Λατινικά Γ΄ Λυκείου: Κλίση ουσιαστικών και επιθέτων (Κείμενα: 42 & 43)

Κωνσταντίνος Μάντης | Best Blogger Tips
Lois Greenfield

Λατινικά Γ΄ Λυκείου: Κλίση ουσιαστικών και επιθέτων (Κείμενα: 42 & 43)

Κείμενο 42

Ουσιαστικά
Α΄ κλίση

Ενικsententia, sententiae, sententiae, sententiam, sententia, sententia (θηλ. = άποψη)
Πληθ: sententiae, sententiarum, sententiis, sententias, sententiae, sententiis

ΕνικCatilina, Catilinae, Catilinae, Catilinam, Catilina, Catilina (αρ. = Κατιλίνας)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

Β΄ κλίση

Ενικcastrum, castri, castro, castrum, castrum, castro
Πληθ: castra, castrorum, castris, castra, castra, castris
[(castrum -i = φρούριο, οχυρό, castra -orum = στρατόπεδο)]

Γ΄ κλίση

Ενικordo, ordinis, ordini, ordinem, ordo, ordine (αρ. = τάξη)
Πληθ: ordines, ordinum, ordinibus, ordines, ordines, ordinibus    

Ενικconiuratio, coniurationis, coniurationi, coniurationem, coniuratio, coniuratione (θηλ. = συνωμοσία)
Πληθ: coniurationes, coniurationum, coniurationibus, coniurationes, coniurationes, coniurationibus

Ενικauctoritas, auctoritatis, auctoritati, auctoritatem, auctoritas, auctoritate (θηλ. = κύρος, επιρροή)
Πληθ: auctoritates, auctoritatum, auctotaribus, auctoritates, auctoritates, auctoritatibus

Ε΄ κλίση

Ενικ: spes, spei, spei, spem, spes, spe (θηλ. = ελπίδα)
Πληθ: spes, --, --, spes, spes, --

Επίθετα (Β΄ κλίση)

Ενικός
multus, multi, multo, multum, multe, multo (πολύς)
multa, multae, multae, multam, multa, multa
multum, multi, multo, multum, multum, multo

Πληθυντικός
multi, multorum, multis, multos, multi, multis
multae, multarum, multis, multas, multae, multis
multa, multorum, multis, multa, multa, multis

Ενικός
improbus, improbi, improbo, improbum, improbe, improbo (φαύλος, αχρείος)
improba, improbae, improbae, improbam, improba, improba
improbum, improbi, improbo, improbum, improbum, improbo

Πληθυντικός
improbi, improborum, improbis, improbos, improbi, improbis
improbae, improbarum, improbis, improbas, improbae, improbis
improba, improborum, improbis, improba, improba, improbis

Ενικός
imperitus, imperiti, imperito, imperitum, imperite, imperito (άπειρος)
imperita, imperitae, imperitae, imperitam, imperita, imperita
imperitum, imperiti, imperito, imperitum, imperitum, imperito

Πληθυντικός
imperiti, imperitorum, imperitis, imperitos, imperiti, imperitis
imperitae, imperitarum, imperitis, imperitas, imperitae, imperitis
imperita, imperitorum, imperitis, imperita, imperita, imperitis

Ενικός
Manlianus, Manliani, Manliano, Manlianum, Manliane, Manliano (ο του Μανλίου)
Manliana, Manlianae, Manlianae, Manlianam, Manliana, Manliana
Manlianum, Manliani, Manliano, Manlianum, Manlianum, Manliano

Πληθυντικός
Manliani, Manlianorum, Manlianis, Manlianos, Manliani, Manlianis
Manlianae, Manlianarum, Manlianis, Manlianas, Manlianae, Manlianis
Manliana, Manlianorum, Manlianis, Manliana, Manliana, Manlianis

Γ΄ κλίση

Ενικός
mollis, mollis, molli, mollem, mollis, molli (επιεικής)
mollis, mollis, molli, mollem, mollis, molli
molle, mollis, molli, molle, molle, molli

Πληθυντικός
molles, mollium, mollibus, molles, molles, mollibus  
molles, mollium, mollibus, molles, molles, mollibus
mollia, mollium, mollibus, mollia, mollia, mollibus

Κλίση συγκριτικού βαθμού

Ενικός
mollior, mollioris, molliori, molliorem, mollior, molliore
mollior, mollioris, molliori, molliorem, mollior, molliore
mollius, mollioris, molliori, mollius, mollius, molliore

Πληθυντικός
molliores, molliorum, mollioribus, molliores, molliores, mollioribus
molliores, molliorum, mollioribus, molliores, molliores, mollioribus
molliora, molliorum, mollioribus, molliora, molliora, mollioribus

Κείμενο 43

Ουσιαστικά
Α΄ κλίση

Ενικvita, vitae, vitae, vitam, vita, vita (θηλ. = ζωή)  
Πληθ: vitae, vitarum, vitis, vitas, vitae, vitis

Ενικterra, terrae, terrae, terram, terra, terra (θηλ. = γη, χώρα)  
Πληθ: terrae, terrarum, terris, terras, terrae, terris

Ενικpatria, patriae, patriae, patriam, patria, patria (θηλ. = πατρίδα)  
Πληθ: patriae, patriarum, patriis, patrias, patriae, patriis

ΕνικRoma, Romae, Romae, Romam, Roma, Roma (θηλ. = Ρώμη)  
Πληθ: [Ως κύριο όνομα δεν διαθέτει πληθυντικό]  

Ενικsenecta, senectae, senectae, senectam, senecta, senecta (θηλ. = γηρατεία)  
Πληθ[Δεν έχει πληθυντικό]  

Ενικira, irae, irae, iram, ira, ira (θηλ. = οργή)  
Πληθ: [Δεν έχει πληθυντικό]  

Β΄ κλίση

Ενικcastrum, castri, castro, castrum, castrum, castro
Πληθ: castra, castrorum, castris, castra, castra, castris
[(castrum -i = φρούριο, οχυρό, castra -orum = στρατόπεδο)]

Ενικanimus, animi, animo, animum, anime, animo (αρ. = ψυχή
Πληθ: animi, animorum, animis, animos, animi, animis

Ενικ: [Δεν έχει ενικό]
Πληθliberi, liberorum, liberis, liberos, liberi, liberis (αρ. = παιδιά)

Ενικfilius, filii /i, filio, filium, fili, filio (αρ. = γιος
Πληθ: filii, filiorum, filiis, filios, filii, filiis

Γ΄ κλίση

Ενικhostis, hostis, hosti, hostem, hostis, hoste (αρ. = εχθρός, αντίπαλος)
Πληθ: hostes, hostium, hostibus, hostes / hostis, hostes, hostibus

Ενικexsul, exsulis, exsuli, exsulem, exsul, exsule (αρ. = εξόριστος)  
Πληθ: exsules, exsulum, exsulibus, exsules, exsules, exsulibus

Ενικ: finis, finis, fini, finem, finis, fine (αρ. = τέλος, σύνορο)
Πληθ: fines, finium, finibus, fines / is, fines, finibus

Ενικ: [Δεν έχει ενικό]
Πληθ: moenia, moenium, moenibus, moenia, moenia, moenibus (ουδ. = τείχη)

Ενικ: [Δεν έχει ενικό] (αρ. = οι θεοί του σπιτιού, οι εφέστιοι θεοί)
Πληθ: penates, penatium, penatibus, penates /is, penates, penatibus

Ενικmater, matris, matri, matrem, mater, matre (θηλ. = μητέρα)  
Πληθ: matres, matrum, matribus, matres, matres, matribus

Ενικconiu(n)x, coniugis, coniugi, coniugem, coniu(n)x, coniuge (θηλ. = σύζυγος)  
Πληθ: coniuges, coniugum, coniugibus, coniuges, coniuges, coniugibus

Ενικ: mors, mortis, morti, mortem, mors, morte (θηλ. = θάνατος)
Πληθ: mortes, mortium, mortibus, mortes / is, mortes, mortibus

Ενικservitus, servitutis, servituti, servitutem, servitus, servitute (θηλ. = σκλαβιά)  
Πληθ: servitutes, servitutum, servitutibus, servitutes, servitutes, servitutibus

Δ΄ Κλίση

Ενικconspectus, conspectus, conspectui, conspectum, conspectus, conspectu (αρ. = θέα, όψη)
Πληθ: conspectus, conspectuum, conspectibus, conspectus, conspectus, conspectibus

Ενικdomus, domus /domi, domui, domum, domus, domo (θηλ. = σπίτι)
Πληθ: domus, domuum /domorum, domibus, domos, domus, domibus

Επίθετα (Β΄ κλίση)

Ενικός
captivus, captivi, captivo, captivum, captive, captivo (αιχμάλωτος)
captiva, captivae, captivae, captivam, captiva, captiva
captivum, captivi, captivo, captivum, captivum, captivo

Πληθυντικός
captivi, captivorum, captivis, captivos, captivi, captivis
captivae, captivarum, captivis, captivas, captivae, captivis
captiva, captivorum, captivis, captiva, captiva, captivis

Ενικός
longus, longi, longo, longum, longe, longo (μακρόχρονος)
longa, longae, longae, longam, longa, longa 
longum, longi, longo, longum, longum, longo

Πληθυντικός
longi, longorum, longis, longos, longi, longis
longae, longarum, longis, longas, longae, longis
longa, longorum, longis, longa, longa, longis

Ενικός
infestus, infesti, infesto, infestum, infeste, infesto (εχθρικός)
infesta, infestae, infestae, infestam, infesta, infesta
infestum, infesti, infesto, infestum, infestum, infesto

Πληθυντικός
infesti, infestorum, infestis, infestos, infesti, infestis
infestae, infestarum, infestis, infestas, infestae, infestis
infesta, infestorum, infestis, infesta, infesta, infestis

Ενικός
liber, liberi, libero, liberum, libere, libero (ελεύθερος)
libera, liberae, liberae, liberam, libera, libera
liberum, liberi, libero, liberum, liberum, libero

Πληθυντικός
liberi, liberorum, liberis, liberos, liberi, liberis
liberae, liberarum, liberis, liberas, liberae, liberis
libera, liberorum, liberis, libera, libera, liberis

Ενικός
miser, miseri, misero, miserum, misere, misero (δυστυχισμένος)
misera, miserae, miserae, miseram, misera, misera
miserum, miseri, misero, miserum, miserum, misero

Πληθυντικός
miseri, miserorum, miseris, miseros, miseri, miseris
miserae, miserarum, miseris, miseras, miserae, miseris
misera, miserorum, miseris, misera, misera, miseris

Ενικός
immaturus, immaturi, immaturo, immaturum, immature, immaturo (πρόωρος)
immatura, immaturae, immaturae, immaturam, immatura, immatura
immaturum, immaturi, immaturo, immaturum, immaturum, immaturo

Πληθυντικός
immaturi, immaturorum, immaturis, immaturos, immaturi, immaturis
immaturae, immaturarum, immaturis, immaturas, immaturae, immaturis
immatura, immaturorum, immaturis, immatura, immatura, immaturis

Γ΄ κλίση

Ενικός
infelix, infelicis, infelici, infelicem, infelicis, infelici (δυστυχισμένος)
infelix, infelicis, infelici, infelicem, infelicis, infelici
infelix, infelicis, infelici, infelix, infelix, infelici

Πληθυντικός
infelices, infelicium, infelicibus, infelices, infelices, infelicibus
infelices, infelicium, infelicibus, infelices, infelices, infelicibus
infelicia, infelicium, infelicibus, infelicia, infelicia, infelicibus

Ενικός
minax, minacis, minaci, minacem, minacis, minaci (απειλητικός)
minax, minacis, minaci, minacem, minacis, minaci
minax, minacis, minaci, minax, minax, minaci

Πληθυντικός
minaces, minacium, minacibus, minaces, minaces, minacibus
minaces, minacium, minacibus, minaces, minaces, minacibus
minacia, minacium, minacibus, minacia, minacia, minacibus

Παράδειγμα κλίσης συγκριτικού βαθμού

Ενικός
minacior, minacioris, minaciori, minaciorem, minacior, minaciore
minacior, minacioris, minaciori, minaciorem, minacior, minaciore
minacius, minacioris, minaciori, minacius, minacius, minaciore

Πληθυντικός
minaciores, minaciorum, minacioribus, minaciores, minaciores, minacioribus
minaciores, minaciorum, minacioribus, minaciores, minaciores, minacioribus
minaciora, minaciorum, minacioribus, minaciora, minaciora, minacioribus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...