Λατινικά Γ΄ Λυκείου: Κλίση ουσιαστικών και επιθέτων (Κείμενα: 44 & 45)

Κωνσταντίνος Μάντης | Best Blogger Tips
Sarah Ann Loreth

Λατινικά Γ΄ Λυκείου: Κλίση ουσιαστικών και επιθέτων (Κείμενα: 44 & 45)

Κείμενο 44

Ουσιαστικά
Α΄ κλίση

Ενικ: vita, vitae, vitae, vitam, vita, vita (θηλ. = ζωή)  
Πληθ: vitae, vitarum, vitis, vitas, vitae, vitis

Ενικfiducia, fiduciae, fiduciae, fiduciam, fiducia, fiducia (θηλ. = πίστη)
Πληθ:  [Ως αφηρημένη έννοια δεν σχηματίζει πληθυντικό αριθμό]

Ενικ: benevolentia, benevolentiae, benevolentiae, benevolentiam, benevolentia, benevolentia (θηλ. = ευμένεια, καλή θέληση, εύνοια) 
Πληθ: [Ως αφηρημένη έννοια δεν σχηματίζει πληθυντικό αριθμό]

Ενικamicitia, amicitiae, amicitiae, amicitiam, amicitia, amicitia (θηλ. = φιλία)  
Πληθ: amicitiae, amicitiarum, amicitiis, amicitias, amicitiae, amicitiis

Ενικgratia, gratiae, gratiae, gratiam, gratia, gratia (θηλ. = χάρη)  
Πληθ: gratiae, gratiarum, gratiis, gratias, gratiae, gratiis

Β΄ κλίση

Ενικtyrannus, tyranni, tyranno, tyrannum, tyranne, tyranno (αρ. = τύραννος
Πληθ: tyranni, tyrannorum, tyrannis, tyrannos, tyranni, tyrannis

Ενικlocus, loci, loco, locum, loce, loco (αρσ. = τόπος)
Πληθ: loca, locorum, locis, loca, loca, locis (ουδ. = τόποι)
Πληθ: loci, locorum, locis, locos, loci, locis (αρ. = χωρία βιβλίων)

Ενικamicus, amici, amico, amicum, amice, amico (αρ. = φίλος
Πληθ: amici, amicorum, amicis, amicos, amici, amicis

Ενικ: Tarquinius, Tarquinii / Tarquini, Tarquinio, Tarquinium, Tarquini, Tarquinio (αρ. = Ταρκύνιος)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

Γ΄ κλίση

Ενικcaritas, caritatis, caritati, caritatem, caritas, caritate (θηλ. = αγάπη, στοργή)
Πληθ: caritates, caritatum, caritatibus, caritates, caritates, caritatibus    

Ενικsimulatio, simulationis, simulationi, simulationem, simulatio, simulatione (θηλ. = προσποίηση, υποκρισία)
Πληθ: simulationes, simulationum, simulationibus, simulationes, simulationes, simulationibus

Ενικtempus, temporis, tempori, tempus, tempus, tempore (ουδ. = χρόνος)
Πληθ: tempora, temporum, temporibus, tempora, tempora, temporibus

Ε΄ κλίση

Ενικ: fides, fidei, fidei, fidem, fides, fide (αρ= εμπιστοσύνη)
Πληθ: [Δεν έχει πληθυντικό]

Επίθετα (Β΄ κλίση)

Ενικός
suspectus, suspecti, suspecto, suspectum, suspecte, suspecto (ύποπτος)
suspecta, suspectae, suspectae, suspectam, suspecta, suspecta
suspectum, suspecti, suspecto, suspectum, suspectum, suspecto

Πληθυντικός
suspecti, suspectorum, suspectis, suspectos, suspecti, suspectis
suspectae, suspectarum, suspectis, suspectas, suspectae, suspectis
suspecta, suspectorum, suspectis, suspecta, suspecta, suspectis

Ενικός
sollicitus, solliciti, sollicito, sollicitum, sollicite, sollicito (ταραγμένοςανήσυχος)
sollicita, sollicitae, sollicitae, sollicitam, sollicita, sollicita
sollicitum, solliciti, sollicito, sollicitum, sollicitum, sollicito

Πληθυντικός
solliciti, sollicitorum, sollicitis, sollicitos, solliciti, sollicitis
sollicitae, sollicitarum, sollicitis, sollicitas, sollicitae, sollicitis
sollicita, sollicitorum, sollicitis, sollicita, sollicita, sollicitis

Ενικός
fidus, fidi, fido, fidum, fide, fido (πιστός)
fida, fidae, fidae, fidam, fida, fida
fidum, fidi, fido, fidum, fidum, fido

Πληθυντικός
fidi, fidorum, fidis, fidos, fidi, fidis
fidae, fidarum, fidis, fidas, fidae, fidis
fida, fidorum, fidis, fida, fida, fidis

Ενικός
infidus, infidi, infido, infidum, infide, infido (άπιστος)
infida, infidae, infidae, infidam, infida, infida
infidum, infidi, infido, infidum, infidum, infido

Πληθυντικός
infidi, infidorum, infidis, infidos, infidi, infidis
infidae, infidarum, infidis, infidas, infidae, infidis
infida, infidorum, infidis, infida, infida, infidis

Γ΄ κλίση

Ενικός
stabilis, stabilis, stabili, stabilem, stabilis, stabili (σταθερός)
stabilis, stabilis, stabili, stabilem, stabilis, stabili
stabile, stabilis, stabili, stabile, stabile, stabili

Πληθυντικός
stabiles, stabilium, stabilibus, stabiles, stabiles, stabilibus  
stabiles, stabilium, stabilibus, stabiles, stabiles, stabilibus 
stabilia, stabilium, stabilibus, stabilia, stabilia, stabilibus 

Ενικός  
omnis, omnis, omni, omnem, omnis, omni
omnis, omnis, omni, omnem, omnis, omni
omne, omnis, omni, omne, omne, omni

Πληθυντικός
omnes, omnium, omnibus, omnes, omnes, omnibus
omnes, omnium, omnibus, omnes, omnes, omnibus
omnia, omnium, omnibus, omnia, omnia, omnibus

Ενικός
inops, inopis, inopi, inopem, inops, inopi
inops, inopis, inopi, inopem, inops, inopi
inops, inopis, inopi, inops, inops, inopi

Πληθυντικός
inopes, inopum, inopibus, inopes, inopes, inopibus
inopes, inopum, inopibus, inopes, inopes, inopibus
inopia, inopum, inopibus, inopia, inopia, inopibus

Παράδειγμα κλίσης συγκριτικού βαθμού

Ενικός
fidior, fidioris, fidiori, fidiorem, fidior, fidiore
fidior, fidioris, fidiori, fidiorem, fidior, fidiore
fidius, fidioris, fidiori, fidius, fidius, fidiore

Πληθυντικός
fidiores, fidiorum, fidioribus, fidiores, fidiores, fidioribus
fidiores, fidiorum, fidioribus, fidiores, fidiores, fidioribus
fidiora, fidiorum, fidioribus, fidiora, fidiora, fidioribus

Κείμενο 45

Ουσιαστικά
Α΄ κλίση

Ενικepistula, epistulae, epistulae, epistulam, epistula, epistula (θηλ. = επιστολή)  
Πληθ: epistulae, epistularum, epistulis, epistulas, epistulae, epistulis

Ενικtragula, tragulae, tragulae, tragulam, tragula, tragula (θηλ. = ακόντιο)  
Πληθ: tragulae, tragularum, tragulis, tragulas, tragulae, tragulis

Ενικlittera, litterae, litterae, litteram, littera, littera (θηλ)  
Πληθ: litterae, litterarum, litteris, litteras, litterae, litteris
Ετερόσημο (littera -ae = το γράμμα τoυ αλφαβήτου, litterae, -arum = λογοτεχνία, επιστολή)

Ενικ: tragula, tragulae, tragulae, tragulam, tragula, tragula (θηλ. = ακόντιο
Πληθ: tragulae, tragularum, tragulis, tragulas, tragulae, tragulis

Β΄ κλίση

Ενικlegatus, legati, legato, legatum, legate, legato (αρ. = απεσταλμένος, πρέσβης) 
Πληθ: legati, legatorum, legatis, legatos, legati, legatis

Ενικ: periculum, periculi, periculo, periculum, periculum, periculo (ουδ. = κίνδυνος)
Πληθ: pericula, periculorum, periculis, pericula, pericula, periculis  

Ενικ: consilium, consilii / i, consilio, consilium, consilium, consilio (ουδ. = σκέψη, σχέδιο)
Πληθ: consilia, consiliorum, consiliis, consilia, consilia, consiliis  

Ενικ: amentum, amenti, amento, amentum, amentum, amento (ουδ. = ιμάντας, λουρί)
Πληθ: amenta, amentorum, amentis, amenta, amenta, amentis

ΕνικGallus, Galli, Gallo, Gallum, Galle, Gallo (αρ. = Γαλάτης) 
Πληθ: Galli, Gallorum, Gallis, Gallos, Galli, Gallis

Ενικcastrum, castri, castro, castrum, castrum, castro
Πληθ: castra, castrorum, castris, castra, castra, castris
[(castrum -i = φρούριο, οχυρό, castra -orum = στρατόπεδο)]

Γ΄ κλίση

Ενικ: Caesar, Caesaris, Caesari, Caesarem, Caesar, Caesare (αρ. = Καίσαρας)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

Ενικhostis, hostis, hosti, hostem, hostis, hoste (αρ. = εχθρός, αντίπαλος)
Πληθ: hostes, hostium, hostibus, hostes / hostis, hostes, hostibus

Ενικ: Cicero, Ciceronis, Ciceroni, Ciceronem, Cicero, Cicerone (αρ. = Κικέρωνας)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

Ενικeques, equitis, equiti, equitem, eques, equite (αρ. = ιππέας)
Πληθ: equites, equitum, equitibus, equites, equites, equitibus

Ενικlegio, legionis, legioni, legionem, legio, legione (θηλ. = λεγεώνα)
Πληθ: legiones, legionum, legionibus, legiones, legiones, legionibus

Ενικmiles, militis, militi, militem, miles, milite (αρσ. = στρατιώτης)
Πληθ: milites, militum, militibus, milites, milites, militibus

Ενικturris, turris, turri, turrim, turris, turri (θηλ. = πύργος)
Πληθ: turres, turrium, turribus, turres / turris, turres, turribus

Ενικsalus, salutis, saluti, salutem, salus, salute (θηλ. = σωτηρία, υγεία, ευημερία)
Πληθ: [Ως αφηρημένη έννοια δεν σχηματίζει πληθυντικό αριθμό]

Δ΄ κλίση

Ενικ: casus, casus, casui, casum, casus, casu (αρ. = τυχαίο, απροσδόκητο γεγονός)
Πληθ: casus, casuum, casibus, casus, casus, casibus
[Eδώ χρησιμοποιείται επιρρηματικά και σημαίνει τυχαία]

Ε΄ κλίση

Ενικres, rei, rei, rem, res, re (θηλ. = πράγμα)
Πληθ: res, rerum. rebus, res, res, rebus  

Ενικ: dies, diei, diei, diem, dies, die (αρ. = ημέρα)
Πληθ: dies, dierum, diebus, dies, dies, diebus

Επίθετα (Β΄ κλίση)

Ενικός
captivus, captivi, captivo, captivum, captive, captivo (αιχμάλωτος)
captiva, captivae, captivae, captivam, captiva, captiva
captivum, captivi, captivo, captivum, captivum, captivo

Πληθυντικός
captivi, captivorum, captivis, captivos, captivi, captivis   
captivae, captivarum, captivis, captivas, captivae, captivis  
captiva, captivorum, captivis, captiva, captiva, captivis  

Ενικός
Graecus, Graeci, Graeco, Graecum, Graece, Graeco (ελληνικός)
Graeca, Graecae, Graecae, Graecam, Graeca, Graeca
Graecum, Graeci, Graeco, Graecum, Graecum, Graeco

Πληθυντικός
Graeci, Graecorum, Graecis, Graecos, Graeci, Graecis   
Graecae, Graecarum, Graecis, Graecas, Graecae, Graecis  
Graeca, Graecorum, Graecis, Graeca, Graeca, Graecis 

Ενικός
Gallus, Galli, Gallo, Gallum, Galle, Gallo (Γαλάτης, Γαλατικός)
Galla, Gallae, Gallae, Gallam, Galla, Galla
Gallum, Galli, Gallo, Gallum, Gallum, Gallo

Πληθυντικός
Galli, Gallorum, Gallis, Gallos, Galli, Gallis   
Gallae, Gallarum, Gallis, Gallas, Gallae, Gallis  
Galla, Gallorum, Gallis, Galla, Galla, Gallis  

Ενικός
tertius, tertii, tertio, tertium, ---, tertio (τρίτος)
tertia, tertiae, tertiae, tertiam, ---, tertia
tertium, tertii, tertio, tertium, ---, tertio

Πληθυντικός
tertii, tertiorum, tertiis, tertios, ---, tertiis
tertiae, tertiarum, tertiis, tertias, ---, tertiis
tertia, tertiorum, tertiis, tertia, ---, tertiis

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...