Λυσίας «Υπέρ Μαντιθέου» Λεξιλογικές ασκήσεις [Διήγηση – Απόδειξη 7-8]

Κωνσταντίνος Μάντης | Best Blogger Tips
Joshua Malik

Λυσίας «Υπέρ Μαντιθέου» Λεξιλογικές ασκήσεις  [Διήγηση – Απόδειξη 7-8]

1.α) Να συνδέσετε κάθε λέξη του κειμένου (Α΄ στήλη) με τη συνώνυμή της στη Β΄ στήλη (δύο λέξεις της Β΄ στήλης περισσεύουν):

Α΄ ΣΤΗΛΗ              Β΄ ΣΤΗΛΗ
1. γιγνώσκω               α) πείθομαι
2. ρ                         β) θέλω
3. γομαι                  γ) πίσταμαι
4. βούλομαι               δ) γνο
5. πιστεύω                 ε) φελ
στ) οομαι
ζ) βλέπω

γιγνώσκω = πίσταμαι
ρ = βλέπω
γομαι = οομαι
βούλομαι = θέλω
πιστεύω = πείθομαι

β) σχήμα, εμπιστοσύνη, αδόκιμος, κατάχρηση, ατολμία: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.

σχήμα: χοντας
εμπιστοσύνη: πιστεοιτε
αδόκιμος: δοκιμζεσθαι
κατάχρηση: χρωμνους
ατολμία: τλμησν

3. νάβηθι, καταβαλόντα, πεποιηκώς, ξίουν, χρωμένους: Να γράψετε για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις ένα ομόρριζο ουσιαστικό στη νέα ελληνική γλώσσα και να σχηματίσετε με αυτό μία πρόταση.

νάβηθι: αναβάτης [Στις ιπποδρομίες του Άσκοτ παίρνουν μέρος οι καλύτεροι αναβάτες της Αγγλίας.]
καταβαλόντα: προκαταβολή [Ο ιδιοκτήτης ζητούσε προκαταβολή δύο νοίκια.]
πεποιηκώς: ποιητής [Ο Κωνσταντίνος Καβάφης είναι ένας από τους σημαντικότερους Νεοέλληνες ποιητές.]
ξίουν: αξίωμα [Η θέση και το αξίωμα του πρωθυπουργού είναι αιρετά.]
χρωμένους: χρήματα [Τα χρήματα, όπως λένε, δεν αγοράζουν την ευτυχία.]

4. Να αντιστοιχίσετε τα ομόρριζα προς τις λέξεις του κειμένου νάβηθι και ππευσα ουσιαστικά (Α΄ στήλη): νάβασις, ναβάτης, βάθρον, ππάριον και ππευμα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν (Β΄ στήλη):

Α΄ ΣΤΗΛΗ              Β΄ ΣΤΗΛΗ
1. ππάριον                α) ενέργεια ή κατάσταση
2. βάθρον                  β) υποκοριστικό
3. νάβασις               γ) αποτέλεσμα ενέργειας
4. ππευμα                 δ) τόπος
5. ναβάτης               ε) πρόσωπο που ενεργεί

ππάριον = υποκοριστικό
βάθρον = τόπος
νάβασις = ενέργεια ή κατάσταση
ππευμα = αποτέλεσμα ενέργειας
ναβάτης = πρόσωπο που ενεργεί

5.α) ξαλειφθναι, φυλάρχων, στρατηγούς, καταψεύσασθαι, νάβηθι: Να αναλύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειμένου στα συνθετικά τους.

ξαλειφθναι: κ + λείφομαι
φυλάρχων: φυλή + ρχω
στρατηγούς: στρατός + γω
καταψεύσασθαι: κατά + ψεύδομαι
νάβηθι: νά + βαίνω

β) Να απαντήσετε στα παρακάτω ζητούμενα:

πεποιηκώς: να σχηματίσετε ένα ομόρριζο ουσιαστικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας με την κατάληξη -ις.
= ποίησις
πολογία: να σχηματίσετε ένα ομόρριζο ρήμα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.
= πολογομαι
δικαιότερον: να γράψετε μία αντώνυμη λέξη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.
= δικώτερον
γιγνώσκω: να γράψετε ένα συνώνυμο ρήμα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.
= πίσταμαι
ποδείξειεν: να αναλύσετε τη σύνθετη λέξη στα συνθετικά της.
= πό + δείκνυμι

6. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη του κειμένου (Α΄ στήλη) με την αντώνυμή της στη Β΄ στήλη (δύο λέξεις της Β΄ στήλης περισσεύουν):

Α΄ ΣΤΗΛΗ              Β΄ ΣΤΗΛΗ
1. πολύ                        α) γγράφω
2. ῥᾴδιον                    β) καλς
3. δικαιότερον          γ) χαλεπόν
4. ξαλείφω               δ) διαγράφω
5. κακς                     ε) λίγον
                                     στ) πλεον
ζ) δικώτερον

πολύ / λίγον
ῥᾴδιον / χαλεπόν
δικαιότερον / δικώτερον
ξαλείφω / γγράφω
κακς / καλς

β) γνώστης, αποζημίωση, πάθος, χρήστης, παράβαση: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.

γνώστης: γνναι
αποζημίωση: ζημιοσθαι
πάθος: ππονθε
χρήστης: χρωμνους
παράβαση: νβηθι

7. α.) Να συνδέσετε τις λέξεις-εκφράσεις του κειμένου, στην Α΄ στήλη, με τη σημασία τους στη Β΄ στήλη (δύο στοιχεία στη Β΄ στήλη περισσεύουν).

Α΄ ΣΤΗΛΗ              Β΄ ΣΤΗΛΗ
1. ποφέρομαι           α) οι κατάλογοι (των φυλάρχων)
2. σύνδικος                β) κακοποιούμαι
3. τ γράμματα         γ) αναζητώ
4. κακς πάσχω       δ) συνήγορος δημοσίου
5. ζημιομαι              ε) δικαστής
στ) τιμωρούμαι
ζ) αναφέρομαι

ποφέρομαι = αναφέρομαι
σύνδικος = συνήγορος δημοσίου
τ γράμματα = οι κατάλογοι (των φυλάρχων)
κακς πάσχω = κακοποιούμαι
ζημιομαι = τιμωρούμαι

β) παραδοθέντα, συνδίκοις, ξαλειφθναι, φυλάρχων, νάβηθι: Να αναλύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειμένου στα συνθετικά τους.

παραδοθέντα: παρά + δίδομαι  
συνδίκοις: σύν + δίκη
ξαλειφθναι: κ + λείφομαι
φυλάρχων: φυλή + ρχω
νάβηθι: νά + βαίνω

8. α) ποδείξειεν, νάβηθι, παραδοθέντα, καταβαλόντα, ζημιοσθαι: Να γράψετε ένα ομόρριζο ουσιαστικό, απλό ή σύνθετο, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.

ποδείξειεν: πόδειξις, νδειξις, παράδειγμα
νάβηθι: νάβασις, αναβάτης, αναβαθμός
παραδοθέντα: παράδοσις, προδοσία, προδότης
καταβαλόντα: αντικαταβολή, προκαταβολή, μεταβολή
ζημιοσθαι: ζημιά

β) Να σχηματίσετε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους του κειμένου ένα ομόρριζο ουσιαστικό, απλό ή σύνθετο, της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρησιμοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται:

ρηματικοί τύποι   κατάληξη     ομόρριζα ουσιαστικά
γνναι                         -η                    γνώση, γνώμη
πεποιηκώς                 -ής                   ποιητής
ξίουν                         -μα                  ξίωμα
πέπονθε                     -ος                   πάθος, πένθος
δοκιμάζεσθαι            -ία                   δοκιμασία

9. βουλή, πολίτης, γνώμη, στρατηγός, πολογία: Να γράψετε για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου ένα ομόρριζο ρήμα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.

βουλή: βουλεύομαι
πολίτης: πολιτεύομαι
γνώμη: γνωματεύω, γιγνώσκω,
στρατηγός: στρατηγ
πολογία: πολογομαι

10. α) Να σχηματίσετε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους του κειμένου ένα ομόρριζο ουσιαστικό, απλό ή σύνθετο, της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρησιμοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται:

ρηματικοί τύποι   κατάληξη     ομόρριζα ουσιαστικά
χοντας                      -ις                    ξις, σχέσις
χρωμένους                 -της                 χρήστης
γεσθε                       -μών                γεμών
καταψεύσασθαι       -ος                   ψεδος
μαρτύρησον              -ία                   μαρτυρία

β) παράδειγμα, ανήφορος, καταστατικό, πρόβλημα, διηνεκής: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.

παράδειγμα: ποδεξειεν
ανήφορος: πενεχθναι
καταστατικό: καταστσεις
πρόβλημα: καταβαλντα.
διηνεκής: πενεχθντα

11. Να συνδέσετε κάθε λέξη του κειμένου (Α΄ στήλη) με τη συνώνυμή της στη Β΄ στήλη (δύο λέξεις της Β΄ στήλης περισσεύουν):

Α΄ ΣΤΗΛΗ              Β΄ ΣΤΗΛΗ
1. γιγνώσκω               α) βλάπτομαι
2. ρ                         β) θέλω
3. γομαι                  γ) πίσταμαι
4. βούλομαι               δ) γνο
5. ζημιομαι              ε) φελ
στ) οομαι
ζ) βλέπω

γιγνώσκω = πίσταμαι
ρ = βλέπω
γομαι = οομαι
βούλομαι = θέλω

ζημιομαι = βλάπτομαι

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...