Έκθεση Β΄ Λυκείου: Τηλεόραση: το «άλλο σχολείο» του ελεύθερου χρόνου;

Κωνσταντίνος Μάντης | Best Blogger Tips
Paul Tagliamonte

Έκθεση Β΄ Λυκείου: Τηλεόραση: το «άλλο σχολείο» του ελεύθερου χρόνου;

Τα παιδιά αφιερώνουν άραγε περισσότερο χρόνο στην τηλεόραση στις καλοκαιρινές τους διακοπές; Από τα λίγα που γνωρίζω δεν είναι διαθέσιμα σχετικά ερευνητικά δεδομένα. Θα μπορούσε, όμως, να υποθέσει κανείς βάσιμα ότι τα παιδιά που χαίρονται τις διακοπές τους σε κάποιο θέρετρο έχουν πολλές ελκυστικές ασχολίες ως αντίβαρο στα τηλεοπτικά προγράμματα. Το αντίθετο συμβαίνει με τα παιδιά που περνούν τις διακοπές τους στα αστικά κέντρα, όπου οι δυνατότητες για άλλες δραστηριότητες είναι αρκετά περιορισμένες.
Ίσως τα παιδιά της πρώτης κατηγορίας, που έχουν το πλεονέκτημα να χαίρονται τις ποικίλες δραστηριότητες των διακοπών, να είναι πιο τυχερά και για έναν άλλο λόγο, καθώς εκτίθενται λιγότερο στον ευτελή, δημόσιο λόγο, αλλά και στη βία του τηλεοπτικού θεάματος που δε συνυπολογίζει την παρουσία των παιδιών ανάμεσα στους τηλεθεατές. Οι συνέπειες αυτής της πρακτικής θα άξιζε να μελετηθούν συστηματικά, όπως και οι συνέπειες γενικότερα της παρακολούθησης από παιδιά άλλων εκπομπών, οι οποίες προβάλλονται σε ζώνες υψηλής τηλεθέασης, ενώ απευθύνονται αποκλειστικά σε ενηλίκους.
Τέτοιες περιπτώσεις ξαναφέρνουν στη συζήτηση τον ρόλο της τηλεόρασης, αλλά και των άλλων μέσων ενημέρωσης, ως φορέα κοινωνικοποίησης των παιδιών και των νέων στις σύγχρονες κοινωνίες. Δεν είναι τυχαίος ο χαρακτηρισμός της τηλεόρασης ως το «άλλο σχολείο». Οι επιδράσεις που ασκεί στον τρόπο οργάνωσης της ζωής των ανθρώπων, στην ατομική και στην κοινωνική τους ανάπτυξη καθώς και στις ποικίλες εκδηλώσεις της συμπεριφοράς τους είναι σημαντικές. Γι’ αυτόν τον λόγο στόχος των περισσότερων παρεμβάσεων που προτείνονται είναι να εξασφαλιστούν τρόποι που θα μεγιστοποιούν τις θετικές συνέπειές της και θα ελαχιστοποιούν τις αρνητικές, σε αυτές κυρίως τις ηλικιακές κατηγορίες. Έτσι, έχουν εξεταστεί προτάσεις, όπως αυστηρότερος έλεγχος, κώδικες δεοντολογίας και αυτοδέσμευσης των καναλιών αλλά και προγράμματα ευαισθητοποίησης των εργαζομένων στα μέσα.
Εδώ, όμως, πρέπει να επισημανθεί ένα παράδοξο, που χαρακτηρίζει τα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα των σύγχρονων χωρών: Ενώ όλα τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν πως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης επηρεάζουν καθοριστικά τους πολίτες των σύγχρονων κοινωνιών και ιδίως τους νεότερους στην ηλικία, το σχολείο σε μεγάλο βαθμό δείχνει αδιάφορο και αμέτοχο στον σχετικό προβληματισμό. Σ’ αυτό το συμπέρασμα θα καταλήξει κανείς, αν κρίνει τουλάχιστον από το περιεχόμενο σπουδών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα διδακτικά βιβλία και την έλλειψη κατάλληλης κατάρτισης των εκπαιδευτικών, ώστε να είναι σε θέση να προετοιμάζουν επαρκώς τους νέους για τον κόσμο των σύγχρονων μέσων. Για τον λόγο αυτόν, είναι ζήτημα άμεσης προτεραιότητας μια διαφορετική αντιμετώπιση των μέσων και ιδίως της τηλεόρασης από την εκπαίδευση.
Αφετηρία, λοιπόν, μιας τέτοιας αλλαγής μπορεί να είναι η θέση ότι η εκπαίδευση στα μέσα αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της παιδείας ενός σύγχρονου, μορφωμένου πολίτη. Οι όροι αλφαβητισμός στα μέσα (media literacy) και τηλεοπτικός αλφαβητισμός, που αποτελούν σημεία αναφοράς στη σχετική συζήτηση, εκφράζουν την τάση να ενταχθεί η εκπαίδευση στα ΜΜΕ στον βασικό πυρήνα της παιδείας του σύγχρονου πολίτη. Ακόμη, έχουμε την πεποίθηση ότι η ένταξη της εκπαίδευσης στα ΜΜΕ στο πρόγραμμα σπουδών του σύγχρονου σχολείου με τον κατάλληλο τρόπο μπορεί να αποτελέσει μια ουσιαστική συμβολή στην προετοιμασία των νέων ανθρώπων για μια εποικοδομητική σχέση με αυτά. Ωστόσο, αυτή η προοπτική, βρίσκεται σε αλληλεξάρτηση με ευρύτερες κοινωνικές αλλαγές, που δεν μπορεί παρά να περιλαμβάνουν και ριζικές τομές στον τρόπο λειτουργίας των ίδιων των μέσων. Και αυτές τις τομές πρέπει με τη σειρά της να τις προετοιμάζει και να τις προωθεί η ίδια η εκπαίδευση.

Π. Χαραμής, Εκπαιδευτική πύλη e-paideia, 20.4.2003 (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80 - 100 λέξεις).

Η αποφυγή της τηλεόρασης κατά τους θερινούς μήνες από τα παιδιά τα γλιτώνει από τον ευτελή δημόσιο λόγο κι από την έντονη τηλεοπτική βία, και, άρα, από τις αρνητικές συνέπειες αυτών. Η τηλεόραση ασκεί σημαντική επιρροή στα παιδιά, αφού επιδρά τόσο στην ατομική και κοινωνική τους ανάπτυξη, όσο και στη συμπεριφορά τους. Χρειάζεται, ωστόσο, αυστηρός έλεγχος των μέσων ενημέρωσης και της τηλεόρασης, ώστε να ελαχιστοποιείται ο αρνητικός τους αντίκτυπος στα παιδιά. Είναι, πάντως, παράδοξο πως το σχολείο μοιάζει να μη μετέχει σ’ αυτόν τον προβληματισμό, ενώ είναι σαφές πως ο τηλεοπτικός αλφαβητισμός θα έπρεπε να κατέχει κεντρική θέση στο πρόγραμμα σπουδών, προκειμένου να προετοιμάζονται κατάλληλα οι νέοι για να αποκτήσουν μια ορθή σχέση με τα μέσα ενημέρωσης.      

Β1. Γιατί, κατά τον αρθρογράφο, η τηλεόραση μπορεί να ονομαστεί και «άλλο σχολείο»; (60 – 80 λέξεις)

Ο αρθρογράφος θεωρεί πως η τηλεόραση μπορεί να ονομαστεί και «άλλο σχολείο», διότι ο ρόλος της ως φορέας κοινωνικοποίησης των παιδιών και των νέων στη σύγχρονη εποχή είναι ιδιαιτέρως δραστικός. Οι επιδράσεις, άλλωστε, που ασκεί η τηλεόραση καλύπτουν ευρύ φάσμα της κοινωνικής ταυτότητας των σύγχρονων ανθρώπων, εφόσον αφορούν τόσο τον τρόπο οργάνωσης της ζωής τους, όσο και την ατομική και κοινωνική τους ανάπτυξη. Ενώ, συνάμα, εμφανής είναι ο αντίκτυπός της σε ποικίλες εκδηλώσεις της καθημερινής τους συμπεριφοράς. Υπ’ αυτή την έννοια, η τηλεόραση εύλογα αποκτά τον τίτλος του «άλλου σχολείου», μιας και επιδρά καταλυτικά στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των νέων ατόμων. 

Β1. Γιατί o αρθρογράφος θεωρεί τυχερά τα παιδιά που περνούν τις διακοπές τους σε κάποιο θέρετρο; (60 – 80 λέξεις)

Ο συγγραφέας θεωρεί πως τα παιδιά που περνούν τις διακοπές τους σε κάποιο θέρετρο είναι τυχερά, διότι έχοντας τη δυνατότητα να επιδοθούν σε ποικίλες ευχάριστες δραστηριότητες, μπορούν ν’ αποφύγουν την παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων. Γλιτώνουν, έτσι, την έκθεσή τους τόσο στον ευτελή δημόσιο λόγο, που έχει βέβαιο αντίκτυπο στη διαμόρφωση του γλωσσικού τους κώδικα, όσο και στη βία που κατακλύζει τα τηλεοπτικά θεάματα κι έχει τις δικές της επιζήμιες συνέπειες στους ακούσιους αποδέκτες των προγραμμάτων αυτών. Τα παιδιά, άλλωστε, που δεν έχουν τη δυνατότητα να αποφύγουν την τηλεόραση εκτίθεται και στο περιεχόμενο πολλών άλλων εκπομπών που ενώ απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες, προβάλλονται σε ώρες υψηλής τηλεθέασης.  

Β1. Ποιο είναι, κατά τον αρθρογράφο, το «παράδοξο, που χαρακτηρίζει τα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα των σύγχρονων χωρών»; (60 – 80 λέξεις)

Σύμφωνα με τον αρθρογράφο, το παράδοξο που χαρακτηρίζει το εκπαιδευτικό σύστημα των περισσότερων σύγχρονων χωρών, είναι πως, ενώ προκύπτει με σαφήνεια από τις έρευνες η σημαντική επιρροή των μέσων μαζικής ενημέρωσης στους πολίτες, δεν υπάρχει σχετική μέριμνα για την κατάλληλη προετοιμασία των μαθητών. Όπως γίνεται αντιληπτό από τα διδακτικά βιβλία, από το πρόγραμμα σπουδών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και από την έλλειψη τις σχετικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών, το σχολείο μοιάζει να μη λαμβάνει θέση στον προβληματισμό αναφορικά με την ιδιαίτερη επιρροή των μέσων ενημέρωσης στους νέους. Φαίνεται, λοιπόν, πως χρειάζεται να υπάρξει μια διαφοροποίηση στον τρόπο με τον οποίο το σχολείο αντιμετωπίζει τα μέσα ενημέρωσης και κυρίως την τηλεόραση.    

Β1. Να εξηγήσετε τη θέση του αρθρογράφου ότι «η εκπαίδευση στα μέσα αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της παιδείας ενός σύγχρονου, μορφωμένου πολίτη». (60 – 80 λέξεις)

Η εκπαίδευση στα μέσα αποτελεί βασικό στοιχείο της παιδείας ενός σύγχρονου πολίτη, διότι μπορεί, αν ενταχθεί με τον κατάλληλο τρόπο στο σχολείο, να αποτελέσει ένα καίριο εφόδιο για την ορθή προετοιμασία του, προκειμένου να αναπτύξει μια εποικοδομητική σχέση με αυτά. Είναι προφανές, άλλωστε, από τη σημασία που δίνεται διεθνώς στον αλφαβητισμό στα μέσα (media literacy), πως η επιδίωξη αυτή συνιστά πλέον αναγκαίο ζητούμενο από τη σύγχρονη εκπαίδευση. Ο νέος πολίτης θα έχει τη δυνατότητα να κατανοήσει πληρέστερα τη δυναμική των μέσων και την επίδραση που αυτά ασκούν, ενώ παράλληλα η κατάλληλη προετοιμασία της νέας γενιάς θα ανοίξει το δρόμο για ορισμένες ουσιώδεις αλλαγές που απαιτούνται στον τρόπο λειτουργίας των ίδιων των μέσων. 

Β2. Ποια συλλογιστική πορεία (επαγωγική ή παραγωγική) ακολουθεί ο αρθρογράφος στην τρίτη (Τέτοιες… μέσα) παράγραφο του κειμένου;

Η συλλογιστική πορεία της παραγράφου είναι παραγωγική, διότι από την αρχική γενική διαπίστωση του ρόλου των μέσων μαζικής ενημέρωσης ως φορέων κοινωνικοποίησης των παιδιών και των νέων, ο αρθρογράφος προχωρά στη διερεύνηση εκείνων των μέτρων που θα μπορούσαν πιθανά να ελαχιστοποιήσουν τις αρνητικές τους επιδράσεις στις νεαρές ηλικίες.

B2. Ποια συλλογιστική πορεία (παραγωγική – επαγωγική) ακολουθεί ο αρθρογράφος στην τέταρτη (Εδώ… εκπαίδευση.) του κειμένου;

Η συλλογιστική πορεία της παραγράφου είναι παραγωγική, διότι ο αρθρογράφος ξεκινά με τη γενική αναφορά σ’ ένα παράδοξο που χαρακτηρίζει τα εκπαιδευτικά συστήματα των σύγχρονων χωρών, και κατόπιν προχωρά στην παρουσίαση και την αποσαφήνιση αυτής της παράδοξης κατάστασης.

Β2. Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στην τρίτη (Τέτοιες… μέσα) και την τέταρτη παράγραφο (Εδώ… εκπαίδευση) του κειμένου; Να απαντήσετε αναφέροντας τη σχέση που σηματοδοτείται.

Η συνοχή ανάμεσα στην 3η και την 4η παράγραφο επιτυγχάνεται με τη χρήση του συνδέσμου «όμως» (Εδώ, όμως, πρέπει να επισημανθεί...), με τον οποίο δημιουργείται μια σχέση αντίθεσης.

B2. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της τέταρτης παραγράφου (Εδώ… εκπαίδευση) του κειμένου;

Θεματική περίοδος: Εδώ, όμως, πρέπει να επισημανθεί ένα παράδοξο, που χαρακτηρίζει τα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα των σύγχρονων χωρών: Ενώ όλα τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν πως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης επηρεάζουν καθοριστικά τους πολίτες των σύγχρονων κοινωνιών και ιδίως τους νεότερους στην ηλικία, το σχολείο σε μεγάλο βαθμό δείχνει αδιάφορο και αμέτοχο στον σχετικό προβληματισμό.
Σχόλια / Λεπτομέρειες: Σ’ αυτό το συμπέρασμα θα καταλήξει κανείς, αν κρίνει τουλάχιστον από το περιεχόμενο σπουδών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα διδακτικά βιβλία και την έλλειψη κατάλληλης κατάρτισης των εκπαιδευτικών, ώστε να είναι σε θέση να προετοιμάζουν επαρκώς τους νέους για τον κόσμο των σύγχρονων μέσων.
Κατακλείδα: Για τον λόγο αυτόν, είναι ζήτημα άμεσης προτεραιότητας μια διαφορετική αντιμετώπιση των μέσων και ιδίως της τηλεόρασης από την εκπαίδευση.

Γ1. Να γράψετε από μία πρόταση, χρησιμοποιώντας ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την έντονη γραφή: βάσιμα, ελκυστικές, τυχερά, ατομική, επαρκώς. Φροντίστε, ώστε μέσα από την πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε αντώνυμης λέξης. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το πρόσωπο, το γένος κ.λπ.).

- Πρόκειται για απαράδεκτη και αβάσιμη κατηγορία.
- Παρά το ευχάριστο της εμφάνισής του, γίνεται τελικά απωθητικός λόγω της συμπεριφοράς και του χαρακτήρα του.
- Ο επίδοξος ληστής εγκατέλειψε αιμόφυρτη την άτυχη γυναίκα και εξαφανίστηκε προς άγνωστη κατεύθυνση.
- Οι αποφάσεις κι οι δράσεις της κυβέρνησης οφείλουν να υπηρετούν το συλλογικό συμφέρον και όχι τα συμφέροντα μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων.
- Ο κρατικός μηχανισμός φάνηκε για άλλη μια φορά ανεπαρκώς προετοιμασμένος για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας.

Γ1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις λέξεις/φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: Τα παιδιά αφιερώνουν, τηλεοπτικά προγράμματα, συνέπειες, επηρεάζουν καθοριστικά, Ακόμη. (Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους γραμματικούς τύπους ως προς την πτώση, τον αριθμό, το γένος, το πρόσωπο κ.λπ.).

Τα παιδιά αφιερώνουν πολλές ώρες καθημερινά στην παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων, χωρίς κατ’ ανάγκη να έχουν αυτά εγκριθεί ή επιλεχθεί από τους γονείς τους. Έτσι, συχνά βρίσκονται αντιμέτωπα με σκηνές βίας ή άλλα περιστατικά ακατάλληλου για την ηλικία τους περιεχομένου, τα οποία επηρεάζουν καθοριστικά τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται, καθώς ακόμη και τη συναισθηματική τους κατάσταση. Πρόκειται για ένα βαθύ επηρεασμό, τις συνέπειες του οποίου δεν μπορούμε πάντοτε να εκτιμήσουμε πλήρως, καθώς ο αντίκτυπός του εκδηλώνεται κάποτε με σημαντική καθυστέρηση. 

Γ1. Να γράψετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις (επισημαίνονται στο κείμενο με έντονη γραφή). Φροντίστε, ώστε μέσα από την πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: διαθέσιμα, συνυπολογίζει, χαρακτηρισμός, έλλειψη, ριζικές (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος κλπ.)

- Τα στατιστικά στοιχεία της έρευνας έχουν καταστεί διαθέσιμα στους πολίτες, προκειμένου να μελετηθούν περαιτέρω απ’ όποιον το επιθυμεί.
- Στα έξοδα που καλύπτει η εταιρεία συνυπολογίζονται τα επαγγελματικά ταξίδια.
- Θεωρούσε πολύ τιμητικό γι’ αυτόν τον χαρακτηρισμό του «πρωτεργάτη του κινήματος».
- Η εργασία σου έχει πολλές ελλείψεις ακόμη.
- Χρειάζονται ριζικές αλλαγές για την εξυγίανση του δημόσιου τομέα.

Γ1. Να γράψετε από μία πρόταση με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις (επισημαίνονται στο κείμενο με έντονη γραφή). Φροντίστε, ώστε μέσα από την πρόταση να γίνεται φανερή η σημασία της κάθε λέξης: ερευνητικά, εκτίθενται, παρεμβάσεων, δεοντολογίας, συμβολή (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος κλπ.)

- Τα νέα ερευνητικά προγράμματα της ιατρικής επιστήμης υπόσχονται θεραπείες για ασθένειες που δεν έχουν ακόμη αντιμετωπιστεί με αποτελεσματικό τρόπο.
- Οι χειρισμοί του μας εξέθεσαν σε μεγάλο κίνδυνο.
- Τα αιτήματα των απεργών ικανοποιήθηκαν ύστερα από παρέμβαση του αρμόδιου υπουργού.
- Ο κώδικας δημοσιογραφικής δεοντολογίας προβλέπει πως κάθε δημοσιογράφος οφείλει να θεωρεί πρώτιστο καθήκον του τη δημοσιοποίηση όλης της αλήθειας.
- Η συμβολή του στην επίλυση του προβλήματος ήταν καθοριστική.

Γ2. Να γράψετε μία περίοδο (20-30 λέξεων) στην οποία θα χρησιμοποιήσετε μεταφορικά / συνυποδηλωτικά τις λέξεις αφετηρία και τομές.

Η αφετηρία νέων εξελίξεων για την πολιτική της χώρας μας θα προκύψει, πιθανώς, από την πρόδηλη αδυναμία της κυβέρνησης να υλοποιήσει τις αναγκαίες εκείνες τομές που θα καταστήσουν το δημόσιο τομέα αποτελεσματικό, παραγωγικό και αξιόπιστο.

Γ2. Να επισημάνετε στο κείμενο πέντε όρους ειδικού / επιστημονικού λεξιλογίου και να αιτιολογήσετε τη χρήση τους.

- κώδικες δεοντολογίας
- αυτοδέσμευσης
- ευαισθητοποίησης
- αλφαβητισμός στα μέσα (media literacy)
- τηλεοπτικός αλφαβητισμός

Οι τρεις πρώτοι όροι αφορούν την ανάγκη ελαχιστοποίησης των αρνητικών συνεπειών που ασκούν τα ΜΜΕ στα παιδιά και τους νέους, μέσα από την ύπαρξη ενός αυστηρότερου πλαισίου λειτουργίας, καθώς και μέσα από τη συνειδητοποίηση των εργαζομένων σε αυτά της ευθύνης που έχουν απέναντι στα νεότερα μέλη της κοινωνίας. Ενώ, οι δύο επόμενοι αφορούν την εκπαίδευση των νέων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την πληρέστερη κατανόηση της φύσης και της λειτουργίας τους.
Η χρήση όρων ειδικού λεξιλογίου καθίσταται αναγκαία προκειμένου να διερευνηθεί σε βάθος το εξεταζόμενο θέμα και να τεθούν καίριοι προβληματισμοί σε σχέση με αυτό.

Γ2α. «Ωστόσο, αυτή η προοπτική, βρίσκεται σε αλληλεξάρτηση με ευρύτερες κοινωνικές αλλαγές, που δεν μπορεί παρά να περιλαμβάνουν και ριζικές τομές στον τρόπο λειτουργίας των ίδιων των μέσων».
Στην παραπάνω περίοδο να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση.

Η αναφορική πρόταση είναι η ακόλουθη: «που δεν μπορεί παρά να περιλαμβάνουν και ριζικές τομές στον τρόπο λειτουργίας των ίδιων των μέσων»

Γ2β. Στη συνέχεια να γράψετε αν αυτή είναι προσδιοριστική ή παραθετική / προσθετική.

Η πρόταση είναι παραθετική / προσθετική, καθώς δεν αποτελεί αναγκαίο συμπλήρωμα του όρου που προσδιορίζει (κοινωνικές αλλαγές), γι’ αυτό και χωρίζεται από αυτόν με κόμμα.

Γ2α. «Θα μπορούσε, όμως, να υποθέσει κανείς βάσιμα ότι τα παιδιά που χαίρονται τις διακοπές τους σε κάποιο θέρετρο έχουν πολλές ελκυστικές ασχολίες ως αντίβαρο στα τηλεοπτικά προγράμματα.».
Στην παραπάνω περίοδο να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση.

Η αναφορική πρόταση είναι η ακόλουθη: «που χαίρονται τις διακοπές τους σε κάποιο θέρετρο»

Γ2β. Στη συνέχεια να γράψετε αν αυτή είναι προσδιοριστική ή παραθετική / προσθετική.

Η πρόταση είναι προσδιοριστική, καθώς αποτελεί αναγκαίο συμπλήρωμα του όρου που προσδιορίζει (τα παιδιά), γι’ αυτό και δεν χωρίζεται από αυτόν με κόμμα.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...