Λατινικά Γ΄ Λυκείου: Κλίση ουσιαστικών και επιθέτων (Κείμενα: 27, 29 & 31)

Κωνσταντίνος Μάντης | Best Blogger Tips
David Freske 

Λατινικά Γ΄ Λυκείου: Κλίση ουσιαστικών και επιθέτων (Κείμενα: 27, 29 & 31)

Κείμενο 27

Ουσιαστικά
Α΄ κλίση

Ενικ: Roma, Romae, Romae, Romam, Roma, Roma (θηλ. = Ρώμη)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

Ενικtragoedia, tragoediae, tragoediae, tragoediam, tragoedia, tragoedia (θηλ. = τραγωδία)
Πληθ: tragoediae, tragoediarum, tragoediis, tragoedias, tragoediae, tragoediis

Β΄ κλίση

ΕνικAccius, Accii -i, Accio, Accium, Acci, Accio (αρσ. = ο Άκκιος)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

ΕνικTarentum, Tarenti, Tarento, Tarentum, Tarentum, Tarento (ουδ. = ο Τάραντας)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

ΕνικPacuvius, Pacuvii -i, Pacuvio, Pacuvium, Pacuvi, Pacuvio (αρσ. = ο Πακούβιος)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό] 

Ενικingenium, ingenii (-i), ingenio, ingenium, ingenium, ingenio (ουδ. = πνεύμα)
Πληθ: ingenia, ingeniorum, ingeniis, ingenia, ingenia, ingeniis

Ενικ: Atreus, Atrei, Atreo, Atreum, Atreu, Atreo (αρσ. = ο Ατρέας)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]  

Ενικ: pomum, pomi, pomo, pomum, pomum, pomo (ουδ. = καρπός) 
Πληθ: poma, pomorum, pomis, poma, poma, pomis

Γ΄ κλίση

Ενικ: urbs, urbis, urbi, urbem, urbs, urbe (θηλ. = πόλη)
Πληθ: urbes, urbium, urbibus, urbes (-is), urbes, urbibus    

Ενικnomen, nominis, nomini, nomen, nomen, nomine (ουδ. = όνομα)
Πληθ: nomina, nominum, nominibus, nomina, nomina, nominibus   

Ενικ: aetas, aetatis, aetati, aetatem, aetas, aetate (θηλ. = ηλικία)
Πληθ: aetates, aetatum (-ium), aetatibus, aetates (-is), aetates, aetatibus

Δ΄ κλίση

Ενικ: natus, natus, natui, natum, natus, natu (αρ. = ηλικία)
Πληθ: natus, natuum, natibus, natus, natus, natibus
Εύχρηστο μόνο στην αφαιρετική ενικού.

Επίθετα (Β΄ κλίση)

Ενικός
parvus, parvi, parvo, parvum, parve, parvo (μικρός)
parva, parvae, parvae, parvam, parva, parva
parvum, parvi, parvo, parvum, parvum, parvo

Πληθυντικός
parvi, parvorum, parvis, parvos, parvi, parvis
parvae, parvarum, parvis, parvas, parvae, parvis
parva, parvorum, parvis, parva, parva, parvis

Ενικός
multus, multi, multo, multum, multe, multo (πολύς)
multa, multae, multae, multam, multa, multa
multum, multi, multo, multum, multum, multo

Πληθυντικός
multi, multorum, multis, multos, multi, multis
multae, multarum, multis, multas, multae, multis
multa, multorum, multis, multa, multa, multis

Ενικός
sonorus, sonori, sonoro, sonorum, sonore, sonoro (ηχηρός)
sonora, sonorae, sonorae, sonoram, sonora, sonora
sonorum, sonori, sonoro, sonorum, sonorum, sonoro

Πληθυντικός
sonori, sonororum, sonoris, sonoros, sonori, sonoris
sonorae, sonorarum, sonoris, sonoras, sonorae, sonoris
sonora, sonororum, sonoris, sonora, sonora, sonoris

Ενικός
durus, duri, duro, durum, dure, duro (σκληρός, τραχύς)
dura, durae, durae, duram, dura, dura
durum, duri, duro, durum, durum, duro

Πληθυντικός
duri, durorum, duris, duros, duri, duris
durae, durarum, duris, duras, durae, duris
dura, durorum, duris, dura, dura, duris

Ενικός
acerbus, acerbi, acerbo, acerbum, acerbe, acerbo (πικρός)
acerba, acerbae, acerbae, acerbam, acerba, acerba
acerbum, acerbi, acerbo, acerbum acerbum, acerbo

Πληθυντικός
acerbi, acerborum, acerbis, acerbos, acerbi, acerbis
acerbae, acerbarum, acerbis, acerbas, acerbae, acerbis
acerba, acerborum, acerbis, acerba, acerba, acerbis

Ενικός
bonus, boni, bono, bonum, bone, bono (καλός)
bona, bonae, bonae, bonam, bona, bona
bonum, boni, bono, bonum, bonum, bono

Πληθυντικός
boni, bonorum, bonis, bonos, boni, bonis
bonae, bonarum, bonis, bonas, bonae, bonis
bona, bonorum, bonis, bona, bona, bonis

Ενικός
iucundus, iucundi, iucundo, iucundum, iucunde, iucundo (γλυκός, ευχάριστος)
iucunda, iucundae, iucundae, iucundam, iucunda, iucunda
iucundum, iucundi, iucundo, iucundum, iucundum, iucundo 

Πληθυντικός
iucundi, iucundorum, iucundis, iucundos, iucundi, iucundis
iucundae, iucundarum, iucundis, iucundas, iucundae, iucundis
iucunda, iucundorum, iucundis, iucunda, iucunda, iucundis

Ενικός
vietus, vieti, vieto, vietum, viete, vieto (μαραμένος)
vieta, vietae, vietae, vietam, vieta, vieta
vietum, vieti, vieto, vietum, vietum, vieto

Πληθυντικός
vieti, vietorum, vietis, vietos, vieti, vietis
vietae, vietarum, vietis, vietas, vietae, vietis
vieta, vietorum, vietis, vieta, vieta, vietis

Ενικός
maturus, maturi, maturo, maturum, mature, maturo (ώριμος)
matura, maturae, maturae, maturam, matura, matura
maturum, maturi, maturo, maturum, maturum, maturo

Πληθυντικός
maturi, maturorum, maturis, maturos, maturi, maturis
maturae, maturarum, maturis, maturas, maturae, maturis
matura, maturorum, maturis, matura, matura, maturis

Γ΄ κλίση

Ενικός
grandis, grandis, grandi, grandem, grandis, grandi (μεγάλος)
grandis, grandis, grandi, grandem, grandis, grandi
grande, grandis, grandi, grande, grande, grandi

Πληθυντικός
grandes, grandium, grandibus, grandes, grandes, grandibus
grandes, grandium, grandibus, grandes, grandes, grandibus
grandia, grandium, grandibus, grandia, grandia, grandibus

Ενικός
mitis, mitis, miti, mitem, mitis, miti (γινωμένος)
mitis, mitis, miti, mitem, mitis, miti
mite, mitis, miti, mite, mite, miti

Πληθυντικός
mites, mitium, mitibus, mites, mites, mitibus
mites, mitium, mitibus, mites, mites, mitibus
mitia, mitium, mitibus, mitia, mitia, mitibus

Ενικός
mollis, mollis, molli, mollem, mollis, molli (μαλακός)
mollis, mollis, molli, mollem, mollis, molli
molle, mollis, molli, molle, molle, molli

Πληθυντικός
molles, mollium, mollibus, molles, molles, mollibus
molles, mollium, mollibus, molles, molles, mollibus
mollia, mollium, mollibus, mollia, mollia, mollibus

Ενικός
puter & putris, putris, putri, putrem, puter & putris, putri (σάπιος)
putris, putris, putri, putrem, putris, putri
putre, putris, putris, putre, putre, putri

Πληθυντικός
putres, putrium, putribus, putres, putres, putribus
putres, putrium, putribus, putres, putres, putribus
putria, putrium, putribus, putria, putria, putribus

Ενδεικτική κλίση συγκριτικού βαθμού

Ενικός
durior, durioris, duriori, duriorem, durior, duriore
durior, durioris, duriori, duriorem, durior, duriore
durius, durioris, duriori, durius, durius, duriore

Πληθυντικός
duriores, duriorum, durioribus, duriores, duriores, durioribus
duriores, duriorum, durioribus, duriores, duriores, durioribus
duriora, duriorum, durioribus, duriora, duriora, durioribus

Κείμενο 29

Ουσιαστικά

Α΄ κλίση

Ενικvictoria, victoriae, victoriae, victoriam, victoria, victoria (θηλ. = νίκη)
Πληθ: victoriae, victoriarum, victoriis, victorias, victoriae, victoriis

Ενικ: Roma, Romae, Romae, Romam, Roma, Roma (θηλ. = Ρώμη)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

Ενικ: opera, operae, operae, operam, opera, opera (θηλ. = η εργασία)
Πληθ: operae, operarum, operis, operas, operae, operis (οι μισθωτοί εργάτες)

Ενικ: pecunia, pecuniae, pecuniae, pecuniam, pecunia, pecunia (θηλ. = χρήματα)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

Β΄ κλίση

Ενικ: Octavianus, Octaviani, Octaviano, Octavianum, Octaviane, Octaviano (αρ. = Οκταβιανός)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

Ενικ: corvus, corvi, corvo, corvum, corve, corvo (αρ. = κοράκι)
Πληθ: corvi, corvorum, corvis, corvos, corvi, corvis

Ενικ: sestertius, sestertii, sestertio, sestertium, sestertie, sestertio  (αρ. = σηστέρτιος)
Πληθ: sestertii, sestertiorum / sestertium, sestertiis, sestertios, sestertii, sestertiis

Ενικ: exemplum, exempli, exemplo, exemplum, exemplum, exemplo (ουδ. = παράδειγμα)
Πληθ: exempla, exemplorum, exemplis, exempla, exempla, exemplis  

Ενικ: oleum, olei, oleo, oleum, oleum, oleo
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

Ενικ: verbum, verbi, verbo, verbum, verbum, verbo (ουδ. = λόγος)
Πληθ: verba, verborum, verbis, verba, verba, verbis

Ενικdominus, domini, domino, dominum, domine, domino (αρσ. = αφεντικό)
Πληθ: domini, dominorum, dominis, dominos, domini, dominis

Ενικ: Augustus, Augusti, Augusto, Augustum, Auguste, Augusto (αρ. = Αύγουστος)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

Γ΄ κλίση

Ενικhomo, hominis, homini, hominem, homo, homine (αρσ. = άνθρωπος)
Πληθ: homines, hominum, hominibus, homines, homines, hominibus  

Ενικ: Caesar, Caesaris, Caesari, Caesarem, Caesar, Caesare (αρ. = Καίσαρας)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

Ενικ: victor, victoris, victori, victorem, victor, victore (αρ. = νικητής)
Πληθ: victores, victorum, victoribus, victores, victores, victoribus

Ενικ: sutor, sutoris, sutori, sutorem, sutor, sutore (αρ. = παπουτσής)   
Πληθ: sutores, sutorum, sutoribus, sutores, sutores, sutoribus

Ενικimperator, imperatoris, imperatori, imperatorem, imperator, imperatore (αρσ. = στρατηγός)
Πληθ: imperatores, imperatorum, imperatoribus, imperatores, imperatores, imperatoribus  

Ενικ: salutatio, salutationis, salutationi, salutationem, salutatio, salutatione (θηλ. = χαιρετισμός)
Πληθ: salutationes, salutationum, salutationibus, salutationes, salutationes, salutationibus

Ενικ: avis, avis, avi, avem, avis, ave / avi (θηλ. = πουλί)
Πληθ: aves, avium, avibus, aves /is, aves, avibus

Ενικmens, mentis, menti, mentem, mens, mente (θηλ. = νους)
Πληθ: mentes, mentium, mentibus, mentes / mentis, mentibus

Δ΄ κλίση

Ενικ: domus, domus / domi, domui, domum, domus, domo (θηλ. = σπίτι)
Πληθ: domus, domuum / domorum, domibus, domos, domus, domibus

Επίθετα

Β΄ κλίση

Ενικός
Actiacus, Actiaci, Actiaco, Actiacum, Actiace, Actiaco (Ακτιακός)
Actiaca, Actiacae, Actiacae, Actiacam, Actiaca, Actiaca
Actiacum, Actiaci, Actiaco, Actiacum, Actiace, Actiaco

Πληθυντικός
Actiaci, Actiacorum, Actiacis, Actiacos, Actiaci, Actiacis
Actiacae, Actiacarum, Actiacis, Actiacas, Actiacae, Actiacis
Actiaca, Actiacorum, Actiacis, Actiaca, Actiaca, Actiacis

Ενικός
cupidus, cupidi, cupido, cupidum, cupide, cupido (αυτός που επιθυμεί)
cupida, cupidae, cupidae, cupidam, cupida, cupida
cupidum, cupidi, cupido, cupidum, cupidum, cupido

Πληθυντικός
cupidi, cupidorum, cupidis, cupidos, cupidi, cupidis
cupidae, cupidarum, cupidis, cupidas, cupidae, cupidis
cupida, cupidorum, cupidis, cupida, cupida, cupidis

Γ΄ κλίση

Ενικός
par, paris, pari, parem, par, pari (ίδιος)
par, paris, pari, parem, par, pari
par, paris, pari, par, par, pari

Πληθυντικός
pares, parium, paribus, pares, pares, paribus
pares, parium, paribus, pares, pares, paribus
paria, parium, paribus, paria, paria, paribus

Ενδεικτική κλίση συγκριτικού βαθμού

Ενικός
cupidior, cupidioris, cupidiori, cupidiorem, cupidior, cupidiore
cupidior, cupidioris, cupidiori, cupidiorem, cupidior, cupidiore
cupidius, cupidioris, cupidiori, cupidius, cupidius, cupidiore

Πληθυντικός
cupidiores, cupidiorum, cupidioribus, cupidiores, cupidiores, cupidioribus
cupidiores, cupidiorum, cupidioribus, cupidiores, cupidiores, cupidioribus
cupidiora, cupidiorum, cupidioribus, cupidiora, cupidiora, cupidioribus

Κείμενο 31

Ουσιαστικά

Α΄ κλίση

Ενικ: pugna, pugnae, pugnae, pugnam, pugna, pugna (θηλ. = μάχη)
Πληθ: pugnae, pugnarum, pugnis, pugnas, pugnae, pugnis

Ενικ: hasta, hastae, hastae, hastam, hasta, hasta (θηλ. = δόρυ)
Πληθ: hastae, hastarum, hastis, hastas, hastae, hastis

Ενικ: fuga, fugae, fugae, fugam, fuga, fuga (θηλ. = φυγή)   
Πληθ: fugae, fugarum, fugis, fugas, fugae, fugis

Ενικ: opera, operae, operae, operam, opera, opera (θηλ. = έργο, ενέργεια, κόπος)
Πληθ: operae, operarum, operis, operas, operae, operis (οι μισθωτοί εργάτες)

Β΄ κλίση

Ενικ: bellum, belli, bello, bellum, bellum, bello (ουδ. = πόλεμος)
Πληθ: bella, bellorum, bellis, bella, bella, bellis

Ενικcastrum, castri, castro, castrum, castrum, castro (ουδ. = φρούριο)
Πληθ: castra, castrorum, castris, castra, castra, castris (στρατόπεδο)

Ενικ: verbum, verbi, verbo, verbum, verbum, verbo (ουδ. = λόγος)
Πληθ: verba, verborum, verbis, verba, verba, verbis

Ενικ: [Δεν σχηματίζει ενικό]
Πληθ: arma, armorum, armis, arma, arma, armis (ουδ. = τα όπλα)

Ενικ: Manlius, Manlii /i, Manlio, Manlium, Manli, Manlio (αρ. = Τίτος Μάνλιος)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

Ενικ: filius, filii /i, filio, filium, fili, filio (αρ. = γιος)
Πληθ: filii, filiorum, filiis, filios, filii, filiis

Ενικ: proelium, proelii /i, proelio, proelium, proelium, proelio (ουδ. = μάχη)
Πληθ: proelia, proeliorum, proeliis, proelia, proelia, proeliis

ΕνικRomanus, Romani, Romano, Romanum, Romane, Romano (αρσ. = ο Ρωμαίος)
Πληθ: Romani, Romanorum, Romanis, Romanos, Romani, Romanis   

Γ΄ κλίση

Ενικ: consul, consulis, consuli, consulem, consul, consule (αρ. = ύπατος)
Πληθ: consules, consulum, consulibus, consules, consules, consulibus 

Ενικ: genus, generis, generi, genus, genus, genere (ουδ. = γενιά)
Πληθ: genera, generum, generibus, genera, genera, generibus

Ενικ: virtus, virtutis, virtuti, virtutem, virtus, virtute (θηλ. = ανδρεία)    
Πληθ: virtutes, virtutum, virtutibus, virtutes, virtutes, virtutibus

Ενικhostis, hostis, hosti, hostem, hostis, hoste (αρ. = εχθρός, αντίπαλος)
Πληθ: hostes, hostium, hostibus, hostes / hostis, hostes, hostibus

Ενικdux, ducis, duci, ducem, dux, duce (αρσ. = αρχηγός, στρατηγός)
Πληθ: duces, ducum, ducibus, duces, duces, ducibus

Ενικmiles, militis, militi, militem, miles, milite (αρσ. = στρατιώτης)
Πληθ: milites, militum, militibus, milites, milites, militibus  

Ενικvis, ---, ---, vim, ---, vi (θηλ. = δύναμη)
Πληθ: vires, virium, viribus, vires –is, vires, viribus  

Ενικ: adulescens, adulescentis, adulescenti, adulescentem, adulescens, adulescentes (αρ. = νεαρός)
Πληθ: adulescentes, adulescentium, adulescentibus, adulescentes /is, adulescentes, adulescentibus

Ενικ: cupiditas, cupiditatis, cupiditati, cupiditatem, cupiditas, cupiditate (θηλ. = επιθυμία)
Πληθ: cupiditates, cupiditatum, cupiditatibus, cupiditates, cupiditates, cupiditatibus

Ενικ: certamen, certaminis, certamini, certamen, certamen, certamine (ουδ. = αγώνας)
Πληθ: certamina, certaminum, certaminibus, certamina, certamina, certaminibus

Ενικ: salus, salutis, saluti, salutem, salus, salute (θηλ. = σωτηρία)
Πληθ: salutes, salutum, salutibus, salutes, salutes, salutibus

Ενικ: mors, mortis, morti, mortem, mors, morte (θηλ. = θάνατος)
Πληθ: mortes, mortium, mortibus, mortes /is, mortes, mortibus

Δ΄ κλίση

Ενικ: exercitus, exercitus, exercitui, exercitum, exercitus, exercitu (αρ. = στρατός)
Πληθ: exercitus, exercituum, exercitibus, exercitus, exercitus, exercitibus

Ενικ: eventus, eventus, eventui, eventum, eventus, eventu (αρ. = έκβαση)
Πληθ: eventus, eventuum, eventibus, eventus, eventus, eventibus

Ενικ: iniussus, iniussus, iniussui, iniussum, iniussus, iniussu (αρ. αντίθετα με τη διαταγή)
Πληθ: iniussus, iniussuum, iniussibus, iniussus, iniussus, iniussibus
Εύχρηστο μόνο στην αφαιρετική ενικού.

Επίθετα

Β΄ κλίση

Ενικός
paulus, pauli, paulo, paulum, paule, paulo (λίγος)
paula, paulae, paulae, paulam, paula, paula
paulum, pauli, paulo, paulum, paulum, paulo

Πληθυντικός
pauli, paulorum, paulis, paulos, pauli, paulis
paulae, paularum, paulis, paulas, paulae, paulis
paula, paulorum, paulis, paula, paula, paulis

Ενικός
Latinus, Latini, Latino, Latinum, Latine, Latino (Λατινικός)
Latina, Latinae, Latinae, Latinam, Latina, Latina
Latinum, Latini, Latino, Latinum, Latinum, Latino

Πληθυντικός
Latini, Latinorum, Latinis, Latinos, Latini, Latinis
Latinae, Latinarum, Latinis, Latinas, Latinae, Latinis
Latina, Latinorum, Latinis, Latina, Latina, Latinis

Γ΄ κλίση

Ενικός  
omnis, omnis, omni, omnem, omnis, omni
omnis, omnis, omni, omnem, omnis, omni
omne, omnis, omni, omne, omne, omni

Πληθυντικός
omnes, omnium, omnibus, omnes, omnes, omnibus
omnes, omnium, omnibus, omnes, omnes, omnibus
omnia, omnium, omnibus, omnia, omnia, omnibus

Ενικός
singularis, singularis, singulari, singularem, singularis, singulari (μοναδικός)
singularis, singularis, singulari, singularem, singularis, singulari
singulare, singularis, singulari, singulare, singulare, singulari

Πληθυντικός
singulares, singularium, singularibus, singulares, singulares, singularibus
singulares, singularium, singularibus, singulares, singulares, singularibus
singularia, singularium, singularibus, singularia, singularia, singularibus

Ενικός
nobilis, nobilis, nobili, nobilem, nobilis, nobili (αριστοκρατικός)
nobilis, nobilis, nobili, nobilem, nobilis, nobili
nobile, nobilis, nobili, nobile, nobile, nobili

Πληθυντικός
nobiles, nobilium, nobilibus, nobiles, nobiles, nobilibus
nobiles, nobilium, nobilibus, nobiles, nobiles, nobilibus
nobilia, nobilium, nobilibus, nobilia, nobilia, nobilibus

Ενικός
fortis, fortis, forti, fortem, fortis, forti (γενναίος)
fortis, fortis, forti, fortem, fortis, forti 
forte, fortis, forti, forte, forte, forti 

Πληθυντικός
fortes, fortium, fortibus, fortes, fortes, fortibus
fortes, fortium, fortibus, fortes, fortes, fortibus
fortia, fortium, fortibus, fortia, fortia, fortibus

Ενδεικτική κλίση συγκριτικού βαθμού

Ενικός
nobilior, nobilioris, nobiliori, nobiliorem, nobilior, nobiliore
nobilior, nobilioris, nobiliori, nobiliorem, nobilior, nobiliore
nobilius, nobilioris, nobiliori, nobilius, nobilius, nobiliore

Πληθυντικός
nobiliores, nobiliorum, nobilioribus, nobiliores, nobiliores, nobilioribus
nobiliores, nobiliorum, nobilioribus, nobiliores, nobiliores, nobilioribus
nobiliora, nobiliorum, nobilioribus, nobiliora, nobiliora, nobilioribus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...