Λατινικά Γ΄ Λυκείου: Κλίση ουσιαστικών και επιθέτων (Κείμενα: 11 & 13)

Κωνσταντίνος Μάντης | Best Blogger Tips
Leszek Paradowski 

Λατινικά Γ΄ Λυκείου: Κλίση ουσιαστικών και επιθέτων (Κείμενα: 11 & 13)

Κείμενο 11

Ουσιαστικά

Α΄ κλίση

Ενικ: victoria, victoriae, victoriae, victoriam, victoria, victoria (θηλ. = νίκη)
Πληθ: victoriae, victoriarum, victoriis, victorias, victoriae, victoriis

Ενικ: Italia, Italiae, Italiae, Italiam, Italia, Italia (θηλ. = η Ιταλία)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

Ενικ: Hispania, Hispaniae, Hispaniae, Hispaniam, Hispania, Hispania (θηλ. = Ισπανία)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

Ενικ: Gallia, Galliae, Galliae, Galliam, Gallia, Gallia (θηλ. = Γαλατία)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

Ενικ: Trebia, Trebiae, Trebiae, Trebiam, Trebia, Trebia (αρσ. = ο ποταμός Τρεβίας)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

Ενικ: Africa, Africae, Africae, Africam, Africa, Africa (θηλ. = Αφρική)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

Ενικ: Zama, Zamae, Zamae, Zamam, Zama, Zama (θηλ. = η Ζάμα)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

Ενικ: [Δεν σχηματίζει ενικό]
Πληθ: Cannae, Cannarum, Cannis, Cannas, Cannae, Cannis (θηλ. = οι Κάννες)

Ενικ: [Δεν σχηματίζει ενικό]
Πληθ: insidiae, insidiarum, insidiis, insidias, insidiae, insidiis (θηλ. = ενέδρα, δόλος)

Ενικ: copia, copiae, copiae, copiam, copia, copia (θηλ. =αφθονία)
Πληθ: copiae, copiarum, copiis, copias, copiae, copiis (θηλ. = στρατιωτικές δυνάμεις)

Β΄ κλίση

Ενικ: annus, anni, anno, annum, anne, anno (αρσ. = έτος)
Πληθ: anni, annorum, annis, annos, anni, annis

Ενικ: populus, populi, populo, populum, popule, populo (αρσ. = λαός)
Πληθ: populi, populorum, populis, populos, populi, populis   

Ενικ: Romanus, Romani, Romano, Romanum, Romane, Romano (αρσ. = ο Ρωμαίος)
Πληθ: Romani, Romanorum, Romanis, Romanos, Romani, Romanis   

Ενικ: ager, agri, agro, agrum, ager, agro (αρσ. = αγρός)
Πληθ: agri, agrorum, agris, agros, agri, agris   

Ενικ: bellum, belli, bello, bellum, bellum, bello (ουδ. = πόλεμος)
Πληθ: bella, bellorum, bellis, bella, bella, bellis   

Ενικ: Ticinus, Ticini, Ticino, Ticinum, Ticine, Ticino (αρ. = ο Τίκινος ποταμός)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

Ενικ: Trasumenus, Trasumeni, Trasumeno, Trasumenum, Trasumene, Trasumeno (αρ. = η λίμνη Τρασιμένη)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

Ενικ: Saguntum, Sagunti, Sagunto, Saguntum, Saguntum, Sagunto (ουδ. = το Σάγουντο)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

Ενικ: Fabius, Fabii / Fabi, Fabio, Fabium, Fabi, Fabio (αρ. = Φάβιος)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

Ενικ: Maximus, Maximi, Maximo, Maximum, Maxime, Maximo (αρ. = Μάξιμος)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

Ενικ: elephantus, elephanti, elephanto, elephantum, elephante, elephanto (αρ. = ελέφαντας)
Πληθ: elephanti, elephantorum, elephantis, elephantos, elephanti, elephantis

Το αρσενικό elephantus (= ελέφαντας) ανήκει στα αφθονούντα και κλίνεται σύμφωνα με δύο διαφορετικές κλίσεις (Β΄ + Γ΄)

Ενικ: elepha(n)s, elephantis, elephanti, elephantem, elepha(n)s, elephante
Πληθ: elephantes, elephantium, elephantibus, elephantes –is, elephantes, elephantibus

Γ΄ κλίση

Ενικ: dux, ducis, duci, ducem, dux, duce (αρσ. = αρχηγός, στρατηγός)
Πληθ: duces, ducum, ducibus, duces, duces, ducibus   

Ενικ: Hannibal, Hannibalis, Hannibali, Hannibalem, Hannibal, Hannibale (αρσ. = ο Αννίβας)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

Ενικ: [Συνήθως στον πληθυντικό]
Πληθ: Alpes, Alpium, Alpibus, Alpes –is, Alpes, Alpibus

Ενικ: Scipio, Scipionis, Scipioni, Scipionem, Scipio, Scipione (αρσ. = ο Σκιπίωνας)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

Ενικ: vis, ---, ---, vim, ---, vi (θηλ. = δύναμη)
Πληθ: vires, virium, viribus, vires –is, vires, viribus  

Ενικ: clades, cladis, cladi, cladem, clades, clade (θηλ. = καταστροφή, συντριβή)
Πληθ: clades, cladium, cladibus, clades –is, clades, cladibus

Ενικ: gens, gentis, genti, gentem, gens, gente (θηλ. = λαός, έθνος)
Πληθ: gentes, gentium, gentibus, gentes –is, gentes, gentibus  

Επίθετα (Β΄ κλίση)

Ενικός
pavidus, pavidi, pavido, pavidum, pavide, pavido (έντρομος)
pavida, pavidae, pavidae, pavidam, pavida, pavida  
pavidum, pavidi, pavido, pavidum, pavidum, pavido  

Πληθυντικός
pavidi, pavidorum, pavidis, pavidos, pavidi, pavidis  
pavidae, pavidarum, pavidis, pavidas, pavidae, pavidis
pavida, pavidorum, pavidis, pavida, pavida, pavidis  

Ενικός
Romanus, Romani, Romano, Romanum, Romane, Romano (Ρωμαίος)
Romana, Romanae, Romanae, Romanam, Romana, Romana
Romanum, Romani, Romano, Romanum, Romanum, Romano

Πληθυντικός
Romani, Romanorum, Romanis, Romanos, Romani, Romanis
Romanae, Romanarum, Romanis, Romanas, Romanae, Romanis
Romana, Romanorum, Romanis, Romana, Romana, Romanis

Ενικός
Falernus, Falerni, Falerno, Falernum, Falerne, Falerno (ο Φαλερνός αγρός)
Falerna, Falernae, Falernae, Falernam, Falerna, Falerna
Falernum, Falerni, Falerno, Falernum, Falernum, Falerno

Πληθυντικός
Falerni, Falernorum, Falernis, Falernos, Falerni, Falernis
Falernae, Falernarum, Falernis, Falernas, Falernae, Falernis
Falerna, Falernorum, Falernis, Falerna, Falerna, Falernis  

Γ΄ κλίση

Ενικός
Cannensis, Cannensis, Cannensi, Cannensem, Cannensis, Cannensi  (των Καννών)
Cannensis, Cannensis, Cannensi, Cannensem, Cannensis, Cannensi 
Cannense, Cannensis, Cannensi, Cannense, Cannense, Cannensi

Πληθυντικός
Cannenses, Cannensium, Cannensibus, Cannenses, Cannenses, Cannensibus
Cannenses, Cannensium, Cannensibus, Cannenses, Cannenses, Cannensibus
Cannensia, Cannensium, Cannensibus, Cannensia, Cannensia, Cannensibus

Ενικός  
omnis, omnis, omni, omnem, omnis, omni (όλος, ο καθένας)
omnis, omnis, omni, omnem, omnis, omni
omne, omnis, omni, omne, omne, omni

Πληθυντικός
omnes, omnium, omnibus, omnes, omnes, omnibus
omnes, omnium, omnibus, omnes, omnes, omnibus
omnia, omnium, omnibus, omnia, omnia, omnibus

Κείμενο 13

Ουσιαστικά

Α΄ κλίση

Ενικ: pugna, pugnae, pugnae, pugnam, pugna, pugna (θηλ. = μάχη)
Πληθ: pugnae, pugnarum, pugnis, pugnas, pugnae, pugnis

Ενικ: stella, stellae, stellae, stellam, stella, stella (θηλ. = αστέρι)
Πληθ: stellae, stellarum, stellis, stellas, stellae, stellis

Ενικ: fiducia, fiduciae, fiduciae, fiduciam, fiducia, fiducia (θηλ. = εμπιστοσύνη, αυτοπεποίθηση)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

Ενικ: luna, lunae, lunae, lunam, luna, luna (θηλ. σελήνη)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

Perses (αρ. = ο Περσέας (ο βασιλιάς της Μακεδονίας))
Persae
Persae
Persam / Persen
Persa / Perse
Persa / Perse

[Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

Β΄ κλίση

Ενικ: legatus, legati, legato, legatum, legate, legato (αρσ. = διοικητής λεγεώνας)
Πληθ: legati, legatorum, legatis, legatos, legati, legatis

Ενικ: animus, animi, animo, animum, anime, animo (αρσ. = ψυχή)
Πληθ: animi, animorum, animis, animos, animi, animis   

Ενικ: modus, modi, modo, modum, mode, modo (αρ. = τρόπος)
Πληθ: modi, modorum, modis, modos, modi, modis

Ενικ: adversarius, adversarii, adversario, adversarium, adversarie, adversario (αρ. = αντίπαλος)
Πληθ: adversarii, adversariorum, adversariis, adversarios, adversarii, adversariis   

Ενικ: bellum, belli, bello, bellum, bellum, bello (ουδ. = πόλεμος)
Πληθ: bella, bellorum, bellis, bella, bella, bellis  

Ενικ: monstrum, monstri, monstro, monstrum, monstrum, monstro (ουδ. = θέαμα παράξενο και φοβερό)
Πληθ: monstra, monstrorum, monstris, monstra, monstra, monstris

Ενικ: Gallus, Galli, Gallo, Gallum, Galle, Gallo (αρ. = Γάλλος)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

Ενικ: Paulus, Pauli, Paulo, Paulum, Paule, Paulo (αρ. = Παύλος)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό] 

Ενικ: Sulpicius, Sulpicii i, Sulpicio, Sulpicium, Sulpici, Sulpicio (αρ. = Σουλπίκιος)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

Ενικ: Aemilius, Aemilii i, Aemilio, Aemilium, Aemili, Aemilio (αρ. = Αιμίλιος)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

Ενικ: Lucius, Lucii –i, Lucio, Lucium, Luci, Lucio (αρσε. = Λεύκιος)
Πληθ: [Δεν σχηματίζει πληθυντικό]

Ενικ: caelum, caeli, caelo, caelum, caelum, caelo (ουδ. = ουρανός)
[Σχηματίζει πληθυντικό ως αρσενικό]
Πληθ: caeli, caelorum, caelis, caelos, caeli, caelis   

Γ΄ κλίση

Ενικ: rex, regis, regi, regem, rex, rege (αρσ. = βασιλιάς)
Πληθ: reges, regum, regibus, reges, reges, regibus

Ενικ: imperator, imperatoris, imperatori, imperatorem, imperator, imperatore (αρσ. = στρατηγός)
Πληθ: imperatores, imperatorum, imperatoribus, imperatores, imperatores, imperatoribus   

Ενικ: terror, terroris, terrori, terrorem, terror, terrore (αρσ. = τρόμος)
Πληθ: terrores, terrorum, terroribus, terrores, terrores, terroribus   

Ενικ: ratio, rationis, rationi, rationem, ratio, ratione (θηλ. = φύση, λογική)
Πληθ: rationes, rationum, rationibus, rationes, rationes, rationibus

Ενικ: nox, noctis, nocti, noctem, nox, nocte & noctu
Πληθ: noctes, noctium, noctibus, noctes –is, noctes, noctibus  

Ενικ: ars, artis, arti, artem, ars, arte (θηλ. = τέχνη)
Πληθ: artes, artium, artibus, artes –is, artes, artibus

Δ΄ κλίση   

Ενικ: exercitus, exercitus, exercitui, exercitum, exercitus, exercitu (αρ. = στρατός)
Πληθ: exercitus, exercituum, exercitibus, exercitus, exercitus, exercitibus

Ενικ: motus, motus, motui, motum, motus, motu (αρ. = κίνηση)
Πληθ: motus, motuum, motibus, motus, motus, motibus    

Ενικ: metus, metus, metui, metum, metus, metu (αρ. φόβος)
Πληθ: metus, metuum, metibus, metus, metus, metibus    

Ενικ: status, status, statui, statum, status, statu (αρ. = κίνηση)
Πληθ: status, statuum, statibus, status, status, statibus    

Ενικ: aditus, aditus, aditui, aditum, aditus, aditu (αρ. = προσέγγιση)
Πληθ: aditus, adituum, aditibus, aditus, aditus, aditibus    

Επίθετα (Β΄ κλίση)

Ενικός
serenus, sereni, sereno, serenum, serene, sereno (ξάστερος, καθαρός)
serena, serenae, serenae, serenam, serena, serena
serenum, sereni, sereno, serenum, serenum, sereno

Πληθυντικός
sereni, serenorum, serenis, serenos, sereni, serenis
serenae, serenarum, serenis, serenas, serenae, serenis
serena, serenorum, serenis, serena, serena, serenis

Ενικός
repentinus, repentini, repentino, repentinum, repentine, repentino (ξαφνικός)
repentina, repentinae, repentinae, repentinam, repentina, repentina
repentinum, repentini, repentino, repentinum, repentinum, repentino

Πληθυντικός
repentini, repentinorum, repentinis, repentinos, repentini, repentinis
repentinae, repentinarum, repentinis, repentinas, repentinae, repentinis
repentina, repentinorum, repentinis, repentina, repentina, repentinis

Ενικός
Romanus, Romani, Romano, Romanum, Romane, Romano (Ρωμαίος)
Romana, Romanae, Romanae, Romanam, Romana, Romana
Romanum, Romani, Romano, Romanum, Romanum, Romano

Πληθυντικός
Romani, Romanorum, Romanis, Romanos, Romani, Romanis
Romanae, Romanarum, Romanis, Romanas, Romanae, Romanis
Romana, Romanorum, Romanis, Romana, Romana, Romanis

Ενικός
Paulianus, Pauliani, Pauliano, Paulianum, Pauliane, Pauliano (του Παύλου)
Pauliana, Paulianae, Paulianae, Paulianam, Pauliana, Pauliana
Paulianum, Pauliani, Pauliano, Paulianum, Paulianum, Pauliano

Πληθυντικός
Pauliani, Paulianorum, Paulianis, Paulianos, Pauliani, Paulianis
Paulianae, Paulianarum, Paulianis, Paulianas, Paulianae, Paulianis
Pauliana, Paulianorum, Paulianis, Pauliana, Pauliana, Paulianis  

Γ΄ κλίση

Ενικός
alacer, alacris, alacri, alacrem, alacer, alacri (ζωηρός, πρόθυμος)
alacris, alacris, alacri, alacrem, alacris, alacri
alacre, alacris, alacri, alacre, alacre, alacri

Πληθυντικός
alacres, alacrium, alacribus, alacres, alacres, alacribus
alacres, alacrium, alacribus, alacres, alacres, alacribus
alacria, alacrium, alacribus, alacria, alacria, alacribus

Ενικός
liberalis, liberalis, liberali, liberalem, liberalis, liberali (ελευθέριος)
liberalis, liberalis, liberali, liberalem, liberalis, liberali
liberale, liberalis, liberali, liberale, liberale, liberali

Πληθυντικός
liberales, liberalium, liberalibus, liberales, liberales, liberalibus
liberales, liberalium, liberalibus, liberales, liberales, liberalibus
liberalia, liberalium, liberalibus, liberalia, liberalia, liberalibus

Ενικός
illustris, illustris, illustri, illustrem, illustris, illustri (λαμπρός, ένδοξος)
illustris, illustris, illustri, illustrem, illustris, illustri
illustre, illustris, illustri, illustre, illustre, illustri

Πληθυντικός
illustres, illustrium, illustribus, illustres, illustres, illustribus
illustres, illustrium, illustribus, illustres, illustres, illustribus
illustria, illustrium, illustribus, illustria, illustria, illustribus 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...