Λατινικά Γ΄ Λυκείου: Κλίση ουσιαστικών και επιθέτων (Κείμενα: 14, 15 & 20)

Κωνσταντίνος Μάντης | Best Blogger Tips
Nuno Araujo

Λατινικά Γ΄ Λυκείου: Κλίση ουσιαστικών και επιθέτων (Κείμενα: 14, 15 & 20)

Κείμενο 14

Ουσιαστικά

Α΄ κλίση

Ενικ: [Δεν σχηματίζει ενικό]
Πληθ: Athenae, Athenarum, Athenis, Athenas, Athenae, Athenis  

Β΄ κλίση

Ενικ: servus, servi, servo, servum, serve, servo (αρσ. = δούλος)
Πληθ: servi, servorum, servis, servos, servi, servis  

Ενικ: animus, animi, animo, animum, anime, animo (αρσ. = ψυχή)
Πληθ: animi, animorum, animis, animos, animi, animis

Ενικ: somnus, somni, somno, somnum, somne, somno (αρσ. = ύπνος)
Πληθ: somni, somnorum, somnis, somnos, somni, somnis

Ενικ: mortuus, mortui, mortuo, mortuum, mortue, mortuo (αρσ. = νεκρός)
Πληθ: mortui, mortuorum, mortuis, mortuos, mortui, mortuis    

Ενικ: bellum, belli, bello, bellum, bellum, bello (ουδ. = πόλεμος)
Πληθ: bella, bellorum, bellis, bella, bella, bellis   

Ενικ: somnium, somnii/i, somnio, somnium, somnium, somnio (ουδ. = όνειρο)
Πληθ: somnia, somniorum, somniis, somnia, somnia, somniis

Ενικ: Orcus, Orci, Orco, Orcum, Orce, Orco (αρ. = ο Πλούτωνας)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

Ενικ: Octavianus, Octaviani, Octaviano, Octavianum, Octaviane, Octaviano (αρ. = Οκταβιανός)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

Ενικ: Cassius, Cassii / Cassi, Cassio, Cassium, Cassi, Cassio (αρ. = Κάσσιος)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

Ενικ: Antonius, Antonii / Antoni, Antonio, Antonium, Antoni, Antonio (αρ. = Αντώνιος)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

Ενικ: supplicium, supplicii/i, supplicio, supplicium, supplicium, supplicio (ουδ. = τιμωρία)
Πληθ: supplicia, suppliciorum, suppliciis, supplicia, supplicia, suppliciis (ικεσίες, προσευχές, λατρεία)

Γ΄ κλίση

Ενικ: terror, terroris, terrori, terrorem, terror, terrore (αρσ. = τρόμος)
Πληθ: terrores, terrorum, terroribus, terrores, terrores, terroribus

Ενικ: homo, hominis, homini, hominem, homo, homine (αρσ. = άνθρωπος)
Πληθ: homines, hominum, hominibus, homines, homines, hominibus

Ενικ: timor, timoris, timori, timorem, timor, timore (αρσ. = φόβος)
Πληθ: timores, timorum, timoribus, timores, timores, timoribus   

Ενικ: magnitudo, magnitudinis, magnitudini, magnitudinem, magnitudo, magnitudine  (θηλ. = μέγεθος)
Πληθ: magnitudines, maginitudinum, magnitudinibus, magnitudines, magnitudines, magnitudinibus  

Ενικ: nomen, nominis, nomini, nomen, nomen, nomine (ουδ. = όνομα)
Πληθ: nomina, nominum, nominibus, nomina, nomina, nominibus   

Ενικ: caput, capitis, capiti, caput, caput, capite (ουδ. = κεφάλι, θανατική ποινή)
Πληθ: capita, capitum, capitibus, capita, capita, capitibus

Δ΄ κλίση

Ενικ: exercitus, exercitus, exercitui, exercitum, exercitus, exercitu (αρ. = στρατός) 
Πληθ: exercitus, exercituum, exercitibus, exercitus, exercitus, exercitibus

Ε΄ κλίση

Ενικ: res, rei, rei, rem, res, re (θηλ. = πράγμα)
Πληθ: res, rerum. rebus, res, res, rebus  

Ενικ: dies, diei, diei, diem, dies, die (αρ. = ημέρα)
Πληθ: dies, dierum, diebus, dies, dies, diebus  

Ενικ: fides, fidei, fidei, fidem, fides, fide (αρ. = εμπιστοσύνη)
Πληθ: [Δεν έχει πληθυντικό]   

Ενικ: species, speciei, speciei, speciem, species, specie (αρ. = θέαμα, μορφή)
Πληθ: species, ---, ---, species, species, ---    

Ενικ: facies, faciei, faciei, faciem, facies, facie (αρ. = πρόσωπο)
Πληθ: facies, ---, ---, facies, facies, ---    

Ενικ: effigies, effigiei, effigiei, effigiem, effigies, effigie (αρ. = εικόνα, «είδωλο»)
Πληθ: effigies, ---, ---, effigies, effigies, ---   

Επίθετα (Β΄ κλίση)

Ενικός
paucus, pauci, pauco, paucum, pauce, pauco (λίγος)
pauca, paucae, paucae, paucam, pauca, pauca
paucum, pauci, pauco, paucum, paucum, pauco   

Πληθυντικός
pauci, paucorum, paucis, paucos, pauci, paucis
paucae, paucarum, paucis, paucas, paucae, paucis
pauca, paucorum, paucis, pauca, pauca, paucis   

Ενικός
sollicitus, solliciti, sollicito, sollicitum, sollicite, sollicito (ταραγμένος)
sollicita, sollicitae, sollicitae, sollicitam, sollicita, sollicita
sollicitum, solliciti, sollicito, sollicitum, sollicitum, sollicito

Πληθυντικός
solliciti, sollicitorum, sollicitis, sollicitos, solliciti, sollicitis  (βρώμικος)
sollicitae, sollicitarum, sollicitis, sollicitas, sollicitae, sollicitis
sollicita, sollicitorum, sollicitis, sollicita, sollicita, sollicitis

Ενικός
squalidus, squalidi, squalido, squalidum, squalide, squalido
squalida, squalidae, squalidae, squalidam, squalida, squalida
squalidum, squalidi, squalido, squalidum, squalidum, squalido

Πληθυντικός
squalidi, squalidorum, squalidis, squalidos, squalidi, squalidis
squalidae, squalidarum, squalidis, squalidas, squalidae, squalidis
squalida, squalidorum, squalidis, squalida, squalida, squalidis

Ενικός
horrendus, horrendi, horrendo, horrendum, horrende, horrendo (φρικτός)
horrenda, horrendae, horrendae, horrendam, horrenda, horrenda
horrendum, horrendi, horrendo, horrendum, horrendum, horrendo  

Πληθυντικός
horrendi, horrendorum, horrendis, horrendos, horrendi, horrendis
horrendae, horrendarum, horrendis, horrendas, horrendae, horrendis
horrenda, horrendorum, horrendis, horrenda, horrenda, horrendis  

Ενικός
Actiacus, Actiaci, Actiaco, Actiacum, Actiace, Actiaco  (Ακτιακός)
Actiaca, Actiacae, Actiacae, Actiacam, Actiaca, Actiaca
Actiacum, Actiaci, Actiaco, Actiacum, Actiacum, Actiaco 

Πληθυντικός  
Actiaci, Actiacorum, Actiacis, Actiacos, Actiaci, Actiacis
Actiacae, Actiacarum, Actiacis, Actiacas, Actiacae, Actiacis
Actiaca, Actiacorum, Actiacis, Actiaca, Actiaca, Actiacis 

Γ΄ κλίση

Ενικός
ingens, ingentis, ingenti, ingentem, ingens, ingenti (πελώριος, φοβερός)
ingens, ingentis, ingenti, ingentem, ingens, ingenti
ingens, ingentis, ingenti, ingens, ingens, ingenti

Πληθυντικός
ingentes, ingentium, ingentibus, ingentes, ingentes, ingentibus
ingentes, ingentium, ingentibus, ingentes, ingentes, ingentibus
ingentia, ingentium, ingentibus, ingentia, ingentia, ingentibus

Ενικός  
similis, similis, simili, similem, similis, simili (όμοιος)
similis, similis, simili, similem, similis, simili
simile, similis, simili, simile, simile, simili

Πληθυντικός
similes, similium, similibus, similes, similes, similibus
similes, similium, similibus, similes, similes, similibus
similia, similium, similibus, similia, similia, similibus

Ενικός
Parmensis, Parmensis, Parmensi, Parmensem, Parmensis, Parmensi (από την Πάρμα)
Parmensis, Parmensis, Parmensi, Parmensem, Parmensis, Parmensi
Parmense, Parmensis, Parmensi, Parmense, Parmense, Parmensi

Πληθυντικός
Parmenses, Parmensium, Parmensibus, Parmenses, Parmenses, Parmensibus
Parmenses, Parmensium, Parmensibus, Parmenses, Parmenses, Parmensibus
Parmensia, Parmensium, Parmensibus, Parmensia, Parmensia, Parmensibus

Κείμενο 15

Ουσιαστικά

Α΄ κλίση

Ενικ: vita, vitae, vitae, vitam, vita, vita (θηλ. = ζωή)
Πληθ: vitae, vitarum, vitis, vitas, vitae, vitis  

Ενικ: agricultura, agriculturae, agriculturae, agriculturam, agricultura, agricultura  (θηλ. = γεωργία)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

Β΄ κλίση

Ενικ: Germanus, Germani, Germano, Germanum, Germane, Germano (αρσ. = Γερμανός)
Πληθ: Germani, Germanorum, Germanis, Germanos, Germani, Germanis  

Ενικ: caseus, casei, caseo, caseum, casee, caseo (αρσ. = τυρί)
Πληθ: (Δεν σχηματίζει πληθυντικό)

Ενικ: equus, equi, equo, equum, eque, equo (αρ. = άλογο)
Πληθ: equi, equorum, equis, equos, equi, equis  

Ενικ: vinum, vini, vino, vinum, vinum, vino (ουδ. = κρασί)
Πληθ: vina, vinorum, vinis, vina, vina, vinis    

Ενικ: bellum, belli, bello, bellum, bellum, bello (ουδ. = πόλεμος)
Πληθ: bella, bellorum, bellis, bella, bella, bellis  

Ενικ: ephippium, ephippii, ephippio, ephippium, ephippium, ephippio (ουδ. = σέλα, εφίππιο)
Πληθ: ephippia, ephippiorum, ephippiis, ephippia, ephippia, ephippiis  

Ενικ: studium, studii –i, studio, studium, studium, studio (ουδ. = σπουδή, ασχολία)
Πληθ: studia, studiorum, studiis, studia, studia, studiis

Ενικ: proelium, proelii –i, proelio, proelium, proelium, proelio (ουδ. = μάχη)
Πληθ: proelia, proeliorum, proeliis, proelia, proelia, proeliis   

Ενικ: locus, loci, loco, locum, loce, loco (αρσ. = τόπος)
Πληθ: loca, locorum, locis, loca, loca, locis (ουδ. = τόποι)
Πληθ: loci, locorum, locis, locos, loci, locis (αρ. = χωρία βιβλίων)

Γ΄ κλίση

Ενικ: homo, hominis, homini, hominem, homo, homine (αρσ. = άνθρωπος)
Πληθ: homines, hominum, hominibus, homines, homines, hominibus  

Ενικ: pes, pedis, pedi, pedem, pes, pede (αρσ. = πόδι)
Πληθ: pedes, pedum, pedibus, pedes, pedes, pedibus

Ενικ: mercator, mercatoris, mercatori, mercatorem, mercator, mercatore (αρσ. = έμπορος)
Πληθ: mercatores, mercatorum, mercatoribus, mercatores, mercatores, mercatoribus    

Ενικ: venatio, venationis, venationi, venationem, venatio, venatione (θηλ. = κυνήγι)
Πληθ: venationes, venationum, venationibus, venationes, venationes, venationibus  

Ενικ: nex, necis, neci, necem, nex, nece (θηλ. = θάνατος)
Πληθ: neces, necum, necibus, neces, neces, necibus   

Ενικ: potestas, potestatis, potestati, potestatem, potestas, potestate (θηλ. = δύναμη, εξουσία)
Πληθ: potestates, potestatum, potestatibus, potestates, potestates, potestatibus

Ενικ: flumen, fluminis, flumini, flumen, flumen, flumine (ουδ. = ποταμός)
Πληθ: flumina, fluminum, fluminibus, flumina, flumina, fluminibus    

Ενικ: pellis, pellis, pelli, pellem, pellis, pelle  (θηλ. = δέρμα)
Πληθ: pelles, pellium, pellibus, pelles –is, pelles, pellibus    

Ενικ: caro, carnis, carni, carnem, caro, carne (θηλ. = κρέας)
Πληθ: carnes, carnium, carnibus, carnes –is, carnes, carnibus    

Ενικ: lac, lactis, lacti, lac, lac, lacte (ουδ. = γάλα)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό] 

Ενικ: civitas, civitatis, civitati, civitatem, civitas, civitate (θηλ. = πολιτεία)
Πληθ: civitates, civitatum, civitatibus, civitates (-is), civitates, civitatibus   

Δ΄ κλίση   

Ενικ: magistratus, magistratus, magistratui, magistratum, magistratus, magistratu (αρ. = οι αρχές, οι άρχοντες)
 Πληθ: magistratus, magistratuum, magistratibus, magistratus, magistratus, magistratibus  

Ενικ: usus, usus, usui, usum, usus, usu (αρ. = χρήση)
Πληθ: usus, usuum, usibus, usus, usus, usibus     

Ε΄ κλίση

Ενικ: res, rei, rei, rem, res, re (θηλ. = πράγμα)
Πληθ: res, rerum, rebus, res, res, rebus   

Επίθετα (Β΄ κλίση)

Ενικός
frigidus, frigidi, frigido, frigidum, frigide, frigido (παγωμένος)
frigida, frigidae, frigidae, frigidam, frigida, frigida  
frigidum, frigidi, frigido, frigidum, frigidum, frigido  

Πληθυντικός
frigidi, frigidorum, frigidis, frigidos, frigidi, frigidis  
frigidae, frigidarum, frigidis, frigidas, frigidae, frigidis  
frigida, frigidorum, frigidis, frigida, frigida, frigidis  

Γ΄ κλίση

Ενικός
militaris, militaris, militari, militarem, militaris, militari (στρατιωτικός)
militaris, militaris, militari, militarem, militaris, militari
militare, militaris, militari, militare, militare, militari

Πληθυντικός
militares, militarium, militaribus, militares, militares, militaribus
militares, militarium, militaribus, militares, militares, militaribus
militaria, militarium, militaribus, militaria, militaria, militaribus

Ενικός
turpis, turpis, turpi, turpem, turpis, turpi (αισχρός)
turpis, turpis, turpi, turpem, turpis, turpi
turpe, turpis, turpi, turpe, turpe, turpi

Πληθυντικός
turpes, turpium, turpibus, turpes, turpes, turpibus  
turpes, turpium, turpibus, turpes, turpes, turpibus 
turpia, turpium, turpibus, turpia, turpia, turpibus 

Ενικός
iners, inertis, inerti, inertem, iners, inerti (νωθρός, άπραγος)
iners, inertis, inerti, inertem, iners, inerti
iners, inertis, inerti, iners, iners, inerti

Πληθυντικός
inertes, inertium, inertibus, inertes, inertes, inertibus  
inertes, inertium, inertibus, inertes, inertes, inertibus 
inertia, inertium, inertibus, inertia, inertia, inertibus 

Ενικός
omnis, omnis, omni, omnem, omnis, omni (όλος, ο καθένας)
omnis, omnis, omni, omnem, omnis, omni
omne, omnis, omni, omne, omne, omni

Πληθυντικός
omnes, omnium, omnibus, omnes, omnes, omnibus
omnes, omnium, omnibus, omnes, omnes, omnibus
omnia, omnium, omnibus, omnia, omnia, omnibus

Ενικός
equester, equestris, equestri, equestrem, equester, equestri (ιππικός)
equester, equestris, equestri, equestrem, equester, equestri
equestre, equestris, equestri, equestre, equestre, equestri

Πληθυντικός
equestres, equestrium, equestribus, equestres, equestres, equestribus
equestres, equestrium, equestribus, equestres, equestres, equestribus
equestria, equestrium, equestribus, equestria, equestria, equestribus

Κείμενο 20

Ουσιαστικά

Α΄ κλίση

Ενικ: diaeta, diaetae, diaetae, diaetam, diaeta, diaeta (θηλ. = θερινή κατοικία)
Πληθ: diaetae, diaetarum, diaetis, diaetas, diaetae, diaetis   

Ενικ: turba, turbae, turbae, turbam, turba, turba (θηλ. = πλήθος)
Πληθ: turbae, turbarum, turbis, turbas, turbae, turbis

Ενικ: Caligula, Caligulae, Caligulae, Caligulam, Caligula, Caligula (αρσ. = ο Καλιγούλας)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

Β΄ κλίση

Ενικ: annus, anni, anno, annum, anne, anno (αρσ. = έτος)
Πληθ: anni, annorum, annis, annos, anni, annis   

Ενικ: velum, veli, velo, velum, velum, velo (ουδ. = παραπέτασμα, κουρτίνα)
Πληθ: vela, velorum, velis, vela, vela, velis

Ενικ: solarium, solarii –i, solario, solarium, solarium, solario (ουδ. = λιακωτό)
Πληθ: solaria, solariorum, solariis, solaria, solaria, solariis   

Ενικ: imperium, imperii –i, imperio, imperium, imperium, imperio (ουδ. = εξουσία)
Πληθ: imperia, imperiorum, imperiis, imperia, imperia, imperiis     

Ενικ: Hermaeum, Hermaei, Hermaeo, Hermaeum, Hermaeum, Hermaeo (ουδ. = το Ερμαίο)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό] 

Ενικ: Claudius, Claudii –i, Claudio, Claudium, Claudi, Claudio (αρσ. = ο Κλαύδιος)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

Ενικ: castrum, castri, castro, castrum, castrum, castro (ουδ. = φρούριο)
Πληθ: castra, castrorum, castris, castra, castra, castris (στρατόπεδο)

Γ΄ κλίση

Ενικ: miles, militis, militi, militem, miles, milite (αρσ. = στρατιώτης)
Πληθ: milites, militum, militibus, milites, milites, militibus

Ενικ: pes, pedis, pedi, pedem, pes, pede (αρσ. = πόδι)
Πληθ: pedes, pedum, pedibus, pedes, pedes, pedibus

Ενικ: imperator, imperatoris, imperatori, imperatorem, imperator, imperatore (αρσ. = στρατηγός)
Πληθ: imperatores, imperatorum, imperatoribus, imperatores, imperatores, imperatoribus

     
Ενικ: rumor, rumoris, rumori, rumorem, rumor, rumore (αρσ. = φήμη, νέα)
Πληθ: rumores, rumorum, rumoribus, rumores, rumores, rumoribus

Ενικ: insidiator, insidiatoris, insidiatori, insidiatorem, insidiator, insidiatore (αρσ. = συνωμότης, δολοφόνος)
Πληθ: insidiatores, insidiatorum, insidiatoribus, insidiatores, insidiatores, insidiatoribus    

Ενικ: commilito, commilitonis, commilitoni, commilitonem, commilito, commilitone (αρσ. = συστρατιώτης, σύντροφος)
Πληθ: commilitones, commilitonum, commilitonibus, commilitones, commilitones, commilitonibus

Ενικ: nomen, nominis, nomini, nomen, nomen, nomine (ουδ. = όνομα)
Πληθ: nomina, nominum, nominibus, nomina, nomina, nominibus     

Ενικ: caedes, caedis, caedi, caedem, caedis, caede  (θηλ. = σφαγή)
Πληθ: caedes, caedium, caedibus, caedes –is, caedes, caedibus     

Ενικ: foris, foris, fori, forem, foris, fore (θηλ. = πόρτα)
Πληθ: fores, forium, foribus, fores –is, fores, foribus

Ενικ: aetas, aetatis, aetati, aetatem, aetas, aetate (θηλ. = ηλικία)
Πληθ: aetates, aetatum & aetatium, aetates –is, aetates, aetatibus   

Δ΄ κλίση  

Ενικ: casus, casus, casui, casum, casus, casu (αρ. = τυχαίο, απροσδόκητο γεγονός ή περιστατικό)
Πληθ: casus, casuum, casibus, casus, casus, casibus

Ε΄ κλίση

Ενικ: dies, diei, diei, diem, dies, die (αρ. = ημέρα)
Πληθ: dies, dierum, diebus, dies, dies, diebus    

Επίθετα (Β΄ κλίση)

Ενικός
posterus, posteri, postero, posterum, postere, postero (επόμενος)
postera, posterae, posterae, posteram, postera, postera   
posterum, posteri, postero, posterum, posterum, postero   

Πληθυντικός
posteri, posterorum, posteris, posteros, posteri, posteris   
posterae, posterarum, posteris, posteras, posterae, posteris   
postera, posterorum, posteris, postera, postera, posteris  

Ενικός
proximus, proximi, proximo, proximum, proxime, proximo (πολύ κοντινός)
proxima, proximae, proximae, proximam, proxima, proxima
proximum, proximi, proximo, proximum, proximum, proximo

Πληθυντικός
proximi, proximorum, proximis, proximos, proximi, proximis
proximae, proximarum, proximis, proximas, proximae, proximis
proxima, proximorum, proximis, proxima, proxima, proximis  

Ενικός
trepidus, trepidi, trepido, trepidum, trepide, trepido (έντρομος, περιδεής)
trepida, trepidae, trepidae, trepidam, trepida, trepida
trepidum, trepidi, trepido, trepidum, trepidum, trepido

Πληθυντικός
trepidi, trepidorum, trepidis, trepidos, trepidi, trepidis
trepidae, trepidarum, trepidis, trepidas, trepidae, trepidis
trepida, trepidorum, trepidis, trepida, trepida, trepidis

Ενικός
obvius, obvii, obvio, obvium, obvie, obvio (ενάντιος, αντίθετος)
obvia, obviae, obviae, obviam, obvia, obvia
obvium, obvii, obvio, obvium, obvium, obvio

Πληθυντικός
obvii, obviorum, obviis, obvios, obvii, obviis
obviae, obviarum, obviis, obvias, obviae, obviis
obvia, obviorum, obviis, obvia, obvia, obviis

Ενικός
paulus, pauli, paulo, paulum, paule, paulo (λίγος)
paula, paulae, paulae, paulam, paula, paula
paulum, pauli, paulo, paulum, paulum, paulo

Πληθυντικός
pauli, paulorum, paulis, paulos, pauli, paulis
paulae, paularum, paulis, paulas, paulae, paulis
paula, paulorum, paulis, paula, paula, paulis

Γ΄ κλίση

Ενικός
mirabilis, mirabilis, mirabili, mirabilem, mirabilis, mirabili (θαυμαστός, παράδοξος)
mirabilis, mirabilis, mirabili, mirabilem, mirabilis, mirabili
mirabile, mirabilis, mirabili, mirabile, mirabile, mirabili

Πληθυντικός
mirabiles, mirabilium, mirabilibus, mirabiles, mirabiles, mirabilibus
mirabiles, mirabilium, mirabilibus, mirabiles, mirabiles, mirabilibus 
mirabilia, mirabilium, mirabilibus, mirabilia, mirabilia, mirabilibus 

Ενικός
tristis, tristis, tristi, tristem, tristis, tristi (λυπημένος)
tristis, tristis, tristi, tristem, tristis, tristi
triste, tristis, tristi, triste, triste, tristi

Πληθυντικός
tristes, tristium, tristibus, tristes, tristes, tristibus   
tristes, tristium, tristibus, tristes, tristes, tristibus
tristia, tristium, tristibus, tristia, tristia, tristibus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...