Λατινικά Γ΄ Λυκείου: Κλίση ουσιαστικών και επιθέτων (Κείμενα: 34, 36 & 38)

Κωνσταντίνος Μάντης | Best Blogger Tips
Melvin Kearney

Λατινικά Γ΄ Λυκείου: Κλίση ουσιαστικών και επιθέτων (Κείμενα: 34, 36 & 38)

Κείμενο 34

Ουσιαστικά
Α΄ κλίση

Ενικ: ianuaianuaeianuaeianuamianuaianua (θηλ. = πόρτα)
Πληθ: ianuae, ianuarum, ianuis, ianuas, ianuae, ianuis

Ενικdextra, dextrae, dextrae, dextram, dextra, dextra (θηλ. = δεξί χέρι)
Πληθ: dextrae, dextrarum, dextris, dextras, dextrae, dextris

Β΄ κλίση

ΕνικAfricanus, Africani, Africano, Africanum, Africane, Africano (αρσ. = Αφρικανός)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

ΕνικLiternum, Literni, Literno, Liternum, Liternum, Literno (ουδ. = Λίτερνο)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

Ενικ: [Δεν σχηματίζει ενικό]
Πληθ: domestici, domesticorum, domesticis, domesticos, domestici, domesticis (αρ. = οικιακοί δούλοι)  

Ενικpraesidium, praesidii (-i), praesidio, praesidium, praesidium, praesidio (ουδ. = φρουρά)
Πληθ: praesidia, praesidiorum, praesidiis, praesidia, praesidia, praesidiis

Ενικtectum, tecti, tecto, tectum, tectum, tecto (ουδ. = σπίτι
Πληθ: tecta, tectorum, tectis, tecta, tecta, tectis

Ενικ: [Δεν σχηματίζει ενικό
Πληθ: arma, armorum, armis, arma, arma, armis (ουδ. = όπλα)

Ενικtemplum, templi, templo, templum, templum, templo (ουδ. = ναός
Πληθ: templa, templorum, templis, templa, templa, templis

Ενικvestibulum, vestibuli, vestibulo, vestibulum, vestibulum, vestibulo (ουδ. = είσοδος
Πληθ: vestibula, vestibulorum, vestibulis, vestibula, vestibula, vestibulis

Ενικdonum, doni, dono, donum, donum, dono (ουδ. = δώρο
Πληθ: dona, donorum, donis, dona, dona, donis

deus - dei (αρ. = θεός)

deus                dei – dii – di
dei                   deorum - deum
deo                  deis – diis – dis
deum              deos
deus & dive    dei – dii – di
deo                  deis – diis – dis

Γ΄ κλίση

Ενικpraedo, praedonis, praedoni, praedonem, praedo, praedone (αρ. = ληστής)
Πληθ: praedones, praedonum, praedonibus, praedones, praedones, praedonibus    

Ενικdux, ducis, duci, ducem, dux, duce (αρ. = αρχηγός)
Πληθ: duces, ducum, ducibus, duces, duces, ducibus

Ενικvox, vocis, voci, vocem, vox, voce (θηλ. = φωνή)
Πληθ: voces, vocum, vocibus, voces, voces, vocibus

Ενικvirtus, virtutis, virtuti, virtutem, virtus, virtute (θηλ. = ανδρεία)    
Πληθ: virtutes, virtutum, virtutibus, virtutes, virtutes, virtutibus

Ενικforis, foris, fori, forem, foris, fore (θηλ. = πόρτα)
Πληθ: fores, forium, foribus, fores (-is), fores, foribus   
[Απαντά πιο συχνά στον πληθυντικό.]

Ενικpostis, postis, posti, postem, postis, poste (αρ. = παραστάδα)
Πληθ: postes, postium, postibus, postes (-is), postes, postibus   

Ενικhomo, hominis, homini, hominem, homo, homine (αρσ. = άνθρωπος)
Πληθ: homines, hominum, hominibus, homines, homines, hominibus

ΕνικScipio, Scipionis, Scipioni, Scipionem, Scipio, Scipione (αρ= Σκιπίωνας)
Πληθ: [Ως κύριο όνομα δεν διαθέτει κατά κανόνα πληθυντικό.]

Επίθετα (Β΄ κλίση)

Ενικός
clarus, clari, claro, clarum, clare, claro (καθαρός, δυνατός)
clara, clarae, clarae, claram, clara, clara
clarum, clari, claro, clarum, clarum, claro

Πληθυντικός
clari, clarorum, claris, claros, clari, claris
clarae, clararum, claris, claras, clarae, claris
clara, clarorum, claris, clara, clara, claris

Ενικός
sanctus, sancti, sancto, sanctum, sancte, sancto (ιερός)
sancta, sanctae, sanctae, sanctam, sancta, sancta
sanctum, sancti, sancto, sanctum, sanctum, sancto

Πληθυντικός
sancti, sanctorum, sanctis, sanctos, sancti, sanctis
sanctae, sanctarum, sanctis, sanctas, sanctae, sanctis
sancta, sanctorum, sanctis, sancta, sancta, sanctis

Γ΄ κλίση

Πληθυντικός
complures, complurium, compluribus, complures, complures, compluribus (πολλοί)
complures, complurium, compluribus, complures, complures, compluribus
complura (ia), complurium, compluribus, complura (ia), complura (ia), compluribus

Ενικός
incredibilis, incredibilis, incredibili, incredibilem, incredibilis, incredibili (απίστευτος)
incredibilis, incredibilis, incredibili, incredibilem, incredibilis, incredibili
incredibile, incredibilis, incredibili, incredibile, incredibile, incredibili

Πληθυντικός
incredibiles, incredibilium, incredibilibus, incredibiles, incredibiles, incredibilibus  
incredibiles, incredibilium, incredibilibus, incredibiles, incredibiles, incredibilibus 
incredibilia, incredibilium, incredibilibus, incredibilia, incredibilia, incredibilibus 

Ενικός
immortalis, immortalis, immortali, immortalem, immortalis, immortali (αθάνατος)
immortalis, immortalis, immortali, immortalem, immortalis, immortali
immortale, immortalis, immortali, immortale, immortale, immortali

Πληθυντικός
immortales, immortalium, immortalibus, immortales, immortales, immortalibus
immortales, immortalium, immortalibus, immortales, immortales, immortalibus
immortalia, immortalium, immortalibus, immortalia, immortalia, immortalibus

Κείμενο 36

Ουσιαστικά
Α΄ κλίση

Ενικ: [Δεν σχηματίζει ενικό]
Πληθdivitiae, divitiarum, divitiis, divitias, divitiae, divitiis (θηλ. = πλούτη)

Ενικpecunia, pecuniae, pecuniae, pecuniam, pecunia, pecunia (θηλ. = περιουσία, χρήματα)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

Β΄ κλίση

ΕνικManius, Manii /i, Manio, Manium, Mani, Manio (αρσ. = Μάνιος)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

ΕνικCurius, Curii /i, Curio, Curium, Curi, Curio (αρσ. = Κούριος)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

ΕνικDentatus, Dentati, Dentato, Dentatum, Dentate, Dentato (αρσ. = Δεντάτος)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

Ενικfocus, foci, foco, focum, foce, foco (αρ. = φωτιά
Πληθ: foci, focorum, focis, focos, foci, focis

Ενικscamnum, scamni, scamno, scamnum, scamnum, scamno (ουδ. = σκαμνί
Πληθ: scamna, scamnorum, scamnis, scamna, scamna, scamnis

Ενικ: catillus, catilli, catillo, catillum, catille, catillo (αρ. = πιάτο) [Ετερογενές]
Πληθ: catilla, catillorum, catillis, catilla, catilla, catillis (ουδ.)

Ενικlegatus, legati, legato, legatum, legate, legato (αρ. = απεσταλμένος
Πληθ: legati, legatorum, legatis, legatos, legati, legatis

Ενικminister, ministri, ministro, ministrum, minister, ministro (αρ. = απεσταλμένος
Πληθ: ministri, ministrorum, ministris, ministros, ministri, ministris

Ενικaurum, auri, auro, aurum, aurum, auro (ουδ. = χρυσάφι) 
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

Γ΄ κλίση

Ενικfrugalitas, frugalitatis, frugalitati, frugalitatem, frugalitas, frugalitate (θηλ= ολιγάρκεια)
Πληθ: [Ως αφηρημένο ουσιαστικό δεν σχηματίζει κατά κανόνα πληθυντικό.]

Ενικ: (Samnis, Samnitis, Samniti, Samnitem, Samnis, Samnite) (αρ. = Σαμνίτης)  
Πληθ: Samnites, Samnitium, Samnitibus, Samnites /is, Samnites, Samnitibus
[Ως εθνικό ουσιαστικό σχηματίζει μόνο πληθυντικούς τύπους.]

Ενικpaupertas, paupertatis, paupertati, paupertatem, paupertas, paupertate (θηλ. = φτώχεια)    
Πληθ: paupertates, paupertatum, paupertatibus, paupertates, paupertates, paupertatibus

Ενικlegatio, legationis, legationi, legationem, legatio, legatione (θηλ. = πρεσβεία)
Πληθ: legationes, legationum, legationibus, legationes, legationes, legationibus   

Ενικpondus, ponderis, ponderi, pondus, pondus, pondere (ουδ. = βάρος)
Πληθ: pondera, ponderum, ponderibus, pondera, pondera, ponderibus

Ενικlocuples, locupletis, locupleti, locupletem, locuples, locuplete /i (αρ. = πλούσιος)
Πληθ: locupletes, locupletum /ium, locupletibus, locupletes, locupletes, locupletibus
[Ως ουσιαστικοποιημένο επίθετο σχηματίζει την κλητική ενικού και σε –i, και τη γενική πληθυντικού και σε –ium.)

Δ΄ Κλίση

Ενικrisus, risus, risui, risum, risus, risu (αρ. = γέλιο)
Πληθ: risus, risuum, risibus, risus, risus, risibus

Ενικvultus, vultus, vultui, vultum, vultus, vultu (αρ. = πρόσωπο)
Πληθ: vultus, vultuum, vultibus, vultus, vultus, vultibus

Ε΄ Κλίση

Ενικ: dies, diei, diei, diem, dies, die (αρ. = ημέρα)
Πληθ: dies, dierum, diebus, dies, dies, diebus

Ενικ: acies, aciei, aciei, aciem, acies, acie (θηλ. = μάχη)
Πληθ: acies, --, --, acies, acies, --


Επίθετα (Β΄ κλίση)

Ενικός
magnus, magni, magno, magnum, magne, magno (μεγάλος)
magna, magnae, magnae, magnam, magna, magna
magnum, magni, magno, magnum, magnum, magno

Πληθυντικός
magni, magnorum, magnis, magnos, magni, magnis
magnae, magnarum, magnis, magnas, magnae, magnis
magna, magnorum, magnis, magna, magna, magnis

Ενικός
ligneus, lignei, ligneo, ligneum, lignee, ligneo (ξύλινος)
lignea, ligneae, ligneae, ligneam, lignea, lignea
ligneum, lignei, ligneo, ligneum, ligneum, ligneo

Πληθυντικός
lignei, ligneorum, ligneis, ligneos, lignei, ligneis
ligneae, lignearum, ligneis, ligneas, ligneae, ligneis
lignea, ligneorum, ligneis, lignea, lignea, ligneis

Ενικός
supervacaneus, supervacanei, supervacaneo, supervacaneum, supervacanee, supervacaneo (περιττός)
supervacanea, supervacaneae, supervacaneae, supervacaneam, supervacanea, supervacanea
supervacaneum, supervacanei, supervacaneo, supervacaneum, supervacaneum, supervacaneo

Πληθυντικός
supervacanei, supervacaneorum, supervacaneis, supervacaneos, supervacanei, supervacaneis
supervacaneae, supervacanearum, supervacaneis, supervacaneas, supervacaneae, supervacaneis
supervacanea, supervacaneorum, supervacaneis, supervacanea, supervacanea, supervacaneis

Ενικός
ineptus, inepti, inepto, ineptum, inepte, inepto (ανόητος)
inepta, ineptae, ineptae, ineptam, inepta, inepta
ineptum, inepti, inepto, ineptum, ineptum, inepto

Πληθυντικός
inepti, ineptorum, ineptis, ineptos, inepti, ineptis
ineptae, ineptarum, ineptis, ineptas, ineptae, ineptis
inepta, ineptorum, ineptis, inepta, inepta, ineptis

Κλίση συγκριτικών βαθμών

Ενικός
maior, maioris, maiori, maiorem, maior, maiore
maior, maioris, maiori, maiorem, maior, maiore
maius, maioris, maiori, maius, maius, maiore

Πληθυντικός
maiores, maiorum, maioribus, maiores, maiores, maioribus
maiores, maiorum, maioribus, maiores, maiores, maioribus
maiora, maiorum, maioribus, maiora, maiora, maioribus

Ενικός
ineptior, ineptioris, ineptiori, ineptiorem, ineptior, ineptiore
ineptior, ineptioris, ineptiori, ineptiorem, ineptior, ineptiore
ineptius, ineptioris, ineptiori, ineptius, ineptius, ineptiore

Πληθυντικός
ineptiores, ineptiorum, ineptioribus, ineptiores, ineptiores, ineptioribus
ineptiores, ineptiorum, ineptioribus, ineptiores, ineptiores, ineptioribus
ineptiora, ineptiorum, ineptioribus, ineptiora, ineptiora, ineptioribus

Κείμενο 38

Ουσιαστικά
Α΄ κλίση

ΕνικCaecilia, Caeciliae, Caeciliae, Caeciliam, Caecilia, Caecilia (θηλ. = Καικιλία)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

Ενικfilia, filiae, filiae, filiam, filia, filia (θηλ. = κόρη)
Πληθ: filiae, filiarum, filiis / filiabus, filias, filiae, filiis / filiabus

Ενικpuella, puellae, puellae, puellam, puella, puella (θηλ. = κοπέλα)
Πληθ: puellae, puellarum, puellis, puellas, puellae, puellis

Ενικmora, morae, morae, moram, mora, mora (θηλ. = χρονοτριβή, καθυστέρηση)
Πληθ: morae, morarum, moris, moras, morae, moris

Ενικmatertera, materterae, materterae, materteram, matertera, matertera (θηλ. = θεία)
Πληθ: materterae, materterarum, materteris, materteras, materterae, materteris

Β΄ κλίση

ΕνικMetellus, Metelli, Metello, Metellum, Metelle, Metello (αρσ. = Μέτελλος)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

Ενικsacellum, sacelli, sacello, sacellum, sacellum, sacello (ουδ. = μικρό ιερό
Πληθ: sacella, sacellorum, sacellis, sacella, sacella, sacellis

Ενικlocus, loci, loco, locum, loce, loco (αρσ. = τόπος)
Πληθ: loca, locorum, locis, loca, loca, locis (ουδ. = τόποι)
Πληθ: loci, locorum, locis, locos, loci, locis (αρ. = χωρία βιβλίων)

Ενικpropositum, propositi, proposito, propositum, propositum, proposito (ουδ. = σκοπός
Πληθ: proposita, propositorum, propositis, proposita, proposita, propositis

Ενικdictum, dicti, dicto, dictum, dictum, dicto (ουδ. = λόγος
Πληθ: dicta, dictorum, dictis, dicta, dicta, dictis

Ενικ:
matrimonium
matrimonii /i 
matrimonio 
matrimonium 
matrimonium
matrimonio (ουδ. = γάμος

Πληθ: 
matrimonia, matrimoniorum, matrimoniis, matrimonia, matrimonia, matrimoniis [Tο ουσιαστικό στον πληθυντικό αριθμό matrimonia συχνά έχει άλλη σημασία και σημαίνει τις νυμφευμένες γυναίκες]

Γ΄ κλίση

Ενικuxor, uxoris, uxori, uxorem, uxor, uxore (θηλ. = σύζυγος)    
Πληθ: uxores, uxorum, uxoribus, uxores, uxores, uxoribus

Ενικmos, moris, mori, morem, mos, more (αρ. = έθιμο)
Πληθ: mores, morum, moribus, mores, mores, moribus   

Ενικomen, ominis, omini, omen, omen, omine (ουδ. = οιωνός)
Πληθ: omina, ominum, ominibus, omina, omina, ominibus

Ενικsoror, sororis, sorori, sororem, soror, sorore (θηλ. = αδελφή)    
Πληθ: sorores, sororum, sororibus, sorores, sorores, sororibus

Ενικnox, noctis, nocti, noctem, nox, nocte & noctu
Πληθ: noctes, noctium, noctibus, noctes –is, noctes, noctibus

Ενικvox, vocis, voci, vocem, vox, voce (θηλ. = φωνή)
Πληθ: voces, vocum, vocibus, voces, voces, vocibus

Ενικsedes, sedis, sedi, sedem, sedes, sede (θηλ. = έδρα, κάθισμα)
Πληθ: sedes, sedum, sedibus, sedes, sedes, sedibus

Ε΄ κλίση

Ενικres, rei, rei, rem, res, re (θηλ. = πράγμα)
Πληθ: res, rerum, rebus, res, res, rebus

Επίθετα (Β΄ κλίση)

Ενικός
paulus, pauli, paulo, paulum, paule, paulo (λίγος)
paula, paulae, paulae, paulam, paula, paula
paulum, pauli, paulo, paulum, paulum, paulo

Πληθυντικός
pauli, paulorum, paulis, paulos, pauli, paulis
paulae, paularum, paulis, paulas, paulae, paulis
paula, paulorum, paulis, paula, paula, paulis

Ενικός
priscus, prisci, prisco, priscum, prisce, prisco (αρχαίος)
prisca, priscae, priscae, priscam, prisca, prisca
priscum, prisci, prisco, priscum, priscum, prisco

Πληθυντικός
prisci, priscorum, priscis, priscos, prisci, priscis
priscae, priscarum, priscis, priscas, priscae, priscis
prisca, priscorum, priscis, prisca, prisca, priscis

Ενικός
longus, longi, longo, longum, longe, longo (μακρύς, μακρόχρονος)
longa, longae, longae, longam, longa, longa
longum, longi, longo, longum, longum, longo

Πληθυντικός
longi, longorum, longis, longos, longi, longis
longae, longarum, longis, longas, longae, longis
longa, longorum, longis, longa, longa, longis

Ενικός
fessus, fessi, fesso, fessum, fesse, fesso (κουρασμένος)
fessa, fessae, fessae, fessam, fessa, fessa
fessum, fessi, fesso, fessum, fessum, fesso

Πληθυντικός
fessi, fessorum, fessis, fessos, fessi, fessis
fessae, fessarum, fessis, fessas, fessae, fessis
fessa, fessorum, fessis, fessa, fessa, fessis

Επίθετα (Γ΄ κλίση)

Ενικός
nuptialis, nuptialis, nuptiali, nuptialem, nuptialis, nuptiali (γαμήλιος)
nuptialis, nuptialis, nuptiali, nuptialem, nuptialis, nuptiali
nuptiale, nuptialis, nuptiali, nuptiale, nuptiale, nuptiali

Πληθυντικός
nuptiales, nuptialium, nuptialibus, nuptiales, nuptiales, nuptialibus
nuptiales, nuptialium, nuptialibus, nuptiales, nuptiales, nuptialibus
nuptialia, nuptialium, nuptialibus, nuptialia, nuptialia, nuptialibus

Ενικός
congruens, congruentis, congruenti, congruentem, congruens, congruenti (σύμφωνος)
congruens, congruentis, congruenti, congruentem, congruens, congruenti
congruens, congruentis, congruenti, congruens, congruens, congruenti

Πληθυντικός
congruentes, congruentium, congruentibus, congruentes, congruentes, congruentibus
congruentes, congruentium, congruentibus, congruentes, congruentes, congruentibus
congruentia, congruentium, congruentibus, congruentia, congruentia, congruentibus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...