Θουκυδίδη Ιστορία, Βιβλίο 3. Κεφάλαιο 74 (Κλίση ουσιαστικών – επιθέτων – μετοχών – αντωνυμιών)

Κωνσταντίνος Μάντης | Best Blogger Tips
Corfu town perspective from the new venetian fortress by Giannis
 
Θουκυδίδη Ιστορία, Βιβλίο 3. Κεφάλαιο 74 (Κλίση ουσιαστικών – επιθέτων – μετοχών – αντωνυμιών)
 
Ενικός αριθμός (α΄ κλίση)
μέρα - τς μέρας - τ μέρ - τήν μέραν - () μέρα
 
Πληθυντικός αριθμός
α μέραι - τν μερν - τας μέραις - τάς μέρας - () μέραι
 
Ενικός αριθμός (α΄ κλίση)
μάχη - τς μάχης - τ μάχ - τήν μάχην - () μάχη
 
Πληθυντικός αριθμός
α μάχαι - τν μαχν - τας μάχαις - τάς μάχας - () μάχαι
 
Ενικός αριθμός (β΄ κλίση)
δμος - το δήμου - τ δήμ - τόν δμον - () δμε
 
Πληθυντικός αριθμός
ο δμοι - τν δήμων - τος δήμοις - τούς δήμους - () δμοι
 
(Μετοχή Αορίστου Β΄ του ρήματος διαλείπω)
Αρσενικό
διαλιπών, το διαλιπόντος, τ διαλιπόντι, τόν διαλιπόντα, διαλιπών
ο διαλιπόντες, τν διαλιπόντων, τος διαλιποσι, τούς διαλιπόντας, διαλιπόντες
Θηλυκό
διαλιποσα, τς διαλιπούσης, τ διαλιπούσ, τήν διαλιποσαν, διαλιποσα
α διαλιποσαι, τν διαλιπουσν, τας διαλιπούσαις, τάς διαλιπούσας, διαλιποσαι
Ουδέτερο
τό διαλιπόν, το διαλιπόντος, τ διαλιπόντι, τό διαλιπόν, διαλιπόν
τά διαλιπόντα, τν διαλιπόντων, τος διαλιποσι, τά διαλιπόντα, διαλιπόντα
 
Ενικός αριθμός (β΄ κλίση)
τό χωρίον - το χωρίου - τ χωρί - τό χωρίον - () χωρίον
 
Πληθυντικός αριθμός
τά χωρία - τν χωρίων - τος χωρίοις - τά χωρία - () χωρία
 
Ενικός αριθμός (γ΄ κλίση)
σχύς - τς σχύος - τ σχύϊ - τήν σχύν - () σχύ
 
Πληθυντικός αριθμός
α σχύες - τν σχύων - τας σχύσι(ν) - τάς σχς - () σχύες
 
Ενικός αριθμός (γ΄ κλίση)
τό πλθος - το πλήθους - τ πλήθει - τό πλθος - () πλθος
 
Πληθυντικός αριθμός
τά πλήθη - τν πληθν - τος πλήθεσι(ν) - τά πλήθη - () πλήθη΄
 
(Μετοχή Ενεστώτα του ρήματος προέχω)
Αρσενικό
προύχων, το προύχοντος, τ προύχοντι, τόν προύχοντα, προύχων
ο προύχοντες, τν προυχόντων, τος προύχουσι, τούς προύχοντας, προύχοντες
Θηλυκό
προύχουσα, τς προυχούσης, τ προυχούσ, τήν προύχουσαν, προύχουσα
α προύχουσαι, τν προυχουσν, τας προυχούσαις, τάς προυχούσας, προύχουσαι
Ουδέτερο
τό προύχον, το προύχοντος, τ προύχοντι, τό προύχον, προύχον
τά προύχοντα, τν προυχόντων, τος προύχουσι, τά προύχοντα, προύχοντα
 
Ενικός αριθμός (ανώμαλο)
γυνή - τς γυναικός - τ γυναικί - τήν γυνακα - () γύναι
 
Πληθυντικός αριθμός
α γυνακες - τν γυναικν - τας γυναιξί - τάς γυνακας - () γυνακες
 
Ενικός αριθμός (επαναληπτική αντωνυμία)
ατός - ατο - ατ - ατόν
ατή - ατς - ατ - ατήν
ατό - ατο - ατ - ατό
 
Πληθυντικός αριθμός
ατοί - ατν - ατος - ατούς
αταί - ατν - ατας - ατάς
ατά - ατν - ατος - ατά
 
(Μετοχή Ενεστώτα του ρήματος βάλλω)
Αρσενικό
βάλλων, το βάλλοντος, τ βάλλοντι, τόν βάλλοντα, βάλλων
ο βάλλοντες, τν βαλλόντων, τος βάλλουσι, τούς βάλλοντας, βάλλοντες
Θηλυκό
βάλλουσα, τς βαλλούσης, τ βαλλούσ, τήν βάλλουσαν, βάλλουσα
α βάλλουσαι, τν βαλλουσν, τας βαλλούσαις, τάς βαλλούσας, βάλλουσαι
Ουδέτερο
τό βάλλον, το βάλλοντος, τ βάλλοντι, τό βάλλον, βάλλον
τά βάλλοντα, τν βαλλόντων, τος βάλλουσι, τά βάλλοντα, βάλλοντα
 
Ενικός αριθμός (α΄ κλίση)
οκία - τς οκίας - τ οκί - τήν οκίαν - () οκία
 
Πληθυντικός αριθμός
α οκίαι - τν οκιν - τας οκίαις - τάς οκίας - () οκίαι
 
Ενικός αριθμός (β΄ κλίση)
κέραμος - το κεράμου - τ κεράμ - τόν κέραμον - () κέραμε
 
Πληθυντικός αριθμός
ο κέραμοι - τν κεράμων - τος κεράμοις - τούς κεράμους - () κέραμοι
 
Ενικός αριθμός (γ΄ κλίση)
φύσις - τς φύσεως - τ φύσει - τήν φύσιν - () φύσι
 
Πληθυντικός αριθμός
α φύσεις - τν φύσεων - τας φύσεσι(ν) - τάς φύσεις - () φύσεις
 
(Μετοχή Ενεστώτα του ρήματος πομένω)
Αρσενικό
πομένων, το πομένοντος, τ πομένοντι, τόν πομένοντα, πομένων
ο πομένοντες, τν πομενόντων, τος πομένουσι, τούς πομένοντας, πομένοντες
Θηλυκό
πομένουσα, τς πομενούσης, τ πομενούσ, τήν πομένουσαν, πομένουσα
α πομένουσαι, τν πομενουσν, τας πομενούσαις, τάς πομενούσας, πομένουσαι
Ουδέτερο
τό πομένον, το πομένοντος, τ πομένοντι, τό πομένον, πομένον
τά πομένοντα, τν πομενόντων, τος πομένουσι, τά πομένοντα, πομένοντα
 
Ενικός αριθμός (β΄ κλίση)
θόρυβος - το θορύβου - τ θορύβ - τόν θόρυβον - () θόρυβε
 
Πληθυντικός αριθμός
ο θόρυβοι - τν θορύβων - τος θορύβοις - τούς θορύβους - () θόρυβοι  
 
(Μετοχή Αορίστου Β΄ του ρήματος γίγνομαι)
Αρσενικό
γενόμενος, το γενομένου, τ γενομέν, τν γενόμενον, () γενόμενε
ο γενόμενοι, τν γενομένων, τος γενομένοις, τούς γενομένους, () γενόμενοι
Θηλυκό
γενομένη, τς γενομένης, τ γενομέν, τήν γενομένην, () γενομένη
α γενόμεναι, τν γενομένων, τας γενομέναις, τάς γενομένας, () γενόμεναι
Ουδέτερο
τό γενόμενον, το γενομένου, τ γενομέν, τό γενόμενον, () γενόμενον
τά γενόμενα, τν γενομένων, τος γενομένοις, τά γενόμενα, () γενόμενα
 
Ενικός αριθμός (α΄ κλίση)
τροπή - τς τροπς - τ τροπ - τήν τροπήν - () τροπή
 
Πληθυντικός αριθμός
α τροπαί - τν τροπν - τας τροπας - τάς τροπάς - () τροπαί
 
Ενικός αριθμός (η ώρα αμέσως μετά το μεσημέρι) (α΄ κλίση)
δείλη - τς δείλης - τ δείλ - τήν δείλην - () δείλη
 
Πληθυντικός αριθμός
α δελαι - τν δειλν - τας δείλαις - τάς δείλας - () δελαι
 
Ενικός αριθμός (αυτός που γίνεται αργά) (β΄ κλίση)
ψιος - το ψίου - τ ψί - τόν ψιον - () ψιε
ψία - τς ψίας - τ ψί - τήν ψίαν - () ψία
τό ψιον - το ψίου - τ ψί - τό ψιον - () ψιον
 
Πληθυντικός αριθμός
ο ψιοι - τν ψίων - τος ψίοις - τούς ψίους - () ψιοι
α ψιαι - τν ψίων - τας ψίαις - τάς ψίας - () ψιαι
τά ψια - τν ψίων - τος ψίοις - τά ψια - () ψια
 
(Μετοχή Αορίστου του ρήματος δέδοικα)
Αρσενικό
δείσας, το δείσαντος, τ δείσαντι, τόν δείσαντα, δείσας
ο δείσαντες, τν δεισάντων, τος δείσασι, τούς δείσαντας, δείσαντες
Θηλυκό
δείσασα, τς δεισάσης, τ δεισάσ, τήν δείσασαν, δείσασα
α δείσασαι, τν δεισασν, τας δεισάσαις, τάς δεισάσας, δείσασαι
Ουδέτερο
τό δεσαν, το δείσαντος, τ δείσαντι, τό δεσαν, δεσαν
τά δείσαντα, τν δεισάντων, τος δείσασι, τά δείσαντα, δείσαντα
 
Ενικός αριθμός (β΄ κλίση)
λίγος - το λίγου - τ λίγ - τόν λίγον - () λίγε
λίγη - τς λίγης - τ λίγ - τήν λίγην - () λίγη
τό λίγον - το λίγου - τ λίγ - τό λίγον - () λίγον
 
Πληθυντικός αριθμός
ο λίγοι - τν λίγων - τος λίγοις - τούς λίγους - () λίγοι
α λίγαι - τν λίγων - τας λίγαις - τάς λίγας - () λίγαι
τά λίγα - τν λίγων - τος λίγοις - τά λίγα - () λίγα
 
Ενικός αριθμός (ναύσταθμος) (β΄ κλίση)
τό νεώριον - το νεωρίου - τ νεωρί - τό νεώριον - () νεώριον
 
Πληθυντικός αριθμός
τά νεώρια - τν νεωρίων - τος νεωρίοις - τά νεώρια - () νεώρια
 
(Μετοχή Αορίστου Β΄ του ρήματος πέρχομαι)
Αρσενικό
πελθών, το πελθόντος, τ πελθόντι, τόν πελθόντα, πελθών
ο πελθόντες, τν πελθόντων, τος πελθοσι, τούς πελθόντας, πελθόντες
Θηλυκό
πελθοσα, τς πελθούσης, τ πελθούσ, τήν πελθοσαν, πελθοσα
α πελθοσαι, τν πελθουσν, τας πελθούσαις, τάς πελθούσας, πελθοσαι
Ουδέτερο
τό πελθόν, το πελθόντος, τ πελθόντι, τό πελθόν, πελθόν
τά πελθόντα, τν πελθόντων, τος πελθοσι, τά πελθόντα, πελθόντα
 
Ενικός αριθμός (προσωπική αντωνυμία)
α΄ πρόσ.: γ - μο, μου - μοί, μοι - μέ, με
β΄ πρόσ.: σ - σο, σου - σοί, σοι - σέ, σε
γ΄ πρόσ.: -- - (ο) - ο, ο - ()
 
Πληθυντικός αριθμός
α΄ πρόσ.: μες - μν - μν - μς
β΄ πρόσ.: μες - μν - μν - μς
γ΄ πρόσ.: (σφες) - (σφν) - σφίσι(ν) - (σφς)
 
Ενικός αριθμός (β΄ κλίση)
κύκλος - το κύκλου - τ κύκλ - τόν κύκλον - () κύκλε
 
Πληθυντικός αριθμός
ο κύκλοι - τν κύκλων - τος κύκλοις - τούς κύκλους - () κύκλοι
 
Ενικός αριθμός (α΄ κλίση)
γορά - τς γορς - τ γορ - τήν γοράν - () γορά
 
Πληθυντικός αριθμός
α γοραί - τν γορν - τας γορας - τάς γοράς - () γοραί
 
Ενικός αριθμός (α΄ κλίση)
ξυνοικία - τς ξυνοικίας - τ ξυνοικί - τήν ξυνοικίαν - () ξυνοικία
 
Πληθυντικός αριθμός
α ξυνοικίαι - τν ξυνοικιν - τας ξυνοικίαις - τάς ξυνοικίας - () ξυνοικίαι
 
Ενικός αριθμός (β΄ κλίση)
φοδος - τς φόδου - τ φόδ - τήν φοδον - () φοδε
 
Πληθυντικός αριθμός
α φοδοι - τν φόδων - τας φόδοις - τάς φόδους - () φοδοι
 
(Μετοχή Ενεστώτα του ρήματος φείδομαι)
Αρσενικό
φειδόμενος, το φειδομένου, τ φειδομέν, τόν φειδόμενον, φειδόμενε
ο φειδόμενοι, τν φειδομένων, τος φειδομένοις, τούς φειδομένους, φειδόμενοι
Θηλυκό
φειδομένη, τς φειδομένης, τ φειδομέν, τήν φειδομένην, φειδομένη
α φειδόμεναι, τν φειδομένων, τας φειδομέναις, τάς φειδομένας, φειδόμεναι
Ουδέτερο
τό φειδόμενον, το φειδομένου, τ φειδομέν, τό φειδόμενον, φειδόμενον
τά φειδόμενα, τν φειδομένων, τος φειδομένοις, τά φειδόμενα, φειδόμενα
 
Ενικός αριθμός (β΄ κλίση)
λλότριος - το λλοτρίου - τ λλοτρί - τόν λλότριον - () λλότριε
λλοτρία - τς λλοτρίας - τ λλοτρί - τήν λλοτρίαν - () λλοτρία
τό λλότριον - το λλοτρίου - τ λλοτρί - τό λλότριον - () λλότριον
 
Πληθυντικός αριθμός
ο λλότριοι - τν λλοτρίων - τος λλοτρίοις - τούς λλοτρίους - () λλότριοι
α λλότριαι - τν λλοτρίων - τας λλοτρίαις - τάς λλοτρίας - () λλότριαι
τά λλότρια - τν λλοτρίων - τος λλοτρίοις - τά λλότρια - () λλότρια
 
Ενικός αριθμός (β΄ κλίση)
οκεος - το οκείου - τ οκεί - τόν οκεον - () οκεε
οκεία - τς οκείας - τ οκεί - τήν οκείαν - () οκεία
τό οκεον - το οκείου - τ οκεί - τό οκεον - () οκεον
 
Πληθυντικός αριθμός
ο οκεοι - τν οκείων - τος οκείοις - τούς οκείους - () οκεοι
α οκεαι - τν οκείων - τας οκείαις - τάς οκείας - () οκεαι
τά οκεα - τν οκείων - τος οκείοις - τά οκεα - () οκεα
 
Ενικός αριθμός (γ΄ κλίση)
τό χρμα - το χρήματος - τ χρήματι - τό χρμα - () χρμα
 
Πληθυντικός αριθμός
τά χρήματα - τν χρημάτων - τος χρήμασι(ν) - τά χρήματα - () χρήματα
 
Ενικός αριθμός (ανώμαλο επίθετο)
πολύς - το πολλο - τ πολλ - τόν πολύν - () πολύ
πολλή - τς πολλς - τ πολλ - τήν πολλήν - () πολλή
τό πολύ - το πολλο - τ πολλ - τό πολύ - () πολύ
 
Πληθυντικός αριθμός
ο πολλοί - τν πολλν - τος πολλος - τούς πολλούς - () πολλοί
α πολλαί - τν πολλν - τας πολλας - τάς πολλάς - () πολλαί
τά πολλά - τν πολλν - τος πολλος - τά πολλά - () πολλά
 
Ενικός αριθμός (β΄ κλίση)
μπορος - το τς μπόρου - τ τ μπόρ - τν τν μπορον - () μπορε
τό μπορον - το μπορου - τ μπόρ - τό μπορον - () μπορον
 
Πληθυντικός αριθμός
ο α μποροι - τν μπόρων - τος τας μπόροις - τος τς μπόρους - () μποροι
τά μπορα - τν μπόρων - τος μπόροις - τά μπορα - () μπορα
 
Ενικός αριθμός (γ΄ κλίση)
πόλις - τς πόλεως - τ πόλει - τήν πόλιν - () πόλι
 
Πληθυντικός αριθμός
α πόλεις - τν πόλεων - τας πόλεσι(ν) - τάς πόλεις - () πόλεις
 
Ενικός αριθμός (γ΄ κλίση)
πς, παντός, παντί, πάντα, πς
πσα, πάσης, πάσ, πσαν, πσα
πν, παντός, παντί, πν, πν
 
Πληθυντικός αριθμός
πάντες, πάντων, πσι, πάντας, πάντες
πσαι, πασν, πάσαις, πάσας, πσαι
πάντα, πάντων, πσι, πάντα, πάντα
 
Ενικός αριθμός (β΄ κλίση)
νεμος - το νέμου - τ νέμ - τόν νεμον - () νεμε
 
Πληθυντικός αριθμός
ο νεμοι - τν νέμων - τος νέμοις - τούς νέμους - () νεμοι
 
Ενικός αριθμός (γ΄ κλίση)
φλόξ - τς φλογός - τ φλογί - τήν φλόγα - () φλόξ
 
Πληθυντικός αριθμός
α φλόγες - τν φλογν - τας φλοξί(ν) - τάς φλόγας - () φλόγες
 
Ενικός αριθμός (β΄ κλίση)
πίφορος - το τς πιφόρου - τ τ πιφόρ - τν τν πίφορον - () πίφορε
τό πίφορον - το πιφόρου - τ πιφόρ - τό πίφορον - () πίφορον
 
Πληθυντικός αριθμός
ο α πίφοροι - τν πιφόρων - τος τας πιφόροις - τος τς πιφόρους - () πίφοροι
τά πίφορα - τν πιφόρων - τος πιφόροις - τά πίφορα - () πίφορα
 
(Μετοχή Αορίστου του ρήματος παύομαι)
Αρσενικό
παυσάμενος, το παυσαμένου, τ παυσαμέν, τόν παυσάμενον, παυσάμενε
ο παυσάμενοι, τν παυσαμένων, τος παυσαμένοις, τούς παυσαμένους, παυσάμενοι
Θηλυκό
παυσαμένη, τς παυσαμένης, τ παυσαμέν, τήν παυσαμένην, παυσαμένη
α παυσάμεναι, τν παυσαμένων, τας παυσαμέναις, τάς παυσαμένας, παυσάμεναι
Ουδέτερο
τό παυσάμενον, το παυσαμένου, τ παυσαμέν, τό παυσάμενον, παυσάμενον
τά παυσάμενα, τν παυσαμένων, τος παυσαμένοις, τά παυσάμενα, παυσάμενα
 
Ενικός αριθμός (αόριστη επιμεριστική αντωνυμία)
κάτερος - κατέρου - κατέρ - κάτερον
κατέρα - κατέρας - κατέρ - κατέραν
κάτερον - κατέρου - κατέρ - κάτερον
 
Πληθυντικός αριθμός
κάτεροι - κατέρων - κατέροις - κατέρους
κάτεραι - κατέρων - κατέραις - κατέρας
κάτερα - κατέρων - κατέροις - κάτερα
 
(Μετοχή Αορίστου του ρήματος συχάζω)
Αρσενικό
συχάσας, το συχάσαντος, τ συχάσαντι, τόν συχάσαντα, συχάσας
ο συχάσαντες, τν συχασάντων, τος συχάσασι, τούς συχάσαντας, συχάσαντες
Θηλυκό
συχάσασα, τς συχασάσης, τ συχασάσ, τήν συχάσασαν, συχάσασα
α συχάσασαι, τν συχασασν, τας συχασάσαις, τάς συχασάσας, συχάσασαι
Ουδέτερο
τό συχάσαν, το συχάσαντος, τ συχάσαντι, τό συχάσαν, συχάσαν
τά συχάσαντα, τν συχασάντων, τος συχάσασι, τά συχάσαντα, συχάσαντα
 
Ενικός αριθμός (γ΄ κλίση)
νύξ - τς νυκτός - τ νυκτί - τήν νύκτα - () νύξ
 
Πληθυντικός αριθμός
α νύκτες - τν νυκτν - τας νυξί(ν) - τάς νύκτας - () νύκτες
 
Ενικός αριθμός (α΄ κλίση)
φυλακή - τς φυλακς - τ φυλακ - τήν φυλακήν - () φυλακή
 
Πληθυντικός αριθμός
α φυλακαί - τν φυλακν - τας φυλακας - τάς φυλακάς - () φυλακαί
 
Ενικός αριθμός (επίθετο β΄ κλίσης)
Κορίνθιος - το Κορινθίου - τ Κορινθί - τόν Κορίνθιον - () Κορίνθιε
Κορινθία - τς Κορινθίας - τ Κορινθί - τήν Κορινθίαν - () Κορινθία
τό Κορίνθιον - το Κορινθίου - τ Κορινθί - τό Κορίνθιον - () Κορίνθιον
 
Πληθυντικός αριθμός
ο Κορίνθιοι - τν Κορινθίων - τος Κορινθίοις - τούς Κορινθίους - () Κορίνθιοι
α Κορίνθιαι - τν Κορινθίων - τας Κορινθίαις - τάς Κορινθίας - () Κορίνθιαι
τά Κορίνθια - τν Κορινθίων - τος Κορινθίοις - τά Κορίνθια - () Κορίνθια
 
Ενικός αριθμός (ανώμαλο ουσιαστικό)
νας - τς νεώς - τ νηί - τήν ναν - () να
 
Πληθυντικός αριθμός
α νες - τν νεν - τας ναυσί(ν) - τάς νας - () νες
 
(Μετοχή Παρακειμένου του ρήματος κρατέω-)
Αρσενικό
κεκρατηκώς, το κεκρατηκότος, τ κεκρατηκότι, τόν κεκρατηκότα, κεκρατηκώς
ο κεκρατηκότες, τν κεκρατηκότων, τος κεκρατηκόσι, τούς κεκρατηκότας, κεκρατηκότες
Θηλυκό
κεκρατηκυα, τς κεκρατηκυίας, τ κεκρατηκυί, τήν κεκρατηκυαν, κεκρατηκυα
α κεκρατηκυαι, τν κεκρατηκυιν, τας κεκρατηκυίαις, τάς κεκρατηκυίας, κεκρατηκυαι
Ουδέτερο
τό κεκρατηκός, το κεκρατηκότος, τ κεκρατηκότι, τό κεκρατηκός, κεκρατηκός
τά κεκρατηκότα, τν κεκρατηκότων, τος κεκρατηκόσι, τά κεκρατηκότα, κεκρατηκότα
 
Ενικός αριθμός (β΄ κλίση)
πίκουρος - το πικούρου - τ πικούρ - τόν πίκουρον - () πίκουρε
τό πίκουρον - το πικούρου - τ πικούρ - τό πίκουρον - () πίκουρον
Πληθυντικός αριθμός
ο πίκουροι - τν πικούρων - τος πικούροις - τούς πικούρους - () πίκουροι 
τά πίκουρα - τν πικούρων - τος πικούροις - τά πίκουρα - () πίκουρα
 
Ενικός αριθμός
πειρος - τς πείρου - τ πείρ - τήν πειρον - () πειρε
 
Πληθυντικός αριθμός
α πειροι - τν πείρων - τας πείροις - τάς πείρους - () πειροι
 
(Μετοχή Αορίστου Β΄ του ρήματος λανθάνω)
Αρσενικό
λαθών, το λαθόντος, τ λαθόντι, τόν λαθόντα, λαθών
ο λαθόντες, τν λαθόντων, τος λαθοσι, τούς λαθόντας, λαθόντες
Θηλυκό
λαθοσα, τς λαθούσης, τ λαθούσ, τήν λαθοσαν, λαθοσα
α λαθοσαι, τν λαθουσν, τας λαθούσαις, τάς λαθούσας, λαθοσαι
Ουδέτερο
τό λαθόν, το λαθόντος, τ λαθόντι, τό λαθόν, λαθόν
τά λαθόντα, τν λαθόντων, τος λαθοσι, τά λαθόντα, λαθόντα

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...