Λατινικά Γ΄ Λυκείου: Κλίση ανώμαλων ρημάτων

Κωνσταντίνος Μάντης | Best Blogger Tips

Λατινικά Γ΄ Λυκείου: Κλίση ανώμαλων ρημάτων

fio - factus sum - fieri (γίνομαι) 20, 44, 42, 36, 27, 21
Το ρήμα fio λειτουργεί ως παθητικό του facio.

Οριστική
Ενεστώτας: fio, fis, fit, fimus, fitis, fiunt
Παρατ.: fiebam, fiebas, fiebat, fiebamus, fiebatis, fiebant
Μέλ.: fiam, fies, fiet, fiemus, fietis, fient
Παρακ.: factus-a-um sum-es-est / facti-ae-a sumus-estis-sunt 
Υπερ.: factus-a-um eram-eras-erat / facti-ae-a eramus-eratis-erant
ΣΜελ.: factus-a-um ero-eris-erit / facti-ae-a erimus-eritis-erunt

Υποτακτική
Ενεστώτας: fiam, fias, fiat, fiamus, fiatis, fiant
Παρατ.: fierem, fieres, fieret, fieremus, fieretis, fierent
Μελ.: ---
Παρακ.: factus-a-um sim-sis-sit / facti-ae-a simus-sitis-sint
Υπερ.: factus-a-um essem-esses-esset / facti-ae-a essemus-essetis-essent 

Προστακτική
Ενεστώτας: ---, fi, ---, ---, fite, ---

Απαρέμφατο
Ενεστώτα: fieri
Μέλλοντα: factum iri
Παρακ.: factum-am-um esse / factos-as-a esse
Σ. Μελ.: factum-am-um fore / factos-as-a fore

Μετοχή
Παρακειμένου: factus, facta, factum

Γερουνδιακό
faciendus, facienda, faciendum

defero - detuli - delatum - deferre (μεταφέρω) 20

Ενεργητική Φωνή: Οριστική
Ενεστώτας: defero, defers, defert, deferimus, defertis, deferunt
Παρατ.: deferebam, deferebas, deferebat, deferebamus, deferebatis, deferebant
Μέλ.: deferam, deferes, deferet, deferemus, deferetis, deferent
Παρακ.: detuli, detulisti, detulit, detulimus, detulistis, detulerunt / detulere
Υπερ.: detuleram, detuleras, detulerat, detuleramus, detuleratis, detulerant
ΣΜελ.: detulero, detuleris, detulerit, detulerimus, detuleritis, detulerint

Υποτακτική
Ενεστώτας: deferam, deferas, deferat, deferamus, deferatis, deferant
Παρατ.: deferrem, deferres, deferret, deferremus, deferretis, deferrent
Μελ.: delaturus-a-um sim-sis-sit, delaturi-ae-a simus-sitis-sint
Παρακ.: detulerim, detuleris, detulerit, detulerimus, detuleritis, detulerint
Υπερ.: detulissem, detulisses, detulisset, detulissemus, detulissetis, detulissent

Προστακτική
Ενεστώτας: ---, defer, ---, ---, deferte, ---
Μελ.: ---, deferto, deferto, ---, defertote, deferunto

Απαρέμφατο
Ενεστώτα: deferre
Μέλλοντα: delaturum-am-um esse / delaturos-as-a esse
Παρακ.: detulisse

Μετοχή
Ενεστώτα: deferens, deferentis
Μελ.: delaturus, delatura, delaturum

Γερούνδιο
---, deferendi, deferendo, deferendum, deferendo

Σουπίνο
αιτιατική: delatum
αφαιρετική: delatu

Παθητική Φωνή: Οριστική
Ενεστώτας: deferor, deferris / deferre, defertur, deferimur, deferimini, deferuntur
Παρατ.: deferebar, deferebaris / deferebare, deferebatur, deferebamur, deferebamini, deferebantur
Μελ.: deferar, defereris / deferere, deferetur, deferemur, deferemini, deferentur
Παρακ.: delatus-a-um sum-es-est, delati-ae-a sumus-estis-sunt
Υπερ.: delatus-a-um eram-eras-erat, delati-ae-a eramus-eratis-erant
ΣΜελ.: delatus-a-um ero-eris-erit, delati-ae-a erimus-eritis-erunt

Υποτακτική
Ενεστ.: deferar, deferaris / deferare, deferatur, deferamur, deferamini, deferantur
Παρατ.: deferrer, deferreris / deferrere, deferretur, deferremur, deferremini, deferrentur
Μελ.: -----
Παρακ.: delatus-a-um sim-sis-sit, delati-ae-a simus-sitis-sint
Υπερ.: delatus-a-um essem-esses-esset, delati-ae-a essemus-essetis-essent

Προστακτική
Ενεστώτας: ---, deferre, ---, ---, deferimini, ---
Μελ.: ---, defertor, defertor, ---, ---, deferuntor      

Απαρέμφατο
Ενεστώτα: deferi   
Μελ.: delatum iri
Παρακ.: delatum-am-um esse, delatos-as-a esse
ΣΜελ.: delatum-am-um fore, delatos-as-a fore

Μετοχή
Παρακειμένου: delatus, delata, delatum

Γερουνδιακό
deferendus, deferenda, deferendum

abeo - abi(v)i - abitum - abire (φεύγω) 31, 21

Ενεργητική Φωνή: Οριστική
Ενεστώτας: abeo, abis, abit, abimus, abitis, abeunt
Παρατ.: abibam, abibas, abibat, abibamus, abibatis, abibant
Μέλ.: abibo, abibis, abibit, abibimus, abibitis, abibunt
Παρακ.: abivi / abii, abisti, abiit, abiimus, abistis, abierunt / abiere
Υπερ.: abieram, abieras, abierat, abieramus, abieratis, abierant
ΣΜελ.: abiero, abieris, abierit, abierimus, abieritis, abierint

Υποτακτική
Ενεστώτας: abeam, abeas, abeat, abeamus, abeatis, abeant
Παρατ.: abirem, abires, abiret, abiremus, abiretis, abirent
Μελ.: abiturus-a-um sim-sis-sit, abituri-ae-a simus-sitis-sint
Παρακ.: abierim, abieris, abierit, abierimus, abieritis, abierint
Υπερ.: abissem, abisses, abisset, abissemus, abissetis, abissent

Προστακτική
Ενεστώτας: ---, abi, ---, ---, abite, ---
Μελ.: ---, abito, abito, ---, abitote, abeunto

Απαρέμφατο
Ενεστώτα: abire
Μέλλοντα: abiturum-am-um esse, abituros-as-a esse
Παρακ.: abisse

Μετοχή
Ενεστώτα: abiens, abeuntis
Μελ.: abiturus, abitura, abiturum

Γερούνδιο
---, abiendi, abiendo, abiendum, abiendo

Σουπίνο
αιτιατική: abitum
αφαιρετική: abitu

Παθητική Φωνή:
 Οριστική
Ενεστώτας: abeor, abiris / abire, abitur, abimur, abimini, abeuntur
Παρατ.: abibar, abibaris / abibare, abibatur, abibamur, abibamini, abibantur
Μελ.: abibor, abiberis / abibere, abibitur, abibimur, abibimini, abibuntur
Παρακ.: abitus-a-um sum-es-est, abiti-ae-a sumus-estis-sunt
Υπερ.: abitus-a-um eram-eras-erat, abiti-ae-a eramus-eratis-erant
ΣΜελ.: abitus-a-um ero-eris-erit, abiti-ae-a erimus-eritis-erunt

Υποτακτική
Ενεστ.: abear, abearis / abeare, abeatur, abeamur, abeamini, abeantur
Παρατ.: abirer, abireris / abirere, abiretur, abiremur, abiremini, abirentur
Μελ.: -----
Παρακ.: abitus-a-um sim-sis-sit, abiti-ae-a simus-sitis-sint
Υπερ.: abitus-a-um essem-esses-esset, abiti-ae-a essemus-essetis-essent

Προστακτική
Ενεστώτας: ---, abire, ---, ---, abimini, ---
Μελ.: ---, abitor, abitor, ---, ---, abeuntor     

Απαρέμφατο
Ενεστώτα: abiri  
Μελ.: abitum iri
Παρακ.: abitum-am-um esse, abitos-as-a esse
ΣΜελ.: abitum-am-um fore, abitos-as-a fore

Μετοχή
Παρακειμένου: abitus, abita, abitum

Γερουνδιακό
abiendus, abienda, abiendum

volo - volui - --- - velle (θέλω) 24

Ενεργητική Φωνή: Οριστική
Ενεστώτας: volo, vis, vult, volumus, vultis, volunt
Παρατ.: volebam, volebas, volebat, volebamus, volebatis, volebant
Μέλ.: volam, voles, volet, volemus, voletis, volent
Παρακ.: volui, voluisti, voluit, voluimus, voluistis, voluerunt  
Υπερ.: volueram, volueras, voluerat, volueramus, volueratis, voluerant
ΣΜελ.: voluero, volueris, voluerit, voluerimus, volueritis, voluerint

Υποτακτική
Ενεστώτας: velim, velis, velit, velimus, velitis, velint
Παρατ.: vellem, velles, vellet, vellemus, velletis, vellent
Μελ.: ---
Παρακ.: voluerim, volueris, voluerit, voluerimus, volueritis, voluerint
Υπερ.: voluissem, voluisses, voluisset, voluissemus, voluissetis, voluissent

Προστακτική
Ενεστώτας: ---
Μελ.: ---

Απαρέμφατο
Ενεστώτα: velle
Μέλλοντα: ---
Παρακ.: voluisse

Μετοχή
Ενεστώτα: volens, volentis

nolo - nolui - --- - nolle (δε θέλω, αρνούμαι) 25

Ενεργητική Φωνή: Οριστική
Ενεστώτας: nolo, non vis, non vult, nolumus, non vultis, nolunt  
Παρατ.: nolebam, nolebas, nolebat, nolebamus, nolebatis, nolebant
Μέλ.: nolam, noles, nolet, nolemus, noletis, nolent
Παρακ.: nolui, noluisti, noluit, noluimus, noluistis, noluerunt
Υπερ.: nolueram, nolueras, noluerat, nolueramus, nolueratis
ΣΜελ.: noluero, nolueris, noluerit, noluerimus, nolueritis, noluerint

Υποτακτική
Ενεστώτας: nolim, nolis, nolit, nolimus, nolitis, nolint
Παρατ.: nollem, nolles, nollet, nollemus, nolletis, nollent
Μελ.: ---
Παρακ.: noluerim, nolueris, noluerit, noluerimus, nolueritis, noluerint
Υπερ.: noluissem, noluisses, noluisset, noluissemus, noluissetis, noluissent

Προστακτική
Ενεστώτας: ---, noli, ---, ---, nolite, ----
Μελ.: ---, nolito, nolito, nolitote, nolunto  

Απαρέμφατο
Ενεστώτα: nolle  
Μέλλοντα: ---
Παρακ.: nolui

Μετοχή
Ενεστώτα: nolens, nolentis  

malo - malui - --- - malle (προτιμώ) 36

Ενεργητική Φωνή: Οριστική
Ενεστώτας: malo, mavis, mavult, malumus, mavultis, malunt   
Παρατ.: malebam, malebas, malebat, malebamus, malebatis, malebant
Μέλ.: malam, males, malet, malemus, maletis, malent
Παρακ.: malui, maluisti, maluit, maluimus, maluistis, maluerunt
Υπερ.: malueram, malueras, maluerat, malueramus, malueratis, maluerant
ΣΜελ.: maluero, malueris, maluerit, maluerimus, malueritis, maluerint

Υποτακτική
Ενεστώτας: malim, malis, malit, malimus, malitis, malint
Παρατ.: mallem, malles, mallet, mallemus, malletis, mallent
Μελ.: ---
Παρακ.: maluerim, malueris, maluerit, maluerimus, malueritis, maluerint
Υπερ.: maluissem, maluisses, maluisset, maluissemus, maluissetis, maluissent

Προστακτική
Ενεστώτας: ---
Μελ.: ---  

Απαρέμφατο
Ενεστώτα: malle   
Μέλλοντα: ---
Παρακ.: malluisse  

Μετοχή
Ενεστώτα: ---

possum - potui - --- - posse (μπορώ) [σύνθετο του sum] 7

Ενεργητική Φωνή: Οριστική
Ενεστώτας: possum, potes, potest, possumus, potestis, possunt
Παρατ.: poteram, poteras, poterat, poteramus, poteratis, poterant
Μέλ.: potero, poteris, poterit, poterimus, poteritis, poterunt
Παρακ.: potui, potuisti, potuit, potuimus, potuistis, potuerunt
Υπερ.: potueram, potueras, potuerat, potueramus, potueratis, potuerant
ΣΜελ.: potuero, potueris, potuerit, potuerimus, potueritis, potuerint

Υποτακτική
Ενεστώτας: possim, possis, possit, possimus, possitis, possint
Παρατ.: possem, posses, posset, possemus, possetis, possent
Μελ.: ---
Παρακ.: potuerim, potueris, potuerit, potuerimus, potueritis, potuerint
Υπερ.: potuissem, potuisses, potuisset, potuissemus, potuissetis, potuissent

Προστακτική
Ενεστώτας: ---
Μελ.: ---

Απαρέμφατο
Ενεστώτα: posse
Μέλλοντα: ---
Παρακ.: potuisse

Μετοχή
Ενεστώτα: potens, potentis

Το ρήμα δεν έχει προστακτική, σουπίνο και γερούνδιο. 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...