Διαγώνισμα Λατινικών (θέματα & απαντήσεις) Κείμενα: 5, 7, 13

Κωνσταντίνος Μάντης | Best Blogger Tips
Lilia Alvarado

Διαγώνισμα Λατινικών (θέματα & απαντήσεις) Κείμενα: 5, 7, 13

Serēnā nocte subito luna defecerat; ob repentīnum monstrum terror animos militum invaserat et exercitus fiduciam amiserat. Tum Sulpicius Gallus de caeli ratiōne et de stellārum lunaeque statu ac motibus disputāvit eōque modo exercitum alacrem in pugnam misit. Sic liberāles artes Galli aditum ad illustrem illam Pauliānam victoriam dedērunt.
................................................................................................................................
Caesar propter frumenti inopiam legiōnes in hibernis multis conlocat. Ex quibus quattuor in Nerviis hiemāre iubet et tribus imperat in Belgis remanēre. Legātos omnes frumentum in castra importāre iubet. Milites his verbis admonet: «Hostes adventāre audio; speculatōres nostri eos prope esse nuntiant. Vim hostium cavēre debetis; hostes enim de coilibus advolāre solent et caedem militum perpetrāre possunt».
................................................................................................................................
Ultimis annis vitae suae in Campaniā se tenēbat. Multos in illis locis agros possidēbat. Silius animum tenerum habēbat. Gloriae Vergili studēbat ingeniumque eius fovēbat. Eum ut puer magistrum honorābat. Monumentum eius, quod Neapoli iacēbat, pro templo habēbat.

Α1. Να γράψετε τη μετάφραση των παραπάνω κειμένων.
[Μονάδες 40]

Β1.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:

ratione:                                                           τη δοτική του πληθυντικού αριθμού
modo:                                                             τη γενική του ενικού αριθμού
illam:                                                        την αφαιρετική του αρσενικού στον ίδιο αριθμό
victoriam:                                                      την κλητική του πληθυντικού αριθμού
verbis:                                                            τη δοτική του ενικού αριθμού
speculatores:                                                  την αιτιατική του ενικού αριθμού
Vim:                                                               την αιτιατική του πληθυντικού αριθμού
ingenium:                                                       τη γενική του ενικού αριθμού
puer:                                                               τη δοτική του πληθυντικού αριθμού
Neapoli:                                                         την αιτιατική του ενικού αριθμού
[Μονάδες 10]

Β1.β. Να αναγνωρίσετε το είδος των αντωνυμιών που ακολουθούν και να γράψετε την ίδια πτώση, στο ίδιο γένος, στον άλλο αριθμό.

illam:
his:
nostri:
eos:
eius:
[Μονάδες 5]

Β2.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους:

disputavit: το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού στην ίδια φωνή
misit: το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής υπερσυντέλικου στην ίδια φωνή
dederunt: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα στην άλλη φωνή
admonet: την ονομαστική του αρσενικού της μετοχής ενεστώτα στην ίδια φωνή
adventare: το β΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρακειμένου στην ίδια φωνή
audio: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα στην άλλη φωνή
nuntiant: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού στην ίδια φωνή
advolare: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα στην ίδια φωνή
perpetrare: το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή
possunt: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου στην ίδια φωνή
[Μονάδες 10]

Β2.β. tenerum: Να γράψετε το συγκριτικό και τον υπερθετικό βαθμό του επιθέτου και στα τρία γένη, στην πτώση που βρίσκεται και στους δύο αριθμούς.  
[Μονάδες 4]

Γ1.α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων ή φράσεων:
de caeli ratione, modo, in pugnam, verbis, adventare, Vim, militum, Vergili, eius, pro templo.
[Μονάδες 10]

Γ1.β. «Tum Sulpicius Gallus eo modo exercitum alacrem in pugnam misit.», «Caesar propter frumenti inopiam legiōnes in hibernis multis conlocat.»
Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική.
[Μονάδες 6]

Γ1.γ. «Ex quibus», «ob repentinum monstrum»: Να εκφράσετε το ίδιο συντακτικό φαινόμενο με άλλον τρόπο.
[Μονάδες 4]

Γ2.α. Αφού καταγράψετε, να αναγνωρίσετε το είδος των δευτερευουσών προτάσεων που υπάρχουν στα κείμενα και να δηλώσετε τη συντακτική τους λειτουργία.
[Μονάδες 4]

Γ2.β. «Neapoli»: Να μετατρέψετε τον προσδιορισμό του τόπου, ώστε να εκφράζεται η κίνηση προς τόπο και η κίνηση από τόπο.
[Μονάδες 4]

Γ2.γ. Να εντοπίσετε τις περιπτώσεις άμεσης αυτοπάθειας στα κείμενα και να κάνετε τις κατάλληλες αλλαγές, ώστε να μην υφίσταται πλέον.
[Μονάδες 3]

Απαντήσεις:

Α1.
Μια ξάστερη νύχτα έγινε ξαφνικά έκλειψη της σελήνης· τρόμος έπιασε τις ψυχές των στρατιωτών από το ξαφνικό φοβερό θέαμα και ο στρατός έχασε το ηθικό του. Τότε ο Σουλπίκιος Γάλλος μίλησε για τη φύση του ουρανού και τη στάση και τις κινήσεις των αστεριών και της σελήνης και με αυτόν τον τρόπο έστειλε το στρατό πρόθυμο στη μάχη. Έτσι οι ελευθέριες τέχνες του Γάλλου άνοιξαν το δρόμο για τη λαμπρή εκείνη νίκη του Αιμίλιου Παύλου.
.........................................................................................................................................
Λόγω της έλλειψης σιταριού ο Καίσαρας εγκαθιστά τις λεγεώνες του σε πολλά χειμερινά στρατόπεδα. Διατάζει τέσσερις από αυτές να ξεχειμωνιάσουν στη χώρα των Νερβίων και τρεις διατάζει να παραμείνουν στη χώρα των Βέλγων. Δίνει εντολή σε όλους τους διοικητές των λεγεώνων να μεταφέρουν σιτάρι στα στρατόπεδά τους. Τους στρατιώτες με αυτά τα λόγια συμβουλεύει: «Πληροφορούμαι ότι οι εχθροί πλησιάζουν∙ οι κατάσκοποί μας αναγγέλλουν ότι αυτοί είναι κοντά. Οφείλετε να προσέχετε τη δύναμη των εχθρών, γιατί οι εχθροί συνηθίζουν να εξορμούν από τους λόφους και μπορούν να κατασφάξουν τους στρατιώτες.»
.........................................................................................................................................
Τα τελευταία χρόνια της ζωής του τα πέρασε στην Καμπανία. Σε εκείνα τα μέρη κατείχε πολλούς αγρούς. Ο Σίλιος είχε ευαίσθητη ψυχή. Επιδίωκε τη δόξα του Βιργιλίου και περιέβαλλε το πνεύμα του με αγάπη. Τον τιμούσε όπως ο μαθητής το δάσκαλο. Το μνημείο του, που βρισκόταν στη Νεάπολη, θεωρούσε ως ναό.

Β1.α.
ratione: rationibus                                                          
modo: modi                                                            
illam: illo                                                       
victoriam: victoriis                                                     
verbis: verbi                                                            
speculatores: speculatorem                                                 
Vim: vires/viris                                                               
ingenium: ingenii/ingeni                                                       
puer: pueris                                                              
Neapoli: Neapolim  

Β1.β.
illam: Δεικτική αντωνυμία (illas)
his: Δεικτική αντωνυμία (hoc)
nostri: Κτητική αντωνυμία (noster)
eos: Οριστική αντωνυμία (eum)
eius: Οριστική αντωνυμία (eorum)

Β2.α.
disputavit: disputaremus
misit: miserat
dederunt: dabimini
admonet: admonens
adventare: adventaveris
audio: audiemini
nuntiant: nuntiarent
advolare: advolaveritis
perpetrare: perpetra
possunt: potuerunt

Β2.β.
Συγκριτικός βαθμός:
teneriorem, teneriorem, tenerius / teneriores, teneriores, teneriora
Υπερθετικός βαθμός:
tenerrimum, tenerrimam, tenerrimum / tenerrimos, tenerrimas, tenerrima

Γ1.α.
de ratione: Εμπρόθετος προσδιορισμός της αναφοράς / caeli: Γενική κτητική στο ratione.
modo: Αφαιρετική του τρόπου στο misit.
in pugnam: Εμπρόθετος προσδιορισμός του σκοπού (τελικού αιτίου).
verbis: Αφαιρετική του τρόπου.
adventare: Ειδικό απαρέμφατο ως αντικείμενο ρήματος. Hostes: Υποκείμενο απαρεμφάτου (ετεροπροσωπία).
Vim: Αντικείμενο του απαρεμφάτου cavere.
militum: Γενική αντικειμενική στο caedem.
Vergili: Γενική κτητική στο gloriae.
eius: Γενική κτητική στο ingenium.
pro templo: Εμπρόθετος προσδιορισμός της παραβολής ως κατηγορούμενο στο monumentum.

Γ1.β.
Tum Sulpicius Gallus eo modo exercitum alacrem in pugnam misit
= Tum exercitus alacer a Sulpicio Gallo eo modo in pugnam missus est

«Caesar propter frumenti inopiam legiōnes in hibernis multis conlocat.»
= = Legiones propter frumenti inopiam in hibernis multis a Caesare conlocantur

Γ1.γ.
«Ex quibus» = quarum (γενική διαιρετική)
«ob repentinum monstrum» = de repentino monstro / propter repentinum monstrum

Γ2.α.
ut puer magistrum: Δευτερεύουσα απλή παραβολική του τρόπου ως β΄ όρος σύγκρισης με α΄ όρο την κύρια πρόταση. Εισάγεται με τον παραβολικό σύνδεσμο ut, εκφέρεται με οριστική, καθώς η σύγκριση αφορά δύο πράξεις που είναι (ή θεωρούνται ως) αντικειμενική πραγματικότητα.

quod Neapoli iacēbat: Δευτερεύουσα αναφορική προσδιοριστική πρόταση στο monumentum. Εισάγεται με τον αναφορικό σύνδεσμο quod, εκφέρεται με οριστική, καθώς δηλώνει κάτι το πραγματικό· χρόνου παρατατικού, διότι αναφέρεται στο παρελθόν.

Γ2.β.
Κίνηση προς τόπο: Neapolim
Κίνηση από τόπο: Neapoli

Γ2.γ.
se tenebat = eum tenebat
vitae suae = vitae eius

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...