Αρχαία ελληνικά: Αναλυτική κλίση ρήματος «ὠθέω-ῶ / ὠθοῦμαι»

Κωνσταντίνος Μάντης | Best Blogger Tips
Naxart Studio

Αρχαία ελληνικά: Αναλυτική κλίση ρήματος «θέω- / θομαι»
 
Ενεργητική Φωνή
 
Ενεστώτας
Οριστική
θ, θες, θε, θομεν, θετε, θοσι(ν)
Υποτακτική
θ, θς, θ, θμεν, θτε, θσι(ν)
Ευκτική
θομι, θος, θο, ή θοίην, θοίης, θοίη, θομεν, θοτε, θοεν
Προστακτική
---, θει, θείτω, ---, θετε, θούντων (ή θείτωσαν)
Απαρέμφατο
θεν
Μετοχή
θν, θοσα, θον
 
Παρατατικός
Οριστική
ώθουν, ώθεις, ώθει, ωθομεν, ωθετε, ώθουν
 
Μέλλοντας
Οριστική
σω, σεις, σει, σομεν, σετε, σουσι(ν)
Ευκτική
σοιμι, σοις, σοι, σοιμεν, σοιτε, σοιεν
Απαρέμφατο
σειν
Μετοχή
σων, σουσα, σον
 
Αόριστος
Οριστική
ωσα, ωσας, ωσε(ν), ώσαμεν, ώσατε, ωσαν
Υποτακτική
σω, σς, σ, σωμεν, σητε, σωσι(ν)
Ευκτική
σαιμι, σαις, σαι, σαιμεν, σαιτε, σαιεν
Προστακτική
---, σον, σάτω, ---, σατε, σάντων (ή σάτωσαν)
Απαρέμφατο
σαι
Μετοχή
σας, σασα, σαν
 
Μέση Φωνή
 
Ενεστώτας
Οριστική
θομαι, θ/θε, θεται, θομεθα, θεσθε, θονται
Υποτακτική
θμαι, θ, θται, θμεθα, θσθε, θνται
Ευκτική
θοίμην, θοο, θοτο, θοίμεθα, θοσθε, θοντο
Προστακτική
---, θο, θείσθω, ---, θεσθε, θείσθων ή θείσθωσαν
Απαρέμφατο
θεσθαι
Μετοχή
θούμενος
θουμένη
θούμενον
 
Παρατατικός
Οριστική
θούμην, θο, θετο, θούμεθα, θεσθε, θοντο
 
Μέλλοντας
Οριστική
σομαι, σ / σει, σεται, σόμεθα, σεσθε, σονται
Ευκτική
σοίμην, σοιο, σοιτο, σοίμεθα, σοισθε, σοιντο
Απαρέμφατο
σεσθαι
Μετοχή
σόμενος
σομένη
σόμενον
 
Παθητικός Μέλλοντας
Οριστική
σθήσομαι, σθήσ/σθήσει, σθήσεται, σθησόμεθα, σθήσεσθε, σθήσονται
Ευκτική
σθησοίμην, σθήσοιο, σθήσοιτο, σθησοίμεθα, σθήσοισθε, σθήσοιντο
Απαρέμφατο
σθήσεσθαι
Μετοχή
σθησόμενος
σθησομένη
σθησόμενον
 
Αόριστος
Οριστική
ωσάμην, ώσω, ώσατο, ωσάμεθα, ώσασθε, ώσαντο
Υποτακτική
σωμαι, σ, σηται, σώμεθα, σησθε, σωνται
Ευκτική
σαίμην, σαιο, σαιτο, σαίμεθα, σαισθε, σαιντο
Προστακτική
---, σαι, σάσθω, ---, σασθε, σάσθων ή σάσθωσαν
Απαρέμφατο
σασθαι
Μετοχή
σάμενος
σαμένη
σάμενον
 
Παθητικός Αόριστος
Οριστική
ώσθην, ώσθης, ώσθη, ώσθημεν, ώσθητε, ώσθησαν
Υποτακτική
σθ, σθς, σθ, σθμεν, σθτε, σθσι(ν)
Ευκτική
σθείην, σθείης, σθείη, σθείημεν ή σθεμεν, σθείητε ή σθετε, σθείησαν ή σθεεν
Προστακτική
---, σθητι, σθήτω, ---, σθητε, σθέντων ή σθήτωσαν
Απαρέμφατο
σθναι
Μετοχή
σθείς
σθεσα
σθέν
 
Παρακείμενος
Οριστική
ωσμαι, ωσαι, ωσται, ώσμεθα, ωσθε, ωσμένοι εσί(ν)
 
Υποτακτική
ωσμένος- ωσμένη-ωσμένον
ωσμένος- ωσμένη-ωσμένον ς
ωσμένος- ωσμένη-ωσμένον
ωσμένοι- ωσμέναι-ωσμένα μεν
ωσμένοι- ωσμέναι-ωσμένα τε
ωσμένοι- ωσμέναι-ωσμένα σι
 
Ευκτική
ωσμένος- ωσμένη-ωσμένον εην
ωσμένος- ωσμένη-ωσμένον εης
ωσμένος- ωσμένη-ωσμένον εη
ωσμένοι- ωσμέναι-ωσμένα εημεν (εμεν)
ωσμένοι- ωσμέναι-ωσμένα εητε (ετε)
ωσμένοι- ωσμέναι-ωσμένα εησαν (εεν)
 
Προστακτική
---, ωσο, ώσθω, --- ωσθε, ώσθων ή ώσθωσαν
 
Απαρέμφατο
ἐῶσθαι
Μετοχή
ωσμένος,
ωσμένη,
ωσμένον

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...