Έκθεση Γ΄ Λυκείου: Η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι τους πρόσφυγες

Κωνσταντίνος Μάντης | Best Blogger Tips

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αντιμετώπιση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετανάστευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα, το οποίο κατοχυρώνεται στο άρθρο 13 της διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να διάγουν το βίο τους στην πατρίδα τους και στην περιοχή στην οποία γεννήθηκαν, μεγάλωσαν και έχουν τις πολιτισμικές και κοινωνικές ρίζες τους·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινητικότητα των ανθρώπων έχει προσλάβει για διάφορους λόγους άνευ προηγουμένου διαστάσεις, με 244 εκατομμύρια ανθρώπους διεθνώς να μεταναστεύουν είτε από επιλογή είτε παρά τη θέλησή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω διεθνής μετανάστευση του είδους αυτού λαμβάνει χώρα κυρίως εντός της ίδιας περιοχής και μεταξύ των αναπτυσσόμενων χωρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), οι γυναίκες αποτελούν την πλειονότητα των διεθνών μεταναστών στην Ευρώπη (52,4%) και στη Βόρεια Αμερική (51,2%)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταναστευτικές ροές Νότου-Νότου συνέχισαν να αυξάνονται σε σύγκριση με τις κινήσεις Νότου-Βορρά: το 2015 90,2 εκατομμύρια διεθνείς μετανάστες που γεννήθηκαν σε αναπτυσσόμενες χώρες διέμεναν σε άλλες χώρες στις νότιες περιφέρειες της υφηλίου, ενώ 85,3 εκατομμύρια άνθρωποι που γεννήθηκαν στον Νότο διέμεναν σε χώρες των βόρειων περιφερειών της υφηλίου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των ασυνόδευτων ανηλίκων που διασχίζουν τη Μεσόγειο αυξάνεται συνεχώς και ότι, παρά τον αυξανόμενο αριθμό των διασώσεων, ο αριθμός των νεκρών στη Μεσόγειο συνεχίζει να αυξάνεται (5.079 θύματα για το 2016 έναντι 3.777 το 2015, σύμφωνα με τον ΔΟΜ)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), το 2015 πρωτοφανής αριθμός ανθρώπων, που ανέρχεται στα 65,3 εκατομμύρια, εκ των οποίων 40,8 εκατομμύρια είναι εκτοπισθέντες στο εσωτερικό της χώρας (EEX) και 21,3 εκατομμύρια είναι πρόσφυγες, παραμένουν εκτοπισμένοι παρά τη θέλησή τους λόγω των συγκρούσεων, της βίας, των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και της αποσταθεροποίησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι επιπλέον υπάρχουν και άνθρωποι που εκτοπίστηκαν λόγω φυσικών καταστροφών, ανισοτήτων, φτώχειας, κακών κοινωνικοοικονομικών προοπτικών, της αλλαγής του κλίματος, της έλλειψης σοβαρών και αποτελεσματικών μακροπρόθεσμων αναπτυξιακών πολιτικών και της απουσίας πολιτικής βούλησης για την αυστηρή αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προβλημάτων, που αποτελούν το αίτιο των εν λόγω μεταναστευτικών ροών· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες οι ανιθαγενείς ανέρχονται σε τουλάχιστον 10 εκατομμύρια·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα επί του παρόντος προκύπτει ότι ο αριθμός των προσφύγων έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 50% την τελευταία πενταετία· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η δραματική αύξηση εξηγείται βάσει διαφόρων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι ο εκούσιος επαναπατρισμός προσφύγων βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από τη δεκαετία του 1980, ότι παραμένει περιορισμένος ο αριθμός των προσφύγων στους οποίους προσφέρονται δυνατότητες ένταξης σε τοπικό επίπεδο και ότι ο αριθμός των περιπτώσεων επανεγκατάστασης ανέρχεται σταθερά σε περίπου 100.000 ετησίως·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 6,7 εκατομμύρια πρόσφυγες ζουν υπό συνθήκες παρατεταμένης εκτόπισης, που εκτιμάται ότι διαρκούν κατά μέσο όρο περίπου 26 έτη, με παντελή έλλειψη προοπτικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βιώσιμες λύσεις για την εκτόπιση παραμένουν σε απαράδεκτα χαμηλά επίπεδα, γεγονός που καθιστά αναγκαίο να αντιμετωπιστεί η εκτόπιση ως πολιτική και αναπτυξιακή πρόκληση, και όχι αποκλειστικά ως ανθρωπιστική πρόκληση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια αυτή πρόκληση απαιτεί μια ολιστική και πολυμερή προσέγγιση βάσει διεθνούς συνεργασίας και συνεργειών, καθώς και συντονισμένες και συγκεκριμένες λύσεις που δεν θα στοχεύουν μόνο στην αντιμετώπιση, αλλά και στην πρόβλεψη πιθανών μελλοντικών κρίσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 86% των προσφύγων παγκοσμίως ζει σε φτωχές περιοχές, με τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες να φιλοξενούν το 26% του συνόλου, γεγονός που συνεπάγεται την εξάντληση των ικανοτήτων τους και την περαιτέρω αποσταθεροποίηση της δικής τους κοινωνικής και οικονομικής συνοχής και ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες αυτές σπανιότατα διαθέτουν μέσα για την προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών, ενώ απουσιάζουν πλήρως τα μέσα στον τομέα του ασύλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 έφτασαν στην ΕΕ ένα εκατομμύριο άνθρωποι, αριθμός που αντιστοιχεί στο 0,2% του πληθυσμού της ΕΕ, εν αντιθέσει με τα πολύ υψηλότερα ποσοστά σε γειτονικές χώρες (έως και 20%) αλλά και στην Ευρώπη κατά τη δεκαετία του 1990·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφυγες, οι εσωτερικά εκτοπισμένοι και οι μετανάστες είναι μεν νομικά διακριτές κατηγορίες, αλλά στην πραγματικότητα συχνά προκύπτουν μεγάλης κλίμακας μικτές ροές ανθρώπων, οι οποίες οφείλονται σε ποικίλα πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά, αναπτυξιακά και ανθρωπιστικά αίτια, καθώς και σε αίτια που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παρουσιάζουν διασυνοριακές πτυχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια όλων των ανθρώπων που συμμετέχουν στις εν λόγω ροές πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των σχετικών ευρωπαϊκών πολιτικών· και λαμβάνοντας, επίσης, υπόψη ότι οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο πρέπει πάντοτε να αντιμετωπίζονται κατά τρόπο συμβατό με το καθεστώς τους και ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να στερούνται των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες και από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομική διάκριση μεταξύ προσφύγων και μεταναστών δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως απόδειξη πως η οικονομική μετανάστευση ή η αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής είναι λιγότερο θεμιτή σε σύγκριση με τη διαφυγή λόγω διώξεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις περισσότερες περιπτώσεις τόσο τα πολιτικά όσο και τα οικονομικά δικαιώματα, μεταξύ άλλων βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων, απειλούνται σε καταστάσεις συγκρούσεων, αστάθειας ή αναταραχών και εξακολουθούν να διακυβεύονται ως αποτέλεσμα της εκτόπισης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχιζόμενη επισιτιστική και διατροφική κρίση στο Σαχέλ υποσκάπτει τις αντοχές των ανθρώπων, που έχουν επιδεινωθεί από τις αλλεπάλληλες κρίσεις, την έλλειψη βασικών υπηρεσιών και τις συγκρούσεις στην περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η κατάσταση θα πυροδοτήσει περαιτέρω μετανάστευση·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε κάθε στάδιο της διαδρομής τους οι μετανάστες είναι εκτεθειμένοι σε κάθε είδους κινδύνους για τη σωματική και την ψυχολογική τους κατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της βίας, της εκμετάλλευσης, της εμπορίας ανθρώπων και της σεξουαλικής κακοποίησης, καθώς και της κακοποίησης λόγω φύλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες, όπως οι γυναίκες (π.χ. γυναίκες αρχηγοί οικογένειας ή έγκυοι), τα παιδιά, είτε είναι ασυνόδευτα, είτε έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους είτε συνοδεύονται από αυτές, τα άτομα ΛΟΑΔΜ (λεσβίες, ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι, διεμφυλικοί και μεσοφυλικοί), τα άτομα με αναπηρίες, τα άτομα που χρήζουν επείγουσας ιατρικής περίθαλψης και οι ηλικιωμένοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει επειγόντως να χορηγηθεί στις ευπαθείς αυτές ομάδες ανθρωπιστική προστασία και πρόσβαση σε μηχανισμούς προστασίας και παραπομπής, σε καθεστώς διαμονής και σε βασικές υπηρεσίες όπως η υγειονομική περίθαλψη στο πλαίσιο της επανεγκατάστασής τους ή για όσο διάστημα οι αιτήσεις τους για άσυλο βρίσκονται υπό εξέταση σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εάν πραγματοποιηθεί διαχείριση της αυξανόμενης κινητικότητας των ανθρώπων κατά τρόπο ασφαλή, συντεταγμένο, ομαλό, υπεύθυνο και βασισμένο στην πρόληψη είναι δυνατόν να μετριαστεί η έκθεση των προσφύγων και των μεταναστών σε κίνδυνο, να προκύψουν σημαντικά οφέλη τόσο για τις χώρες υποδοχής όσο και για τους μετανάστες, όπως ορίζεται στο θεματολόγιο για το 2030, ενώ μπορεί επίσης τούτο να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης για τις χώρες υποδοχής, περιλαμβανομένων των χωρών της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα οφέλη έχουν εν πολλοίς υποτιμηθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να προβεί σε πρακτικές λύσεις, όπως η αξιοποίηση αλλοδαπών εργαζομένων, ενόψει της αυξανόμενης γήρανσης του πληθυσμού στην Ευρώπη, προκειμένου να εγγυηθεί την ισορροπία μεταξύ του πληθυσμού με αμειβόμενη εργασία και του μη ενεργού πληθυσμού στην ΕΕ και να ανταποκριθεί στις ειδικές ανάγκες της αγοράς εργασίας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο των μέτρων που έλαβε η ΕΕ κινητοποιήθηκαν διάφορα εσωτερικά και εξωτερικά μέσα, αλλά φαίνεται ότι υπήρξε υπερβολική εστίαση στον βραχυπρόθεσμο ορίζοντα και στη μείωση ή την αναχαίτιση των μεταναστευτικών ροών· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η βραχυπρόθεσμη προσέγγιση δεν αντιμετωπίζει τα αίτια της εκτόπισης και της μετανάστευσης ούτε καλύπτει τις ανθρωπιστικές ανάγκες των μεταναστών· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται περαιτέρω βελτιώσεις των μέτρων της ΕΕ όσον αφορά τη διαχείριση κρίσεων και την πρόληψη συγκρούσεων, καθώς οι βίαιες συγκρούσεις αποτελούν την κύρια αιτία της εκτόπισης·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο εξέφρασε σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα των δαπανών της ΕΕ για την εξωτερική μετανάστευση, συμπεριλαμβανομένων των έργων που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε επίσης ότι η ασφάλεια και η προστασία των συνόρων αποτελούν το κυρίαρχο στοιχείο των ευρωπαϊκών δαπανών για τη μετανάστευση·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο επίκεντρο όλων των εξωτερικών δράσεων της ΕΕ πρέπει να βρίσκεται η ανθρωπιστική βοήθεια με βάση τις ανάγκες και τον σεβασμό των αρχών του ανθρωπισμού, της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας, καθώς και τον σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προβλέπονται στις συμβάσεις της Γενεύης και στα πρόσθετα πρωτόκολλά τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να κυριαρχεί η ανεξάρτητη βοήθεια, ήτοι η βοήθεια που είναι απαλλαγμένη από πολιτικές και οικονομικές σκοπιμότητες και σκοπιμότητες στον τομέα της ασφάλειας, καθώς και από διακρίσεις κάθε είδους·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχής εφαρμογή μιας βασισμένης στα ανθρώπινα δικαιώματα μεταναστευτικής πολιτικής απαιτεί να τεθούν εν αμφιβόλω οι αρνητικές αντιλήψεις περί μετανάστευσης και να αναπτυχθούν θετικά επιχειρήματα, ώστε οι μεταναστευτικές κινήσεις να παρουσιάζονται ως ευκαιρία για τις χώρες υποδοχής, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ακραίες και οι δημαγωγικές θέσεις·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει ευθύνη να στηρίξει τους εκτελεστικούς εταίρους της ώστε να υλοποιούν υψηλής ποιότητας έργα βοήθειας και προστασίας με ταχύ και αποτελεσματικό τρόπο, καθώς και ότι θα πρέπει να είναι υπόλογη έναντι των πληττόμενων πληθυσμών· λαμβάνοντας υπόψη, εν προκειμένω, ότι οι εταίροι της ΕΕ απαιτούν έγκαιρη και προβλέψιμη χρηματοδότηση και ότι οι αποφάσεις σχετικά με τη διάθεση χρηματοδότησης για μεταβαλλόμενες ή νέες προτεραιότητες θα πρέπει να τους παρέχουν επαρκές χρονικό περιθώριο για τη λήψη μέτρων προγραμματισμού και προσαρμογής·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποκεντρωμένη συνεργασία μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση των αναγκών και των πολιτισμών των εσωτερικά εκτοπισμένων, των μεταναστών και των προσφύγων και να αυξήσει την ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού σχετικά με τις προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στις χώρες προέλευσής τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τοπικές και περιφερειακές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις μπορούν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση των εν λόγω βαθύτερων αιτίων, μέσω της ανάπτυξης ικανοτήτων·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ρητά ότι η «δράση της Ένωσης στη διεθνή σκηνή έχει ως γνώμονα και σχεδιάζεται με στόχο να προωθεί στο ευρύτερο παγκόσμιο πλαίσιο τις αρχές που έχουν εμπνεύσει τη δημιουργία, την ανάπτυξη και τη διεύρυνσή της: τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, την οικουμενικότητα και το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης και τον σεβασμό των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου»· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 208 της Συνθήκης της Λισαβόνας, η αναπτυξιακή βοήθεια αποσκοπεί στον περιορισμό και εντέλει στην εξάλειψη της φτώχειας σε τρίτες χώρες·

1.  υπογραμμίζει ότι, στον σημερινό κόσμο, είμαστε μάρτυρες ενός επιπέδου ανθρώπινης κινητικότητας άνευ προηγουμένου και τονίζει ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει επειγόντως να ενισχύσει μια κοινή αντίδραση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και των ευκαιριών που σχετίζονται με αυτό το φαινόμενο· τονίζει ότι η αντίδραση αυτή πρέπει να θεμελιώνεται στην αρχή της αλληλεγγύης και δεν πρέπει να εστιάζει μόνο σε μια βασισμένη στην ασφάλεια προσέγγιση, αλλά να προσανατολίζεται στην πλήρη προστασία των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας όλων όσοι αναγκάζονται λόγω οποιασδήποτε περίστασης να εγκαταλείψουν τις εστίες τους σε αναζήτηση καλύτερης ζωής· δίνει έμφαση στο γεγονός ότι στο πλαίσιο οποιασδήποτε αντίδρασης θα πρέπει να αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στους περισσότερο ευάλωτους και να προβλέπεται η παροχή βοήθειας στην πατρίδα τους· υπογραμμίζει ότι, αν και η μεταχείρισή τους διέπεται από διαφορετικά νομικά πλαίσια, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες έχουν τα ίδια οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες, που πρέπει να διασφαλίζονται, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς τους· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις αξίες και τις αρχές της σε όλες τις κοινές πολιτικές και να τις προωθεί στις εξωτερικές της σχέσεις, περιλαμβανομένων όσων προβλέπονται στο άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση· τονίζει την ανάγκη για συνοχή στις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ και σε άλλες πολιτικές με εξωτερική διάσταση·

2.  τονίζει ότι το υψηλό αυτό επίπεδο ανθρώπινης κινητικότητας οφείλεται σε πολλαπλά και πολύπλοκα αίτια που απαιτούν λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων ώστε να γίνεται διαφοροποίηση μεταξύ των πτυχών της και να αναπτυχθούν στοχευμένοι τρόποι αντιμετώπισης σε επίπεδο πολιτικής· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να λάβουν υπόψη αυτή τη σημερινή πραγματικότητα και να αναπτύξουν μια νέα προσέγγιση για την κινητικότητα των ανθρώπων βάσει των πραγματικών δεδομένων και των συμφερόντων της ΕΕ, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα των ανθρώπων με τη βελτίωση της πρόσβασής τους σε βασικές υπηρεσίες, κυρίως στην εκπαίδευση, καθώς και την ένταξη και συμβολή τους στα τοπικά περιβάλλοντα μέσω της παροχής ευκαιριών απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης·

3.  τονίζει ότι η διεθνής μετανάστευση μπορεί να συμβάλει στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, όπως συνέβη και στο παρελθόν, και ότι ο σχετικός διάλογος πρέπει να πραγματοποιείται με επιχειρήματα που να προωθούν την ουσιαστική και αντικειμενική κατανόηση του προβλήματος και των σχετιζόμενων με αυτό κοινών οφελών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ξενοφοβική, δημαγωγική και εθνικιστική ρητορική· επικροτεί, ως εκ τούτου, την εκστρατεία «Together» (Μαζί) των Ηνωμένων Εθνών για τη μείωση των αρνητικών αντιλήψεων για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες και την αντιμετώπιση της αρνητικής στάσης απέναντί τους και ζητεί από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να συνεργαστούν πλήρως με τον ΟΗΕ για τη στήριξη της εν λόγω εκστρατείας· δίνει έμφαση στην ανάγκη να θεσπιστούν πολιτικές σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο που να εστιάζουν στη μεσοπρόθεσμη και τη μακροπρόθεσμη προοπτική και να μην κατευθύνονται αποκλειστικά από τις άμεσες πολιτικές πιέσεις ή τα εθνικά εκλογικά κίνητρα· τονίζει ότι οι εν λόγω πολιτικές πρέπει να είναι συνεκτικές, ουσιαστικές, χωρίς αποκλεισμούς και ευέλικτες, με στόχο να ρυθμιστεί η μετανάστευση ως φυσιολογικό ανθρώπινο φαινόμενο και να αντιμετωπιστούν οι θεμιτές ανησυχίες όσον αφορά τη διαχείριση των συνόρων, την κοινωνική προστασία των ευάλωτων ομάδων και την κοινωνική ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών·

4.  τονίζει ότι το σύστημα ανθρωπιστικής βοήθειας έχει υποστεί υπερβολική επιβάρυνση και ότι οι χρηματοδοτικοί του πόροι ποτέ δεν θα αρκούν για να ανταποκριθεί σε κρίσεις αναγκαστικών εκτοπίσεων, λαμβανομένης ιδίως υπόψη της παρατεταμένης φύσης των περισσοτέρων από αυτές· λαμβάνει, ως εκ τούτου, υπό σημείωση το νέο πλαίσιο πολιτικής που περιγράφεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής του Απριλίου του 2016 σχετικά με τις «αναγκαστικές εκτοπίσεις και την ανάπτυξη» ως ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να εφαρμόσουν το περιεχόμενό της εντός του νέου πλαισίου εταιρικής σχέσης με τρίτες χώρες· επισημαίνει τη σημασία μιας ολοκληρωμένης και πιο βιώσιμης προσέγγισης της μετανάστευσης, περιλαμβανομένης της προώθησης στενότερων δεσμών στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας και της ανάγκης για συνεργασία με διάφορους εταίρους –περιφερειακούς παράγοντες, κυβερνήσεις, τοπικές αρχές, μέλη της διασποράς, την κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων των προσφύγων και των μεταναστών, τοπικών θρησκευτικών οργανώσεων και σχετικών ΜΚΟ, καθώς και με τον ιδιωτικό τομέα– ώστε να αναπτυχθούν στοχευμένες τεκμηριωμένες στρατηγικές για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης με αναγνώριση του γεγονότος ότι η ανθρωπιστική βοήθεια δεν είναι εργαλείο διαχείρισης κρίσεων, όπως αναφέρεται και στην Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανθρωπιστική Βοήθεια·

5.  τονίζει ότι η αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ πρέπει να εξακολουθεί να καλύπτει και να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα βαθύτερα αίτια της εκτόπισης και της μετανάστευσης — δηλαδή τις ένοπλες συγκρούσεις, τις διώξεις για οποιονδήποτε λόγο, τη βία λόγω φύλου, την κακή διακυβέρνηση, τη φτώχεια, την έλλειψη οικονομικών ευκαιριών και την αλλαγή του κλίματος — μέσω της καταπολέμησης της πολιτειακής αστάθειας, της προώθησης της ειρήνης και της ασφάλειας, της επίλυσης συγκρούσεων και των διαδικασιών συμφιλίωσης μετά από συγκρούσεις, της δικαιοσύνης, της ισότητας, καθώς και μέσω της ενίσχυσης των θεσμών, της διοικητικής ικανότητας, της δημοκρατίας, της χρηστής διακυβέρνησης, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, σύμφωνα με τον στόχο βιώσιμης ανάπτυξης αριθ. 16 του νέου θεματολογίου για το 2030 και τις αρχές που προβλέπονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και στο διεθνές δίκαιο·

6.  τονίζει την ανάγκη εστίασης στις κοινωνικοοικονομικές πτυχές του φαινομένου της μετανάστευσης, την ανάγκη να διενεργηθούν οι απαραίτητες αναλύσεις ανά χώρα για τα βαθύτερα αίτια της εκτόπισης και της μετανάστευσης, καθώς και να ενθαρρυνθούν οι χώρες προέλευσης να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν μέτρα και πολιτικές που να οδηγούν στη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας και πραγματικών οικονομικών ευκαιριών, έτσι ώστε η μετανάστευση να αποτελεί επιλογή και όχι αναγκαιότητα· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να εφαρμόζει πολιτικές που αποσκοπούν να μειώσουν και, εν τέλει, να εξαλείψουν τη φτώχεια, να καταπολεμήσουν την ανισότητα και την επισιτιστική ανασφάλεια, να προωθήσουν την οικονομική ανάπτυξη, να καταπολεμήσουν τη διαφθορά και να ενισχύσουν τις βασικές δημόσιες υπηρεσίες· επισημαίνει ότι μια επιτυχής πολιτική θα πρέπει να αναγνωρίζει την ανάγκη δημιουργίας οικονομικής ανθεκτικότητας τόσο στις χώρες υποδοχής όσο και στις χώρες προέλευσης· επαναλαμβάνει την ανάγκη να βελτιωθεί η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής·

7.  υπογραμμίζει ότι οι θέσεις εργασίας και οι οικονομικές ευκαιρίες είναι καίριας σημασίας για τον μετριασμό του αντίκτυπου της ευάλωτης θέσης στην οποία περιέρχονται οι άνθρωποι λόγω εκτόπισης· καλεί την ΕΕ να βοηθήσει τους μετανάστες και τους πρόσφυγες να μετακινηθούν σε τόπους που προσφέρουν τέτοιες ευκαιρίες, να συμβάλει στη δημιουργία ευκαιριών στον τόπο εξορίας τους (μεταξύ άλλων, με την εξάλειψη των φραγμών και των εμποδίων στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας) και να τους συνδράμει ώστε να αναπτύξουν νέες δεξιότητες που να ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας·

8.  επικροτεί τη δέσμευση της ΕΕ για ανθρωπιστική βοήθεια – αποτελεί άλλωστε τον μεγαλύτερο χορηγό ανθρωπιστικής βοήθειας παγκοσμίως – με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων· παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να τηρήσουν τις υποσχέσεις που έχουν ήδη δοθεί και να αυξήσουν τις χρηματοδοτικές τους δεσμεύσεις ανάλογα με την αύξηση των ανθρωπιστικών αναγκών· επισημαίνει ότι η ανθρωπιστική αντιμετώπιση θα αποτελεί πάντοτε το πρώτο στοιχείο της αντιμετώπισης των κρίσεων εκτόπισης· τονίζει ότι το διεθνές δίκαιο και οι ανθρωπιστικές αρχές του ανθρωπισμού, της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν το πλαίσιο καθοδήγησης της ανθρωπιστικής αντιμετώπισης των προσφυγικών κρίσεων και των κρίσεων εκτόπισης από την ΕΕ·

9.  αναγνωρίζει ότι θα πληγούν περαιτέρω τα δικαιώματα και η αξιοπρέπεια εκατομμυρίων συνανθρώπων μας εάν αφεθούν να μαραζώσουν σε προσφυγικούς καταυλισμούς ή στα περιθώρια των πόλεων χωρίς πρόσβαση σε υπηρεσίες για την κάλυψη βασικών αναγκών, σε μέσα διαβίωσης και σε ευκαιρίες απόκτησης εισοδήματος·

10.  τονίζει τη σημασία της αναγνώρισης της διάστασης του φύλου στη μετανάστευση, που δεν άπτεται μόνο της ευάλωτης θέσης των γυναικών σε κακοποίηση κάθε είδους, αλλά αφορά και τους ποικίλους λόγους για τους οποίους οι γυναίκες μεταναστεύουν, τον ρόλο τους στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, την κοινωνικοοικονομική συνεισφορά τους και την ενεργό συμμετοχή τους στην επίλυση και την πρόληψη των συγκρούσεων, καθώς και στις διαδικασίες μετά τη λήξη των συγκρούσεων και την ανοικοδόμηση της δημοκρατικής κοινωνίας· σημειώνει, συνεπώς, την αναγκαιότητα της εστίασης στην ενδυνάμωση των γυναικών και στην ενίσχυση του ρόλου τους στο πλαίσιο της λήψης αποφάσεων για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της εκτόπισης και για τη διασφάλιση του σεβασμού των δικαιωμάτων των γυναικών και της αυτονομίας τους σε κάθε στάδιο της μεταναστευτικής διαδικασίας· επισημαίνει εκ νέου ότι είναι απαραίτητη η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και της ηλικίας στις πολιτικές της ΕΕ για την κινητικότητα των προσφύγων και των μεταναστών·

11.  ζητεί να ενισχυθεί η συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη, καθώς και με άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των χρηματοδοτικών συνεισφορών για την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και το Γραφείο Αρωγής και Έργων των ΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA)· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης στους καταυλισμούς προσφύγων, ιδίως σε ό,τι αφορά την υγεία και την εκπαίδευση, καθώς και να εξαλειφθεί σταδιακά η εξάρτηση από ανθρωπιστική βοήθεια σε υφιστάμενες παρατεινόμενες κρίσεις, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και επιτρέποντας στους εκτοπισμένους να ζουν με αξιοπρέπεια και να συνεισφέρουν οι χώρες υποδοχής τους, μέχρι τον πιθανό εκούσιο επαναπατρισμό τους ή την επανεγκατάσταση τους·

12.  υπογραμμίζει τις σημαντικές ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η ΕΕ για να αντιμετωπίσει την εξωτερική διάσταση της μεταναστευτικής κρίσης, ιδίως την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, που ευθύνεται για την παράνομη διακίνηση μεταναστών και την εμπορία ανθρώπων, καθώς και την ενισχυμένη συνεργασία με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης·

13.  υπογραμμίζει την ανάγκη παροχής βοήθειας για τη θέσπιση πλαισίου και δομών στις χώρες προέλευσης, με στόχο την προστασία και την αξιοπρεπή υποδοχή των μεταναστών που επαναπροωθούνται και είναι ευάλωτοι και περιθωριοποιημένοι, παρέχοντάς τους τα μέσα για την επιτυχημένη κοινωνική και πολιτιστική τους ένταξη·

14.  υπενθυμίζει ότι οι ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, των ανηλίκων (τόσο εκείνων που συνοδεύονται από τις οικογένειές τους όσο και των ασυνόδευτων), των ατόμων με αναπηρίες, των ηλικιωμένων και των ΛΟΑΔΜ, είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες στη βία σε όλα τα στάδια της διαδικασίας μετανάστευσης· υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια διατρέχουν, επιπλέον, μεγάλο κίνδυνο να υποστούν βία που οφείλεται στο φύλο και διακρίσεις, ακόμη και όταν φτάσουν σε τόπους που κρίνονται ασφαλείς· ζητεί να παρασχεθεί στις ομάδες αυτές ιδιαίτερη βοήθεια και ευρύτερη ανθρωπιστική προστασία στο πλαίσιο της διαδικασίας επανεγκατάστασης ή ένταξής τους και να τους δοθεί προτεραιότητα στο πλαίσιο διαδικασιών υποδοχής που να λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου, να συμμορφώνονται περισσότερο με τα ελάχιστα πρότυπα και να περιέχουν αποτελεσματικότερες διατάξεις για την οικογενειακή επανένωση· ζητεί τη δημιουργία ειδικών δικλείδων ασφαλείας για ομάδες ευάλωτες στη βία και τις διακρίσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ασύλου, καθώς και την πρόσβαση τους σε καθεστώς διαμονής και σε βασικές υπηρεσίες, όπως υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο· ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να εκπονήσει προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τρίτες χώρες με αντικείμενο τις ιδιαίτερες ανάγκες των ευάλωτων προσφύγων και μεταναστών·

15.  δίνει έμφαση στο γεγονός ότι τα παιδιά αποτελούν σημαντικό ποσοστό των μεταναστών και των προσφύγων και ότι πρέπει να καταρτιστούν και να εφαρμοστούν ειδικές διαδικασίες για τη διασφάλιση της προστασίας τους, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού· καλεί τις χώρες υποδοχής να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά πρόσφυγες έχουν πλήρη πρόσβαση στην εκπαίδευση και να προωθήσουν με τον καλύτερο τρόπο την ενσωμάτωση και την ένταξή τους στο πλαίσιο των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων· καλεί επίσης τους ανθρωπιστικούς και αναπτυξιακούς φορείς να δώσουν περισσότερη έμφαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση εκπαιδευτικών τόσο από τις κοινότητες των εκτοπισμένων όσο και από τις κοινότητες υποδοχής και ζητεί από τους διεθνείς δωρητές να δώσουν προτεραιότητα στην εκπαίδευση στο πλαίσιο της απόκρισής τους για την αντιμετώπιση προσφυγικών κρίσεων, μέσω προγραμμάτων που αποσκοπούν στη συμμετοχή και στην ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών μεταναστών, καθώς και μέσω της προώθησης της εκμάθησης της γλώσσας της χώρας υποδοχής, ώστε να εξασφαλιστεί ένα υψηλότερο και περισσότερο ενδεδειγμένο επίπεδο ένταξης των παιδιών προσφύγων· επικροτεί τη χρηματοδοτική στήριξη για μεγαλύτερη προσφορά εκπαίδευσης και κατάρτισης για τα παιδιά από τη Συρία, καθώς και την πρόσφατη αύξηση από 4 % σε 6 % του μεριδίου των δαπανών για την εκπαίδευση από τον προϋπολογισμό ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ, γεγονός που κατατάσσει την ΕΕ σε ηγετική θέση παγκοσμίως όσον αφορά την υποστήριξη εκπαιδευτικών έργων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης· ζητεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στο πλαίσιο της υλοποίησης της νέας αυτής χρηματοδότησης·

16.  αναγνωρίζει ότι η ανιθαγένεια συνιστά σημαντική απειλή για τα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να καταπολεμήσουν την ανιθαγένεια σε πάσης μορφής εξωτερική δράση της ΕΕ, ειδικότερα αντιμετωπίζοντας τις διακρίσεις λόγω φύλου, θρησκεύματος ή καθεστώτος μειονότητας στο πλαίσιο του δικαίου περί ιθαγενείας, προάγοντας το δικαίωμα των παιδιών σε ιθαγένεια και παρέχοντας στήριξη στην εκστρατεία της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) που αποσκοπεί στο να τεθεί τέρμα στην ανιθαγένεια έως το έτος 2024· καταγγέλλει τις περιπτώσεις περιορισμού και απαγόρευσης εξόδου ή επιστροφής σε ορισμένα κράτη και τις συνέπειες της ανιθαγένειας σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε δικαιώματα· καλεί λοιπόν τις κυβερνήσεις και τα εθνικά κοινοβούλια να καταργήσουν τις διατάξεις της ποινικής νομοθεσίας που αντιμετωπίζουν την μετανάστευση ως αξιόποινη πράξη·

17.  υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με τις αρχές της ΕΕ, ο γενικός στόχος των εξωτερικών μεταναστευτικών πολιτικών της ΕΕ θα πρέπει να είναι η εδραίωση ενός πολυμερούς συστήματος διακυβέρνησης για τη διεθνή μετανάστευση, για το οποίο η πρόσφατη συνάντηση υψηλού επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών αποτελεί ένα πρώτο βήμα·

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...