Αρχαία Ελληνικά: Κλίση Μετοχών

Κωνσταντίνος Μάντης | Best Blogger Tips
Laura Lein Svencner

Αρχαία Ελληνικά: Κλίση Μετοχών

Μετοχή Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής
Αρσενικό
γράφων, το γράφοντος, τ γράφοντι, τόν γράφοντα, γράφων
ο γράφοντες, τν γραφόντων, τος γράφουσι, τούς γράφοντας, γράφοντες
Θηλυκό
γράφουσα, τς γραφούσης, τ γραφούσ, τήν γράφουσαν, γράφουσα
α γράφουσαι, τν γραφουσν, τας γραφούσαις, τάς γραφούσας, γράφουσαι
Ουδέτερο
τό γράφον, το γράφοντος, τ γράφοντι, τό γράφον, γράφον
τά γράφοντα, τν γραφόντων, τος γράφουσι, τά γράφοντα, γράφοντα

Αρσενικό
λύων, το λύοντος, τ λύοντι, τόν λύοντα, λύων
ο λύοντες, τν λυόντων, τος λύουσι, τούς λύοντας, λύοντες
Θηλυκό
λύουσα, τς λυούσης, τ λυούσ, τήν λύουσαν, λύουσα
α λύουσαι, τν λυουσν, τας λυούσαις, τάς λυούσας, λύουσαι
Ουδέτερο
τό λον, το λύοντος, τ λύοντι, τό λον, λον
τά λύοντα, τν λυόντων, τος λύουσι, τά λύοντα, λύοντα

Μετοχή Μέλλοντα Ενεργητικής Φωνής
Αρσενικό
γράψων, το γράψοντος, τ γράψοντι, τόν γράψοντα, γράψων
ο γράψοντες, τν γραψόντων, τος γράψουσι, τούς γράψοντας, γράψοντες
Θηλυκό
γράψουσα, τς γραψούσης, τ γραψούσ, τήν γράψουσαν, γράψουσα
α γράψουσαι, τν γραψουσν, τας γραψούσαις, τάς γραψούσας, γράψουσαι
Ουδέτερο
τό γράψον, το γράψοντος, τ γράψοντι, τό γράψον, γράψον
τά γράψοντα, τν γραψόντων, τος γράψουσι, τά γράψοντα, γράψοντα

Αρσενικό
λύσων, το λύσοντος, τ λύσοντι, τόν λύσοντα, λύσων
ο λύσοντες, τν λυσόντων, τος λύσουσι, τούς λύσοντας, λύσοντες
Θηλυκό
λύσουσα, τς λυσούσης, τ λυσούσ, τήν λύσουσαν, λύσουσα
α λύσουσαι, τν λυσουσν, τας λυσούσαις, τάς λυσούσας, λύσουσαι
Ουδέτερο
τό λσον, το λύσοντος, τ λύσοντι, τό λσον, λσον
τά λύσοντα, τν λυσόντων, τος λύσουσι, τά λύσοντα, λύσοντα

Μετοχή Αορίστου Ενεργητικής Φωνής
Αρσενικό
γράψας, το γράψαντος, τ γράψαντι, τόν γράψαντα, γράψας
ο γράψαντες, τν γραψάντων, τος γράψασι, τούς γράψαντας, γράψαντες
Θηλυκό
γράψασα, τς γραψάσης, τ γραψάσ, τήν γράψασαν, γράψασα
α γράψασαι, τν γραψασν, τας γραψάσαις, τάς γραψάσας, γράψασαι
Ουδέτερο
τό γράψαν, το γράψαντος, τ γράψαντι, τό γράψαν, γράψαν
τά γράψαντα, τν γραψάντων, τος γράψασι, τά γράψαντα, γράψαντα

Αρσενικό
λύσας, το λύσαντος, τ λύσαντι, τόν λύσαντα, λύσας
ο λύσαντες, τν λυσάντων, τος λύσασι, τούς λύσαντας, λύσαντες
Θηλυκό
λύσασα, τς λυσάσης, τ λυσάσ, τήν λύσασαν, λύσασα
α λύσασαι, τν λυσασν, τας λυσάσαις, τάς λυσάσας, λύσασαι
Ουδέτερο
τό λσαν, το λύσαντος, τ λύσαντι, τό λσαν, λσαν
τά λύσαντα, τν λυσάντων, τος λύσασι, τά λύσαντα, λύσαντα

Μετοχή Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής
Αρσενικό
γεγραφώς, το γεγραφότος, τ γεγραφότι, τόν γεγραφότα, γεγραφώς
ο γεγραφότες, τν γεγραφότων, τος γεγραφόσι, τούς γεγραφότας, γεγραφότες
Θηλυκό
γεγραφυα, τς γεγραφυίας, τ γεγραφυί, τήν γεγραφυαν, γεγραφυα
α γεγραφυαι, τν γεγραφυιν, τας γεγραφυίαις, τάς γεγραφυίας, γεγραφυαι
Ουδέτερο
τό γεγραφός, το γεγραφότος, τ γεγραφότι, τό γεγραφός, γεγραφός
τά γεγραφότα, τν γεγραφότων, τος γεγραφόσι, τά γεγραφότα, γεγραφότα

Μετοχή Ενεστώτα Συνηρημένων (έο- / όω-) Ενεργητικής Φωνής
Αρσενικό
ποιν, το ποιοντος, τ ποιοντι, τόν ποιοντα, ποιν
ο ποιοντες, τν ποιούντων, τος ποιοσι, τούς ποιοντας, ποιοντες
Θηλυκό
ποιοσα, τς ποιούσης, τ ποιούσ, τήν ποιοσαν, ποιοσα
α ποιοσαι, τν ποιουσν, τας ποιούσαις, τάς ποιούσας, ποιοσαι
Ουδέτερο
τό ποιον, το ποιοντος, τ ποιοντι, τό ποιον, ποιον
τά ποιοντα, τν ποιούντων, τος ποιοσι, τά ποιοντα, ποιοντα

Μετοχή Ενεστώτα Συνηρημένων (άω-) Ενεργητικής Φωνής
Αρσενικό
τολμν, το τολμντος, τ τολμντι, τόν τολμντα, τολμν
ο τολμντες, τν τολμώντων, τος τολμσι, τούς τολμντας, τολμντες
Θηλυκό
τολμσα, τς τολμώσης, τ τολμώσ, τήν τολμσαν, τολμσα
α τολμσαι, τν τολμωσν, τας τολμώσαις, τάς τολμώσας, τολμσαι
Ουδέτερο
τό τολμν, το τολμντος, τ τολμντι, τό τολμν, τολμν
τά τολμντα, τν τολμώντων, τος τολμσι, τά τολμντα, τολμντα

Μετοχή Ενεστώτα Β΄ Συζυγίας (σε -μι) [-ύς, -σα, -ύν] Ενεργητικής Φωνής
Αρσενικό
δεικνύς, το δεικνύντος, τ δεικνύντι, τόν δεικνύντα, δεικνύς
ο δεικνύντες, τν δεικνύντων, τος δεικνσι, τούς δεικνύντας, δεικνύντες
Θηλυκό
δεικνσα, τς δεικνύσης, τ δεικνύσ, τήν δεικνσαν, δεικνσα
α δεικνσαι, τν δεικνυσν, τας δεικνύσαις, τάς δεικνύσας, δεικνσαι
Ουδέτερο
τό δεικνύν, το δεικνύντος, τ δεικνύντι, τό δεικνύν, δεικνύν
τά δεικνύντα, τν δεικνύντων, τος δεικνσι, τά δεικνύντα, δεικνύντα

Μετοχή Ενεστώτα Β΄ Συζυγίας (σε -μι) [-άς, -σα, -άν] Ενεργητικής Φωνής
Αρσενικό
στάς, το στάντος, τ στάντι, τόν στάντα, στάς
ο στάντες, τν στάντων, τος στσι, τούς στάντας, στάντες
Θηλυκό
στσα, τς στάσης, τ στάσ, τήν στσαν, στσα
α στσαι, τν στασν, τας στάσαις, τάς στάσας, στσαι
Ουδέτερο
τό στάν, το στάντος, τ στάντι, τό στάν, στάν
τά στάντα, τν στάντων, τος στσι, τά στάντα, στάντα

Μετοχή Ενεστώτα Β΄ Συζυγίας (σε -μι) [-ούς, -οσα, -όν] Ενεργητικής Φωνής
Αρσενικό
διδούς, το διδόντος, τ διδόντι, τόν διδόντα, διδούς
ο διδόντες, τν διδόντων, τος διδοσι, τούς διδόντας, διδόντες
Θηλυκό
διδοσα, τς διδούσης, τ διδούσ, τήν διδοσαν, διδοσα
α διδοσαι, τν διδουσν, τας διδούσαις, τάς διδούσας, διδοσαι
Ουδέτερο
τό διδόν, το διδόντος, τ διδόντι, τό διδόν, διδόν
τά διδόντα, τν διδόντων, τος διδοσι, τά διδόντα, διδόντα

Μετοχή Ενεστώτα Β΄ Συζυγίας (σε -μι) [-είς, -εσα, -έν] Ενεργητικής Φωνής
Αρσενικό
τιθείς, το τιθέντος, τ τιθέντι, τόν τιθέντα, τιθείς
ο τιθέντες, τν τιθέντων, τος τιθεσι, τούς τιθέντας, τιθέντες
Θηλυκό
τιθεσα, τς τιθείσης, τ τιθείσ, τήν τιθεσαν, τιθεσα
α τιθεσαι, τν τιθεισν, τας τιθείσαις, τάς τιθείσας, τιθεσαι
Ουδέτερο
τό τιθέν, το τιθέντος, τ τιθέντι, τό τιθέν, τιθέν
τά τιθέντα, τν τιθέντων, τος τιθεσι, τά τιθέντα, τιθέντα

Μετοχή Αορίστου Β΄ Ενεργητικής Φωνής
Αρσενικό
λαβών, το λαβόντος, τ λαβόντι, τόν λαβόντα, λαβών
ο λαβόντες, τν λαβόντων, τος λαβοσι, τούς λαβόντας, λαβόντες
Θηλυκό
λαβοσα, τς λαβούσης, τ λαβούσ, τήν λαβοσαν, λαβοσα
α λαβοσαι, τν λαβουσν, τας λαβούσαις, τάς λαβούσας, λαβοσαι
Ουδέτερο
τό λαβόν, το λαβόντος, τ λαβόντι, τό λαβόν, λαβόν
τά λαβόντα, τν λαβόντων, τος λαβοσι, τά λαβόντα, λαβόντα

Μετοχή Παθητικού Αορίστου Παθητικής Φωνής
Αρσενικό
λυθείς, το λυθέντος, τ λυθέντι, τόν λυθέντα, λυθείς
ο λυθέντες, τν λυθέντων, τος λυθεσι, τούς λυθέντας, λυθέντες
Θηλυκό
λυθεσα, τς λυθείσης, τ λυθείσ, τήν λυθεσαν, λυθεσα
α λυθεσαι, τν λυθεισν, τας λυθείσαις, τάς λυθείσας, λυθεσαι
Ουδέτερο
τό λυθέν, το λυθέντος, τ λυθέντι, τό λυθέν, λυθέν
τά λυθέντα, τν λυθέντων, τος λυθεσι, τά λυθέντα, λυθέντα

Μετοχή Παρακειμένου Β΄ Συζυγίας (-ώς, -σα, -ώς)
Αρσενικό
στώς, το σττος, τ σττι, τόν σττα, στώς
ο σττες, τν στώτων, τος στσι, τούς σττας, σττες
Θηλυκό
στσα, τς στώσης, τ στώσ, τήν στσαν, στσα
α στσαι, τν στωσν, τας στώσαις, τάς στώσας, στσαι
Ουδέτερο
τό στώς, το σττος, τ σττι, τό στώς, στώς
τά σττα, τν στώτων, τος στσι, τα σττα, σττα
&
τό στός, το στότος, τ στότι, τό στός, στός
(τά στότα, τν στότων, τος στόσι, τα στότα, στότα)

Μετοχή Ενεστώτα του ρήματος εμί
Αρσενικό
ν, το ντος, τ ντι, τόν ντα, ν
ο ντες, τν ντων, τος οσι, τούς ντας, ντες
Θηλυκό
οσα, τς οσης, τ οσ, τήν οσαν, οσα
α οσαι, τν οσν, τας οσαις, τάς οσας, οσαι
Ουδέτερο
τό ν, το ντος, τ ντι, τό ν, ν
τά ντα, τν ντων, τος οσι, τά ντα, ντα

Μετοχή Ενεστώτα Μέσης Φωνής
Αρσενικό
λυόμενος, το λυομένου, τ λυομέν, τόν λυόμενον, λυόμενε
ο λυόμενοι, τν λυομένων, τος λυομένοις, τούς λυομένους, λυόμενοι
Θηλυκό
λυομένη, τς λυομένης, τ λυομέν, τήν λυομένην, λυομένη
α λυόμεναι, τν λυομένων, τας λυομέναις, τάς λυομένας, λυόμεναι
Ουδέτερο
τό λυόμενον, το λυομένου, τ λυομέν, τό λυόμενον, λυόμενον
τά λυόμενα, τν λυομένων, τος λυομένοις, τά λυόμενα, λυόμενα

Μετοχή Μέλλοντα Μέσης Φωνής
Αρσενικό
λυσόμενος, το λυσομένου, τ λυσομέν, τόν λυσόμενον, λυσόμενε
ο λυσόμενοι, τν λυσομένων, τος λυσομένοις, τούς λυσομένους, λυσόμενοι
Θηλυκό
λυσομένη, τς λυσομένης, τ λυσομέν, τήν λυσομένην, λυσομένη
α λυσόμεναι, τν λυσομένων, τας λυσομέναις, τάς λυσομένας, λυσόμεναι
Ουδέτερο
τό λυσόμενον, το λυσομένου, τ λυσομέν, τό λυσόμενον, λυσόμενον
τά λυσόμενα, τν λυσομένων, τος λυσομένοις, τά λυσόμενα, λυσόμενα

Μετοχή Αορίστου Μέσης Φωνής
Αρσενικό
λυσάμενος, το λυσαμένου, τ λυσαμέν, τόν λυσάμενον, λυσάμενε
ο λυσάμενοι, τν λυσαμένων, τος λυσαμένοις, τούς λυσαμένους, λυσάμενοι
Θηλυκό
λυσαμένη, τς λυσαμένης, τ λυσαμέν, τήν λυσαμένην, λυσαμένη
α λυσάμεναι, τν λυσαμένων, τας λυσαμέναις, τάς λυσαμένας, λυσάμεναι
Ουδέτερο
τό λυσάμενον, το λυσαμένου, τ λυσαμέν, τό λυσάμενον, λυσάμενον
τά λυσάμενα, τν λυσαμένων, τος λυσαμένοις, τά λυσάμενα, λυσάμενα

Μετοχή Παρακειμένου Μέσης Φωνής
Αρσενικό
λελυμένος, το λελυμένου, τ λελυμέν, τόν λελυμένον, λελυμένε
ο λελυμένοι, τν λελυμένων, τος λελυμένοις, τούς λελυμένους, λελυμένοι
Θηλυκό
λελυμένη, τς λελυμένης, τ λελυμέν, τήν λελυμένην, λελυμένη
α λελυμέναι, τν λελυμένων, τας λελυμέναις, τάς λελυμένας, λελυμέναι
Ουδέτερο
τό λελυμένον, το λελυμένου, τ λελυμέν, τό λελυμένον, λελυμένον
τά λελυμένα, τν λελυμένων, τος λελυμένοις, τά λελυμένα, λελυμένα

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...