dii – di
dei                   deorum - deum
deo                  deis – diis – dis
deum              deos
deus & dive    dei – dii – di
deo                   deis – diis – dis

Επίθετα (Β΄ κλίση)

Ενικός
superbus, superbi, superbo, superbum, superbe, superbo (περήφανος)
superba, superbae, superbae, superbam, superba, superba
superbum, superbi, superbo, superbum, superbum, superbo

Πληθυντικός
superbi, superborum, superbis, superbos, superbi, superbis
superbae, superbarum, superbis, superbas, superbae, superbis
superba, superborum, superbis, superba, superba, superbis

Ενικός
pennatus, pennati, pennato, pennatum, pennate, pennato
pennata, pennatae, pennatae, pennatam, pennata, pennata
pennatum, pennati, pennato, pennatum, pennatum, pennato

Πληθυντικός
pennati, pennatorum, pennatis, pennatos, pennati, pennatis (φτερωτός)
pennatae, pennatarum, pennatis, pennatas, pennatae, pennatis
pennata, pennatorum, pennatis, pennata, pennata, pennatis

Ενικός
iratus, irati, irato, iratum, irate, irato (οργισμένος)
irata, iratae, iratae, iratam, irata, irata
iratum, irati, irato, iratum, iratum, irato

Πληθυντικός
irati, iratorum, iratis, iratos, irati, iratis
iratae, iratarum, iratis, iratas, iratae, iratis
irata, iratorum, iratis, irata, irata, iratis

Ενικός
marinus, marini, marino, marinum, marine, marino (θαλάσσιος)
marina, marinae, marinae, marinam, marina, marina
marinum, marini, marino, marinum, marinum, marino

Πληθυντικός
marini, marinorum, marinis, marinos, marini, marinis
marinae, marinarum, marinis, marinas, marinae, marinis
marina, marinorum, marinis, marina, marina, marinis

Ενικός
regius, regii, regio, regium, regie, regio (βασιλικός)
regia, regiae, regiae, regiam, regia, regia
regium, regii, regio, regium, regium, regio

Πληθυντικός
regii, regiorum, regiis, regios, regii, regiis
regiae, regiarum, regiis, regias, regiae, regiis
regia, regiorum, regiis, regia, regia, regiis

Κείμενο 5

Ουσιαστικά

Α΄ κλίση

Ενικ: poeta, poetae, poetae, poetam, poeta, poeta (αρ. = ποιητής)
Πληθ: poetae, poetarum, poetis, poetas, poetae, poetis

Ενικ: vita, vitae, vitae, vitam, vita, vita (θηλ. = ζωή)
Πληθ: vitae, vitarum, vitis, vitas, vitae, vitis

Ενικ: gloria, gloriae, gloriae, gloriam, gloria, gloria (θηλ. = δόξα)
Πληθ: gloriae, gloriarum, gloriis, glorias, gloriae, gloriis

Ενικ: Campania, Campaniae, Campaniae, Campaniam, Campania, Campania (θηλ. = Καμπανία)
Πληθ: ---

Β΄ κλίση

Ενικ: animus, animi, animo, animum, anime, animo (αρσ. = ψυχή)
Πληθ: animi, animorum, animis, animos, animi, animis

Ενικ: annus, anni, anno, annum, anne, anno (αρσ. = έτος)
Πληθ: anni, annorum, annis, annos, anni, annis

Ενικ: liber, libri, libro, librum, liber, libro (αρσ. = βιβλίο)
Πληθ: libri, librorum, libris, libros, libri, libris

Ενικ: ager, agri, agro, agrum, ager, agro (αρ. = αγρός) 
Πληθ: agri, agrorum, agris, agros, agri, agris

Ενικ: puer, pueri, puero, puerum, puer, puero (αρσ. = παιδί)
Πληθ: pueri, puerorum, pueris, pueros, pueri, pueris

Ενικ: magister, magistri, magistro, magistrum, magister, magistro (αρ. = δάσκαλος)
Πληθ: magistri, magistrorum, magistris, magistros, magistri, magistris

Ενικ: vir, viri, viro, virum, vir, viro (αρσ. = άνδρας)
Πληθ: viri, virorum, viris, viros, viri, viris

Ενικ: templum, templi, templo, templum, templum, templo (ουδ. = ναός)
Πληθ: templa, templorum, templis, templa, templa, templis

Ενικ: bellum, belli, bello, bellum, bellum, bellum, bello (ουδ. = πόλεμος)
Πληθ: bella, bellorum, bellis, bella, bella, bellis

Ενικ: monumentum, monumenti, monumento, monumentum, monumentum, monumento (μνημείο, τάφος)
Πληθ: monumenta, monumentorum, monumentis, monumenta, monumenta, monumentis

Ενικ: ingenium, ingenii / i, ingenio, ingenium, ingenium, ingenio (ουδ. = πνεύμα)
Πληθ: ingenia, ingeniorum, ingeniis, ingenia, ingenia, ingeniis

Ενικ: locus, loci, loco, locum, loce, loco (αρσ. = τόπος)
Πληθ: loca, locorum, locis, loca, loca, locis
[Στον πληθυντικό ως ουδέτερο σημαίνει: τόποι ενώ ως αρσενικό σημαίνει: χωρία βιβλίων]

Ενικ: Italicus, Italici, Italico, Italicum, Italice, Italico (αρ. = Ιταλικός)
Πληθ: ---

Ενικ: Silius, Silii / i, Silio, Silium, Sili, Silio (αρ. = Σίλιος)
Πληθ: ---

Ενικ: Vergilius, Vergilii / i, Vergilio, Vergilium, Vergili, Vergilio (αρ. = Βιργίλιος)
Πληθ: ---

Γ΄ κλίση

Neapolis - Neapolis (θηλ. = η Νεάπολη)

Neapolis
Neapolis
Neapoli
Neapolim
Neapolis
Neaopoli

Επίθετα (Β΄ κλίση)

Ενικός
pulcher, pulchri, pulchro, pulchrum, pulcher, pulchro (όμορφος)
pulchra, pulchrae, pulchrae, pulchram, pulchra, pulchra
pulchrum, pulchri, pulchro, pulchrum, pulchrum, pulchro

Πληθυντικός
pulchri, pulchrorum, pulchris, pulchros, pulchri, pulchris
pulchrae, pulchrarum, pulchris, pulchras, pulchrae, pulchris
pulchra, pulchrorum, pulchris, pulchra, pulchra, pulchris

Ενικός
clarus, clari, claro, clarum, clare, claro (καθαρός, δυνατός)
clara, clarae, clarae, claram, clara, clara
clarum, clari, claro, clarum, clarum, claro

Πληθυντικός
clari, clarorum, claris, claros, clari, claris
clarae, clararum, claris, claras, clarae, claris
clara, clarorum, claris, clara, clara, claris

Ενικός
epicus, epici, epico, epicum, epice, epico (επικός)
epica, epicae, epicae, epicam, epica, epica
epicum, epici, epico, epicum, epicum, epico

Πληθυντικός
epici, epicorum, epicis, epicos, epici, epicis
epicae, epicarum, epicis, epicas, epicae, epicis
epica, epicorum, epicis, epica, epica, epicis

Ενικός
tener, teneri, tenero, tenerum, tener, tenero (τρυφερός, ευαίσθητος)
tenera, tenerae, tenerae, teneram, tenera, tenera
tenerum, teneri, tenero, tenerum, tenerum, tenero

Πληθυντικός
teneri, tenerorum, teneris, teneros, teneri, teneris
tenerae, tenerarum, teneris, teneras, tenerae, teneris
tenera, tenerorum, teneris, tenera, tenera, teneris  

Ενικός
ultimus, ultimi, ultimo, ultimum, ultime, ultimo (τελευταίος)
ultima, ultimae, ultimae, ultimam, ultima, ultima
ultimum, ultimi, ultimo, ultimum, ultimum, ultimo

Πληθυντικός
ultimi, ultimorum, ultimis, ultimos, ultimi, ultimis
ultimae, ultimarum, ultimis, ultimas, ultimae, ultimis
ultima, ultimorum, ultimis, ultima, ultima, ultimis

Ενικός
Punicus, Punici, Punico, Punicum, Punice, Punico (Καρχηδονιακός)
Punica, Punicae, Punicae, Punicam, Punica, Punica
Punicum, Punici, Punico, Punicum, Punicum, Punico

Πληθυντικός
Punici, Punicorum, Punicis, Punicos, Punici, Punicis
Punicae, Punicarum, Punicis, Punicas, Punicae, Punicis
Punica, Punicorum, Punicis, Punica, Punica, Punicis

Πληθυντικός
multi, multorum, multis, multos, multi, multis
multae, multarum, multis, multas, multae, multis
multa, multorum, multis, multa, multa, multis

Ενικός
secundus, secundi, secundo, secundum, secunde, secundo (δεύτερος) [αριθμητικό]
secunda, secundae, secundae, secundam, secunda, secunda
secundum, secundi, secundo, secundum, secundum, secundo

Πληθυντικός
secundi, secundorum, secundis, secundos, secundi, secundis
secundae, secundarum, secundis, secundas, secundae, secundis

secunda, secundorum, secundis, secunda, secunda, secundis  

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...