Αρχαία Ελληνικά: Ανώμαλα παραθετικά επιθέτων (σε -ίων, -ιστος)

Κωνσταντίνος Μάντης | Best Blogger Tips
Katharina Jung

Αρχαία Ελληνικά: Ανώμαλα παραθετικά επιθέτων (σε -ίων, -ιστος)

Μερικά επίθετα της αρχαίας ελληνικής δε σχηματίζουν τα παραθετικά τους με τις παραθετικές καταλήξεις -τερος, -τατος, παρά παίρνουν στο συγκριτικό την κατάληξη -ίων (αρσ. και θηλ.), -ιον (ουδέτ.) και στο υπερθετικό την κατάληξη -ιστος, -ίστη, -ιστον. Επειδή τα παραθετικά αυτά σχηματίζονται πολλές φορές με διάφορες φθογγικές παθήσεις ή και με θέμα διαφορετικό από το θέμα του θετικού, λέγονται ανώμαλα παραθετικά. Τα επίθετα αυτά είναι:

1. ασχρός, ασχρά, ασχρόν (= επονείδιστος, κακοήθης, απρεπής, φαύλος)
Συγκριτικός: , ασχίων, τ ασχιον
Υπερθετικός: ασχιστος, ασχίστη, ασχιστον

Κλίση συγκριτικού

Ενικός
ασχίων, το ασχίονος, τ ασχίονι, τόν ασχίονα / ασχίω, () ασχιον
ασχίων, τς ασχίονος, τ ασχίονι, τήν ασχίονα / ασχίω, () ασχιον
τό ασχιον, το ασχίονος, τ ασχίονι, τό ασχιον, () ασχιον

Πληθυντικός
ο ασχίονεςσχίους, τν ασχιόνων, τος ασχίοσι(ν), τούς ασχίονας /ασχίους,  () ασχίονες /ασχίους
α ασχίονες /ασχίους, τν ασχιόνων, τας ασχίοσι(ν), τάς ασχίονας /ασχίους,  () ασχίονες /ασχίους
τά ασχίονα /ασχίω, τν ασχιόνων, τος ασχίοσι(ν), τά ασχίονα /ασχίω, () ασχίονα /ασχίω

2. χθρός, χθρά, χθρόν (= εχθρός, μισητός, απεχθής)
Συγκριτικός: , χθίων, τ χθιον, και ομαλά: χθρότερος, χθροτέρα, τό χθρότερον
Υπερθετικός: χθιστος, χθίστη, τό χθιστον,  και ομαλά: χθρότατος, χθροτάτη, τό χθρότατον

Κλίση υπερθετικού

Ενικός
χθιστος, το χθίστου, τ χθίστ, τόν χθιστον, () χθιστε
χθίστη, τς χθίστης, τ χθίστ, τήν χθίστην, () χθίστη
τό χθιστον, το χθίστου, τ χθίστ, τό χθιστον, () χθιστον

χθρότατος, το χθροτάτου, τ χθροτάτ, τόν χθρότατον, () χθρότατε
χθροτάτη, τς χθροτάτης, τ χθροτάτ, τήν χθροτάτην, () χθροτάτη
τό χθρότατον, το χθροτάτου, τ χθροτάτ, τό χθρότατον, () χθρότατον

Πληθυντικός
ο χθιστοι, τν χθίστων, τος χθίστοις, τούς χθίστους, () χθιστοι
α χθισται, τν χθίστων, τας χθίσταις, τάς χθίστας, () χθισται
τά χθιστα, τν χθίστων, τος χθίστοις, τά χθιστα, () χθιστα

ο χθρότατοι, τν χθροτάτων, τος χθροτάτοις, τούς χθροτάτους, () χθρότατοι
α χθρόταται, τν χθροτάτων, τας χθροτάταις, τάς χθροτάτας, () χθρόταται
τά χθρότατα, τν χθροτάτων, τος χθροτάτοις, τά χθρότατα, () χθρότατα

3. δύς, δεα, δύ (= γλυκός, ευχάριστος, (μτφρ) προσφιλής, ευπρόσδεκτος)
Συγκριτικός: , δίων, τ διον
Υπερθετικός: διστος, δίστη, τό διστον

Κλίση θετικού βαθμού

Ενικός
δύς, το δέος, τ δε, τόν δύν, () δύ
δεα, τς δείας, τ δεί, τήν δεαν, () δεα
τό δύ, το δέος, τ δε, τό δύ, () δύ

Πληθυντικός
ο δες, τν δέων, τος δέσι(ν), τούς δες, () δες
α δεαι, τν δειν, τας δείαις, τάς δείας, () δεαι
τά δέα, τν δέων, τος δέσι(ν), τά δέα, () δέα

Κλίση συγκριτικού βαθμού

Ενικός
δίων, το δίονος, τ δίονι, τόν δίονα /δίω, () διον
δίων, τς δίονος, τ δίονι, τήν δίονα /δίω, () διον
τό διον, το δίονος, τ δίονι, τό διον, () διον

Πληθυντικός
ο δίονες /δίους, τν διόνων, τος δίοσι(ν), τούς δίονας /δίους, () δίονες /δίους
α δίονες /δίους, τν διόνων, τας δίοσι(ν), τάς δίονας /δίους, () δίονες /δίους
τά δίονα /δίω, τν διόνων, τος δίοσι(ν), τά δίονα /δίω, () δίονα /δίω

4. καλός, καλή, καλόν (= ωραίος, όμορφος, δίκαιος, έντιμος, ευγενής)
Συγκριτικός: , καλλίων, τ κάλλιον
Υπερθετικός: κάλλιστος, καλλίστη, τό κάλλιστον

5. μέγας, μεγάλη, μέγα (= μεγάλος, υψηλός, ισχυρός, σπουδαίος, ορμητικός)
Συγκριτικός: , μείζων, τ μεζον
Υπερθετικός: μέγιστος, μεγίστη, τό μέγιστον

Κλίση συγκριτικού βαθμού

Ενικός
μείζων, το μείζονος, τ μείζονι, τόν μείζονα /μείζω, () μεζον
μείζων, τς μείζονος, τ μείζονι, τήν μείζονα /μείζω, () μεζον
τό μεζον, το μείζονος, τ μείζονι, τό μεζον, () μεζον

Πληθυντικός
ο μείζονες /μείζους, τν μειζόνων, τος μείζοσι(ν), τούς μείζονας /μείζους, () μείζονες /μείζους
α μείζονες /μείζους, τν μειζόνων, τας μείζοσι(ν), τάς μείζονας /μείζους, () μείζονες /μείζους
τά μείζονα /μείζω, τν μειζόνων, τος μείζοσι(ν), τά μείζονα /μείζω, () μείζονα /μείζω

6. ῥᾴδιος, ῥᾳδία, ῥᾴδιον & , ῥᾴδιος, τό ῥᾴδιον (= εύκολος, πρόθυμος, απερίσκεπτος)
Συγκριτικός: , ῥᾴων, τ ῥᾷον
Υπερθετικός: ῥᾷστος, ῥᾴστη, τό ῥᾷστον

Κλίση συγκριτικού βαθμού

Ενικός
ῥᾴων, το ῥᾴονος, τ ῥᾴονι, τόν ῥᾴονα /ῥᾴω, () ῥᾷον
ῥᾴων , τς ῥᾴονος, τ ῥᾴονι, τήν ῥᾴονα /ῥᾴω, () ῥᾷον
τό ῥᾷον, το ῥᾴονος, τ ῥᾴονι, τό ῥᾷον, () ῥᾷον

Πληθυντικός
ο ῥᾴονες /ῥᾴους, τν ῥᾳόνων, τος ῥᾴοσι(ν), τούς ῥᾴονας /ῥᾴους, () ῥᾴονες /ῥᾴους
α ῥᾴονες /ῥᾴους, τν ῥᾳόνων, τας ῥᾴοσι(ν), τάς ῥᾴονας /ῥᾴους, () ῥᾴονες /ῥᾴους
τά ῥᾴονα /ῥᾴω, τν ῥᾳόνων, τος ῥᾴοσι(ν), τά ῥᾴονα /ῥᾴω, () ῥᾴονα /ῥᾴω

Κλίση υπερθετικού βαθμού

Ενικός
ῥᾷστος, το ῥᾴστου, τ ῥᾴστ, τόν ῥᾷστον, () ῥᾷστε
ῥᾴστη, τς ῥᾴστης, τ ῥᾴστ, τήν ῥᾴστην, () ῥᾴστη
τό ῥᾷστον, το ῥᾴστου, τ ῥᾴστ, τό ῥᾷστον, () ῥᾷστον

Πληθυντικός
ο ῥᾷστοι, τν ῥᾴστων, τος ῥᾴστοις, τούς ῥᾴστους, () ῥᾷστοι
α ῥᾷσται, τν ῥᾴστων, τας ῥᾴσταις, τάς ῥᾴστας, () ῥᾷσται
τά ῥᾷστα, τν ῥᾴστων, τος ῥᾴστοις, τά ῥᾷστα, () ῥᾷστα

7. ταχύς, ταχεα, ταχύ (= γρήγορος, αιφνίδιος) 
Συγκριτικός: , θάττων, τ θττον
Υπερθετικός: τάχιστος, ταχίστη, τάχιστον

Κλίση συγκριτικού βαθμού

Ενικός
θάττων, το θάττονος, τ θάττονι, τόν θάττονα /θάττω, () θττον
θάττων, τς θάττονος, τ θάττονι, τήν θάττονα /θάττω, () θττον
τό θττον, το θάττονος, τ θάττονι, τό θττον, () θττον

Πληθυντικός
ο θάττονες /θάττους, τν θαττόνων, τος θάττοσι(ν), τούς θάττονας /θάττους, () θάττονες /θάττους
α θάττονες /θάττους, τν θαττόνων, τας θάττοσι(ν), τάς θάττονας /θάττους, () θάττονες /θάττους
τά θάττονα /θάττω, τν θαττόνων, τος θάττοσι(ν), τά θάττονα /θάττω, () θάττονα /θάττω

8. γαθός, γαθή, γαθόν (= καλός, γενναίος, ευγενής, ενάρετος)
Συγκριτικός: , μείνων, τ μεινον / Υπερθ: ριστος, ρίστη, ριστον
Συγκριτικός: , βελτίων, τ βέλτιον / Υπερθ: βέλτιστος, βελτίστη, τό βέλτιστον
Συγκριτικός: , κρείττων, τ κρεττον / Υπερθ: κράτιστος, κρατίστη, κράτιστον
Συγκριτικός: , λων, τ λον / Υπερθ: λστος, λστη, λστον

Κλίση συγκριτικού

Ενικός
λων, το λονος, τ λονι, τόν λονα /λω, () λον
λων, τς λονος, τ λονι, τήν λονα /λω, () λον
τό λον, το λονος, τ λονι, τό λον, () λον

Πληθυντικός
ο λονεςους, τν λόνων, τος λοσι(ν), τούς λονας /λους, () λονες /λους
α λονες /λους, τν λόνων, τας λοσι(ν), τάς λονας /λους, () λονες /λους
τά λονα /λω, τν λόνων, τος λοσι(ν), τά λονα /λω, () λονα /λω

Ενικός
μείνων, το μείνονος, τ μείνονι, τόν μείνονα /μείνω, () μεινον
μείνων, τς μείνονος, τ μείνονι, τήν μείνονα /μείνω, () μεινον
τό μεινον, το μείνονος, τ μείνονι, τό μεινον, () μεινον

Πληθυντικός
ο μείνονες /μείνους, τν μεινόνων, τος μείνοσι(ν), τούς μείνονας /μείνους, () μείνονες /μείνους
α μείνονες /μείνους, τν μεινόνων, τας μείνοσι(ν), τάς μείνονας /μείνους, () μείνονες /μείνους
τά μείνονα /μείνω, τν μεινόνων, τος μείνοσι(ν), τά μείνονα /μείνω, () μείνονα /μείνω

Κλίση υπερθετικού

Ενικός
λστος, το λστου, τ λστ, τόν λστον, () λστε
λστη, τς λστης, τ λστ, τήν λστην, () λστη
τό λστον, το λστου, τ λστ, τό λστον, () λστον

Πληθυντικός
ο λστοι, τν λστων, τος λστοις, τούς λστους, () λστοι
α λσται, τν λστων, τας λσταις, τάς λστας, () λσται
τά λστα, τν λστων, τος λστοις, τά λστα, () λστα

9. κακός, κακή, κακόν (= κακός, ανάξιος, άθλιος, οδυνηρός)
Συγκριτικός: , κακίων, τ κάκιον / Υπερθ: κάκιστος, κακίστη, τό κάκιστον
Συγκριτικός: , χείρων, τ χερον / Υπερθ: χείριστος, χειρίστη, τό χείριστον

Κλίση συγκριτικού

Ενικός
κακίων, το κακίονος, τ κακίονι, τόν κακίονα /κακίω, () κάκιον
κακίων, τς κακίονος, τ κακίονι, τήν κακίονα /κακίω, () κάκιον
τό κάκιον, το κακίονος, τ κακίονι, τό κάκιον, () κάκιον

Πληθυντικός
ο κακίονες /κακίους, τν κακιόνων, τος κακίοσι(ν), τούς κακίονας /κακίους, () κακίονες /κακίους
α κακίονες /κακίους, τν κακιόνων, τας κακίοσι(ν), τάς κακίονας /κακίους, () κακίονες /κακίους
τά κακίονα /κακίω, τν κακιόνων, τος κακίοσι(ν), τά κακίονα /κακίω, () κακίονα /κακίω

10. μακρός, μακρά, μακρόν (= μακρύς, μακρινός, μακροχρόνιος)
Συγκριτικός: μακρότερος, μακροτέρα, τό μακρότερον
Υπερθετικός: μακρότατος, μακροτάτη, τό μακρότατον
Υπερθετικός: μήκιστος, μηκίστη, τό μήκιστον

11. μικρός, μικρά, μικρόν (= μικρός, λίγος, μηδαμινός, ασήμαντος)
Συγκριτικός: μικρότερος, μικροτέρα, τό μικρότερον
Υπερθετικός: μικρότατος, μικροτάτη, τό μικρότατον
Συγκριτικός: , λάττων, τ λαττον / Υπερθ: λάχιστος, λαχίστη, τό λάχιστον
Συγκριτικός: , ττων, τ ττον / Υπερθ: κιστος, κίστη, τό κιστον
Το κιστα (πληθυντικό ουδετέρου, υπερθετικού) σε επιρρηματική χρήση: = ελάχιστα

12. λίγος, λίγη, λίγον (= πολύ λίγος, μικρός)
Συγκριτικός: , μείων, τ μεον / Υπερθ: λίγιστος, λιγίστη, τό λίγιστον

Κλίση συγκριτικού

Ενικός
μείων, το μείονος, τ μείονι, τόν μείονα, () μεον
μείων, τς μείονος, τ μείονι, τήν μείονα, () μεον
τό μεον, το μείονος, τ μείονι, τό μεον, () μεον

Πληθυντικός
ο μείονες /μείους, τν μειόνων, τος μείοσι(ν), τούς μείονας /μείους, () μείονες /μείους
α μείονες /μείους, τν μειόνων, τας μείοσι(ν), τάς μείονας /μείους, () μείονες /μείους
τά μείονα /μείω, τν μειόνων, τος μείοσι(ν), τά μείονα /μείω, () μείονα /μείω

13. πολύς, πολλή, πολύ (= πολύς, ισχυρός, πυκνός, σπουδαίος)
Συγκριτικός: , πλείων, τ πλέον / Υπερθ: πλεστος, πλείστη, τό πλεστον

Κλίση θετικού βαθμού

Ενικός
πολύς, το πολλο, τ πολλ, τόν πολύν, () πολύ
πολλή, τς πολλς, τ πολλ, τήν πολλήν, () πολλή
τό πολύ, το πολλο, τ πολλ, τό πολύ, () πολύ

Πληθυντικός
ο πολλοί, τν πολλν, τος πολλος, τούς πολλούς, () πολλοί
α πολλαί, τν πολλν, τας πολλας, τάς πολλάς, () πολλαί
τά πολλά, τν πολλν, τος πολλος, τά πολλά, () πολλά

Κλίση συγκριτικού βαθμού

Ενικός
πλείων, το πλείονος, τ πλείονι, τόν πλείονα /πλείω, () πλεον
πλείων, τς πλείονος, τ πλείονι, τήν πλείονα /πλείω, () πλεον
τό πλέον, το πλείονος, τ πλείονι, τό πλέον, () πλέον

Πληθυντικός
ο πλείονες /πλείους, τν πλειόνων, τος πλείοσι(ν), τούς πλείονας /πλείους, () πλείονες /πλείους
α πλείονες /πλείους, τν πλειόνων, τας πλείοσι(ν), τάς πλείονας /πλείους, () πλείονες /πλείους
τά πλείονα /πλείω, τν πλειόνων, τος πλείοσι(ν), τά πλείονα /πλείω, () πλείονα /πλείω

Κλίση υπερθετικού βαθμού

Ενικός
πλεστος, το πλείστου, τ πλείστ, τόν πλεστον    , () πλεστε
πλείστη, τς πλείστης, τ πλείστ, τήν πλείστην, () πλείστη
τό πλεστον, το πλείστου, τ πλείστ, τό πλεστον, () πλεστον

Πληθυντικός
ο πλεστοι, τν πλείστων, τος πλείστοις, τούς πλείστους, () πλεστοι
α πλεσται, τν πλείστων, τας πλείσταις, τάς πλείστας, () πλεσται
τά πλεστα, τν πλείστων, τος πλείστοις, τά πλεστα, () πλεστα

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...