Λατινικά Γ΄ Λυκείου: Κλίση ελλειπτικών ρημάτων

Κωνσταντίνος Μάντης | Best Blogger Tips
Johan Swanepoel

Λατινικά Γ΄ Λυκείου: Κλίση ελλειπτικών ρημάτων

memini - --- - meminisse (θυμάμαι) 36, 25 [ελλειπτικό]
[Παρακείμενος με σημασία ενεστώτα.]

Οριστική
Ενεστώτας: ---
Παρατ.: ---
Μέλ.: ---
Παρακ.: memini, meministi, meminit, meminimus, meministis, meminerunt / meminere
Υπερ.: memineram, memineras, meminerat, memineramus, memineratis, meminerant
ΣΜελ.: meminero, memineris, meminerit, meminerimus, memineritis, meminerint

Υποτακτική
Ενεστώτας: ---
Παρατ.: ---  
Μελ.: ---
Παρακ.: meminerim, memineris, meminerit, meminerimus, memineritis, meminerint  
Υπερ.: meminissem, meminisses, meminisset, meminissemus, meminissetis, meminissent   

Προστακτική (με σημασία ενεστώτα)
---, memento, ---, ---, mementote, ---

Απαρέμφατο
Ενεστώτα: ---  
Μέλλοντα: ---  
Παρακ.: meminisse

inquam (λέγω) [ελλειπτικό] 27, 25, 24
[Το ρήμα inquam (= φημί) χρησιμοποιείται μόνο παρενθετικά μέσα σε ευθύ λόγο. Είναι εύχρηστο μόνο στους εξής τύπους.]

Οριστική
Ενεστώτας: inquam, inquis, inquit, (inquimus), (inquitis), inquiunt
Παρατ.: ---, ---, inquiebat, ---, ---, ---
Μέλ.: ---, inquies, inquiet, ---, ---, ---
Παρακ.: (inquii), inquisti, inquit, (inquimus), ---, ---
Υπερ.: ---
Σ. Μελ.: ---

Προστακτική
Ενεστώτας: ---, (inque), ---, ---, ---, ---
Μελ.: ---, (inquito), ---, ---, ---, ---  


Μετοχή
Ενεστώτα: inquiens
Μελ.: ---  

aio (λέγω) 27 [ελλειπτικό]
[Το ρήμα aio (λέγω, αρχ. ελλην. μί) είναι εύχρηστο μόνο στους εξής τύπους.]

Οριστική
Ενεστώτας: aio, ais, ait, ---, ---, aiunt
Παρατ.: aiebam, aiebas, aiebat, aiebamus, aiebatis, aiebant
Μελ.: ---
Παρακ.: ---, ---, ait, ---, ---, ---
Υπερ.: ---
Σ. Μελ.: ---

Υποτακτική
Ενεστ.: ---, aias, aiat, ---, ---, aiant
Παρατ.: ---
Μελ.: ---
Παρακ.: ---
Υπερ.: ---

Προστακτική
Ενεστώτας: ---, (ai), ---, ---, ---, ---
Μελ.: ---

Μετοχή
Ενεστώτα: aiens  

ave (χαίρε) 29 [Προστακτική Ενεστώτα του ελλειπτικού ρ. avere = χαίρω]
Από το ρήμα αυτό απαντώνται μόνο το απαρέμφατο Ενεστώτα avere το 2ο ενικό και πληθυντικό της προστακτικής Ενεστώτα ave – avete και το 2ο ενικό της προστακτικής Μέλλοντα aveto.

Ρήματα που δεν έχουν σουπίνο:

2η συζυγία:
lateo - latui - ---- - latere (κρύβομαι) 20 
paenitet - paenituit - --- - paenitere (μετανοιώνω) 27 [απρόσωπο]
remaneo remansi - ---- - remanere (παραμένω) 7 
stupeo - stupui - ----- - stupere (βουβαίνομαι, θαμπώνομαι) 3
studeo - studui - ----- - studere (σπουδάζωασχολούμαι) 5, 15  
urgeo - ursi - ----- - urgere (σπρώχνωστέλνω) 3

3η συζυγία:
confugio - confugi - ---- - confugere (καταφεύγω) 14 
consisto - constiti - ---- - consistere (συνίσταμαι, βρίσκομαι, περιορίζομαι) 15
disco - didici - --- - discere (μαθαίνω) 29

4η συζυγία:
desilio - desilui - ---- - desilire (πηδώ κάτω) 15

Παραδείγματα κλίσης ρημάτων χωρίς σουπίνο:

studeo - studui - ----- - studere (σπουδάζωασχολούμαι) 5, 15  

Ενεργητική Φωνή: Οριστική
Ενεστώτας: studeo, studes, studet, studemus, studetis, student
Παρατ.: studebam, studebas, studebat, studebamus, studebatis, studebant
Μέλ.: studebo, studebis, studebit, studebimus, studebitis, studebunt
Παρακ.: studui, studuisti, studuit, studuimus, studuistis, studuerunt / studuere
Υπερ.: studueram, studueras, studuerat, studueramus, studueratis, studuarant
ΣΜελ.: studuero, studueris, studuerit, studuerimus, studueritis, studuerint

Υποτακτική
Ενεστώτας: studeam, studeas, studeat, studeamus, studeatis, studeant
Παρατ.: studerem, studeres, studeret, studeremus, studeretis, studerent
Μελ.: ---
Παρακ.: studuerim, studueris, studuerit, studuerimus, studueritis, studuerint
Υπερ.: studuissem, studuisses, studuisset, studuissemus, studuissetis, studuissent

Προστακτική
Ενεστώτας: ---, stude, ---, ---, studete, ---
Μελ.: ---, studeto, studeto, ---, studetote, studento

Απαρέμφατο
Ενεστώτα: studere
Μέλλοντα: ---
Παρακ.: studuisse

Μετοχή
Ενεστώτα: studens, studentis
Μελ.: ---

Γερούνδιο
---, studendi, studendo, studendum, studendo

Σουπίνο
---

remaneo - remansi - ---- - remanere (παραμένω) 7

Ενεργητική Φωνή: Οριστική
Ενεστώτας: remaneo, remanes, remanet, remanemus, remanetis, remanent
Παρατ.: remanebam, remanebas, remanebat, remanebamus, remanebatis, remanebant
Μέλ.: remanebo, remanebis, remanebit, remanebimus, remanebitis, remanebunt
Παρακ.: remansi, remansisti, remansit, remansimus, remansistis, remanserunt / remansere
Υπερ.: remanseram, remanseras, remanserat, remanseramus, remanseratis, remanserant
ΣΜελ.: remansero, remanseris, remanserit, remanserimus, remanseritis, remanserint

Υποτακτική
Ενεστώτας: remaneam, remaneas, remaneat, remaneamus, remaneatis, remaneant
Παρατ.: remanerem, remaneres, remaneret, remaneremus, remaneretis, remanerent
Μελ.: ---
Παρακ.: remanserim, remanseris, remanserit, remanserimus, remanseritis, remanserint
Υπερ.: remansissem, remansisses, remansisset, remansissemus, remansissetis, remansissent

Προστακτική
Ενεστώτας: ---, remane, ---, ---, remanete, ---
Μελ.: ---, remaneto, remaneto, ---, remanetote, remanento

Απαρέμφατο
Ενεστώτα: remanere
Μέλλοντα: ---
Παρακ.: remansisse

Μετοχή
Ενεστώτα: remanens, remanentis  
Μελ.: ---

Γερούνδιο
---, remanendi, remanendo, remanendum, remanendo

Σουπίνο
---

Ρήματα που δεν έχουν σουπίνο και Παρακείμενο:

3η συζυγία:  
antecello - --- - --- - antecellere (ξεπερνώ κάποιον σε κάτι) 31
remollesco - ---- - ---- - remollescere (γίνομαι μαλθακός) 15

Παράδειγμα κλίσης:

antecello - --- - --- - antecellere (ξεπερνώ κάποιον σε κάτι) 31

Ενεργητική Φωνή: Οριστική
Ενεστώτας: antecello, antecellis, antecellit, antecellimus, antecellitis, antecellunt
Παρατ.: antecellebam, antecellebas, antecellebat, antecellebamus, antecellebatis, antecellebant
Μέλ.: antecellam, antecelles, antecellet, antecellemus, antecelletis, antecellent
Παρακ.: ---
Υπερ.: ---
ΣΜελ.: ---

Υποτακτική
Ενεστώτας: antecellam, antecellas, antecellat, antecellamus, antecellatis, antecellant
Παρατ.: antecellerem, antecelleres, antecelleret, antecelleremus, antecelleretis, antecellerent
Μελ.: ---
Παρακ.: ---
Υπερ.: --

Προστακτική
Ενεστώτας: ---, antecelle, ---, ---, antecellite, ---
Μελ.: ---, antecellito, antecellito, ---, antecellitote, antecellunto

Απαρέμφατο
Ενεστώτα: antecellere  
Μέλλοντα: ---
Παρακ.: --- 

Μετοχή
Ενεστώτα: antecellens, antecellentis   
Μελ.: ---

Γερούνδιο
---, antecellendi, antecellendo, antecellendum, antecellendo

Σουπίνο
---


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...